Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 406/QĐ-TTg 2021 Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công

Số hiệu: 406/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Nhiều thủ tục về CCCD, cư trú sẽ sớm thực hiện online

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 406/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (Danh mục).

Trong đó, Danh mục có 11 dịch vụ thuộc nhóm DVC thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư như:

- Cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD (hoàn thành trong quý II/2021);

- Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD (hoàn thành trong quý II/2021);

- Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú (hoàn thành trong quý III/2021);

- Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (hoàn thành trong quý III/2021);

- Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí (hoàn thành trong quý III/2021);

- Cấp hộ chiếu phổ thông; Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại các cơ quan trong nước (hoàn thành trong quý III/2021);

- Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ CSDLQG về dân cư để đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các DVC trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, tư pháp, ngoại giao…

Xem toàn bộ Danh mục tại Quyết định 406/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2021.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Điều 2. Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,

Điều 3. Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cải thiện trải nghiệm người dùng theo hướng phát triển ứng dụng trên thiết bị di động của Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp người dân chỉ cn sử dụng một ứng dụng có thể kết nối, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, cũng như cung cấp các thư viện để các ứng dụng khác của bộ, ngành, địa phương có th tích hợp, kết nối tạo nhiều tiện ích hơn cho người dân, doanh nghiệp; triển khai thí điểm giải pháp xác thực tiên tiến khác như xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia làm cơ sở để triển khai nhân rộng, đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, kthuật tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương
Đảng;
- Tòa án nhân d
ân tối cao;
- Ban Dân nguyện UBTVQH;
- Ng
ân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty; VNPT, VNPost, EVN;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TTTH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: V
ăn thư, KSTT (2).HH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

CẦN SỚM ĐƯỢC TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số
: 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ dịch vụ

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Bộ ngành

Địa phương

I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ

01

Cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân

3

Bộ Công an

 

Quý II/2021

02

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

4

Bộ Công an

 

Quý II/2021

03

Đăng ký thường trú

3

Bộ Công an

 

Quý III/2021

04

Đăng ký tạm trú

3

Bộ Công an

 

Quý III/2021

05

Khai báo tạm vng

4

Bộ Công an

 

Quý III/2021

06

Thông báo lưu trú

4

Bộ Công an

 

Quý III/2021

07

Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

4

- Bộ Tư pháp chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông

- Bộ Công an phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; Chủ trì tổ chức triển khai đối với đăng ký thưng trú điện tử trong quy trình liên thông

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử. Chủ trì tổ chức triển khai đối với cấp thẻ bảo hiểm y tế trong quy trình liên thông điện tử

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Quý III/2021

08

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí

4

- Bộ Tư pháp chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông

- Bộ Công an phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; Chủ trì tổ chức triển khai đối với xóa đăng ký thường trú điện tử trong quy trình liên thông

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử; Chủ trì tổ chức triển khai đối với trợ cấp mai táng phí trong quy trình liên thông điện tử

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai trên cơ sở hướng dẫn và công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông của Bộ Tư pháp.

Quý III/2021

09

Cấp hộ chiếu phổ thông

3

Bộ Công an

 

Quý III/2021

10

Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gn chip đin tử) tại các cơ quan trong nước

4

Bộ Ngoại giao

 

Quý III/2021

11

Kết nối, chia sthông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch công trực tuyến thuộc các ngành, lĩnh vực

 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

(Thực thi Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

 

Quý III/2021

Tư pháp

(Thực thi Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ tư pháp tổ chức triển khai

Quý III/2021

Ngoại giao

(Thực thi Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ)

 

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

 

Quý III/2021

Tài chính

(Thực thi Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an. Bộ Tài chính tổ chức triển khai

Quý III/2021

Giáo dục và Đào tạo

(Thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai

Quý III/2021

Giao thông vận tải

(Thực thi Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Giao thông vận ti chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai

Quý III/2021

Tài nguyên và Môi trường

(Thực thi Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai

Quý III/2021

Thông tin và Truyền thông

(Thực thi Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai

Quý IV/2021

Kế hoạch và Đầu tư

(Thực thi Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai

Quý IV/2021

Quốc phòng

(Thực thi Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

 

Quý IV/2021

Công Thương

(Thực thi Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Lao động Thương binh và Xã hội

(Thực thi Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Khoa học và Công nghệ

(Thực thi Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

(Thực thi Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Xây dựng

(Thực thi Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Y tế

(Thực thi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ)

 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức trin khai

Quý IV/2021

Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện.

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, chia sẻ và tái cấu trúc quy trình

 

Quý IV/2021

II. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THIẾT YẾU THEO ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

12

Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

4

Bộ Ngoại giao chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức triển khai

Quý II/2021 (Chuyn tiếp nhiệm vụ từ năm 2020)

13

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý I/2021 (Chuyn tiếp nhiệm vụ từ năm 2020)

14

Cp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

4

Bộ Xây dựng chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai

Triển khai toàn quốc trong quý II/2021

15

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

4

Bộ Xây dựng chủ trì tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trin khai

Triển khai toàn quốc trong quý II/2021

16

Đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đng

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trin khai

Quý I/2021 (Chuyn tiếp nhiệm vụ từ năm 2020)

17

Đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)

4

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý II/2021

18

Liên thông các thủ tục khởi sự doanh nghiệp: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Khai trình việc sử dụng lao động; Cấp mã số vị đơn vị Bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

4

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn hóa, công bố thủ tục hành chính theo quy định

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tái cấu trúc quy trình, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện

Quý II/2021

19

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

4

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai

Quý II/2021

20

Đăng ký biến động quyn sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai

Quý II/2021

21

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy

3

Bộ Công an

 

Quý II/2021

22

Đi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cp

4

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an. Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cp dịch vụ công trực tuyến

- Bộ Y tế xây dựng, chia sẻ thông tin, dữ liệu về khám sức khỏe lái xe; mở rộng phạm vi các cơ sở, đơn vị y tế tham gia thực hiện.

- Bộ Công an chia sẻ dữ liệu dân cư, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

- Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Mở rộng triển khai toàn quốc trong quý III/2021

23

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

24

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

25

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

26

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

27

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

28

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng, làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

29

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

30

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

31

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

32

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

33

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

34

Đăng ký hợp đồng chuyn quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2021

35

Chm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2021

36

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bo hộ sở hữu công nghiệp

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2021

37

Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế

4

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

38

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý III/2021

39

Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

4

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống để tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuế, lệ phí trước bạ về đất đai; hướng dẫn các cơ quan Thuế triển khai thực hiện.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc chuyển, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan Thuế để triển khai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai giữa hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

- Mở rộng triển khai toàn quốc đối với hộ gia đình, cá nhân từ quý I/2021, hoàn thành trong tháng 6/2021

- Triển khai đối với doanh nghiệp trong quý III/2021

40

Kê khai thuế cá nhân

4

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống theo hướng sử dụng nền tảng xác thực, định danh của Cổng Dịch vụ công Quốc gia đ ci thiện tri nghiệm người dùng.

 

Quý I/2021

41

Đăng ký thuế ln đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

4

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Quý II/2021

42

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân

4

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Quý II/2021

43

Nộp thuế, lệ phí trước bạ (cá nhân, doanh nghiệp)

4

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Quý II/2021

44

Tích hợp tính giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vào dịch vụ thanh toán trực tuyến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đinh

4

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Quý II/2021

45

Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (mở rộng đối với hình thức phạt nguội), đường thủy, đường sắt

4

Bộ Công an

 

Quý II/2021

46

Nộp phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển

4

 

UBND thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (có thu loại phí này - nếu có) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quý II/2021

47

Thanh toán tạm ứng án phí, án phí

4

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

- Mrộng thanh toán tạm ứng án phí trên toàn quốc trong quý III/2021

- Thực hiện thanh toán án phí trong QIV/2021

48

Thanh toán viện phí

4

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

- Trin khai thí điểm tại 10 Bnh viện trong quý II/2021

- Triển khai toàn quốc từ quý III/2021 đến QIV/2021

49

Thanh toán học phí

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

- Triển khai thí điểm tại 10 trường Đại học, Cao đẳng trong quý II/2021

- Triển khai toàn quốc từ quý III/2021 đến Quý IV/2021

50

Khai báo hóa chất nhập khẩu

4

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

 

Quý IV/2021

51

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

4

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quý IV/2021

52

Cung cp thông tin, dữ liệu về đất đai

4

Bộ Tài ngun và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý IV/2021

53

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý IV/2021

54

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

4

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Quý IV/2021

55

Cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ/thẻ hành nghề lĩnh vực thú y, bảo vệ thực vật

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, xây dựng hệ thống, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện

Quý IV/2021

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày 22/03/2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.575

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!