Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn quỹ dự phòng rủi ro bồi thường thiệt hại môi trường 19/2015/NĐ-CP

Số hiệu: 86/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 20/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 86/2016/TT-BTC quy định việc trích lập, sử dụng, hạch toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, gồm: nguyên tắc, mục đích, mức trích lập, hạch toán, quyết toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.

 

1. Nguyên tắc trích lập, nguồn hình thành, thời điểm trích lập và quản lý Quỹ thiệt hại về môi trường như sau theo Thông tư số 86/2016:

 
- Nguyên tắc trích lập: Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp; bù đắp thiệt hại về môi trường do doanh nghiệp gây nên.
 
- Nguồn hình thành Quỹ trích từ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, theo Thông tư 86/TT-BTC.
 
- Thời điểm trích lập Quỹ bồi thường về môi trường: Cuối kỳ kế toán năm; Đối với doanh nghiệp lập báo cáo tài chính khác niên độ thì tại thời điểm lập báo cáo tài chính khác niên độ.
 
- Quản lý Quỹ: Theo Thông tư số 86, doanh nghiệp phải ban hành quy chế quản lý nội bộ; phải xác định nguyên nhân khi xảy ra thiệt hại; Không được tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không đủ căn cứ trích lập.
 

2. Mức trích lập Quỹ bồi thường thiệt hại về môi trường

 
Thông tư 86/2016 hướng dẫn doanh nghiệp trích lập 0.5% doanh thu thuần năm về bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với các hoạt động thuộc đối tượng trích lập Quỹ và số tiền trích không vượt quá 5% lợi nhuận trước thuế năm.
 
Bên cạnh đó, khi số dư của Quỹ bồi thường về môi trường bằng 10% vốn điều lệ thì không tiếp tục trích Quỹ.
 

3. Mục đích sử dụng Quỹ bồi thường về môi trường

 
- Quỹ dùng để phòng ngừa, khắc phục, bù đắp các sự cố môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong các trường hợp sau, theo Thông tư số 86/BTC:
 
+ Môi trường nước, đất dùng cho việc bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng;
 
+ Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái;
 
+ Bồi hoàn đa dạng sinh học tại khu vực diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khu vực bị tác động;
 
+ Môi trường không khí phục vụ sức khỏe và đời sống con người và các đối tượng khác.
 
- Trường hợp xảy ra sự cố về môi trường mà do lỗi chủ quan hoặc cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sẽ không được sử dụng Quỹ để chi trả; khoản chi phí xử lý không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
 
Thông tư 86/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 05/8/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2015/NĐ-CP NGÀY 14/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc trích lập, sử dụng, hạch toán Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường (sau đây gọi là Quỹ) theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp thuộc đối tượng trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường có các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây:

a) Hoạt động dầu khí bao gồm hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này;

b) Sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu;

c) Sử dụng tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác khi hoạt động trong vùng cảng biển và vùng biển Việt Nam;

d) Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đã mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, các doanh nghiệp đã được quy định riêng về Quỹ Môi trường tập trung không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Rủi ro về môi trường: Là các sự cố, hiểm họa về môi trường đã gây ra hoặc có nguy cơ gây ra rủi ro tới môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Sự cố môi trường: Là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

3. Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường của doanh nghiệp: Là Quỹ dùng để bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại đối với rủi ro về môi trường do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây ra.

Chương II

TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 4. Nguyên tắc trích lập, nguồn hình thành, thời điểm trích lập và quản lý Quỹ

1. Nguyên tắc trích lập:

a) Đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp;

b) Đảm bảo bù đắp một phần hoặc toàn bộ thiệt hại về môi trường do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gây nên.

2. Nguồn hình thành Quỹ: Được trích từ chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm của doanh nghiệp.

3. Thời điểm trích lập Quỹ: Là thời điểm cuối kỳ kế toán năm. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính khác niên độ theo quy định của pháp luật thì được trích lập dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính khác niên độ.

4. Quản lý Quỹ:

a) Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng Quỹ gắn với các quy định về bảo vệ môi trường và các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khi xảy ra thiệt hại về môi trường phải xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, nếu do nguyên nhân chủ quan phải xác định rõ trách nhiệm bồi thường vật chất của từng bộ phận, cá nhân gây nên;

b) Doanh nghiệp không được tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không có đủ căn cứ trích lập dự phòng nhằm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách.

Điều 5. Mức trích lập

1. Mức trích lập: Doanh nghiệp thực hiện trích lập 0,5% trên doanh thu thuần năm về bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này và số tiền trích không vượt quá 5% lợi nhuận trước thuế năm. Trong đó doanh thu thuần năm về bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm doanh thu xuất bán nội bộ giữa công ty mẹ với công ty con và ngược lại.

2. Khi số dư của Quỹ bằng 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp thì không tiếp tục thực hiện trích Quỹ. Trường hợp vốn điều lệ của doanh nghiệp được điều chỉnh tăng thì doanh nghiệp tiếp tục trích Quỹ tới khi số dư Quỹ bằng 10% vốn điều lệ mới (sau khi được điều chỉnh tăng).

Trường hợp số dư Quỹ chưa đạt 10% vốn điều lệ tại thời điểm trước khi điều chỉnh giảm thì doanh nghiệp căn cứ vào mức vốn điều lệ mới được điều chỉnh để xác định số dư Quỹ và thực hiện trích Quỹ đảm bảo số dư bằng 10% vốn điều lệ mới (sau khi đã điều chỉnh giảm).

Điều 6. Mục đích sử dụng Quỹ

1. Quỹ được sử dụng để phòng ngừa, khắc phục, bù đắp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp sau:

a) Môi trường nước (bao gồm nước mặt, nước ngầm, nước biển) phục vụ mục đích bảo tồn, sinh hoạt, giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Môi trường đất phục vụ cho các mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bị suy thoái;

d) Bồi hoàn đa dạng sinh học tại khu vực diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc do tác động của hoạt động sản xuất, kinh doanh đến đa dạng sinh học của khu vực;

đ) Môi trường không khí phục vụ sức khỏe và đời sống con người và các đối tượng khác.

2. Trường hợp các sự cố về môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gây ra bởi lỗi chủ quan, cố tình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp sẽ không được sử dụng Quỹ để chi trả và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí xử lý.

Việc xác định nguyên nhân xảy ra sự cố về môi trường là lỗi chủ quan, cố tình vi phạm pháp luật căn cứ theo quy định tại Chương X và Chương XI Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và các quy định khác theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 7. Hạch toán kế toán

1. Khoản dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường được tính vào giá thành, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Khi trích lập dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường về môi trường, ghi:

Nợ TK 627 (154) - Chi phí sản xuất chung (Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang)

Có TK 352 - Dự phòng phải trả

- Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc khắc phục thiệt hại về môi trường, ghi:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,... - Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải trả cho người bán,...

2. Trường hợp xảy ra rủi ro về môi trường lớn, sau khi sử dụng hết số dư của Quỹ mà không đủ bù đắp được thì được phép hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp rủi ro gây ra hậu quả môi trường lớn, doanh nghiệp đã sử dụng hết Quỹ và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 5 năm tiếp theo kể từ năm xảy ra rủi ro về môi trường. Mức trích và tỷ lệ trích căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm, đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm không bị lỗ.

3. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt sản xuất kinh doanh các ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác. Kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711- Thu nhập khác

Điều 8. Báo cáo quyết toán

1. Kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ được tiến hành cùng thời điểm lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm (Theo mẫu biểu đính kèm tại Phụ lục Thông tư này). Việc quyết toán tài chính thực hiện theo các quy định hiện hành. Các doanh nghiệp phải có đầy đủ các chứng từ để làm căn cứ quyết toán các khoản chi sử dụng Quỹ.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thuyết minh chi tiết về tình hình trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ trong Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong nội dung báo cáo sử dụng Quỹ cần nêu chi tiết tình hình sử dụng Quỹ đã chi ra để khắc phục hậu quả môi trường do quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây nên.

Trường hợp trong năm có nhiều nội dung chi từ Quỹ, doanh nghiệp lập báo cáo riêng kèm theo thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Điều 9. Kiểm tra thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ

1. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm ban hành và công khai quy chế trích lập, quản lý sử dụng Quỹ của doanh nghiệp; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế) có trách nhiệm lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ theo quy định tại Thông tư này đến Sở Tài chính, Cục Thuế và Sở Tài nguyên Môi trường địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

3. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, ngành phải gửi đồng thời (ngoài đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) báo cáo tình hình thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ theo quy định tại Thông tư này đến chủ sở hữu, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp) và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ các quy định tại Thông tư này để tổ chức thực hiện.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát NDTC;
- Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Sở NN và PTNT, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính)

UBND TỈNH, TP (BỘ NGÀNH)...
ĐƠN VỊ...

Năm:

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

NỘI DUNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ

SỐ DƯ CUỐI KỲ

PHÁT SINH TĂNG

PHÁT SINH GIẢM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------

No.: 86/2016/TT-BTC

Hanoi, June 20, 2016

 

CIRCULAR

GUIDING A NUMBER OF CONTENTS RELATING TO THE PROVISION FUND FOR ENVIRONMENTAL RISKS AND DAMAGE COMPENSATION AS REGULATED IN THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 19/2015/ND-CP DATED FEBRUARY 14, 2015 DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Pursuant to the Law on enterprises No. 64/2014/QH13;

Pursuant to the Law on environmental protection No. 55/2014/QH13;

Pursuant to the Law on enterprise income tax No. 14/2008/QH12;

Pursuant to the Law No. 32/2013/QH13 regarding amendments to certain articles of the Law on enterprise income tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 218/2013/ND-CP dated December 26, 2013 detailing and guiding the implementation of certain articles of the Law on enterprise income tax;

Pursuant to the Government’s Decree No. 19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 detailing the implementation of the Law on environmental protection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of Director of Corporate Finance Department,

Minister of Finance promulgates a Circular to provide guidelines on a number of contents relating to the provision fund for environmental risks and damage compensation regulated in the Government’s Decree No. 19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 detailing the implementation of the Law on Environmental Protection.

Chapter I

GENERAL PROVISION

Article 1. Scope

This Circular provides for the setting aside, use and accounting of provision funds for environmental risks and damage compensation (hereinafter referred to as the Fund) as regulated in the Government’s Decree No. 19/2015/ND-CP dated February 14, 2015 detailing the implementation of the Law on Environmental Protection.

Article 2. Regulated entities

1. This Circular shall govern entities that carry out business and production activities in accordance with the Law on enterprises and must set aside provision funds for environmental risks and damage compensation while carrying out the following production or business activities or services:

a) Petroleum activities include the search, exploration and development of oilfields, and extraction of petroleum, including activities directly serving the said activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Use of specialized ship for transport of petroleum, petroleum products or other dangerous goods within sea ports and coastal waters of Vietnam;

d) Storage, transport and treatment of dangerous waste or transport of dangerous goods.

2. Entities that have bought insurance against compensation for environmental damage, and enterprises that are governed by regulations on centralized environment funds shall not be governed by this Circular.

Article 3. Interpretation of terms

1. Environmental risks refer to environmental emergencies or hazards that cause or threaten to cause adverse effects on the surrounding environment during the production and business of an enterprise as regulated in the Law on environmental protection.

2. Environmental emergencies refer to accidents resulting from human-induced factors or natural changes that cause severe environmental pollution, degradation or changes.

3. The enterprise’s provision fund for environmental risks and damage compensation refers to the Fund that is set aside to compensate for partial or entire damages caused by environmental risks which occur during the production and business of that enterprise.

Chapter II

SETTING ASIDE AND USE OF PROVISION FUND FOR ENVIRONMENTAL RISKS AND DAMAGE COMPENSATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Principle for setting aside of the Fund:

a) Ensure stability of business, production and service provision of the enterprise;

b) Ensure the compensation for partial or entire environmental damages caused by the enterprise’s business and production activities.

2. Source of funding for setting aside the Fund: Appropriation taken from annual expenditures on business and production activities and service provision of the enterprise.

3. Time for setting aside the Fund: At the end of annual accounting period. The enterprise that must prepare irregular financial statements as regulated by the law may set aside provisions for environmental risks and damage compensation at the time when such irregular financial statements are prepared.

4. Fund management:

a) The enterprise must formulate and promulgate internal regulations for management and use of fund in association with regulations on environmental protection and risk preventive measures. Both objective and subjective causes must be defined upon the occurrence of environmental damages. Accordingly, the liability for material compensation of each department/individual must be determined if such environmental damages are caused by subjective factors.

b) Enterprise is not allowed to account provisions of which the grounds for setting aside are not satisfactory in its expenses for the purpose of reducing payment made to state budget.

Article 5. Amount of funding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. When the fund's balance equals to 10% of the enterprise’s charter capital, the appropriation for setting aside the Fund shall be ceased. In case the enterprise’s charter capital is increased as adjusted, the enterprise shall continue the appropriation for setting aside the Fund until the fund’s balance equals to 10% of the new rate of charter capital (after it is increased).

If the fund’s balance is lower than 10% of the enterprise’s charter capital before the reduction of charter capital, the enterprise shall base on the new rate of its charter capital to determine the fund’s balance and make appropriation to ensure that the fund’s balance equals to 10% of the new rate of charter capital (after it is reduced).

Article 6. Purposes of the Fund

1. The Fund is set aside to prevent, respond and compensate for environmental emergencies that occur during the enterprise’s business and production, including:

a) The pollution, serious or especially serious pollution of water environment (including the surface water, groundwater and seawater) serving the preservation, living, entertainment, production and other purposes;

a) The pollution, serious or especially serious pollution of soil environment serving the preservation, production and other purposes;

c) The degradation of a natural ecosystem belonging or not belonging to the wildlife sanctuary;

d) Biodiversity offsets at the region where the enterprise’s production and business activities are performed or used to compensate for biodiversity impacts arising from the enterprise's production and business activities;

dd) The pollution of air environment serving human's health and life, and other subjects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Determination of the causes of environmental emergencies, which are subjective factors or willful violation against the law, shall comply with regulations in Chapter X and Chapter XI of the Law on environmental protection No. 55/2014/QH13 and other regulations instructed by Ministry of Natural Resources and Environment.

Article 7. Accounting

1. Provisions for environmental risks and damage compensation shall be included in the cost price and accounted in the enterprise’s expenses for production and business activities. To be specific:

- Provisions set aside for environmental risks and damage compensation shall be recorded as follows:

Dr 627 (154) – Manufacturing overhead costs (Unfinished production, business costs)

Cr 352 – Provision for payables

- Expenses relating to the compensation for environmental damages shall be recorded as follows:

Dr 352 – Provision for payables

Dr 133 – Deductible VAT (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of significant environmental risks, if the enterprise has used up the fund’s balance and accounted expenses for damage compensation in its expenses for business and production activities resulting in losses, the enterprise may account expenses for damage compensation in its expenses for business and production activities in the next 5 years from the year in which such significant environmental risks occur. The amount and appropriation percentage shall be subject to the enterprise’s business and production results during the year provided that the enterprise shall not incur loss during the year.

3. In case the enterprise stops engaging in business sectors defined in Clause 1 Article 2 of this Circular, the unused balance of the fund for environmental risks and damage compensation shall be accounted in other incomes of the enterprise. Accounting entries of the enterprise shall be recorded as follows:

Dr 352 – Provision for payables

Cr 711 – Other incomes

Article 8. Reporting

1. When ending a financial year, the enterprise shall make reports on the setting aside and use of the fund’s balance at the same time when annual financial statements are prepared (Using form stated in the Annex enclosed to this Circular). Financial statements are prepared in accordance with prevailing laws. Enterprises must have sufficient documents to use as the basis for making statement of expenses covered by the Fund’s balance.

2. Explanation about the setting aside, management and use of the Fund must be included in the Notes to financial statements of the enterprise. The report on use of the Fund must include detailed explanation about the appropriation from the fund’s balance to compensate for environmental damage caused by the enterprise’s business and production activities.

If there are many items of expenses covered by the fund's balance during the year, the enterprise must make a separate report enclosed to the Notes to financial statements of the enterprise.

Article 9. Inspection of setting aside and use of the Fund

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Annually, the enterprise (including state-owned enterprises, state-invested enterprises, foreign-invested enterprises and enterprises of economic sectors) shall prepare and send report on setting aside and use of the enterprise’s Fund as regulated in this Circular to Department of Finance, Department of Taxation and Department of Natural Resources and Environment of province where the enterprise’s head office is located.

3. A state-owned enterprise affiliated to a ministry/regulatory body (other than enterprises prescribed in Clause 2 of this Article) shall make and send reports on setting aside and use of the Fund as regulated in this Circular to its owner, Ministry of Finance (General Department of Taxation, Corporate Finance Department) and Ministry of Natural Resources and Environment.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 10. Effect and implementation responsibility

This Circular takes effect as of August 05, 2016 and applies as of the financial year 2016.

Entities participating in business and production activities are responsible for implementing regulations in this Circular.

In case legislative documents referred to in this Circular are amended, supplemented or replaced, the new ones shall govern.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Hieu

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 20/06/2016 hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.141

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.27.143