Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1443/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ Y tế;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Website của Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1443/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Nội dung hoạt động

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Phổ biến Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm tới các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật trong phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT

 

 

 

1

Đăng tải Nghị định số 38/2012/NĐ-CP , Luật An toàn thực phẩm trên website của Bộ và các Cục chuyên ngànhh.

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành (*)

 

Tháng 6/2012

2

Lồng ghép phổ biến Nghị định số 38/2012/NĐ-CP , Luật An toàn thực phẩm trong các Hội nghị chuyên đề; Hội nghị sơ kết, tổng kết; khóa đào tạo, tập huấn về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản.

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Vụ Pháp chế

Theo kế hoạch được duyệt

II

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thực thi Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

 

 

 

1

Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch, Bộ Y tế, NN&PTNT, Công thương về thực hiện Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Cục QLCL NLS&TS

Vụ Pháp chế, Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 12/2012

2

Xây dựng, trình ban hành bổ sung một số văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực thi Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

 

 

 

2.1

Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm lô hàng thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Cục Thú y

Vụ Pháp chế, Cục QLCL, Cục Chăn nuôi

Tháng 12/2012

2.2

Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế, Cục QLCL, Cục Trồng trọt

Tháng 12/2012

2.3

Thông tư quy định điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng.

Vụ KHCN&MT

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

2012-2013

2.4

Thông tư hướng dẫn và xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm từ sinh vật biến đổi gen

Vụ KHCN&MT

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

2012-2013

2.5

Thông tư hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Vụ KHCN&MT

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

2012-2013

2.6

Thông tư quy định phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT.

Cục QLCL NLS&TS

Vụ Pháp chế, Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành

2012-2013

2.7

QCVN: Cơ sở sản xuất, sơ chế rau, quả, chè búp tươi – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Cục Trồng trọt

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục QLCL NLS&TS, Cục BVTV

2012-2013

2.8

QCVN: Kho chứa thóc – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Cục Chế biến TM NLTS&NM

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục QLCL NLS&TS, Cục BVTV

2012-2013

2.9

QCVN: Cơ sở xay xát thóc gạo – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.10

QCVN: Cơ sở chế biến cà phê (bột, hòa tan) – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

2.11

QCVN: Cơ sở chế biến tiêu – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

2.12

QCVN: Lấy mẫu thịt tươi sống phụ phẩm ăn được của gia súc gia cầm phục vụ kiểm dịch, thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cục Thú y

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục QLCL NLS&TS

2012-2013

2.13

QCVN: Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ trâu bò để đảm bảo ATTP.

3

Rà soát, sửa đổi các văn bản QPPL theo quy định của Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

 

 

 

3.1

Thông tư sửa đổi Thông tư số 56/2009/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trước khi đưa ra thị trường

Cục QLCL NLS&TS

Tổng Cục thủy sản

Tháng 6/2012

3.2

Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản

Cục QLCL NLS&TS

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 7/2012

3.3

Thông tư sửa đổi Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản

Cục QLCL NLS&TS

Tổng cục thủy sản

Tháng 9/2012

3.4

Thông tư sửa đổi Thông tư số 05/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường

Cục QLCL NLS&TS

 

Tháng 9/2012

3.5

Thông tư sửa đổi Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Cục QLCL NLS&TS

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 10/2012

3.6

Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Cục QLCL NLS&TS

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 10/2012

3.7

Thông tư sửa đổi Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 6/2012

III

Phân công, phân cấp quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đảm bảo thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ được giao cho Bộ NN&PTNT.

 

 

 

1

Quyết định sửa đổi Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20 tháng 12 năm 2010 phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Vụ Pháp chế, các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 9/2012

2.

Thông tư phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm cho địa phương.

Cục QLCL NLS&TS

Vụ Pháp chế, các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 12/2012

IV

Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hệ thống thanh tra chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương.

 

 

 

1

Xây dựng, trình ban hành Thông tư về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thanh tra Bộ

Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành, Sở NN&PTNT các tỉnh/TP

Tháng 10/2012

2

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNV-BNNPTNT ngày 05/6/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở NN&PTNT.

Cục QLCL NLS&TS

Vụ Pháp chế, Sở NN&PTNT các tỉnh/TP

Tháng 12/2012

V

Tăng cường năng lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong ngành đủ sức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân công theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP .

 

 

 

1

Triển khai các Dự án đào tạo thuộc Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 30/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ và Cục QLCL NLS&TS

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành

Theo kế hoạch được duyệt

2

Đào tạo, tập huấn cho các địa phương thực hiện các Thông tư của Bộ (Thông tư 14, 05, 56, 74, 75)

Cục QLCL NLS&TS

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, Sở NN&PTNT các tỉnh/TP

Theo kế hoạch được duyệt

3

Đào tạo nguồn nhân lực thanh, kiểm tra tại các Chi cục Quản lý CLNLTS và các đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PTNT tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thanh tra Bộ

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, Sở NN&PTNT các tỉnh/TP

Theo kế hoạch được duyệt

(*) Chú thích: Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành được giao nhiệm vụ liên quan an toàn thực phẩm bao gồm: Tổng Cục thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Cục Chế biến thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1443/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/06/2012 về Kế hoạch triển khai Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.74.241