Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 1078/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Sắp tới, ban hành Nghị định mới về hóa đơn

Ngày 25/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Dự kiến, Nghị định mới về hóa đơn này sẽ được trình Chính phủ vào tháng 10/2017.

Ngoài ra, trong Danh mục còn có nhiều văn bản khác trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, môi trường được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung như:

- Lĩnh vực đất đai: 3 Nghị định, 5 Thông tư;

- Lĩnh vực Xây dựng: 2 Nghị định, 1 Thông tư;

- Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh: 22 Nghị định, 16 Thông tư…

Xem chi tiết tại Quyết định 1078/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN ĐỂ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Điều 2.

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo Quyết định này đtrình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với tng văn bản trong Danh mục; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục trong suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản.

4. Trong quá trình soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thu
ộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trự
c thuộc trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý, Thư ký TTg, các PTTg; các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, PL (3b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐỂ BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở ĐẦU TƯ, KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ
(Kèm theo Quyết định số
1078/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Danh mục các Nghị định của Chính phủ

TT

Tên Nghị định

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

 

I

Lĩnh vực đất đai

 

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, BNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

II

Lĩnh vực xây dựng

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

Ill

Lĩnh vực bảo vệ môi trường

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

 

IV

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2017

 

8.

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

Bộ Công Thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

9.

Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 8/2017

 

10.

Nghị định về quản lý hoạt động khai thác và kinh doanh khoáng sản

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

 

11.

Nghị đnh thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

12.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

13.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

14.

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

15.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

16.

Nghị định thay thế Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

17.

Nghị định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

18.

Nghị định thay thế Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 và Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

19.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương

Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan.

Quý III/2017

 

20.

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật thuộc lĩnh vực quốc phòng

Bộ Quốc phòng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

21.

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Bộ Tài chính

Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

22.

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 10/2017

 

23.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan

Quý III/2017

 

24.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

25.

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

 

26.

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý IV/2017

 

27.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, cơ quan liên quan

Quý III/2017

 

28.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Danh mục sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

TT

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

I

Lĩnh vực nhà ở

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển, quản lý nhà ở xã hội

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Tháng 9/2017

 

2.

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan

Quý I/2018

 

 

III. Danh mục sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng

TT

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

I.

Lĩnh vực đất đai

1.

Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

2.

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Quý III/2017

 

3.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

4.

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

5.

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

II.

Lĩnh vực xây dựng

6.

Thông tư thay thế các Thông tư: số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 về việc ban hành QCVN 16:2014/BXD quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 quy định công tác quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa kính xây dựng; số 01/2010/TT- BXD ngày 08/01/2010 quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm; số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành liên quan

Quý III/2017

 

III.

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

7.

Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNN&PTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

8.

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

9.

Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 12/2017

 

10.

Thông tư quy định chung về ban hành Danh mục áp mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành liên quan

Quý I/2018

 

11.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2008/TT-BTC ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế tài chính công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 12/2017

 

12.

Thông tư thay thế Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cả phần

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Bộ Tài chính sửa đổi theo tiến độ của Nghị định thay thế các Nghị định về cổ phần hóa.

 

13.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

 

14.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 12/2017

 

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

 

16.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 7/2017

 

17.

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuế đối với dịch vụ viễn thông

Bộ Tài. chính

Các bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

 

18.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 7/2017

 

19.

Thông tư hướng dẫn một số điều Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Quý II/2017

 

20.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 7/2017

 

21.

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành liên quan

Tháng 9/2017

 

22.

Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và danh mục sản phẩm an toàn thông tin nhập khẩu theo giấy phép

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành liên quan

Quý IV/2017

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1078/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243