Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Số hiệu: 69/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký kinh doanh các dịch vụ mua bán nợ như môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, hoạt động mua bán nợ, sàn giao dịch nợ và chính sách quản lý của nhà nước với hoạt động mua bán nợ.

 

1. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 
+ Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định tại Nghị định này;
 
+ Đáp ứng các quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng;
 
+ Người quản lý doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo Nghị định số 69/2016, như sau:
 
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;
 
Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp;
 
Là quản lý hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 
Không là người quản lý cho doanh mua bán nợ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 03 năm trước liền kề.
 

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, hoạt động mua bán nợ.

 
- Nghị định 69/CP quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, ngoài các điều kiện chung thì phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.
 
- Với doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ, ngoài các điều kiện chung còn phải: Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng; đáp ứng điều kiện đối với các khoản nợ được mua bán; việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản; phải tuân thủ pháp luật ngoại hối hiện hành; doanh nghiệp mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng hoặc nhận bảo đảm để được cấp tín dụng trong một số trường hợp quy định.
 
- Bên cạnh đó, Nghị định số 69 cũng quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ như sau: Ngoài các điều kiện chung thì phải có vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng; đã kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm với mức doanh thu ít nhất 500 tỷ năm liền kề trước đó; có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc có thẻ thẩm định viên về giá; có quy chế hoạt động sàn giao dịch nợ; có cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp; thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm.
 

3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 
Nghị định 69 năm 2016 quy định cụ thể trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đối với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh và Ngân hàng Nhà nước.
 
 
Nghị định 69/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán nợ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động mua bán trái phiếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật chứng khoán thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán.

4. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán nợ theo quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán nợ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thành lập và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam.

6. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

7. Tổ chức, cá nhân (trừ các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này) hoạt động mua bán nợ không phải là hoạt động kinh doanh thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Nợ là nghĩa vụ trả tài sản của bên nợ đối với chủ nợ được thể hiện trong hợp đồng hoặc phát sinh quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ.

3. Chủ nợ là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có quyền đòi nợ.

4. Bên nợ là tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao dịch dân sự khác có nghĩa vụ trả nợ được quy định tại hợp đồng hoặc phát sinh nghĩa vụ trả nợ theo quy định của pháp luật.

5. Chủ thể giao dịch dân sự khác là các chủ thể tham gia quan hệ giao dịch dân sự khác trừ các đối tượng sau đây:

a) Tổ chức kinh tế, cá nhân;

b) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân;

d) Các tổ chức quốc tế hoặc chính phủ quốc gia khác.

6. Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ.

7. Hoạt động mua bán nợ không phải là hoạt động kinh doanh là hoạt động mua bán nợ không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi của tổ chức, cá nhân, bao gồm:

a) Hoạt động bán nợ đối với các khoản nợ của chính chủ nợ, không bao gồm các khoản nợ mà chủ nợ đã mua từ các chủ nợ khác;

b) Hoạt động mua nợ không nhằm mục đích bán lại cho tổ chức, cá nhân, bao gồm cả hoạt động mua nợ để chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xử lý tài sản bảo đảm;

c) Các hoạt động mua bán nợ khác không liên tục, không nhằm mục đích sinh lợi.

8. Môi giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

9. Tư vấn mua bán nợ là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

10. Dịch vụ sàn giao dịch nợ là việc cung cấp sàn giao dịch nợ, tổ chức việc mua bán nợ; giới thiệu, cung cấp thông tin về nợ cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra hồ sơ, giấy tờ về nợ bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán nợ.

11. Sàn giao dịch nợ là nơi tập trung, tiến hành thường xuyên các hoạt động giao dịch mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ.

12. Bên mua nợ là tổ chức, cá nhân thực hiện mua, nhận chuyển nhượng để trở thành chủ nợ mới của khoản nợ.

13. Bên bán nợ là tổ chức, cá nhân sở hữu khoản nợ và thực hiện bán, chuyển nhượng khoản nợ cho bên mua nợ.

14. Bên môi giới là doanh nghiệp thực hiện dịch vụ môi giới mua bán nợ.

15. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (bao gồm cả Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại).

16. Người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

1. Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định này.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Điều 5. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định này.

2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.

3. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;

c) Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;

d) Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Điều 6. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

3. Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;

b) Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

c) Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.

5. Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

6. Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

Điều 8. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

1. Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.

3. Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.

4. Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.

5. Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

a) Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ;

b) Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

c) Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

d) Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch;

đ) Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên;

e) Xử lý tranh chấp.

6. Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.

7. Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

2. Thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

3. Hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

2. Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định kỳ, đột xuất.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo định kỳ, đột xuất.

Điều 12. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát theo thẩm quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của Nghị định này đối với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp đã thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện như sau:

1. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh để báo cáo.

2. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh để báo cáo; có biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định này, trong đó bao gồm cả biện pháp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------------------

No.: 69/2016/ND-CP

Hanoi, July 01, 2016

 

DECREE

REQUIREMENTS FOR RUNNING DEBT TRADING SERVICE

Pursuant to the Law on organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Investment dated November 26, 2014;

Pursuant to the Civil Code dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on credit institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange dated December 13, 2005 and the Ordinance dated March 18, 2013 on amendments to a number of articles of the Ordinance on Foreign Exchange;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Government promulgates this Decree to provide for requirements for running debt trading service.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Decree provides for requirements for running debt trading service in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

2. Credit institutions and branches of foreign banks buy and sell debts in conformity with the Law on credit institutions and relevant laws.

3. Entities that trade in bonds under amendments of the Law on securities shall comply with regulations of the Law on securities.

4. Vietnam Asset Management Company shall conduct debt trading activities in conformity with the Government's regulations on the establishment, organization and operations of Vietnam Asset Management Company.

5. Vietnam Debt and Asset Trading Corporation shall buy and sell debts in conformity with the Government's and Prime Minister’s regulations on the establishment and operations of Vietnam Debt and Asset Trading Corporation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Entities (except for the entities mentioned in Clause 2, Clause 3, Clause 4, Clause 5 and Clause 6 of this Article) that buy and sell debts not for business purposes shall comply with regulations of the Civil Code.

Article 2. Regulated entities

1. Enterprises running debt trading services.

2. Entities in need of running debt trading services.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, these terms shall be construed as follows:

1. Debt refers to an obligation whereby a debtor must transfer assets to a creditor as agreed upon in a contract, or an obligation that gives rise to rights and obligations referred to in laws.

2. Debt trading refers to the fact that a debt seller transfers a portion or all of the rights to collect that debt and other rights related to that debt to a debt buyer who must give money to the debt seller.

3. Creditor may be an economic organization, or individual, or a party of a civil transaction that has the right to collect debt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Parties of a civil transaction are the entities participating in a civil transaction, except for the following entities:

a) Economic organizations and individuals;

b) Political organizations and sociopolitical organizations;

c) State agencies and people’s armed forces;

d) International organizations or governments of other countries.

6. Running of debt trading service refers to the continuous execution of one or certain activities related to the debt trading for profit purpose, including debt purchase, debt sale, debt brokerage, debt trading consultancy and debt trading floor services.

7. Debt trading not for business purpose refers to debt trading activities which are conducted by entities not for profit purpose in an interrupted manner, consisting of:

a) The sale of debts of a creditor, except for debts bought by that creditor from other creditors;

b) The purchase of debts not for reselling to other entities, including debts bought for the purpose of conversion of debts into contributed capital or share capital, debt rescheduling or settlement of collateral.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Debt trading brokerage is an intermediary service provided to the parties of a debt transaction whereby a debt broker is in charge of arranging that debt transaction and enjoyed a commission as agreed. Debt brokerage activities do not include auction activities organized by professional auction organizations.

9. Debt trading consultancy refers to a service by which consultants use their professional knowledge to find out issues and propose solutions for debt trading. That service is provided in an independent and objective way at the requests of customers who must pay consulting fees as agreed.

10. Debt trading floor services include the provision of debt trading floor and organization of debt transactions; introduction and provision of information about the debts to entities that want to enter into transactions; examination of documents to ensure the eligibility to conduct debt transactions; and provision of intermediary service between the parties to communicate, negotiate and enter into a debt trading contract.

11. Debt trading floor is a place where debt transactions, debt trading consultancy and debt brokerage activities are regularly conducted.

12. Debt buyer refers to an entity that buys or receives the transfer of a debt in order to become a new creditor of that debt.

13. Debt seller refers to an entity that is a creditor of a debt and sells or transfers that debt to a debt buyer.

14. Debt broker refers to an enterprise that provides debt trading brokerage service.

15. Enterprise running debt trading service refers to an enterprise whose registered business sectors include the debt trading service (including debt and asset management companies affiliated to commercial banks).

16. Manager of an enterprise running debt trading service refers to the company’s manager or a manager of private enterprise. A manager may be a proprietor of private enterprise, or a general partner, or a Chairperson of the Board of members, or a member of the Board of members, or the Company’s President, or a Chairperson of the Executive Board, or member of the Executive Board, or Director or General Director or another individual who holds the managing position and authorized to act in the name of a company to enter into transactions conducted by that company as referred to in the company’s charter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An organization (that is not an enterprise) or individual that wants to run a debt trading service must establish an enterprise.

2. Registered business sectors of that enterprise must include the debt trading service in accordance with the law.

3. The enterprise running debt trading service must satisfy all of the conditions thereof regulated in Article 5, Article 6, Article 7 and Article 8 of this Decree.

4. The debt trading service must be provided on public, transparent and equal terms in compliance with the law.

Chapter II

REQUIREMENTS FOR RUNNING DEBT TRADING SERVICES

Article 5. General requirements for enterprises running debt trading service

An enterprise running debt trading service must satisfy the following requirements:

1. The enterprise running debt trading service must have internal management rules in terms of organization and internal regulations on debt trading activities in conformity with regulations in this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A manager of an enterprise running debt trading service must satisfy the following requirements:

a) Have full legal capacity and be not prohibited from management of enterprise as referred to in the Law on enterprises;

b) Possess bachelor's degree or a degree of higher level in either economics, or business administration, or law, or a specialty of which he/she is going to be in charge;

c) Hold the position of manager or have at least 05 consecutive years of experience in financial sector, banking, accounting, auditing, law, asset valuation or debt trading;

d) An individual who has worked in an enterprise running debt trading service whose certificate of business registration has been revoked must also meet the following conditions: That individual must not a manager of the enterprise running debt trading service whose certificate of business registration has been revoked for 03 consecutive years before the year he/she is going to act as the manager of the enterprise running debt trading service.

Article 6. Requirements for providers of debt trading brokerage service and debt trading consultancy service

1. Requirements mentioned in Article 5 of this Decree must be satisfied.

2. The minimum charter capital or investment capital is VND 5 billion.

Article 7. Requirements for enterprises running debt purchase and sale service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The minimum charter capital or investment capital is VND 100 billion.

3. A debt to be sold and purchased must have all of the following elements:

a) There is no written agreement stating that the debt trading is not permitted;

b) The debt is not used as a security for the performance of a civil obligation at the time when the debt trading is conducted, except for the cases where the secured party approves the debt trading in writing;

c) The buyer and the seller of a debt have no relation as referred to in the Law on enterprises.

4. A written contract for debt trading must be made on the basis of the contractual parties’ agreement which must ensure lawful rights and interests of the parties of a debt transaction, including specific rights and obligations of the debt buyer and those of the debt seller.

5. An enterprise running debt trading service is not allowed to either get credit granted by a credit institution/foreign bank's branch to buy debts from customers of that credit institution/foreign bank's branch or receive security from a credit institution/foreign bank's branch to get credit granted by another credit institution/foreign bank's branch for the purpose of buying debts from customers of securing credit institution/foreign bank's branch.

6. The debt buyer, debt seller, debtor and involved parties must comply with current regulations of the law on foreign exchange control in cases where the debt trading results in the formation of loans related to foreign parties and the foreign exchange is adopted during the debt trading.

Article 8. Requirements for debt trading floor service providers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The minimum charter capital or investment capital is VND 500 billion.

3. Have provided the debt trading service for at least 01 year and the minimum revenue from the debt trading service of the year before the year when the debt trading floor service is provided must be VND 500 billion.

4. Contract at least 02 persons who possess certificate of professional auditor or at least 02 persons who have obtained practicing card in valuation in accordance with the law.

5. Regulations on operations of debt trading floor must be available, consisting of:

a) Procedures and responsibilities of participants in the debt trading floor, and rights and obligations of the debt trading floor service provider;

b) Requirements for debts planned to be listed on the debt trading floor;

c) Regulations on management and supervision of debt transactions, including regulations on the provision and retention of information about the debts planned to be listed on the debt trading floor;

d) Period and methods of confirmation and cancellation of debt transactions;

dd) Methods of payment and regulations on payment guarantee for involved parties;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Have facilities, techniques and appropriate information technology systems to receive, update and provide information about debt trading activities to participants in the debt trading floor.

7. Perform annually independent audit in compliance with the law.

Chapter III

STATE MANAGEMENT OF DEBT TRADING SERVICES

Article 9. Responsibilities of Ministry of Finance

1. Assume responsibility before the Government for the state management over enterprises running debt trading service.

2. Within its competence, manage and supervise debt trading activities.

3. Instruct the implementation of this Decree.

Article 10. Responsibilities of people's committees of central-affiliated cities or provinces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Report to Ministry of Finance on the situation of debt trading services in cities or provinces on a regular or extraordinary basis.

Article 11. Responsibilities of business registration agencies

1. Receive and process applications for business registration or applications for change of contents in Certificate of business registration with respect to the debt trading service.

2. Report to people’s committees of central-affiliated cities or provinces on the issuance or amendment of Certificate of business registration with respect to the debt trading service on a regular or extraordinary basis.

Article 12. Responsibilities of the State Bank of Vietnam

The State Bank of Vietnam shall coordinate with Ministry of Finance in inspecting debt trading services provided by debt and asset management companies affiliated to commercial banks within their competence as referred to in this Decree.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 13. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Transitional provisions

Within one year from the effective date of this Decree, enterprises that have been running debt trading services before the effective date of this Decree must comply with the following regulations:

1. The enterprise that has satisfied all of requirements as prescribed in this Decree must send a written report to the business registration agency.

2. If an enterprise fails to satisfy all of requirements as prescribed in this Decree, that enterprise must send a written report to the business registration agency and implement measures for ensuring the compliance with all regulations herein, including measures for termination of debt trading services.

Article 15. Implementation

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of affiliates of the Government, Chairpersons of people's committees of central-affiliated cities or provinces and entities of this Decree shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


55.024

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!