Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 43/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sẽ bỏ nhiều thủ tục về đất đai trong đầu tư

Theo nội dung tại Nghị quyết 43/NQ-CP, sắp tới sẽ bãi bỏ một số thủ tục sau để thực hiện cải cách TTHC, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư:

- Bỏ thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra cấp GCN đầu tư với dự án có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch; Nhà đầu tư cũng không phải nộp bản đồ địa chính, không phải trích đo địa chính trong quá trình thực hiện TTHC.

- Không phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Trong thời gian chưa kịp thay đổi các văn bản luật, dưới luật có liên quan thì các thủ tục sẽ được thực hiện theo nguyên tắc áp dụng tối đa cơ chế một cửa liên thông; cho phép thực hiện song song nhiều thủ tục cùng lúc, cho phép kế thừa kết quả của TTHC cũ để giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư.

Nghị quyết này được ban hành ngày 06/6/2014.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

1. Thực hiện đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hướng:

a) Chuẩn hóa, quy định cụ thể, đơn giản, rõ ràng các bộ phận cấu thành của thủ tục lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo 03 hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.

- Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất: Quy định rõ ràng, cụ thể các bộ phận cấu thành của thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trong đó lồng ghép việc lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư ngay trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

+ Quy định rõ điều kiện thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm: Dự án nằm trong danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố theo kế hoạch; Dự án thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Dự án thuộc khu vực đã được phê duyệt dự kiến tiền bồi thường, hỗ trợ; Dự án đã được phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Quy định rõ ràng, cụ thể các bộ phận cấu thành của thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

+ Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính này là văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải gồm những nội dung sau: Tên dự án; tên nhà đầu tư/chủ đầu tư; hình thức đầu tư; mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; diện tích sử dụng đất; ranh giới sử dụng đất; các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc như: Hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng...; tổng mức đầu tư của dự án; đơn giá tiền sử dụng đất/tiền thuê đất; thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn); nguồn vốn; phương án quản lý, vận hành dự án; các ưu đãi đầu tư (nếu có).

- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu:

+ Lồng ghép các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy định rõ việc trình cấp có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính này phải gồm các nội dung sau: Tên dự án; tên nhà đầu tư/chủ đầu tư; hình thức đầu tư; mục tiêu đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; diện tích sử dụng đất; phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai, dân số khu vực quy hoạch đô thị (nếu có); các yêu cầu về quy hoạch (1- Đối với dự án xây dựng các công trình tập trung: Các chỉ tiêu sử dụng đất về nhà ở, dịch vụ thương mại; công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, giao thông; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cho toàn khu vực quy hoạch; các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị làm cơ sở chủ đầu tư lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết; 2- Đối với các dự án xây dựng các công trình riêng lẻ: Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đối với khu đất; các yêu cầu về kiến trúc công trình, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và các yêu cầu khác làm cơ sở chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình); tổng mức đầu tư của dự án; thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn); nguồn vốn; phương án quản lý, vận hành dự án; các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

b) Về thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Bãi bỏ thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

+ Thay thế thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án trên đất thuộc quyền sử dụng của nhà đầu tư bằng thủ tục đăng ký đầu tư với nội dung đăng ký đơn giản, chỉ bao gồm các thông tin về dự án đầu tư.

+ Lồng ghép các nội dung xét duyệt của các thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các nội dung xét duyệt của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thành một thủ tục hành chính thống nhất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính này là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

c) Về các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng.

- Không yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch, các nội dung của giấy phép quy hoạch phải được thể hiện ngay trong nội dung kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Căn cứ kết quả giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch.

d) Không yêu cầu nhà đầu tư phải nộp trích lục bản đồ địa chính hoặc phải thực hiện trích đo địa chính khu đất trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư. Nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

đ) Nghiên cứu áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất với các thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư phải thực hiện các thủ tục thẩm định trên.

e) Nghiên cứu, quy định thủ tục đấu thầu lựa chọn tư vấn định giá đất để thực hiện tư vấn trong một thời gian nhất định giúp rút ngắn thời gian lựa chọn tư vấn, thời gian thực hiện xác định giá đất cụ thể.

g) Nghiên cứu áp dụng cơ chế liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho nhà đầu tư, trong đó cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho nhà đầu tư.

h) Không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

i) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có liên quan đến việc xác nhận, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận đề nghị của nhà đầu tư và thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành xác nhận, nghiệm thu cho nhà đầu tư. Không tổ chức thành nhiều đoàn kiểm tra, nghiệm thu. Số lần kiểm tra, nghiệm thu phụ thuộc vào quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình nhưng tối đa không quá 4 lần đối với công trình cấp đặc biệt, không quá 3 lần đối với công trình cấp I và không quá 2 lần đối với các công trình còn lại, trừ trường hợp công trình có sự cố về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trong các trường hợp khác do nhà đầu tư đề nghị.

k) Nghiên cứu, rà soát các yêu cầu, điều kiện sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm dần yêu cầu cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc giấy phép hoạt động. Trường hợp cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động hoặc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, nghiên cứu, ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để thực hiện.

2. Xây dựng, chuẩn hóa, ban hành quy trình và các nội dung quy định chi tiết về các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đảm bảo thống nhất trong cả nước theo hướng:

a) Trong quá trình chưa hoàn thành sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại luật, pháp lệnh để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được hoàn thiện, chuẩn hóa theo Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết này đảm bảo nguyên tắc sau:

- Thực hiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, nhà đầu tư đến một địa điểm, nộp một bộ hồ sơ, một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết từ các cơ quan khác nhau.

- Cho phép thực hiện song song, đồng thời nhiều thủ tục hành chính để giảm bớt thời gian thực hiện cho nhà đầu tư.

- Thực hiện việc kế thừa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được xem xét giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

b) Sau khi hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại luật, pháp lệnh để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được chuẩn hóa, thống nhất thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này.

c) Trên cơ sở quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ban hành kèm theo tại Phụ lục I, II của Nghị quyết này, nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa, cụ thể hóa để công bố, công khai quy trình thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đặc thù của ngành, lĩnh vực.

3. Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư:

a) Nghiêm túc thực hiện công tác công bố, công khai thủ tục hành chính làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt công bố, công khai các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các trường hợp, lý do thực hiện chậm trễ của từng trường hợp trên Trang tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cá nhân, tổ chức giám sát việc thực hiện.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thủ tục hành chính, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (tại Phụ lục số III kèm theo):

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước 15 tháng 10 năm 2014, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước 15 tháng 10 năm 2014 theo các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này. Đối với nhiệm vụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết này, việc sửa đổi, bổ sung quy trình liên thông sẽ được thực hiện sau khi luật, pháp lệnh được ban hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đưa các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này vào dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội. Đối với thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh cần phải sửa đổi, bổ sung theo các nhiệm vụ được phê duyệt tại Nghị quyết này mà chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về việc cho phép bổ sung dự án luật, pháp lệnh để thực thi các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành để thực thi các nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Nghị quyết này, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền, ban hành để bảo đảm thi hành khi các văn bản của trung ương nói trên có hiệu lực.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thực hiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết này; riêng nhiệm vụ tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực hiện làm cơ sở để công bố, công khai, tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước.

6. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi các nhiệm vụ đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này; tổ chức sơ kết báo cáo Chính phủ vào cuối năm 2016 về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này.

7. Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí kinh phí để bảo đảm hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết này. Bộ Tài chính cân đối bảo đảm đủ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết này.

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được huy động các nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐTVCCTTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). M

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

(Trong trường hợp chưa hoàn thành thực thi liên quan đến sửa đổi luật, pháp lệnh)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ)

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được chuẩn hóa để thực hiện thống nhất theo quy trình, trình tự như sau:

1. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

STT

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện

Cơ quan giải quyết

Thời gian giải quyết[1]

Ghi chú

1

Đấu giá quyền sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc Danh mục đấu giá quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị được giao đấu giá

30 ngày làm việc

Kết quả giải quyết:

- Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2

Đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư có sử dụng, đất thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

05 ngày làm việc

3

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

4

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số 3 kèm theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP .

Cơ quan phòng cháy chữa cháy

15 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục hành chính này

5

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Dự án phải thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.

+ Dự án có tác động xấu đến các thành phần môi trường và xã hội.

- Dự án phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình thực hiện dự án thuộc ngành, nghề hoặc lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Tài nguyên và môi trường

- Cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày làm việc.

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 45 ngày làm việc.

6

Thẩm tra thiết kế

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

d) Công trình giao thông: Cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc.

7

Thông báo khởi công xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư

8

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

d) Công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Cơ quan quản lý về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần.

9

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Dự án đầu tư mà đã phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cơ quan tiếp nhận đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan tài nguyên và môi trường

20 ngày làm việc

10

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/ chứng nhận đủ điều kiện

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

Quy định về thời gian thực hiện phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và phù hợp với khả năng thực hiện của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

2. Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

STT

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện

Cơ quan giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất

Dự án đầu tư thuộc danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan được giao đấu thầu

Theo quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu

2

Đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

05 ngày làm việc

3

Thông báo thu hồi đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai

4

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

5

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục số III kèm theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP .

Cơ quan phòng cháy chữa cháy

15 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

6

Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

10 ngày làm việc

7

Thẩm tra thiết kế

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

d) Công trình giao thông: Cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

8

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Dự án phải thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.

+ Dự án có tác động xấu đến các thành phần môi trường và xã hội.

- Dự án phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình thực hiện dự án thuộc ngành, nghề hoặc lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Cam kết: 05 ngày làm việc.

- Thẩm định, phê duyệt: 45 ngày làm việc

9

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

30 ngày làm việc

10

Công khai và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Dự án có sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp xã, UBND cấp huyện

90 ngày làm việc

Thời gian thực hiện gồm:

- Niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp phương án: 20 ngày làm việc

- Phê duyệt phương án: 05 ngày làm việc

- Công khai phương án được duyệt: không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án.

- Chi trả tiền đền bù: 40 ngày làm việc, kể từ sau khi công khai phương án được duyệt.

- Bàn giao đất: 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ.

11

Ký hợp đồng thuê đất/thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

12

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 ngày làm việc

13

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

14

Thông báo khởi công

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ dự án

15

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

d) Công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần.

16

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Dự án đầu tư mà đã phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cơ quan tiếp nhận đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan tài nguyên và môi trường

20 ngày làm việc

17

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Cơ quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

Quy định về thời gian thực hiện phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và phù hợp với khả năng thực hiện của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

3. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu

STT

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện

Cơ quan giải quyết

Thòi gian giải quyết

Ghi chú

1.

Chấp thuận chủ trương đầu tư

(Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính này kèm theo)

Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu theo quy định tại Luật Đất đai và không thuộc trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên đất thuộc quyền sử dụng của nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30-60 ngày làm việc

Kết quả giải quyết:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (gồm các nội dung theo yêu cầu của giấy phép quy hoạch - theo mẫu kèm theo)

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

2.

Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết/ quy hoạch tổng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, gồm:

a) Trong trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

b) Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;

c) Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc chưa có thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

Cơ quan quản lý quy hoạch, UBND cấp tỉnh

30-40 ngày làm việc (Thẩm định: 25; Phê duyệt: 15)

3.

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết.

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

4.

Thông tin/ thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

10 ngày làm việc

5.

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục 3, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP .

Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy

15 ngày làm việc

6.

Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở/thẩm định, quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới

Dự án phát triển nhà ở và dự án đầu tư khu đô thị mới.

Sở Xây dựng

30 hoặc 65 ngày làm việc theo loại dự án.

7.

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Dự án phải thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

+ Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.

+ Dự án có tác động xấu đến các thành phần môi trường và xã hội.

- Dự án phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình thực hiện dự án thuộc ngành, nghề hoặc lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày làm việc.

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 45 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời các thủ tục này

8.

Thông báo thu hồi đất

Dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai

9.

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Cơ quan tài nguyên và môi trường.

30 ngày làm việc

10.

Điều tra số liệu, lập, phê duyệt, công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù, nhận mặt bằng

Dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; UBND cấp xã, UBND cấp huyện

90 ngày làm việc

Thời gian thực hiện gồm:

- Niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp phương án: 20 ngày làm việc

- Phê duyệt phương án: 05 ngày làm việc

- Công khai phương án được duyệt: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phương án.

- Chi trả tiền đền bù: 40 ngày làm việc, kể từ sau khi công khai phương án được duyệt.

- Bàn giao đất: 20 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ.

11.

Thuê đơn vị lập hồ sơ định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Đơn vị định giá

10 ngày làm việc

12.

Thẩm định hồ sơ định giá, xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài chính và các ngành có liên quan

10 ngày làm việc

13.

Phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

UBND cấp tỉnh

10 ngày làm việc

14.

Ký hợp đồng thuê đất/thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và -Môi trường; Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

15.

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 ngày làm việc

16.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất, trừ trường hợp dự án đầu tư tại khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà đầu tư và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

17.

Thẩm tra thiết kế

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

Công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc

Được phép thực hiện song song, đồng thời với các thủ tục hành chính về đất đai

18.

Thông báo khởi công

Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu tư

19.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sau đây:

a) Nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Công trình công cộng từ cấp III trở lên;

c) Công trình công nghiệp: Đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin, nhà máy xi măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp không phân biệt cấp;

d) Công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt cấp;

đ) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật: Từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của nhà đầu tư và tổ chức thành lập đoàn công tác liên ngành để tiến hành nghiệm thu, xác nhận cho nhà đầu tư một lần.

20.

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Dự án đầu tư mà đã phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cơ quan tiếp nhận đề nghị: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan tài nguyên và môi trường.

20 ngày làm việc

21.

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

Quy định về thời gian thực hiện phải đảm bảo tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức và phù hợp với khả năng thực hiện của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

NỘI DUNG THỦ TỤC

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Trong trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu)

1. Trình tự thực hiện

- Căn cứ nhu cầu đầu tư, thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được công khai, Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra và thông báo bằng văn bản các yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có).

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp thẩm định và có văn bản gửi hồ sơ đến các Bộ, ngành/Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện để tham gia thẩm định các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, cụ thể:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định các nội dung đề xuất của nhà đầu tư để cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư.

+ Sở Xây dựng (và Sở Quy hoạch nếu có): Thẩm định các nội dung về địa điểm xây dựng, ranh giới xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, sự phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng, các yêu cầu đối với chủ đầu tư trong quá trình lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, các yêu cầu về kết nối hạ tầng theo quy định của pháp luật.

+ Sở Tài nguyên vả Môi trường: Thẩm định các nội dung về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các yêu cầu về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; việc chấp hành pháp luật đất đai và môi trường của nhà đầu tư.

+ Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất: Thẩm định các nội dung về địa điểm, quy hoạch, diện tích đất, các nội dung khác về dự án đầu tư theo thẩm quyền.

+ Các Sở, ngành hoặc các Bộ, ngành thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện thẩm định các nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành quản lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ UBND cấp huyện: Thẩm định các nội dung về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, địa điểm, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất.

- Sau 15 ngày kể từ ngày gửi hồ sơ đề nghị phối hợp thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp liên ngành các sở ngành, UBND cấp huyện và nhà đầu tư để thống nhất địa điểm, ranh giới lập dự án đầu tư đối với các trường hợp chưa xác định được địa điểm, ranh giới nghiên cứu lập dự án đầu tư.

- Sau 7 ngày kể từ ngày họp thống nhất địa điểm hoặc sau 20 ngày kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ, các Sở, ngành/Bộ, ngành và UBND cấp huyện có văn bản thẩm định về nội dung quản lý nhà nước theo quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh. Trường hợp quá thời gian quy định nếu cơ quan phối hợp thẩm định không trả lời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền xem xét quyết định dự án về nội dung dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; cơ quan chủ trì được xem là cơ quan phối hợp đã chấp thuận và thực hiện các bước tiếp theo.

- Sau 7 ngày kể từ ngày nhận được các văn bản thẩm định của các Sở ngành/Bộ, ngành và UBND cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp trình UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tính theo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến trong trường hợp gửi trực tiếp), UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết của thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế và con dấu đối với nhà đầu tư nước ngoài đề xuất lập dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

Đối với trường hợp nhà đầu tư xin lập dự án đầu tư có gắn với thành lập doanh nghiệp, căn cứ vào kết quả chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh, Cục thuế cấp mã số thuế, cơ quan Công an cấp con dấu trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

2. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (theo mẫu).

- Hồ sơ pháp nhân

+ Bản sao có chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với đề xuất lập dự án đầu tư.

+ Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

(1) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

(2) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, dự kiến ranh giới, quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp Về môi trường

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu theo quy định.

- Sơ đồ vị trí địa điểm, bản đồ hiện trạng khu đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 10 bộ (đã bao gồm hồ sơ để cơ quan chủ trì gửi các Sở, ngành, huyện có liên quan)

3. Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. Thời gian giải quyết

- Dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Không quá 39 ngày làm việc; trong trường hợp gắn với việc thành lập doanh nghiệp không quá 44 ngày làm việc.

- Dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Không quá 60 ngày làm việc; trong trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp, không quá 65 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi dự kiến tiến hành triển khai dự án).

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Phí, lệ phí

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Kết quả thực hiện

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)

- Mã số thuế (nếu có)

- Dấu (nếu có)

9. Yêu cầu, điều kiện

- Phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với các hoạt động của dự án đầu tư.

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

- Các yêu cầu điều kiện khác theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực đầu tư.

Mẫu tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư

TÊN CHỦ ĐẦU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án....

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Nhà đầu tư/Chủ đầu tư (tên nhà đầu tư/chủ đầu tư) ………….. trình Thủ tướng Chính phủ/Chủ tịch UBND tỉnh……… chấp thuận chủ trương dự án (tên dự án) ……………. với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án ………..:

2. Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Mật độ xây dựng:

11. Tổng mức đầu tư của dự án:

12. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

13. Nguồn vốn;

14. Phương án quản lý, vận hành dự án:

15. Các đề xuất của chủ đầu tư:

16. Kết luận:

Nhà đầu tư/Chủ đầu tư ……………trình Thủ tướng Chính phủ/Chủ tịch UBND tỉnh ………… xem xét chấp thuận./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ/
UBND ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

……., ngày … tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ………………..

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ/ỦY BAN NHÂN DÂN ……………

Căn cứ Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật.... (có quy định liên quan);

Căn cứ Nghị định số: ………………………………………………………………………………….;

Xét Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ….. số ….. của (tên chủ đầu tư) ………….. và hồ sơ kèm theo;

Xét Tờ trình số... ngày ….. của (tên cơ quan thẩm định dự án hoặc UBND cấp tỉnh)……… và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (nêu tên cơ quan có ý kiến và số văn bản góp ý) …………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ……………………….. với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án …………………:

2. Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai, dân số khu vực quy hoạch đô thị (nếu có):

9. Các yêu cầu về quy hoạch:

- Đối với dự án xây dựng các công trình tập trung: Các chỉ tiêu sử dụng đất về nhà ở, dịch vụ thương mại; công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, giao thông; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cho toàn khu vực quy hoạch; các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị làm cơ sở chủ đầu tư lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết;

- Đối với các dự án xây dựng các công trình riêng lẻ: Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng đối với khu đất; các yêu cầu về kiến trúc công trình, môi trường; các yêu cầu về chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị và các yêu cầu khác làm cơ sở chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

10. Tổng mức đầu tư của dự án:

11. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

12. Nguồn vốn;

13. Phương án quản lý, vận hành dự án:

14. Các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.....

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nêu trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định /.


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu ………..

THỦ TƯỚNG/TM. UBND ………
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

(Trong trường hợp hoàn thành thực thi liên quan đến sửa đổi luật, pháp lệnh)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ)

Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được chuẩn hóa để thực hiện thống nhất theo quy trình sau:

1. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị được giao đấu giá

30 ngày làm việc

Kết quả giải quyết: Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2

Đăng ký đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

05 ngày làm việc

3

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

Thực hiện song song, đồng thời

4

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

15 ngày làm việc

5

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan tài nguyên và môi trường

- Cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày làm việc

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 45 ngày làm việc

6

Thẩm tra thiết kế

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc

7

Thông báo khởi công xây dựng

Chủ đầu tư

8

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Cơ quan quản lý về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Tổ chức đoàn công tác liên ngành để tiếp nhận hồ sơ tại một nơi và kiểm tra, xác nhận một lần cho nhà đầu tư.

9

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan quản lý về môi trường

20 ngày làm việc

10

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

2. Đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1.

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất

Cơ quan được giao đấu thầu

Theo quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu năm 2013

Kết quả giải quyết: Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Hợp đồng thực hiện đầu tư dự án.

2.

Đăng ký đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

05 ngày làm việc

3.

Thông báo thu hồi đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai

4.

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

Thực hiện song song, đồng thời

5.

Thông tin/thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

10 ngày làm việc

6.

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

15 ngày làm việc

7.

Thẩm tra thiết kế

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc

Thực hiện song song, đồng thời

8.

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

UBND tỉnh, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường

- Cam kết: 05 ngày làm việc

- Thẩm định, phê duyệt: 45 ngày làm việc

9.

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên và môi trường

30 ngày làm việc

10.

Công khai và thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

90 ngày làm việc

11.

Ký hợp đồng thuê đất/thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

12.

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Sở Tài nguyên và Môi trường

05 ngày làm việc

13.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

14.

Thông báo khởi công

Chủ dự án

15.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Cơ quan quản lý về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, Il: 30 ngày làm việc

Tổ chức đoàn công tác liên ngành để tiếp nhận hồ sơ tại một nơi và kiểm tra, xác nhận một lần cho nhà đầu tư.

16.

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Cơ quan tài nguyên và môi trường

20 ngày làm việc

17.

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô từng dự án

3. Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan giải quyết

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1.

Chấp thuận chủ trương đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30-60 ngày làm việc

Kết quả giải quyết: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.

Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết quy hoạch tổng mặt bằng

Cơ quan quản lý quy hoạch, UBND cấp tỉnh

30-40 ngày làm việc (Thẩm định: 25, Phê duyệt: 15)

3.

Lấy ý kiến thiết kế cơ sở

Các cơ quan chuyên ngành

Nhóm C: 10 ngày làm việc

Nhóm B: 15 ngày làm việc

Nhóm A: 20 ngày làm việc

Thực hiện song song, đồng thời

4.

Thông tin/thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp điện

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

10 ngày làm việc

5.

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

15 ngày làm việc

6.

Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở/thẩm định, quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới

Sở Xây dựng

30 hoặc 65 ngày làm việc tùy loại dự án

7.

Cam kết bảo vệ môi trường/Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cơ quan Tài nguyên và môi trường

- Cam kết: 05 ngày làm việc

- Thẩm định, phê duyệt: 45 ngày làm việc

Thực hiện song song, đồng thời

8.

Thông báo thu hồi đất

UBND cấp huyện

Theo quy định của Luật Đất đai

9.

Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Cơ quan tài nguyên môi trường

30 ngày làm việc

10.

Điều tra số liệu, lập, phê duyệt, công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù, nhận mặt bằng

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng

90 ngày làm việc

11.

Thuê đơn vị lập hồ sơ định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Đơn vị định giá

10 ngày làm việc

12.

Thẩm định hồ sơ định giá, xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Sở Tài chính và các ngành có liên quan

10 ngày làm việc

13.

Phê duyệt đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

UBND cấp tỉnh

10 ngày làm việc

14.

Ký hợp đồng thuê đất/thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cơ quan thuế

10 ngày làm việc

15.

Nhận bàn giao đất trên bản đồ và thực địa

Sở Tài nguyên và Môi trường

5 ngày làm việc

16.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

07 ngày làm việc

17.

Thẩm tra thiết kế

Các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành

- Công trình cấp I trở lên: 40 ngày làm việc

- Công trình còn lại: 30 ngày làm việc

Thực hiện đồng thời với các thủ tục hành chính về đất đai

18.

Thông báo khởi công

Chủ đầu tư

19.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

- Công trình cấp III, IV: 15 ngày làm việc

- Công trình loại đặc biệt, cấp I, II: 30 ngày làm việc

Tổ chức đoàn công tác liên ngành để tiếp nhận hồ sơ tại một nơi và kiểm tra, xác nhận một lần cho nhà đầu tư.

20.

Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Cơ quan tài nguyên và môi trường

20 ngày làm việc

21.

Cấp phép hoạt động/mở ngành/cho phép hoạt động/chứng nhận đủ điều kiện

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành

Tùy theo loại hình, quy mô của từng dự án

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ)

I. DANH MỤC LUẬT, PHÁP LỆNH

1. Luật Đầu tư.

2. Luật Quy hoạch đô thị.

3. Luật Xây dựng.

II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ

1. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

2. Lĩnh vực Xây dựng

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường./.[1] Thời gian giải quyết là khoảng thời gian tính từ lúc nhà đầu tư nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian giải quyết xác định ở đây là thời gian tối đa. Riêng đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì thời gian giải quyết tính từ khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá hoặc hồ sơ dự thầu đến khi nhận kết quả giải quyết.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 43/NQ-CP

Hanoi, June 06, 2014

 

RESOLUTION

ON SOME PRIMARY TASKS IN REFORM OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR FORMULATION AND EXECUTION OF INVESTMENT PROJECTS USING LAND TO IMPROVE BUSINESS ENVIRONMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 01/NQ-CP dated January 07, 2013 of the Government on the managerial solutions for the implementation of the Plan for the economic development and the budget estimate in 2013;

Pursuant to the Decree No. 01/NQ-CP dated January 02, 2014 of the Government on the managerial solutions for the implementation of the Plan for the social-economic development and the budget estimate in 2014;

At the request of the Minister of Justice

RESOLVE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Some primary tasks in the reform of administrative procedures for formulation and execution of investment projects using land include:

1. The regulations on the administrative procedures for the formulation and execution of investment projects using land are simplified as follows:

The components of the procedures for the appointment of the investors using land are standardized and regulated in 3 forms: land use right auction (hereinafter referred to as land auction), bidding to choose the investors running the investment projects using land, land allocation and land lease without bidding or auctions

-  With regard to the land auction: the components of the procedures for the land auction of which the appointment of the investors eligible to run the investment projects is integrated with the land auction procedure, are specifically regulated.

-  With regard to the bidding to choose the investors running the investment projects using land:

The conditions of the bidding to choose the investors running the investment projects using land include: The projects in the list of the bidding to choose the investors which are approved and published by the competent authorities; Projects in an area of which the detailed planning on a scale of 1:500 has been approved; Projects in an area of which compensation plan has been approved; Projects of which the unit price of land levy and land rents has been approved.

The components of the procedures for the bidding to choose the investors running the investment projects using land are specifically regulated.

The result of these administrative procedures is the written approval for the appointment of the investors. A written approval for the appointment of the investor must include: The name of the project, name of the investor/owner, investment method, investment objectives, location for construction, investment scale, land use area, land use boundaries, planning and architectural targets such as: land coefficient, building density…; total investment in the project, unit price of land levy/ land rents; time and implement progress (divided according to stages), capital resources, management and operation methods, investment incentives (if any).

-  With regard to land allocation and land lease in order to run the investments projects without bidding and auctions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+Such result of the administrative procedures must include: The name of the project, the name of the investor, investment method, investment objectives, location for construction, project scale, land use area, scope, boundaries, land scale, population in the urban planning area (if any); requirements of planning(1- With regard to the construction projects of construction groups: The land use targets for the houses, commercial services; social infrastructure projects, trees, traffic; targets for the use of urban planning land for the whole planning area; requirements for the organization of the architectural area, landscape and environment; requirements for the targets and major constructions of the urban technical infrastructure which serve as a basis for the owners to outline the tasks and detail planning plan. 2- With regard to construction projects of individual constructions: The urban planning land use targets in terms of numbers of stories, land use coefficient, building density of the land; requirements for construction architecture and environment, requirements for the targets for urban technical infrastructure and other requirements that the owners can use to formulate the investment projects of the constructions), total investment in the projects, time and implementation progress (divided according to stages); capital resources; management and operation methods, investment incentives and investment support.

With regard to procedures for the investment registration or assessment, issuance of the investment certificates:

-  The procedures for the investment registration or assessment, issuance of the investment certificates for the project of investment using land that invest in the fields in which investment is subject to conditions are annulled.

-  With regard to the investment projects using land involved in the fields in which investment is subject to conditions:

The procedures for the assessment, issuance of the investment certificates in case of the land auction, bidding to choose the investors running the investment projects using land and the investors running the investment projects using land within their rights are replaced by the simple procedures for the investment registration which include only the information about the investment projects.

The contents of the procedures for the investment registration and assessment, the issuance of the investment certificates are integrated with the contents of the procedures for the approval for the investment policies into one comprehensive procedure in case of land allocation and land lease to run the investment projects without bidding and auctions. Such result of the administrative procedures is the investment registration certificate.

With regard to the procedures related to the construction planning.

- The investors are not required to implement the procedures for the issuance of the planning permits; the contents of the planning permits must be included in the result of the procedures for the approval for the investment policies.

- According to the result of the procedures for the approval for the investment policies, the investors shall outline and approve the specific planning tasks in order to set up the planning projects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The single-window system is applied to the implementation of the assessment procedures for the need to use land, the conditions for the land allocation and land lease; procedures for the land allocation and land lease in case of the investment projects obliged for implementing the above assessment procedures.

The procedures for the bidding for the land valuation consultancy in order to provide the consultancy services in a specific period of time are considered and regulated to shorten the time to select the consultancy services and determine specific land prices.

g) The continuity mechanism between the governing authorities in charge of natural resources and environment and governing authorities in charge of tax is considered and applied to the handling of the administrative procedures for land. The governing authorities of natural resources and environment are the agency in charge of receipt and provision of the result for the investors.

h) The issuance of the construction permits are not required in case of projects in an area of which the detailed planning on a scale of 1:500 has been approved.

i) With regard to the investment projects of the constructions that related to the confirmation, and inspection of final assessment of the constructions before they are put into operation of different governing authorities, the governing authorities in charge of construction shall take charge and receive the requests of the investors and establish interdisciplinary task forces to confirm and assess the projects for the investors. It is not allowed to establish more than one inspectorate. The times of inspection depends on the scale and technical nature of the constructions. However, the special Class constructions are inspected at most 4 times, the Class I constructions are inspected at most 3 times and the others are at most 2 times except for the constructions confronting problems of quality during the execution or other cases that are requested by the investors.

k) The requirements, production and business conditions are considered and reviewed towards the reduction in the requirements of the practice certificates before the registration of enterprise establishment, certificates of eligibility or permits of operation. Providing that the procedures for the issuance of the operation permits or certificates of eligibility for operation must be implemented, the detailed and consistent policies, standards, regulations and social-economic norms must be considered and promulgated to serve as a basis for the implementation.

a) During the time the regulations related to the laws and ordinances to perform the tasked prescribed in Clause 1 of this Article have not been amended, replaced and annulled completely, the administrative procedures for the formulation and execution of the investment projects using land shall be completed and standardized based on the Appendix 1 attached to this Resolution, ensuring these principles:

- The single-window system is utilized so that each investor shall come to one authority, summit one application once and receive several results from different authorities.

- Several administrative procedures can be implemented concurrently to reduce the implementation time of the investors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) After the regulations related to the laws and ordinances to perform the tasked prescribed in Clause 1 of this Article have been amended, replaced and annulled completely, the administrative procedures for the formulation and execution of the investment projects using land shall be completed and standardized based on the Appendix II attached to this Resolution.

a) Based on the administrative procedures for the formulation and execution of the investment projects using land promulgated together with the Appendix I and Appendix II, the administrative procedures for the investment projects shall be completed, standardized and specified in order to be published with regard to the peculiar projects of such majors and fields.

3. The administrative procedures for the investment projects must be implemented publicly as follows:

a) The administrative procedures must be seriously published, which serves as a basis for the implementation of the administrative procedures and elimination of the corruption and misconduct. The administrative procedures must be published on the National database of the administrative procedures and publicized in the head offices in the authorities or units directly dealing with the administrative procedures.

b) The application of the information technology to the receipt and handling of administrative procedures shall be enhanced. The information about the results of the administrative procedures of the investment projects, especially the reasons for the overdue implementation shall be published on the websites of the Ministries, ministerial agencies, Governmental agencies, the People’s Committees of the provinces in order to be monitored by the individuals and organizations.

4. The inspections of the implementation of the administrative procedures in the authorities at all level shall be enhanced; the officials and civil servants who encumber or fail to discharge their duties on the implementation of the regulation on the administrative procedures, the organizations and agencies that do not seriously publish the administrative procedures or tardily amend the regulations on the administrative procedures for the implementation of the investment projects which are unnecessary, unreasonable, illegal and ineffective under the direction of the competent authorities or competent persons shall be strictly penalized in time.

Article 3. Implementation

1. 1. With regard to the legislative documents within the promulgation authority of the Government, Prime Minister, Ministries and Heads of ministerial-level agencies (prescribed in the attached Appendix III):

a) The Ministries and ministerial-level agencies shall propose amendments, replacement and annulment of the regulations on administrative procedure according to the approved tasked which is prescribed in Clause 2 this Decree to promulgate or request the Government and Prime Minister to consider promulgating before October 15, 2014. Amendments to multiple documents should be included in one document according to simplified procedures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. 2. Ministry of Planning and Investment shall consider including the solutions to the reform of the administrative procedures which is adopted by the Government in the Law on Investment (amended) while the Law project is established and completed in order to be submitted to the National Assembly. With regard to the administrative procedures prescribed in the law and ordinance needing amending according to the approved tasks in this Decree but not included in the Formulation of law and ordinance programme, the Minister of Justice, authorized by the Prime Minister, on behalf of the Government is assigned to report the proposal of the Government for the permission to add the law and ordinance project to implement the solutions to the reform of the administrative procedures which is adopted by the Government to the formulation of law and ordinance programme in 2015 to the Standing Committee of the National Assembly before December 31, 2014

3. During the implementation, the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction and other relevant Ministries and regulatory agencies shall proactively detect, amend, replace or annul the relevant regulations in time within their authority or send a written request to the Ministry of Justice and Government Office for the laws, ordinances, Decrees of the Government, decision of the Prime Minister regulating the administrative procedures that need amending, replacing or annulling in order to perform the tasks in the reform of the administrative procedures approved by the Government in the Article 2 in this Resolution.

4. 4. The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities (hereinafter referred to as provinces) shall perform the tasks mentioned in the Article 2 this Decree, immediately amend, replace or annul the relevant regulations in the documents within their authority according to the legislative documents issued by the central agencies and ensure the implementation of those documents when they become effective.

5. 5. The ministries, ministerial-level agencies, government agencies, People's Committees of provinces shall perform the tasks related to the implementation of the administrative procedures for the formulation and execution of the investment projects using land which are approved by the Government in this Decree according to their ambit of competence. The ministries, ministerial-level agencies shall perform the tasks prescribed in Point c Clause 2 of Article 2 in this Decree in order to publish and implement nationwide.

6. 6. The Ministry of Justice shall take charge and cooperate with other Ministries, regulatory agencies and local authorities in examining and supervising the implementation; report the difficulties that arises during the performance of the tasks approved by the Government in this Decree to the Prime Minister for consideration; send a partial report to the Government by the end of 2016 on the implementation result of such performance of the assigned tasks in this Resolution.

7. 7. The Consultancy Council of the administrative procedure reform shall take charge and cooperate with the Ministries, regulatory authorities and local authorities in evaluating the implementation of this Resolution.

Article 4. The ministries, ministerial-level agencies, government agencies, People's Committees of provinces preferably allocate the budget to ensure the completion of the assigned tasks in this Resolution. The Ministry of Finance shall balance and ensure sufficient budget for the performance of the tasks prescribed in this Resolution.

In addition to the regular funding resources, the ministries, ministerial-level agencies, government agencies, the People's Committees of provinces are allowed to mobilize other financial resources to facilitate the performance of the tasks in this Decree.

Article 5. This Decree takes effect as of the signing date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

 


 
Nguyen Tan Dung 

 

APPENDIX I

ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR FORMULATION AND EXECUTION OF INVESTMENT PROJECTS USING LAND

 (In case the relevant laws and ordinances have not been amended, replaced and annulled completely)

(Issued together with the Resolution No. 43/NQ-CP dated June 06, 2014 of the Government)

The administrative procedures for the formulation and execution of the standardized investment projects using land are implemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No

Names of the administrative procedures

Regulated objects

Agencies in charge

Processing duration

Note

1

Land auctions:

The investment projects using the land prescribed in the List of land auctions which are approved by the competent authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30 working days

Result

-  Approval for the successful bid

-  Certificates of the land right

2

Investment Registration

The investment projects using land which is up for auction

The governing authorities in charge of investment

05 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Collection of opinions about fundamental design

With regard to the investment projects of the constructions within the urban scale which is approved by The governing authorities, the investors must collect the opinions about the fundamental design of The governing authorities before the projects are approved. With regard to other projects, the investors shall decide whether to collect opinions about the fundamental design if necessary.

Regulatory authorities

Group C: 10 working days

Group B: 15 working days

Group A: 20 working days

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investment projects for the constructions as prescribed in the Appendix 3 attached to the Decree No. 46/2012/ND-CP

Fire departments

15 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously 

5

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

- The projects whose environmental impact assessment must be assessed and approved

The projects within the authority over the investment policies of the National Assembly and the Prime Minister

+ The projects using land of the wildlife sanctuaries, national parks, cultural-historic sites, world heritage sites, biosphere reserves, ranked scenic beauties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The projects that are required to fulfill the commitment to environment protection: The production, business and service establishments whose scale is as households, run the projects of the industries and fields that are likely to cause environmental pollution.

The authorities of Natural resources and Environment

- Commitment to environment protection : 05 working days

- Approval for the report on the environmental impact assessment: 45 working days.

6

Design assessment

The investment projects for the constructions including:

a) Apartment buildings of Class III or above; separate houses, each of which has at least 7 floors.

b) Public works of Class III or above;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Traffic constructions: Bridges, tunnels, roads of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above which are funded from other capital; railways, airports, terminals, floating docks, inland ports, system of cable transport for people system, regardless of Classes;

dd) Agricultural constructions: reservoirs, dams, drains, channels, closed water pipes, hydraulic tunnels, dikes, embankments, pumping stations and other Irrigational works regardless of Classes;

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

The regulatory authorities in charge of construction.

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

- Other constructions: 30 working days

 

7

Announcement to begin construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The owners

 

 

8

Inspection of final assessment of the constructions before they are put into operation

The investment projects for the constructions including:

a) Apartment buildings of Class III or above; separate houses, each of which has at least 7 floors.

b) Public works of Class III or above;

c) Industrial constructions: Transmission lines, hydroelectric plants, thermal power plants, smelters, alumina manufacturing plants, cement plants of Class III or above; petrochemical plants, gas processing plants, storage buildings, gas, oil, liquefied petroleum pipelines, manufacturing plants and warehouses of hazardous chemicals, and industrial explosives regardless of Classes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Agricultural constructions: reservoirs, dams, drains, channels, closed water pipes, hydraulic tunnels, dikes, embankments, pumping stations and other Irrigational works regardless of Classes;

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

The governing bodies in charge of construction

- Class III and IV: 15 working days

- Special Class, Class I and II: 30 working days

The governing authorities in charge of construction shall take charge and receive the request applications of the investors and establish the interdisciplinary task forces to conduct inspections and inform each investor once for all.

9

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the projects

The investment projects that are required to file reports on the environmental impact assessment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The competent authorities in charge of handling: The authorities of Natural resources and Environment

20 working days

10

Issuance of the permits for the operation, certificates of eligibility

Projects that invest in the fields in which investment is subject to conditions

The Regulatory authorities.

Depending on the form and scale of each project

The processing duration must be time-saving for the clients and suit the implementation ability of the authorities in charge of administrative procedures.

2. With regard to the bidding to choose the investors to run the investment projects using land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Names of the administrative procedures

Regulated objects

Agencies in charge

Processing duration

Note

1

Bidding to choose the investors to run the investment projects using land.

The investment projects prescribed in the List of bidding to choose the investors to run the investment projects using land which are approved by the competent authorities

The appointed authorities in charge of bidding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2

Investment Registration

The investment projects which are put up for bidding in order to choose the investors to run the investment projects using land

The governing authorities in charge of investment

05 working days

 

3

Announcement of land revocation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The authorities of Natural resources and Environment

According to the regulations of the Law on Land

 

4

Collection of opinions about fundamental design

With regard to the investment projects of the constructions within the urban scale which is approved by the governing authorities, the investors must collect the opinions about the fundamental design of the governing authorities before the projects are approved. With regard to other projects, the investors shall decide whether to collect opinions about the fundamental design if necessary.

Regulatory authorities

Group C: 10 working days

Group B: 15 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Assessment of the fire safety design

The investment projects for the constructions as prescribed in the Appendix III attached to the Decree No. 46/2012/ND-CP

Fire departments

15 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

6

Information/ agreement on the water supply and drainage, electricity supply

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The regulatory authorities.

10 working days

7

Design assessment

The investment projects for the constructions including:

a) Apartment buildings of Class III or above; separate houses, each of which has at least 7 floors.

b) Public works of Class III or above;

c) Industrial constructions: Transmission lines, hydroelectric plants, thermal power plants, smelters, alumina manufacturing plants, cement plants of Class III or above; petrochemical plants, gas processing plants, storage buildings, gas, oil, liquefied petroleum pipelines, manufacturing plants and warehouses of hazardous chemicals, and industrial explosives regardless of Classes;

d) Traffic constructions: Bridges, tunnels, roads of Class III or above which are funded from the state budget and of Class II or above which are funded from other capital; railways, airports, terminals, floating docks, inland ports, system of cable transport for people system, regardless of Classes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

The regulatory authorities in charge of construction.

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

- Other constructions: 30 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

8

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

- The projects whose environmental impact assessment must be assessed and approved

The projects within the authority over the investment policies of the National Assembly and the Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The projects that have negative effects on the environmental and social factors.

- The projects that are required to fulfill the commitment to environment protection: The production, business and sevice establishments whose scale is as households, run the projects of the industries and fields that are likely to cause environmental pollution.

Authorities of Natural resources and Environment

- Commitment: 05 working days

- Assessment and approval: 45 working days.

9

Decision on land allocation, land lease and transfer of land use purposes.

The investment projects using land

The authorities of Natural resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Announcement and implementation of the compensation plan for the premises clearance

The projects using land which is revoked by the government

The organizations in charge of compensation, premises clearance, the People's Committees of districts and communes

90 working days

Including:

- Announcement and receipt of the suggestions for the plan: 20 working days

- Approval for the plan: 05 working days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provision of the compensation: 40 working days from the announcement of the approved plan

- Land allocation: 20 working days from the complete provision of the compensation.

11

Land lease contract singing/ fulfillment of  financial obligations to the State

The investment projects using land

Authorities of Natural resources and Environment; Tax authorities

10 working days

 

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investment projects using land

The authorities of Natural resources and Environment

5 working days

 

13

Issuance of the certificates of the land rights

The investment projects using land

The authorities of Natural resources and Environment

07 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Announcement to begin construction

The investment projects for the constructions

The owners

 

 

15

Inspection of final assessment of the constructions before they are put into operation

The investment projects for the constructions including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Public works of Class III or above;

c) Industrial constructions: Transmission lines, hydroelectric plants, thermal power plants, smelters, alumina manufacturing plants, cement plants of Class III or above; petrochemical plants, gas processing plants, storage buildings, gas, oil, liquefied petroleum pipelines, manufacturing plants and warehouses of hazardous chemicals, and industrial explosives regardless of Classes;

d) Traffic constructions: Bridges, tunnels, roads of Class III or above which are funded from the state budget and of Class II or above which are funded from other capital; railways, airports, terminals, floating docks, inland ports, system of cable transport for people system, regardless of Classes;

dd) Agricultural constructions: reservoirs, dams, drains, channels, closed water pipes, hydraulic tunnels, dikes, embankments, pumping stations and other Irrigational works regardless of Classes;

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

The governing authorities in charge of construction

- Class III and IV constructions: 15 working days

- Special Class, Class I and II constructions: 30 working days

The governing authorities in charge of construction shall take charge and receive the request applications of the investors and establish the interdisciplinary task forces to conduct inspections and inform each investor once for all.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the projects

The investment projects that are required to file reports on the environmental impact assessment.

- The authorities in charge of receiving requests: The governing bodies in charge of construction

- The competent authorities in charge of handling: Authorities of Natural resources and Environment

20 working days

17

Issuance of the permits for the operation, certificates of eligibility

Projects that invest in the fields in which investment is subject to conditions

The Regulatory authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The processing duration must be time-saving for the clients and suit the implementation ability of the authorities in charge of administrative procedures.

3. With regard to the land allocation, land lease without bidding or auctions

No

Names of the administrative procedures

Regulated objects

Agencies in charge

Processing duration

Note

1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 (Enclosed with details of the administrative procedures)

 

 

The land allocation and land lease without bidding and auctions as prescribed in the Law on Land and other cases other than the investment projects executed by the investors on their land.

Provincial departments  of Planning and Investment

30-60 working days

Result

- The written approvals for the investment policies (their contents are prescribed in the investment permits, using the attached form)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Formulation, assessment and approval for the detail planning/ total premises planning

The investment projects of the urban construction, including:

a) The projects whose boundaries or some targets for the use of urban planning land need adjusting in order to execute the investment projects to build construction groups or individual constructions in the areas whose detail planning has been approved.

b) The investment projects to build the construction groups in the urban areas having no detail planning

c) The investment projects to build the individual constructions in the urban areas having no detail planning or urban design, except for housing.

The governing bodies in charge of planning, the People's Committee of provinces

30-40 working days (Assessment: 25, Approval: 15)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collection of opinions about fundamental design

With regard to the investment projects of the constructions within the urban scale which is approved by the governing authorities, the investors must collect the opinions about the fundamental design of the governing authorities before the projects are approved. With regard to other projects, the investors shall decide whether to collect opinions about the fundamental design if necessary.

The regulatory authorities

Group C: 10 working days

Group B: 15 working days

Group A: 20 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

4.

Information/ agreement on the water supply and drainage, electricity supply

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The regulatory authorities.

10 working days

5.

Assessment of the fire safety design

The investment projects for the constructions as prescribed in the Appendix 3 of the Decree No. 46/2012/ND-CP

Fire departments

15 working days

 

6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The housing development projects and new urban area project investment projects

The Provincial departments of Construction

30 or 65 working days depending on the type of each project

 

7.

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

- The projects whose environmental impact assessment must be assessed and approved

The projects within the authority over the investment policies of the National Assembly and the Prime Minister

+ The projects using land of the wildlife sanctuaries, national parks, cultural-historic sites, world heritage sites, biosphere reserves, ranked scenic beauties

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The projects that are required to fulfill the commitment to environment protection: The production, business and sevice establishments whose scale is as households, run the projects of the industries and fields that are likely to cause environmental pollution.

The authorities of Natural resources and Environment

- Commitment to environment protection : 05 working days

- Approval for the report on the environmental impact assessment: 45 working days.

These administrative procedures may be implemented simultaneously

8.

Announcement of land revocation

The investment projects using land which is revoked by the government

The authorities of Natural resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.

Decision on land allocation, land lease and transfer of land use purposes.

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

The authorities of Natural resources and Environment

30 working days

10.

Data collection, formulation, approval and announcement of the compensation plan for the premises clearance, provision of compensation, receipt of premises

The investment projects using land which is revoked by the government

The organizations in charge of compensation, premises clearance, the People's Committees of districts and communes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Including:

- Announcement and receipt of the suggestions for the plan: 20 working days

- Approval for the plan: 05 working days.

- Announcement of the approved plan: at most 03 working days from the receipt of the plan

- Provision of the compensation: 40 working days from the announcement of the approved plan

- Land allocation: 20 working days from the complete provision of the compensation.

11.

Hire of the units to file the applications for the valuation of the land levy and land rents.

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10 working days

 

12.

Assessment of the valuation applications, determination of the unit price of the land levy, land rents

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

The Provincial departments  of Finance and other relevant regulatory authorities

10 working days

 

13.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

The People's committees of provinces

10 working days

 

14.

Land lease contract singing/ fulfillment of financial obligations to the State

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

The provincial departments of Natural resources and Environment; Tax authorities

10 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.

Receipt of land on the map and on site

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

The provincial departments of Natural resources and Environment

5 working days

 

16.

Issuance of the certificates of the land rights

The investment projects using land except for the investment projects using land subject to the legal rights of the investors and conformable with the approved planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

07 working days

 

17.

Design assessment

The investment projects for the constructions including:

a) Apartment buildings of Class III or above; separate houses, each of which has at least 7 floors.

b) Public works of Class III or above;

c) Industrial constructions: Transmission lines, hydroelectric plants, thermal power plants, smelters, alumina manufacturing plants, cement plants of Class III or above; petrochemical plants, gas processing plants, storage buildings, gas, oil, liquefied petroleum pipelines, manufacturing plants and warehouses of hazardous chemicals, and industrial explosives regardless of Classes;

d) Traffic constructions: Bridges, tunnels, roads of Class III or above which are funded from the state budget and of Class II or above which are funded from other capital; railways, airports, terminals, floating docks, inland ports, system of cable transport for people system, regardless of Classes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and of Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

The regulatory authorities in charge of construction.

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

- Other constructions: 30 working days

These administrative procedures for land may be implemented simultaneously

18.

Announcement to begin construction

The investment projects for the constructions

The owners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19.

Inspection of final assessment of the constructions before they are put into operation

The investment projects for the constructions including:

a) Apartment buildings of Class III or above; separate houses, each of which has at least 7 floors.

b) Public works of Class III or above;

c) Industrial constructions: Transmission lines, hydroelectric plants, thermal power plants, smelters, alumina manufacturing plants, cement plants of Class III or above; petrochemical plants, gas processing plants, storage buildings, gas, oil, liquefied petroleum pipelines, manufacturing plants and warehouses of hazardous chemicals, and industrial explosives regardless of Classes;

d) Traffic constructions: Bridges, tunnels, roads of Class III or above which are funded from the state budget and of Class II or above which are funded from other capital; railways, airports, terminals, floating docks, inland ports, system of cable transport for people system, regardless of Classes;

dd) Agricultural constructions: reservoirs, dams, drains, channels, closed water pipes, hydraulic tunnels, dikes, embankments, pumping stations and other Irrigational works regardless of Classes;

e) Infrastructural constructions: Infrastructural constructions of Class III or above which are funded from the State budget and Class II or above funded from other capital; hazardous solid waste treatment constructions regardless of Classes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Class III and IV constructions: 15 working days

- Special Class, Class I and II constructions: 30 working days

The governing authorities in charge of construction shall take charge and receive the request applications of the investors and establish the interdisciplinary task forces to conduct inspections and inform each investor once for all.

20.

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the projects

The investment projects whose environmental impact assessment has been reported.

- The authorities in charge of receiving requests: The governing bodies in charge of construction

- The competent authorities in charge of handling: Authorities of Natural resources and Environment

20 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Issuance of the permits for the operation, certificates of eligibility

Projects that invest in the fields in which investment is subject to conditions

The Regulatory authorities.

Depending on the form and scale of each project

The processing duration must be time-saving for the clients and suit the implementation ability of the authorities in charge of administrative procedures.

 

CONTENTS OF PROCEDURES

APPROVAL FOR THE INVESTMENT POLICIES

 (With regard to land allocation and lease in order to run the investments projects without bidding and auctions)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The investors file and send the valid applications to the Provincial Departments of Planning and Investment based on the investment demands, public information about land planning, construction planning and specialist planning

- The provincial departments of Planning and Investment check, receive and provide the appointment notes of the return of the applications

- Within 05 days from the receipt of the applications, the provincial Departments of Planning and Investment shall examine and send written notifications that require the amendments to the applications (if any)

- After receiving the complete valid applications, the provincial Departments of Planning and Investment shall directly verify and send the written requests for the cooperation in verifying the applications to the relevant Ministries, Departments, regulatory authorities and the People’s Committees of districts to verify the contents related to the ambit of competence of specific authorities:

+ The provincial Departments of Planning and Investment shall verify the information which is provided by the investors to issue the Investment certificates under the regulations of the Law on investment and guiding documents on the Law on investment.

+ The Provincial departments of Constructions (and the provincial Departments of Planning if any) shall verify the information about the construction locations, construction boundaries, conformability to the construction planning, regulations and standards of the construction planning, requirements to the owners during the formulation of planning, investment projects, and requirements for the infrastructure connection under the regulations of the law.

+ The provincial Departments of Natural Resources and Environment shall verify the information about the conformability to the planning, land use plan, need to use land, conditions for land allocation and land lease as prescribed in the Law on Land and guiding documents on the implementation of the Law on Land; the requirements of the environment as prescribed in the Law on Environment protection and guiding documents on the implementation of the Law on Environment protection; the compliant with laws on land and environment of the investors.

+The management boards of the Economic Zones, Industrial Zones, Processing and Exporting Zones shall verify the information about locations, planning, areas and investment projects within their competence.

+ The provincial Departments, regulatory authorities or Ministries shall verify the information related to their specialities under the regulations of laws (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case of any the investment project whose location and boundaries have not been specified, the provincial Departments of Planning and Investment shall hold an interdisciplinary meeting to reach an agreement with the provincial departments, regulatory authorities and the People’s Committees of districts on the locations, boundaries to formulate the investment project after 15 days from the delivery of the written request for the cooperation in verifying the application.

- The provincial departments, regulatory authorities and the People’s Committees of districts shall file a written verification under the regulations and send it to the provincial Departments of Planning and Investment in order to send a report to the People’s Committees of provinces after 7 days form the meeting or 20 days from the delivery of the written request of the provincial Departments of Planning and Investment. In case the cooperating authorities do not reply within the prescribed time, they shall be penalized and the competent authorities shall consider and decide the contents of the projects within their functions and tasks; the presiding authority is the cooperating authority approving and taking the next steps.

- After 7 days from the receipt of the written verifications of the provincial departments, regulatory authorities and the People’s Committees of districts, the provincial Departments of Planning and Investment shall compile and submit them to the People’s Committees or send a report to the Prime Minister for the approval for the investment policies.

- The People’s Committees of districts shall approve the investment policies or send a report to the Prime Minister for the approval for the investment policies after 10 days from the receipt of the report of the provincial Departments of Planning and Investment.

- The investors shall receive the result of the procedures for the approval of the investment policies at the provincial Departments of Planning and Investment and the Certificates of Business registration, tax codes and seals in case of foreign investors requesting the formulation of the investment projects associating with the establishment of the enterprises.

In case the investors request of the investment projects associating with the establishment of the enterprises, according to the approval for the investment policies and requesting applications of the investors, the provincial Departments of Planning and Investment shall issue the Business registration certificates, the Provincial Department of Taxation shall provide the tax codes and the Police departments shall provide the seals within 5 days from the date the results are available.

2. Components of an application:

- The written request for the approval for the investment policies

- Legal entity application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ In case of an investment project associating with the establishment of an economic organization, the investors must attach:

 (1) A business registration application in proportion to each type of enterprise as prescribed in the laws of enterprises and relevant law provisions.

 (2) A joint-venture contract in case of the establishment of the joint-venture economic organization of the Vietnamese and foreign investors.

- The plan for the investment project including: the necessary of the investment, aims, scale, location, predicted boundaries, architectural planning targets, total investment capital, capital resources; project process; need to use land; technology and environment solutions.

- A report on the investors’ financial capacity (which the investor compiles and takes responsibility for) and the documents showing the equity capital under the regulations.

- The diagram of the location, map of the current conditions of the land, the certificate of the land right (if any).

* The number of the applications: 10 (including the ones for the presiding authority to send to the relevant provincial Departments, regulatory authorities and authorities of districts).

3. Implementation Methods

Directly or by post.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The projects within the authority of the People’s Committees of districts: at most 39 working days, in case of associating with the establishment of the enterprises: at most 44 working days.

- The projects within the authority of the Prime Minister: at most 60 working days, in case of associating with the establishment of the enterprises: at most 65 working days.

5. Regulated objects

Individuals and organizations.

6. Agencies in charge

- The competent authorities in charge of giving decisions: the Prime Minister or the People’s Committees of provinces.

- The authorities in chare of implementation: the provincial Departments of Planning and Investment (where the projects are expected to be launched).

- Cooperating authorities: Ministries, ministerial-level agencies; provincial Departments, regulatory authorities and the People's Committee of districts.

7. Fees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Result

- The written approvals for the investment policies (using form).

- Investment certificates (if any).

- Certificates of Business registration (if any).

- Tax codes (if any).

- Seals (if any).

9. Requirements:

- The investors must have business registration conformable with the activities of the investment projects.

- The investors’ investment capital for the investment projects are higher than 20% of the total investment of the projects using land whose area is less than 20 ha, and higher than 15% of the total investment of the projects using land whose area is more than 20 ha.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

The written request form for the approval for the investment policies

Owner’s name

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

 

No...............

.................,.............................

 

REQUEST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: the Prime Minister or the People’s Committee of province.

Investor/Owner (name of the investor/owner)..............................request the Prime Minister / the People’s Committee of ....................... to consider approving the policies of the project (name of the project)...........................including these following main contents:

1. Name of the project..........................

2. Name of the investor/owner:

3. Investment method:

4. Investment aims:

5. Location for construction:

6. Project scale:

7. Land use area:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Land use coefficent:

10. Building density:

11. Total investment of the project:

12. Implementation time and progress (divided according to stages)

13. Capital resources;

14. Project management and operation plan:

15. Suggestions of owner:

16. Conclusion:

Investor/Owner (name of the investor/owner)..............................request the Prime Minister / the People’s Committee of .......................for consideration and approval./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Name of the investor/owner:

(Sign, write name, title and seal if any)

 

The written approval form for the investment policies (using form).

THE PRIME MINISTER/ THE PEOPLE'S COMMITTEE OF..................

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

 

No...............

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DECISION

On the approval for the investment policies of the project.............

THE PRIME MINISTER/ THE PEOPLE’S COMMITTEE OF..................

Pursuant to the Law on investment;

Pursuant to the Laws on………………………………  (having related regulations);

Pursuant to the Decree No………………………………………………..;

In consideration of the Request for the approval for the investment policies of the project (name of the project).............No…………of (name of the owner)…………………..and attached application;

In consideration of the Request No…………………dated………………..of (name of the assessment agency or the People’s Committee of the district)……………………and the suggestions of the relevant authorities (names the authorities that offer opinion and the number of the written suggestions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1: On the approval for the investment policies of the project (name of the project)..........................

1. Name of the project..........................

2. Name of the investor/owner:

3. Investment method:

4. Investment aims:

5. Location for construction:

6. Project scale:

7. Land use area:

8. Scope, boundaries, scale of the land, population of the area in the urban planning (if any):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- With regard to the investment projects to build construction groups: The land use targets for the houses, commercial services; social infrastructure projects, trees, traffic; targets for the use of urban planning land for the whole planning area; requirements for the organization of the architectural area, landscape and environment; requirements for the targets and major constructions of the urban technical infrastructure which serve as a basis for the owners to outline the tasks and detail planning plan;

- With regard to the investment projects to build individual constructions: The urban planning land use targets, land use coefficient, building density of the land; requirements for construction architecture and environment, requirements for the targets for urban technical infrastructure and other requirements that the owners can use to formulate the investment projects of the constructions.

10. Total investment of the project:

11. Implementation time and progress (divided according to stages)

12. Capital resources;

13. Project management and operation plan:

14. Investment incentives.

Article 2. On the implementation…………….

Article 3. This Decision takes effect as of the signing date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

THE PRIME MINISTER

 

 

THE REPRESENTATIVE OF PEOPLE’S COMMITTEE OF…………….

(Sign, write name, title and seal)

 

APPENDIX II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (In case of the relevant laws and ordinances have been completely amended, replaced and annulled)

 ( Issued together with the Resolution No. 43/NQ-CP dated June 06, 2014 of the Government)

The administrative procedures for the formulation and execution of the investment projects using land are standardized as follows:

1. With regard to land auctions:

No.

Names of the administrative procedures

Agencies in charge

Processing duration

Note

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Land auction

The appointed autioneer

30 working days

Result: Approval for the successful bid, Certificates of the land use right

2

Investment Registration

The governing authorities in charge of construction

05 working days

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collection of opinion about design basis

The regulatory authorities

Group C:10 working days

Group B:15 working days

Group A: 20 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously 

4

Assessment of the fire safety design

The fire Departments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

The authorities of Natural Resources and Environment

-  Commitment to environmental protection: 05 working days

- Approval for the report on the environmental impact assessment

6

Design assessment

The regulatory authorities in charge of construction

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Announcement to begin construction

The owners

 

 

8

Inspection of final assessment of the constructions before they are put into operation

The governing authorities in charge of construction

-  Class III and IV constructions: 15 working days.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The interdisciplinary task force shall be established to receive the applications, review and confirm the investors once and for all.

9

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the project

- The governing authorities in charge of construction shall receive the requests

- The governing authorities in charge of environment shall handle them

20 working days

10

Issuance of the permits for the operation, certificates of eligibility

The regulatory authorities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2. With regard to the bidding to choose the investors to run the investment projects using land:

No.

Names of the administrative procedures

Agencies in charge

Processing duration

Note

1.

Bidding to choose the investors to run the investment projects using land

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the regulations in Article 12, Law on Bidding

Result: The written approval for the appointed investor; The contract for the investment in the project.

2.

Investment Registration

The governing authorities in charge of investment

05 working days

 

3.

Announcement of land revocation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the regulations of the Law on Land

 

4.

Collection of opinion about design basis

The regulatory authorities

Group C:10 working days

Group B:15 working days

Group A: 20 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information/ agreement on the water supply and drainage, electricity supply

The regulatory bodies

10 working days

6.

Assessment of the fire safety design

The fire Departments

15 working days

 

7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The regulatory bodies in charge of construction

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

-  Other constructions: 30 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

8.

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

The people’s Committee of districts, authorities of Natural Resources and Environment

- Commitment: 05 working days

- Approval: 45 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision on land allocation, land lease and transfer of land use purposes

Authorities of Natural Resources and Environment

30 working days

10.

Announcement and implementation of the compensation plan for the premises clearance

The organizations in charge of compensation, premises clearance, the People's Committees of districts and communes

90 working days

 

11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The provincial Departments of Natural Resources and Environment; Tax authorities

10 working days

 

12.

Receipt of land on map and on site

The provincial Departments of Natural Resources and Environment

05 working days

 

13.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The provincial Departments of Natural Resources and Environment

07 working days

 

14.

Announcement to begin construction

The owners

 

 

15.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The governing authorities in charge of construction

-  Class III and IV constructions: 15 working days.

- Special Class, Class I and II constructions: 30 working days

The interdisciplinary task force shall be established to receive the applications, check and confirm

16.

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the projects

The authorities of Natural Resources and Environment

20 working days

17.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The regulatory authorities

Depending on the form and scale of each project

 

3. With regard to the land allocation, land lease without bidding or auctions:

No.

Names of the administrative procedures

Agencies in charge

Processing duration

Note

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Approval for the investment policies

The provincial Departments of Planning and Investment

30-60 working days

Result: Investment registration certificates

2.

Formulation, assessment and approval for the detail planning/ total premises planning

The governing bodies in charge of planning, the People's Committee of provinces

30-40 working days (Assessment: 25, Approval: 15)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collection of opinions about fundamental design

Regulatory authorities

Group C:10 working days

Group B:15 working days

Group A: 20 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

4.

Information/ agreement on the water supply and drainage, electricity supply

Regulatory bodies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.

Assessment of the fire safety design

The fire Departments

15 working days

 

6.

Approval for the investment in the housing development projects/ approval for the investment in the new urban area project assessment

The Provincial departments of Construction

30 or 65 working days depending on the type of each project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

Commitment to environmental protection/ Approval for the report on the environmental impact assessment

The authorities of Natural Resources and Environment

- Commitment: 05 working days

- Approval: 45 working days

These administrative procedures may be implemented simultaneously

8.

Announcement of land revocation

The People’s Committees of districts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.

Decision on land allocation, land lease and transfer of land use purposes

The authorities of Natural Resources and Environment

30 working days

10.

 

Data collection, formulation, approval and announcement of the compensation plan for the premises clearance, provision of compensation, receipt of premises

The organizations in charge of compensation, premises clearance

90 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11.

Hire of the units to file the applications for the valuation of the land levy and land rents

The valuation units

10 working days

 

12.

Assessment of the valuation applications, determination of the unit price of the land levy, land rents

The provincial departments  of Finance and other relevant regulatory authorities

10 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.

Approval for the unit price of the land levy and land rents

The People’s Committees of districts

10 working days

 

14.

Land lease contract singing/ fulfillment of financial obligations to the State

The provincial Departments of Natural Resources and Environment; Tax authorities

10 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.

Receipt of land on map and on site

The provincial Departments of Natural Resources and Environment

5 working days

 

16.

Issuance of the certificates of the land rights

The provincial Departments of Natural Resources and Environment

07 working days

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

Design assessment

The regulatory bodies in charge of construction

-  Constructions of Class I or above: 40 working days

-  Other constructions: 30 working days

Design assessment and the administrative procedures for land shall be implemented simultaneously

18.

Announcement to begin construction

The owners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

19.

Inspection of final assessment of the construction before it is put into operation

The governing authorities in charge of construction

-  Class III and IV constructions: 15 working days.

- Special Class, Class I and II constructions: 30 working days

The interdisciplinary task force shall be established to receive the applications, check and confirm the investors once

20.

Assessment and confirmation of the implementation of the projects and environmental protective measures to facilitate the operation of the project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20 working days

21.

Issuance of the permits for the operation, certificates of eligibility

Regulatory authorities

Depending on the form and scale of each project

 

 

APPENDIX III

LIST OF LEGISLATIVE DOCUMENTS REQUIRING AMENDING, REPLACING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Law on Investment;

2. Law on Urban planning

3. Law on Construction

II. LIST OF LEGISLATIVE DOCUMENTS WITHIN PROMULGATION AUTHORITY OF THE GOVERNMENT, PRIME MINISTER, MINISTRIES, HEADS OF MINISTERAL-LEVEL AGENCIES

1. In the field of Planning and Investment

- Decree No. 108/2006/Decree-CP dated September 22, 2006 of the Government detailing and providing instructions on some Articles of the Law on Investment

- Decree No. 113/2009/Decree-CP dated December 15, 2009 of the Government on the investment supervision and evaluation.

- Circular No. 03/2009/TT- BKH dated April 16, 2009 of the Ministry of Planning and Investment on the instructions on the appointment of the investors investing in the projects using land.

2. In the field of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Decree No. 37/2010/ND-CP dated April 07, 2010 of the Government on the formulation, assessment, approval and administration of the urban planning.

- Decree No. 64/2012/ND-CP dated September 04, 2012 of the Government on the issuance of the construction permits.

- Decree No. 15/2013/ND-CP dated February 06, 2013 of the Government on the construction quality control.

- Circular No. 07/2008/TT- BKH dated April 07, 2008 of the Ministry of construction providing instructions on the formulation, assessment, approval and administration of the urban planning.

- Circular No. 16/2010/TT-BXD dated September 01, 2010 of the Ministry of Construction detailing and providing instructions on the implementation of some Articles of the Decree No. 71/2010/ND-CP dated June 23, 2010 of the Government detailing and providing instructions on the implementation of the Law on Housing.

- {0Circular No. 10/2010/TT-BXD dated August 11, 2010 of the Ministry of Construction regulating the application of each type of urban planning.

Circular No. 23/2012/TT-BTC dated February 16, 2012 of the Ministry of Finance providing instructions on the collection, payment and administration of the use of the fees for the issuance of the planning permits.

- Circular No. 10/2012/TT-BXD dated December 20, 2012 of the Ministry of Construction detailing some Articles of the Decree No. 64/2012/ND-CP dated September 04, 2012 of the Government on the issuance of the construction permits.

3. In the field of Natural resources and Environment: - Decree No. 29/2011/ND-CP dated April 18, 2011 of the Government regulating strategic environment assessment, environmental impact assessment and commitment to environment protection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 26/2011/TT-BTNMT dated July 18, 2011 of the Ministry of Natural Resources and Environment detailing some Articles of the Decree No. 29/2011/ND-CP dated April 18, 2011 of the Government imposing regulations on the strategic environment assessment, environmental impact assessment and commitment to environment protection.

The processing duration is the period of time from the submission of the applications of the investors to the receipt of the result of the administrative procedures. The progressing time is specified as the maximum period of time. With regard to the land auctions and bidding to choose the investors executing the investment projects using land, the processing time is specified from the deadline for the auction applications or bid packages to the receipt of the administrative procedures.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/06/2014 về nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35.645

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!