Chấm dứt hợp đồng lao động phát sinh do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

1. Công ty cổ phần thực hiên chia, tách, hợp nhất, sáp nhập sẽ có thể làm thay đổi chủ thể "Người sử dụng lao động"

Khi công ty cổ phần tham gia quan hệ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập có thể sẽ làm thay đổi chủ thể "Người sử dụng lao động" trong quan hệ lao động.

Bởi lẽ:

- Phụ thuộc vào từng hình thức Tổ chức lại doanh nghiệp sẽ gây chấm dứt hoặc không chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị tổ chức lại.

- Mặt khác, bản thân doanh nghiệp bị tổ chức lại; các doanh nghiệp hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một phần, hoặc không thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của doanh nghiệp bị tổ chức lại.

2. Xác định người sử dụng lao động đối với từng hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

- Chia doanh nghiệp sẽ dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị chia

Công ty A bị chia thành công ty B và C thì A chấm dứt tồn tại, B và C được thành lập.

Khi đó, B và C có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A hoặc không.

- Tách doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị tách không chấm dứt sự tồn tại

Công ty A tách thành công ty A và B, A vẫn tiếp tục tồn tại và B được thành lập.

Khi đó, A và B thỏa thuận, thu xếp việc sử dụng số lao động của A.

- Hợp nhất doanh nghiệp thì các doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ chấm dứt sự tồn tại

Công ty A hợp nhất với công ty B thành công ty C thì A và B chấm dứt tồn tại, C được thành lập.

Khi đó, C có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A và B hoặc là không.

- Sáp nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại

Công ty A bị sáp nhập vào công ty B thì A chấm dứt tồn tại.

Khi đó, B có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của A hoặc là không.

Theo đó: Các doanh nghiệp tồn tại sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải đảm bảo việc làm cho những người lao động của doanh nghiệp bị tổ chức lại.

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì doanh nghiệp phải xây dựng Phương án sử dụng lao động.

3. Phương án sử dụng lao động

Khi xây dựng Phương án sử dụng lao động, công ty cổ phần phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (Tổ chức Công đoàn) đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Xem thêm: Quy định về Tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần tại đây - Thành lập công đoàn tại công ty cổ phần

Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua, bao gồm những nội dung sau:

- Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

- Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

- Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

- Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

Xem chi tiết tại: Xây dựng phương án sử dụng lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp

Đối với những người lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty cổ phần bị Tổ chức lại phải chấm dứt hợp đồng lao động thông qua văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với từng người lao động.

Đồng thời, công ty cổ phần có nghĩa vụ chi trả Trợ cấp mất việc - xem chi tiết tại công việc "Phân biệt Trợ cấp thôi việc và Trợ cấp mất việc làm".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

796