Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Thanh Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Bộ Tư pháp trân trọng gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để Quý cơ quan nghiên cứu, tham khảo, xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành, địa phương mình phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như tr
ên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Hoàng Oanh (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đặng Thanh Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2021(*)
(Ban hành kèm theo Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021)

STT

Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết

Nội dung liên quan

Nội dung giao quy định chi tiết

Tên văn bản quy định chi tiết

Tình trạng ban hành/hiệu lực

Ghi chú

I.

Văn bản quy phạm pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng

1

Luật Đất đai (số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013)

Toàn bộ văn bản

Khoản 3 Điều 31 giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính.

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Hiệu lực thi hành ngày 05/7/2014

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017

 

Khoản 3 Điều 64 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 64 về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Nghị định số 43/2014NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 15, Điều 66)

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Khoản 13, Khoản 14 Điều 2)

Hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017

 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Khoản 29 Điều 1, Khoản 1 Điều 3

Hiệu lực thi hành ngày 08/2/2021

 

Khoản 3 Điều 65 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 65 về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 16; Điều 65);

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Khoản 14 Điều 2)

Hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017

 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Khoản 13 Điều 1, Khoản 29 Điều 1)

Hiệu lực thi hành ngày 08/2/2021

 

Khoản 6 Điều 71 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 71 về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Nghị định số 43/2014NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 17, Điều 65, Điều 66);

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Khoản 2 Điều 96 giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Hiệu lực thi hành ngày 05/7/2014

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017

 

Khoản 1 Điều 97 giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiệu lực thi hành ngày 05/7/2014

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017

 

Khoản 2 Điều 99 giao Chính phủ quy định chi tiết về trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017

 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 08/2/2021

 

Điểm g khoản 1 Điều 100 giao Chính phủ quy định các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Điều 18)

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (khoản 16 Điều 2)

Hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017

 

Khoản 3 Điều 101 giao Chính phủ quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Khoản 5 Điều 102 giao Chính phủ quy định chi tiết việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Khoản 7 Điều 103 giao Chính phủ quy định chi tiết về việc xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Khoản 2 Điều 104 giao Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Khoản 3 Điều 105 giao Chính phủ quy định cơ quan thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện các quyền, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 01/7/2014

 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành ngày 03/3/2017

 

2

Luật Lâm nghiệp (số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017)

Toàn bộ văn bản

Khoản 4 Điều 23 Chính phủ quy định chi tiết việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rng.

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

 

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020

 

3

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Toàn bộ văn bản

Khoản 4 Điều 5 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất.

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường

Hiệu lực thi hành ngày 19/5/2015

 

Khoản 7 Điều 34 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Hiệu lực thi hành ngày 01/12/2016

 

Khoản 5 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hiệu lực thi hành ngày 05/7/2014

 

Điều 65 quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 13)

Hiệu lực thi hành ngày 17/7/2014

 

Điều 66 quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 12)

Hiệu lực thi hành ngày 17/7/2014

 

Khoản 1 Điều 81 giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hết hiệu lực ngày 10/01/2020

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2019/TT- BTP ngày 25/11/2019

Khoản 3 Điều 83 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Hiệu lực từ ngày 13/3/2015

 

 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017

 

4

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Chương III

 

 

 

 

5

Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Chương III

 

 

 

 

6

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

7

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

8

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015

Toàn bộ văn bản

 

 

 

-

9

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

10

Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

11

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

12

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2019 của Bộ TNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

13

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

14

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

15

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Điều 12)

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

16

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP- BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

17

Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất

Điểm d khoản 4 Điều 10

 

 

 

 

18

Thông tư số 110/2020/TT-BTC 28/12/2020 bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

19

Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

II.

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo

1

Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015)

Toàn bộ văn bản

Khoản 3 Điều 11 “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 4 Điều 19 “Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 2 Điều 22 “Chính phủ quy định chi tiết về phạm vi vùng bờ theo quy định tại khoản 1 Điều này”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 5 Điều 23 “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 2 Điều 25 “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 4 Điều 40 “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Thông tư số 18/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 9/9/2016

 

Khoản 4 Điều 49 “Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo”

Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016

 

Khoản 3 Điều 50 “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo”

Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016

 

Khoản 3 Điều 54 “Chính phủ quy định chi tiết việc xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 2 Điều 56 “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển”

Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 2 Điều 58 “Chính phủ quy định danh mục vật, chất được nhận chìm ở biển”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 4 Điều 60 “Chính phủ quy định việc cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi giấy phép nhận chìm ở biển”

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016

 

Khoản 3 Điều 68 “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 30/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2016

 

2

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Toàn bộ văn bản

Điểm a khoản 1 Điều 42 “Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển”

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016

 

3

Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

4

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Khoản 6 Điều 20

 

Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2018

 

5

Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

6

Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/08/2015 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

7

Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/06/2016 hưng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

8

Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/06/2018 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

9

Thông tư số 18/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

10

Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

11

Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

12

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 30/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

13

Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

14

Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

15

Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Toàn bộ văn bản

Khoản 5 Điều 24 “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển”

Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021

 

16

Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

III.

Văn bản quy phạm pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy

1

Luật Phòng cháy và chữa cháy (số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001)

Toàn bộ văn bản

Điều 65 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

 

Nghị định 78/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

 

 

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013)

Toàn bộ văn bản

Điều 9a

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

 

3

Luật Lâm nghiệp (số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017)

Điều 9, Điều 39, Điều 41, Điều 43, Điều 51, Điều 74, Điều 94, Điều 96, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104, Điều 105

Khoản 7 Điều 39

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

 

4

Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

- Khoản 10 Điều 12

- Khoản 3 Điều 51

- Điều 54

- Điều 56

- Điều 61

- Điều 79

- Khoản 7 Điều 80

- Điều 82

- Điều 83a

-Điều 91

- Điều 92

- Điều 93

- Điều 98

- Điều 111

Khoản 5 Điều 123 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, nghiệm thu, giải quyết sự cố công trình xây dựng và công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp”.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Điều 23, Điều 25)

Hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2021

 

 

 

 

Khoản 6 Điều 61 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng”.

Khoản 6 Điều 78 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết các bước thiết kế xây dựng, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế xây dựng”.

Khoản 5 Điều 102 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết về việc cấp giấy phép xây dựng”.

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BXD ngày 30/11/2020

 

5

Luật Kiến trúc (số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019)

Khoản 3 Điều 12

 

 

 

 

6

Luật Nhà ở (số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

- Khoản 11, khoản 12 Điều 6

- Điều 11

- Điều 14

- Điều 78

- Điều 105

 

Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015

 

7

Nghị định 78/2011/NĐ-CP ngày 01/09/2011 quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

8

Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Điều 1

Điều 17

 

 

 

 

9

Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

10

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Chương IV

 

 

 

 

11

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy giao Bộ Tài chính quy định

Toàn bộ văn bản

Khoản 9 Điều 15

Thông tư số 25 8/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

 

12

Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

- Điều 12

- Điều 33

- Điều 35

- Điều 80

- Điều 82

 

 

 

 

13

Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD- BCA ngày 10/4/2009 hướng dẫn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

14

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

15

Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

16

Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

17

Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rùng) dự trữ quốc gia

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

18

Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

19

Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11-10-2010 của Btrưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

20

Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 của Btrưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11-10-2010 quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

21

Thông tư 57/2015/TT- BCA ngày 26/10/2015 hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

22

Thông tư 148/2020/TT- BCA ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

23

Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

24

Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 16/5/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

25

Thông tư 149/2020/TT- BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

26

Thông tư 150/2020/TT- BCA ngày 31/12/2020 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

27

Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

28

Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Toàn bộ văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành ngày 09/04/2021 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.417

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!