Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị

Số hiệu: 10/2010/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 11/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỒ SƠ CỦA TỪNG LOẠI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,
Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và đồ án thiết kế đô thị riêng.

Điều 2. Nội dung và quy cách thể hiện.

1. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị phải phù hợp với từng loại quy hoạch và tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

2. Hệ thống ký hiệu bản vẽ đồ án quy hoạch đô thị phải tuân thủ theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với quy hoạch phân khu áp dụng các quy định đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000.

Điều 3. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đô thị.

Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đô thị bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Điều 4. Hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị.

1. Thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt. Thuyết minh tóm tắt được viết ngắn gọn trên cơ sở thuyết minh tổng hợp, chỉ nêu ngắn gọn những kết luận và kết quả đã rút ra sau khi nghiên cứu. Riêng phần đánh giá hiện trạng chỉ nêu tóm tắt các vấn đề cần giải quyết.

2. Bản vẽ đồ án quy hoạch đô thị.

a) Thành phần bản vẽ đồ án bao gồm các bản vẽ hiện trạng, các bản vẽ quy hoạch, các bản vẽ phối cảnh, minh họa. Tỷ lệ bản vẽ được quy định cụ thể theo từng loại đồ án quy hoạch và đối tượng lập quy hoạch.

b) Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các thông số kĩ thuật chính của các chuyên ngành theo các giai đoạn quy hoạch. Các bản vẽ hiện trạng và bản vẽ quy hoạch phải thống nhất về tỷ lệ, ký hiệu, màu sắc.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị.

4. Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phải thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Luật Quy hoạch đô thị và Phụ lục kèm theo Thông tư này.

5. Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Chương II

NỘI DUNG HỒ SƠ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 5. Đối với quy hoạch chung đô thị.

1. Thuyết minh:

Nêu đầy đủ các luận chứng trong việc xác định lý do lập quy hoạch, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung, tính chất đô thị, quan điểm và mục tiêu của đồ án, vai trò đô thị đối với vùng và cả nước.

Nêu các chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Nêu các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, hướng phát triển đô thị, cơ cấu tổ chức không gian, các công trình đầu mối, hạ tầng xã hội, tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung, đánh giá môi trường chiến lược.

Nêu danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm:

Bao gồm sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000 và bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị:

Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (sau đây viết tắt là NĐ số 37/2010/NĐ-CP).

Điều 6. Đối với quy hoạch phân khu.

1. Thuyết minh:

Nêu đầy đủ các luận chứng trong việc xác định: phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch phân khu.

Nêu các chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Nêu các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược.

Nêu danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm của đồ án, tiến độ và tổ chức thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm:

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị.

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu:

Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của NĐ số 37/2010/NĐ-CP.

Điều 7. Đối với quy hoạch chi tiết.

1. Thuyết minh:

Nêu đầy đủ các luận chứng trong việc xác định sự cần thiết, phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết.

Nêu các chỉ tiêu cơ bản dự kiến áp dụng về quy mô, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch phân khu được phê duyệt.

Nêu các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và những yêu cầu nghiên cứu khác.

Nêu danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực quy hoạch chi tiết. Nêu danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm của đồ án; tiến độ và tổ chức thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm:

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị.

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của NĐ số 37/2010/NĐ-CP .

Điều 8. Đối với đồ án thiết kế đô thị riêng.

1. Thuyết minh:

Nêu đầy đủ các luận chứng trong việc xác định lý do lập thiết kế đô thị, quan điểm và mục tiêu, phạm vi và ranh giới nghiên cứu thiết kế đô thị.

Nêu các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan được quy định bởi các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Phân tích và đề xuất các chỉ tiêu dự kiến áp dụng về xác định mặt đứng, quy hoạch tuyến phố, tầng cao xây dựng cho từng công trình; khoảng lùi của công trình trong phạm vi nghiên cứu.

Nêu các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, tổ chức không gian (cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước), kiến trúc cảnh quan (màu sắc, vật liệu, hình thức, chi tiết kiến trúc của các công trình và các vật thể kiến trúc khác).

Nêu danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm của đồ án; tiến độ và tổ chức thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm:

Sơ đồ vị trí khu vực thiết kế đô thị trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị.

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng.

Điều 9. Đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

1. Thuyết minh

Nêu lý do lập quy hoạch, quan điểm và mục tiêu của đồ án theo chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Nêu các yêu cầu về đánh giá tổng hợp và toàn diện hiện trạng của chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; rà soát, phân tích lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; dự báo nhu cầu; các yêu cầu về cụ thể hóa vị trí, quy mô các công trình đầu mối cũng như các giải pháp về mạng lưới kỹ thuật.

Nêu danh mục hồ sơ, sản phẩm của đồ án; tiến độ và tổ chức thực hiện.

2. Bản vẽ:

Bản đồ ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/50.000.

3. Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Chương III

NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 10. Đối với quy hoạch chung đô thị.

1. Thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 15 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung vào các nội dung sau:

- Mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị và từng vùng chức năng.

- Mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian toàn thành phố gồm: định hướng phát triển hệ thống đô thị trong thành phố ; định hướng các vùng chức năng khác cho toàn thành phố (công nghiệp, du lịch, sinh thái, bảo tồn,...) ; định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn ; định hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển của thành phố.

- Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm gồm: hướng phát triển, mở rộng đô thị trung tâm; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng; để làm cơ sở xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, nguyên tắc phát triển đối với các khu chức năng;

 - Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị trung tâm làm cơ sở triển khai đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000 hoặc 1/250.000.

- Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt).

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị, tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

- Sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị, tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng của khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu vực đô thị trung tâm - tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược - tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị phải thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

d) Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị.

2. Thành phố thuộc Tỉnh, thị xã.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 16 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc Tỉnh, thị xã cần tập trung vào các nội dung sau:

- Mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị.

- Định hướng phát triển không gian đô thị gồm: mô hình và hướng phát triển đô thị; xác định các hệ thống trung tâm (có kết hợp với phân khu vực sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm), công viên cây xanh và không gian mở cấp đô thị ; định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn; đề xuất tổ chức không gian, kiến trúc cho các vùng kiến trúc, cảnh quan, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn đô thị.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt).

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

c) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

d) Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị.

3. Thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 17 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn cần tập trung vào các nội dung sau:

- Mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị.

- Định hướng phát triển không gian đô thị gồm: hướng phát triển đô thị; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị; xác định các trung tâm, công viên cây xanh và không gian mở của đô thị.

- Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt);

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

c) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

d) Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Điều 11. Đối với quy hoạch phân khu.

1. Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 19 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu cần tập trung vào các nội dung sau:

- Mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch để đáp ứng nhu cầu làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng.

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.    

- Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn.

- Xác định chương trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có sơ đồ các khu chức năng kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Đối với quy hoạch chi tiết

1. Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 20 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị cần tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.

- Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.

- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể.

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm...)

2. Thành phần bản vẽ bao gồm :

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Đối với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị.

1. Đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đô thị; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện: ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và mạng lưới giao thông chính kết nối, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông thể hiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị; vị trí, quy mô các nhà ga, cảng hàng không - sân bay, cảng sông, cảng biển, bến xe khách liên tỉnh, bãi đỗ xe lớn, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000:

+ Hệ thống giao thông đối ngoại bao gồm: quy mô, hướng tuyến đường bộ, đường sắt quốc gia, đường thủy, đường không; vị trí, quy mô các cảng hàng không, nhà ga đường sắt, bến cảng, cảng nội địa, bến xe khách liên tỉnh.

+ Hệ thống giao thông đô thị bao gồm: mạng lưới đường đô thị (đến đường phố chính cấp khu vực); đường sắt đô thị; đường thủy; vị trí, loại hình, quy mô các nút giao thông quan trọng, bến bãi đỗ xe, nhà ga trung tâm vận chuyển hành khách, cầu lớn vượt sông, cầu vượt, hầm đường bộ; các tuyến vận tải hành khách công cộng chủ yếu.

2. Đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp và đánh giá địa hình, các điều kiện địa chất công trình, thủy văn, các khu vực có tai biến môi trường, đề xuất các giải pháp quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 23 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện: ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và hệ thống sông, thủy lợi chính của vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp đất xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Sơ đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000:

+ Lưu vực thoát nước, hệ thống tiêu, thoát nước; vi trí, quy mô các công trình đầu mối.

+ Cao độ nền tại các khu vực của đô thị và các đường phố chính cấp đô thị.

3. Đồ án quy hoạch cấp điện đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng cấp điện, đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp điện đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 24 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và hệ thống truyền tải điện, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện thể hiện nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và quy mô các trạm biến áp, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch cấp điện thể hiện nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và quy mô các trạm biến áp, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản vẽ minh họa (nếu có).

4. Đồ án quy hoạch chiếu sáng đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng về chiếu sáng đô thị; các giải pháp quy hoạch chiếu sáng phải bảo đảm các quy định tại Điều 25 của NĐ 37/2010/NĐ-CP , đồng thời cũng phải làm rõ được chủ đề, ý tưởng chiếu sáng cho các khu chức năng đô thị, không gian công cộng, các công trình giao thông, chiếu sáng mặt ngoài công trình, chiếu sáng quảng cáo và khu vực lễ hội. Thuyết minh phải có bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng phân tích, tính toán và các hình ảnh minh họa.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị thể hiện hiện trạng hệ thống cấp điện chung của đô thị, lưới điện chiếu sáng các trục chính đến cấp khu vực, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch chiếu sáng đô thị thể hiện chủ đề, ý tưởng chiếu sáng đô thị theo khu chức năng đô thị, các không gian công cộng, các trục chính đến cấp khu vực và các điểm nhấn đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản vẽ minh họa (nếu có).

5. Đồ án quy hoạch cấp nước đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về hệ thống cấp nước; trữ lượng và nguồn nước; đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp nước phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 26 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP . Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch tỷ lệ:1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước thể hiện: Vị trí, quy mô các công trình cấp nước, tuyến truyền tải và tuyến phân phối nước (cấp 1 và cấp 2), tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch cấp nước thể hiện phân vùng cấp nước; vị trí các tuyến truyền tải và tuyến phân phối; vị trí, quy mô các công trình cấp nước, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

6. Đồ án quy hoạch thoát nước thải đô thị.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về: hệ thống thoát nước, diễn biến môi trường, khả năng tiêu thoát. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 27 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước thể hiện: Vị trí, quy mô các công trình thoát nước, tuyến thoát nước cấp I và cấp II, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Sơ đồ quy hoạch thoát nước thể hiện: Phân vùng thoát nước; vị trí các tuyến thoát nước cấp I, cấp II; vị trí, quy mô các công trình thoát nước, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

7. Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về xử lý chất thải rắn; các giải pháp quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn phải đảm bảo các nội dung đó được quy định tại Điều 28 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP . Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, các cơ sở xử lý chất thải rắn, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn, các trạm trung chuyển, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

8. Đồ án quy hoạch nghĩa trang.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về phân bố nghĩa trang; các giải pháp quy hoạch nghĩa trang cụ thể trong một đồ án phải đảm bảo các nội dung được quy định tại Điều 29 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng thể hiện vị trí, quy mô, loại nghĩa trang, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch nghĩa trang thể hiện vị trí, quy mô, loại và cấp nghĩa trang, tỷ lệ 1/10.000 hoặc1/25.000.

9. Đồ án quy hoạch thông tin liên lạc.

a) Thuyết minh tổng hợp:

Phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc, đề xuất các giải pháp quy hoạch thông tin liên lạc đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 30 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP . Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích.

b) Thành phần bản vẽ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc thể hiện vị trí, quy mô các trạm thu phát, hệ thống truyền dẫn thông tin hữu tuyến, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc thể hiện các tuyến truyền dẫn, trạm thu phát khu vực, các công trình đầu mối, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Điều 14. Đối với đồ án thiết kế đô thị riêng.

1. Thuyết minh tổng hợp:

Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ xác định tầng cao xây dựng cho từng công trình; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố; xác định màu sắc, vật liệu, hình thức, chi tiết kiến trúc của các công trình và các vật thể kiến trúc khác; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước.

Nội dung của thuyết minh hồ sơ đồ án thiết kế đô thị riêng cần tập trung vào các nội dung sau:

- Các yếu tố hiện trạng có tác động đến thiết kế đô thị gồm: thông tin về cộng đồng, đặc điểm của khu vực, điều kiện tài nguyên .v.v.

- Xác định các quỹ đất hiện có và dự kiến phát triển.

- Xác định các khu vực cần nghiên cứu vị trí, quy mô từng khu vực, điểm, tuyến, các kết nối đặc trưng cần có hướng dẫn thiết kế đô thị để kiểm soát phát triển.

2. Thành phần bản vẽ bao gồm :

- Sơ đồ vị trí, mối quan hệ giữa khu vực thiết kế với đô thị và khu vực xung quanh.

- Các sơ đồ đánh giá lịch sử phát triển của khu vực.

- Các sơ đồ phân tích hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Các sơ đồ phân tích ý tưởng phân khu chức năng và tổ chức không gian.

- Các bản vẽ hướng dẫn thiết kế đô thị.

3. Quy định quản lý theo đồ án thiết kế đô thị riêng.

Quy định quản lý theo đồ án phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2010 và thay thế các quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và các khu vực đô thị tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 16. Thực hiện chuyển tiếp đối với nhiệm vụ, đồ án quy hoạch triển khai trước ngày 25/5/2010. (ngày Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 có hiệu lực)

1. Đối với quy hoạch chung xây dựng:

a) Đối với quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì tiếp tục lập đồ án quy hoạch theo Luật Xây dựng và Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Việc thẩm định và phê duyệt đồ án thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

b) Đối với quy hoạch chung xây dựng đô thị chưa phê duyệt nhiệm vụ thì việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và NĐ số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010.

c) Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận, huyện đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thì tiếp tục lập, thẩm định và phê duyệt đồ án theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận, huyện được duyệt sẽ là căn cứ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn quận, huyện.

2. Đối với quy hoạch chi tiết:

a) Đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt nhiệm vụ thì tiếp tục lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mà không phải đổi tên đồ án. Tuy nhiên, nội dung đồ án cần kết hợp với nội dung quy hoạch phân khu theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Việc thẩm định, phê duyệt đồ án thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

b) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 chưa được phê duyệt nhiệm vụ thì triển khai lập quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010.

c) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã phê duyệt nhiệm vụ thì tiếp tục lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện.

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND cấp tỉnh;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở QHKT TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Vụ KTQH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 (ban hành kèm theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng)

I. QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ

1. Đối với thành phố trực thuộc Trung ương

1.1.Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý.

b) Quy định về quy mô diện tích, dân số toàn đô thị và từng vùng chức năng (đô thị trung tâm, thị xã, thị trấn, đô thị mới, nông thôn, công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, sinh thái, bảo tồn, khu vực hạn chế phát triển, khu vực cấm xây dựng .v.v….) theo các giai đoạn phát triển.

c) Quy định chung về kiểm soát phát triển không gian quy hoạch, kiến trúc toàn thành phố gồm: Hệ thống trung tâm; các khu chức năng; khu đô thị cũ; khu đô thị mới; bảo tồn, sinh thái, cảnh quan .v.v.

c) Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội toàn thành phố gồm: Nhà ở, y tế, giáo dục, dịch vụ, thương mại, công cộng, công viên cây xanh .v.v.

d) Quy định về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố gồm: Giao thông đô thị (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không), cao độ nền và thoát nước mưa, cấp nước, năng lượng, chiếu sáng, thoát nước thải, thông tin liên lạc, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang .v.v.

đ) Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên (sông, hồ, rừng, cây xanh, núi…), địa hình cảnh quan, nguồn nước, không khí, tiếng ồn….

1.2. Phần II: Quy định cụ thể

a) Quy định quản lý đối với khu vực đô thị trung tâm:

(a.1) Không gian, kiến trúc, cảnh quan.

- Khu đô thị (mới và cải tạo);

- Khu công viên, cây xanh;

- Khu chức năng đặc biệt (khu di tích lịch sử văn hóa, khu phố cổ, công viên quốc gia, lâm viên, cảnh quan tự nhiên đặc thù);

- Khu dân cư ngoại thị;

- Khu danh lam thắng cảnh;

- Khu đặc thù (đất trũng, bãi bồi, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất hoang hóa, đất chứa khoáng sản, công trình ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, - khu công nghiệp, kho tàng);

(Nội dung quy định cần làm rõ ranh giới, quy mô diện tích các khu chức năng; quy định về mật độ dân cư; chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình; nguyên tắc phát triển; yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng khu chức năng)

(a.2) Hệ thống hạ tầng xã hội:

- Các đơn vị ở, nhóm nhà ở và đất ở (trong khu đô thị mới, khu đô thị cũ, làng xóm, nhà ở xã hội…);

- Hệ thống hạ tầng xã hội khác: y tế, giáo dục đào tạo, thể thao, thương mại dịch vụ…

 (a.3) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Quy định về chỉ giới đường đỏ các tuyến phố chính; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính và công trình ngầm.

b) Quy định đối với các đô thị khác (thị xã, thị trấn, đô thị mới).

Quy định về định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường.

c) Quy định kiểm soát không gian, kiến trúc các khu vực đặc thù (khu trung tâm, khu vực cửa ngõ của đô thị, trục không gian chính quảng trường, không gian mở, cây xanh, mặt nước, điểm nhấn .v.v.). Làm rõ những nội dung cấm, hạn chế, khuyến khích phát triển.

1.3. Phần III: Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch chung thành phố (lập quy hoạch chung thị xã, thị trấn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết).

2. Đối với thành phố thuộc Tỉnh, và các thị xã:

2.1. Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý;

b) Quy định về quy mô diện tích và dân số của đô thị;

c) Quy định về quản lý phát triển không gian đô thị:

- Tổng thể chung toàn đô thị;

- Các trục không gian chính;

- Các khu vực hạn chế phát triển; khu vực không được phép xây dựng;

- Vị trí và mô hình phát triển ngoại thị, xã, điểm dân cư nông thôn.

d) Quy định về quy mô phát triển vùng ngoại thành, ngoại thị (công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, sinh thái.v.v…);

đ) Quy định về quy mô khu vực cần bảo tồn (nếu có);

e) Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội;

f) Các quy định chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

g) Các quy định chủ yếu về kiểm soát phát triển và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên (sông, hồ, rừng, cây xanh, núi…), địa hình cảnh quan, nguồn nước, không khí, tiếng ồn.

2.2. Phần II: Quy định cụ thể

a). Quy định về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:

- Khu vực hiện có hạn chế phát triển;

- Khu vực chỉnh trang, cải tạo; khu cần bảo tồn, tôn tạo;

- Khu vực chuyển đổi chức năng; khu phát triển mới; khu cấm xây dựng, khu dự trữ phát triển;

- Khu vực dọc trục và hành lang phát triển đô thị;

- Khu vực trung tâm hành chính;

- Khu đô thị mới và khu đô thị cũ cần cải tạo;

- Khu công viên, cây xanh;

- Khu chức năng đặc biệt (khu di tích lịch sử văn hóa, khu phố cổ, công viên quốc gia, lâm viên, cảnh quan tự nhiên đặc thù);

- Khu dân cư ngoại thị;

- Khu danh lam thắng cảnh;

- Khu đặc thù (đất trũng, bãi bồi, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất hoang hóa, đất chứa khoáng sản, công trình ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật- khu công nghiệp, kho tàng);

- Các khu vực khác.

(Nội dung quy định cần làm rõ ranh giới, quy mô mô diện tích các khu chức năng; quy định về mật độ dân cư; chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình; nguyên tắc phát triển, yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng khu vực và khu chức năng)

b) Quy định về hệ thống hạ tầng xã hội:

- Nhà ở (trong khu đô thị mới, khu đô thị cũ, làng xóm, nhà ở xã hội…);

- Hệ thống hạ tầng xã hội khác về y tế, giáo dục đào tạo, thể thao, thưong mại dịch vụ…

(Nội dung quy định cần làm rõ yêu cầu và nguyên tắc kiểm soát phát triển)

c) Quy định kiểm soát không gian, kiến trúc các khu vực trung tâm, khu vực cửa ngõ của đô thị, trục không gian chính, quảng trường, không gian mở, cây xanh, mặt nước, điểm nhấn (làm rõ những nội dung cấm, hạn chế, khuyến khích phát triển);

d) Quy định về chỉ giới đường đỏ các tuyến phố chính;

đ) Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính và công trình ngầm.

2.3. Phần III: Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch chung (lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết).

3. Đối với thị trấn, đô thị loại V:

3.1.Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý;

b) Quy định về quy mô diện tích và dân số của đô thị;

c) Quy định chung về quản lý phát triển không gian đô thị:

- Tổng thể chung toàn đô thị;

- Các trục không gian chính;

- Quy định về quy mô khu vực cần bảo tồn (nếu có); Các khu vực hạn chế phát triển; khu vực không được phép xây dựng;

d) Quy định chung về phát triển hạ tầng xã hội;

đ) Quy định chung về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

e) Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên (sông, hồ, rừng, cây xanh, núi…), địa hình cảnh quan, nguồn nước, không khí, tiếng ồn….

3.2. Phần II: Quy định cụ thể

a) Vị trí, quy mô diện tích các khu chức năng. Quy định về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình), nguyên tắc kiểm soát phát triển (chỉnh trang, bảo tồn, cải tạo hoặc phát triển mới), yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng khu chức năng của thị trấn gồm:

- Khu đô thị (mới và cải tạo)

- Khu công viên, cây xanh;

- Khu chức năng đặc biệt (khu di tích lịch sử văn hóa, khu phố cổ, cảnh quan tự nhiên đặc thù);

- Khu dân cư ngoại thị;

- Khu đặc thù (đất trũng, bãi bồi, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất hoang hóa, đất chứa khoáng sản, công trình ngầm, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, - Khu công nghiệp, kho tàng);

- Trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, thể dục thể thao;

- Khu cấm xây dựng, khu dự trữ phát triển của thị trấn;

c) Quy định kiểm soát gian, kiến trúc các khu chức năng, trục không gian chính, không gian mở, cây xanh, mặt nước, điểm nhấn (làm rõ những nội dung cấm, hạn chế, khuyến khích phát triển);

d) Quy định về chỉ giới đường đỏ các tuyến phố chính; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chính.

3.3. Phần III. Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch chung đô thị (lập các quy hoạch chi tiết).

II. QUY HOẠCH PHÂN KHU:

1. Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện;

b) Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch;

c) Quy định chung về hạ tầng xã hội (các quy định cần làm rõ nội dung cấm, hạn chế, khuyến khích phát triển):

- Các đơn vị ở, nhóm nhà ở và đất ở

- Y tế, giáo dục đào tạo, thể thao, thưong mại dịch vụ…

- Trung tâm hành chính, công cộng.

d) Các quy định chủ yếu về kết nối giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị.

đ) Các quy định chủ yếu về kiểm soát và bảo vệ môi trường đô thị đối với hệ sinh thái tự nhiên (sông, hồ, rừng, cây xanh, núi…), địa hình cảnh quan, nguồn nước, không khí, tiếng ồn….

2. Phần II: Quy định cụ thể

a) Ranh giới, quy mô diện tích, quy định về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình), nguyên tắc kiểm soát phát triển, quản lý về không gian, kiến trúc; yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng ô phố, từng khu chức năng trong khu vực quy hoạch (khu ở; khu, cụm công nghiệp; khu hành chính, công trình công cộng; khu thương mại; khu giáo dục, đào tạo; khu dịch vụ y tế; khu công viên, cây xanh; trục không gian, quảng trường, không gian mở; khu làng xóm; khu danh lam thắng cảnh; khu du lịch; khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, công trình đặc biệt; khu nông, lâm nghiệp; khu bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang; khu địa hình cảnh quan đặc thù)

b) Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (nếu có).

c) Quy định về nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, công viên cây xanh.

3. Phần III. Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu (lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị).

III. QUY HOẠCH CHI TIẾT

1. Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện;

b) Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch;

c) Quy định về sử dụng đất (quy mô diện tích, chức năng) và nguyên tắc kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch ;

d) Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cấp nước, năng lượng, chiếu sáng, thoát nước thải, thông tin liên lạc, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang…) kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

2. Phần II: Quy định cụ thể

a) Vị trí, quy mô diện tích, quy định về mật độ dân cư, chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình), cốt xây dựng; chiều cao, cốt sàn và trần tầng một yêu cầu hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất trong ô phố của khu vực quy hoạch.

b) Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố;

c) Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (nếu có).

d) Quy định về hình thức kiến trúc và hàng rào công trình, vật liệu chủ đạo xây dựng của công trình ;

đ) Quy định về vật thể kiến trúc, tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố, mặt nước, không gian mở, điểm nhấn.

3. Phần III. Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết (lập thiết kế đô thị, dự án đầu tư xây dựng).

IV. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

1. Phần I: Quy định chung

a) Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện;

b) Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực lập thiết kế đô thị;

c) Các quy định chủ yếu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cấp nước, năng lượng, chiếu sáng, thoát nước thải, thông tin liên lạc, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang…) kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

2. Phần II: Quy định cụ thể

a) Quy mô diện tích, chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa và tối thiểu của công trình) đối với từng lô đất; cốt xây dựng; chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; khoảng lùi công trình; yêu cầu hạ tầng kỹ thuật đối với công trình.

b) Quy định về hình thức kiến trúc, màu sắc mặt tiền công trình, yêu cầu về hoàn thiện cây xanh, bố cục sân vườn, hàng rào của công trình và trên hè đường;

c) Quy định về bố cục vật thể kiến trúc nhỏ; kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ thuật;

d) Quy định về biển báo, quảng cáo, hình thức chiếu sáng trên các tuyến phố, công trình;

e) Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với từng tuyến đường, ngõ phố, lối đi bộ, hè đường…;

f) Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm (nếu có).

g) Quy định về vật thể kiến trúc, tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố, mặt nước, không gian mở, điểm nhấn.

3. Phần III. Tổ chức thực hiện

Các quy định về tính pháp lý, kế hoạch tổ chức thực hiện thiết kế đô thị (lập dự án đầu tư xây dựng).

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------

No.: 10/2010/TT-BXD

Hanoi, August 11, 2010

 

CIRCULAR

DEFINING RECORDS OF EACH URBAN PLANNING

Pursuant to the Law on Urban Planning No.30/2009/QH12;

Pursuant to the Decree No.37/2010/ND-CP dated 07/4/2010 of the Government on formulation, appraisal, approval and management of urban planning;

Pursuant to the Decree No.17/2008/ND-CP dated 04/02/2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction,

Ministry of Construction defines dossier of each  urban planning as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular defines the records of tasks and urban planning scheme including: general urban planning, subdivision planning, detailed planning, specialized planning of technical infrastructure and separate urban design scheme.

Article 2. Contents and standards.

1. The contents shown in the explanation and drawing of the tasks and urban planning scheme must be consistent with each type of planning and in compliance with the provisions of this Circular.

2. Notation system of the urban planning scheme drawing must comply with Decision No.21/2005/QD-BXD on 22/7/2005 of the Minister of Construction. For subdivision planning, it shall apply to the provisions for 1/2,000 detailed planning.

Article 3. Records of urban planning tasks.

Records of urban planning tasks include explanation, drawing, and a decision draft of approving the planning tasks.

Article 4. Records of urban planning scheme.

1. General explanation and brief explanation. The brief explanation is written briefly on the basis of the general explanation, only present briefly the conclusions and the results drawn after the study. Particularly, the assessment of current state is only stated briefly the issues required to be settled.

2. The Drawing of urban planning scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The drawings must show the full main specifications of the specialities by the planning stages. The current state drawing and planning drawing must be agreed on the rate, symbol, and color.

3. The decision draft of approving the urban planning scheme.

4. Regulations draft of the management by the urban planning scheme. Regulations of management by the planning scheme must comply with the provisions of Article 35 of the Law on Urban Planning and the Appendix attached to this Circular.

5. CD archiving all records of the planning scheme includes explanations, drawings, and Regulations of management under the planning scheme.

Chapter II

RECORD CONTENTS OF URBAN PLANNING TASKS

Article 5. For general urban planning.

1. Explanation:

Stating in full the substantiations in determining the reasons for planning, scope, and boundaries of the general planning, urban nature, the views, and objectives of the scheme, the urban role for region and the whole nation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stating the requirements and basic principles to the survey of current state and collection of materials, urban development trend, spatial organizational structure, the key works, social infrastructure, organization of frame technical infrastructure work system, strategic environmental assessment.

Stating list, number of records, product of the scheme, progress, and implementation organization.

2. Components of the drawing include:

Diagram of location; the regional connection; the rate of 1/50,000 or 1/100,000; and map of research boundaries, and research scope to make urban planning; the rate of 1/10,000 or 1/25,000 or 1/50,000.

3. The decision draft of approving the general urban planning tasks:

Stating fully the contents specified at point a, clause 1, Article 34 of Decree No.37/2010/ND-CP dated 07/4/2010 of the Government on formulation, appraisal, approval, and management of urban planning (hereinafter referred to as Decree No.37/2010/ND-CP).

Article 6. For subdivision planning.

1. Explanation:

Stating in full the substantiations in determining: the scope boundaries, area, and nature of the area planned subdivision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stating the requirements and basic principles for the survey of current state, collection of materials, spatial organization, function zoning, architecture, technical infrastructure connection, strategic environmental assessment.

Stating list, number of records, product of the scheme, progress, and implementation organization.

2. Components of the drawing include:

Diagram of location of planned area taken from the general urban planning.

Map of research boundaries and scope of the area made subdivision planning, rate of 1/2,000 or 1/5,000.

3. The decision draft of approving the subdivision planning tasks:

Stating fully the contents specified at point b, clause 1, Article 34 of Decree No.37/2010/ND-CP.

Article 7. For the detailed planning.

1. Explanation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stating the basic criteria expected to apply of size, land use, social infrastructure, and technical infrastructure on the basis of the subdivision planning approved.

Stating the requirements and basic principles for the survey of current state; and collection of materials, spatial organization, landscape architecture, technical infrastructure connection, strategic environmental assessment, other study requirements.

Stating list of work items required to invest in construction in the areas of detailed planning. Stating the list, the number of records, the product of the scheme, progress, and implementation organization.

2. Components of the drawing include:

Location diagram of the planned area extracted from the subdivision planning or the general urban planning.

Map of research boundaries and scope of the area of detailed planning, the rate of 1/500.

3. The decision draft of approving the detailed planning tasks:

Stating fully the contents specified at point c, clause 1, Article 34 of Decree No.37/2010/ND-CP.

Article 8. For separate urban design scheme.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stating in full the substantiations in determining the reasons to make urban design, the views and objectives, scope, and boundaries of the urban design study.

Stating the concerned economic – technical targets specified by the planning schemes approved. Analyzing and proposing targets expected to apply for determining elevation, streets planning, and construction height for each work; setback space of the work in the scope of research.

Stating the requirements and basic principles to the survey of current state and collection of materials, spatial organization (public trees, gardens, street trees, and water surface), landscape architecture (colors, materials, forms and architectural details of the works and other architectural objects).

Stating the list, the number of records, product of the scheme, progress, and implementation organization.

2. Components of the drawing include:

Diagram of location of urban design area extracted from the detailed planning or subdivision planning or general urban planning.

Map of research boundaries and scope of the area made separate urban design.

3. The decision draft of approving the separate urban design tasks.

Article 9. For specialized planning of technical infrastructure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stating the reasons of making planning, the views and objectives of the scheme in accordance with infrastructure speciality.

Stating the requirements for overall and collective assessment of the current state of the technical infrastructure speciality, review and analysis of selection of economic - technical targets, demand forecasts, the requirements of specifying location and scale of key works as well as the solutions of technical network.

Stating list of records, product of the scheme; progress; and implementation organization.

2. Drawings:

Map of research boundaries for planning urban technical infrastructure speciality, rate of 1/10,000 or 1/50,000.

3. The decision draft of approving the planning tasks of technical infrastructure speciality.

Chapter III

RECORDS CONTENTS OF URBAN PLANNING SCHEME

Article 10. For general urban planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the contents of the scheme prescribed in Article 15 of Decree No.37/2010/ND-CP of the Government.

The explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, statistics tables, calculation Appendix, and illustrations.

The explanations of the records of general planning scheme of centrally-run cities need to be focused on the following contents:

- Objectives, development motivity, population size, land targets, social infrastructure, technical infrastructure for the entire city, each city, and each functional area.

- Model of development, spatial development structure of the entire city includes: the development orientation of urban system in the city, orientation for the functional areas of the entire city (industry, tourism, ecology, conservation,...); the development orientation of rural residential areas; development orientation of the spatial axes, development corridors of the city.

- Orientations for spatial development of the central urban area including development trend, expansion of urban centers and determination of the scope and scale of the functional areas; for use as a basis for determining the residential density criteria, urban planning land use norms, development principles for functional areas;

 - The development orientation of urban technical infrastructure includes: development orientation of technical infrastructure of the entire city and the development orientation of technical infrastructure for central urban areas for use as a basis for deploying the planning scheme of technical infrastructure speciality for centrally-run cities.

b) The components of the drawing include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The current status maps include: current state of land use, landscape architecture, transport, electricity supply and urban lighting, water supply, ground level and rainwater drainage, waste water drainage, solid waste collection, cemeteries, the environment, collective assessment and selection of land for construction, the rate of 1/25,000 or 1/50,000.

- Diagram of urban development structure (at least 02 plans. This diagram is used only when researching reports, not included in the record submitted for approval).

- Diagram of the spatial development orientation for the entire city, the rate of 1/25,000 or 1/50,000.

- Diagram of the technical infrastructure development orientation for the entire city, the rate of 1/25,000 or 1/50,000.

- Map of land use planning and zoning functions of the central urban area according to the planning stages, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Map of the technical infrastructure development orientation and environmental protection of the central urban area, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Map of strategic environmental assessment, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

c) Provision for the management according to the general planning scheme.

Management regulations under the general urban planning scheme must fully show the contents specified in clause 1 of Article 35 of the Law on Urban Planning and must be accompanied by diagrams. Outline of the management regulations under the general urban planning scheme is guided in the Appendix attached to this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Cities of provinces and townships.

a) General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the contents of the scheme prescribed in Article 16 of Decree No.37/2010/ND-CP of the Government. The explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix and illustrations.

The explanations of the records of general planning scheme of cities of provinces and townships need to be focused on the following contents:

- Objectives, development motivity, population size, land targets, social infrastructure, and technical infrastructure for the city.

- The development orientation of urban space includes: the model and direction of urban development; determination of the central systems (in combination with zoning underground space used for the construction of underground facilities), green tree parks and urban-level open space; development orientation of rural residential areas; proposal to organize space and architecture for the areas of architecture, landscape and the main spatial axes, squares, urban gates, urban accents.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- The current status maps include: current state of land use, landscape architecture, transport, electricity supply and urban lighting, water supply, ground level and rainwater drainage, waste water drainage, solid waste collection, cemeteries, the environment, collective assessment and selection of land for construction, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Diagram of the urban spatial development orientation, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Maps of land use planning and zoning functions according to the planning stages, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Maps of the technical infrastructure development orientation and environmental protection, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

c) Management regulations under the general urban planning scheme must fully show the contents specified in clause 1 of Article 35 of the Law on Urban Planning and must be accompanied by diagrams. Outline of the management regulations under the general urban planning scheme is guided in the Appendix attached to this Circular.

d) The decision draft of approving the general urban planning scheme.

3. The towns, cities of grade V not yet been recognized as the towns.

a) General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the contents of the scheme prescribed in Article 17 of Decree No.37/2010/ND-CP of the Government. The explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix and illustrations.

The explanations of the records of general planning scheme of the towns, cities of grade V not yet have been recognized as the towns need to be focused on the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The development orientation of urban space includes: the direction of urban development; determination of the scope, scale of the urban functional areas; determination of the centers, green tree parks, and open space of the city.

- Orientation of spatial organization, architecture and landscape for the functional areas of the city, the spatial axis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- The current status maps include: current state of land use, landscape architecture, transport, electricity supply and urban lighting, water supply, ground level and rainwater drainage, waste water drainage, solid waste collection, cemeteries, the environment, collective assessment and selection of land for construction, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Diagram of urban development structure (at least 02 plans. This diagram is used only when researching reports, not included in the record submitted for approval);

- Diagram of the urban spatial development orientation, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Map of land use planning and zoning functions according to the planning stages, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Maps of the technical infrastructure development orientation and environmental protection, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Management regulations under the general urban planning scheme must fully show the contents specified in clause 1 of Article 35 of the Law on Urban Planning and must be accompanied by diagrams. Outline of the management regulations under the general urban planning scheme is guided in the Appendix attached to this Circular.

d) The decision draft of approving the planning scheme.

Article 11. For subdivision planning.

1. General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the contents of the scheme prescribed in Article 19 of Decree No.37/2010/ND-CP of the Government.

The explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix and illustrations.

The explanations of the records of subdivision planning scheme need to be focused on the following contents:

- Objectives and scope of planning to meet needs for use as a basis for making the construction investment projects.

- Determination of land use criteria for urban planning, social infrastructure, and technical infrastructure for the entire planning area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Determination of programs and technical infrastructural items of investment priorities and resources for implementation.

2. Components of the drawing include:

- Diagram of location and limitation of land area, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Map of the landscape architecture current state and construction land assessment, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- The current state maps of technical infrastructure system and environmental protection, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Planning map of the total land use ground, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Diagram of landscape architectural space organization, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Maps of transportation planning and red line boundaries, construction boundaries, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Other planning maps of technical infrastructure system and environment, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Map of strategic environmental assessment, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

3. Regulations of management according to the subdivision planning scheme.

Regulations of management according to the subdivision planning scheme must fully show the contents specified in clause 2 of Article 35 of the Law on Urban Planning and must be accompanied by diagrams of functional areas. Outline of management regulations according to the planning scheme is guided in the Appendix attached to this Circular.

Article 12. For detailed planning

1. General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the contents of the scheme prescribed in Article 20 of Decree No.37/2010/ND-CP of the Government.

The explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix and illustrations.

The explanations of the records of detailed urban planning scheme need to be focused on the following contents:

- Determination of population criteria, social infrastructure, technical infrastructure, and organizational requirements of space and architecture for the entire planning area; land use criteria and requirements for work architecture for each land lot; layout of the technical infrastructure works network to the boundary of the land lot.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provision or proposal of solutions to design the specific works.

- Determination of construction areas of underground works (public underground works, high-rise apartment buildings with basement ...)

2. Components of the drawing include:

- Diagram of location, and limitation of the land area, the rate of 1/2,000 or 1/5,000.

- Current state map of the landscape architecture and construction land assessment, the rate of 1/5,000.

- The Current state maps of technical infrastructure system, the rate of 1/500.

- Planning map of the total land use ground, the rate of 1/500.

- Organization diagram of space, architecture, and landscape.

- Maps of red line boundaries, construction boundaries, protection corridors of technical infrastructure lines, the rate of 1/500.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- General map of the lines, pipelines of technology, the rate of 1/500;

- Map of strategic environmental assessment, the rate of 1/500.

It needs to show additionally topographical maps together with cadastral maps for the following maps: current status of landscape architecture and land construction assessment; current state of technical infrastructure systems; the planning for total use land surface; red line boundaries, construction boundaries and protection corridor of technical infrastructure lines, planning for environmental and technical infrastructure system.

3. Regulations of management according to the detailed planning scheme.

Regulation of management according to the detailed planning scheme must show fully the contents specified in clause 3 of Article 35 of the Law on Urban Planning and the attached diagram. Outline of regulations of the management according to the planning scheme is guided in the Appendix attached to this Circular.

Article 13. For the specialized planning of urban technical infrastructure.

1. Specialized planning scheme of urban transport.

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of the current state of construction and development of the urban transport system; the planning solutions for urban transport system must ensure the contents prescribed in Article 22 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix, illustrations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Diagram of location and regional connection show: study boundaries, scope making planning and the transportation network of main connection, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- A current state map of the transport system shows the external traffic network, urban transport; location and sizes of stations and airports - airports, river ports, sea ports, inter-provincial bus stations, large parking lots, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Diagram of the transport system planning, the rate of 1/10,000 or 1/25,000:

+ External transport system includes: the size, direction of roads, national railway, waterway, airway; positions and sizes of airports, railway stations, ports, inland ports, and inter-provincial bus stations.

+ Urban transport system includes urban road network (to the main street of area-level) urban railways; waterways; location, type and scale of key intersections and parking lots, central raiway stations of transporting passengers, large river-crossing bridges, overpasses, road tunnels; major public passengers transportation routes.

2. Planning scheme of ground altitude and urban surface water drainage.

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of the terrain, the geological conditions of work, hydrology, the areas of environmental disaster and proposal of solutions to plan the ground altitude and surface water drainage to ensure the contents stated in Article 23 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation Appendix, illustrations.

b) The components of the drawing include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current state map of the general assessment of construction land, drainage systems; location and scale of key works, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning diagram of ground altitude and urban surface water drainage, the rate of 1/10,000 or 1/25,000:

+ Drainage basin, drainage systems; location and scale of key works.

+ Ground altitude in the urban areas and the urban-level main streets.

3. Planning scheme for urban power supply.

a) General explanation:

Analysis, synthesis, and specific evaluation of the current state of power supply and proposal of solutions to plan the power supply to ensure the contents stated in Article 24 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagrams, miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation, and analysis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection show: study boundaries, scope making planning and the system of electricity transmission, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning map of the power supply showing power source, transmission lines and distribution; location and size of the substations, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- The illustrating drawings (if any).

4. Planning scheme of urban lighting.

a) General explanation:

Analysis, synthesis, and specific evaluation of the current state of urban lighting; the lighting planning solutions must satisfy The provisions of Article 25 of Decree No.37/2010/ND-CP, and also to clarify the subject, ideas of lighting for the urban functional areas, public space, traffic works, lighting for the work’s external surface, lighting for advertising and festival area. Explanation must contain miniature drawings of size A3, tables of statistics, calculation, and illustrations.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection showing the research boundaries and scope of planning, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- Current state map of the urban lighting system showing the current status of the general power supply system of the city, grids to illuminate the major axes to the regional level, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning map of urban lighting showing the theme, the ideas of urban lighting according to the urban functional areas, public spaces, the main exes to the regional level and urban accents, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Planning scheme of urban water supply.

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of the current status of water supply systems;

reserves and water source; proposal of the solutions for water supply planning must ensure the contents prescribed in Article 26 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagram, miniature drawings of size A3, tables, calculation, and synthesis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection showing the research boundaries and scope of planning, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- Current state map of the construction and development of water supply systems showing location and sizes of water supply works, transmission lines and water distribution lines (grade 1 and grade 2), the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning map of water supply showing water supply zoning; location of the transmission lines and distribution lines; location and sizes of water supply works, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

6. Planning scheme of urban waste water drainage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Analysis, synthesis and evaluation of the current status of drainage systems; environmental changes, the ability to drain; proposal of the planning solutions must ensure the contents prescribed in Article 27 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagram, miniature drawings of size A3, tables, calculation, and synthesis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection showing the research boundaries and scope of planning, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- Current state map of the construction and development of the drainage system showing: The location, size of drainage works, drainage lines of grade I and II, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning diagram of drainage showing: Zoning drainage; location of drainage lines grade I, II; location and sizes of drainage works, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

7. Planning scheme of solid waste disposal.

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of the current status of solid waste disposal; the solutions of planning solid waste disposal, management must ensure the contents to be provided for in Article 28 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagram, miniature drawings of size A3, tables, calculation, and synthesis.

b) The components of the drawing include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current state map of the solid waste disposal showing the position and size of the transfer stations, the facilities of solid waste disposal, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning map of solid waste disposal showing the location, scale of the facilities of solid waste disposal, the transfer stations, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

8. Planning scheme of the cemeteries.

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of the current status of distribution of cemeteries; the specific solutions planning cemeteries in a scheme must ensure the contents prescribed in Article 29 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagram, miniature drawings of size A3, tables, calculation, and synthesis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection showing the research boundaries and scope of planning, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- Current state map showing location, size and type of cemetery, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning map of cemetery showing the location, size, type and grade of the cemetery, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General explanation:

Analysis, synthesis and evaluation of current state of communications system and proposal of solutions planning communications must ensure the contents prescribed in Article 30 of Decree No.37/2010/ND-CP. Explanation must contain diagram, miniature drawings of size A3, tables, calculation, and synthesis.

b) The components of the drawing include:

- Diagram of location and regional connection showing the research boundaries and scope of planning, the rate of 1/50,000 or 1/250,000.

- Current state map of the communication system showing the location and size of stations of receiving and broadcasting, transmission systems of wire communication, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

- Planning map of communications system showing transmission routes, regional stations of receiving and broadcasting, the key works, the rate of 1/10,000 or 1/25,000.

Article 14. For separate urban design scheme.

1. General explanation:

Stating in full the substantiations, scientific bases and practice to clarify the determination of the height of construction for each work; setback space of the work on each street and crossroad; determination of colors, materials, shape, architectural details of the works and other architectural objects; and organize public green trees, gardens, street green trees and water surface.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The current state factors affecting the urban design including information on community, regional characteristics, and resource conditions…etc.

- Determination of existing land areas and development expectation.

- Determination of areas needed to research for the location and size of each area, points, lines, specific connections need to be guided urban design to control the development.

2. Components of the drawing include:

- Diagram of location, the relationship between the design region with city with the surrounding areas.

- The diagrams valuating the development history of the region.

- The diagrams analyzing current state of regional landscape architecture.

- The diagrams analyzing the idea zoning functionally and of spatial organization.

- The drawings guiding urban designs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Management the provisions under the scheme must show fully the contents specified in clause 4 of Article 35 of the Law on Urban Planning.

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGAZATION

Article 15. Implementation provisions.

This Circular takes effect from 20/9/2010 and replaces the regulations on the records of tasks and plans for urban construction planning and urban areas in Circular No.07/2008/TT-BXD dated 07/4/2008 of the Ministry of Construction and Decision 03/2008/QD-BXD dated 31/03/2008 of the Minister of Construction.

Article 16. Implementation of transition for the tasks, plans deployed before 25/05/2010. (effective date of Decree 37/2010/ND-CP of 07/4/2010)

1. For overall construction planning:

a) For the general planning of urban construction which the planning duties have been approved, it shall continue to make planning scheme according to the Construction Law and Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning. The appraisal and approval of scheme comply with the Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP dated 07/4/2010.

b) For general planning for urban construction which duties have not been approved, the formulation, appraisal, and approval of tasks and planning scheme comply with the Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP on 07/4/2010.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The schemes adjusting the general planning of urban, rural district construction approved shall be bases to make subdivision planning, detailed planning in the areas of rural, urban districts.

2. For detailed planning:

a) For the detailed planning of urban construction with rate of 1/2000 which tasks have been approved, it shall continue to make detailed planning scheme of construction with the rate of 1/2000 without having to rename the plan. However, the contents of the scheme should be combined with contents of subdivision planning in accordance with the provisions of the Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP dated 07/4/2010.

The appraisal and approval of plans are implemented under the Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP dated 07/4/2010.

b) For the detailed planning of construction with rate of 1/2000 which tasks have not been approved, it shall make the subdivision planning according to Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP dated 7/4/2010.

c) For the detailed planning of construction with rate of 1/500 which tasks have been approved, it shall continue to formulate, appraise and approve detailed planning scheme in accordance with the provisions of the Urban Planning Law and Decree No.37/2010/ND-CP on 07/4/2010.

Article 17. Responsibility for implementation.

1. Organizations and individuals related to the work of urban planning are responsible for the implementation of this Circular.

2. Department of Architecture and Construction Planning - Ministry of Construction and the Departments of Construction of the provinces, cities, the Departments of Planning and Architecture in Hanoi and Ho Chi Minh City are the agencies to be responsible for guiding and inspecting the implementation of the provisions of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Dinh Toan

 

APPENDIX

SCHEME PROVIDING FOR MANAGEMENT ACCORDING TO URBAN PLANNING SCHEME
(issued together with Circular No.10/TT-BXD dated 11/8/2010 of Ministry of Construction)

I. GENERAL URBAN PLANNING

1. For centrally-run cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Subjects of application, assignment of management.

b) The provisions for acreage, population of the whole city and each functional area (central cities, towns, townships, new cities, rural area, industry, forestry, tourism, ecology, conservation and development limited areas, areas where construction is prohibited…etc ....) by the development stage.

c) The general provisions for control of planning spatial development and architecture throughout the city including the central system; the functional areas; old urban areas; the new urban areas; conservation, ecology and landscape…etc.

c) The general provisions for social infrastructure development throughout the city including housing, health, education, service, commerce, public and green parks. etc.

d) The provisions for the development of technical infrastructure systems throughout the city including urban transport (road, railway, waterway, airway), ground altitude and rain water drainage, water supply, energy, lighting, sewage, communications, solid waste disposal, cemeteries…etc.

đ) The main provisions for the control and urban environmental protection for natural ecosystems (rivers, lakes, forests, trees, mountains ...), landscape topography, water sources, air and noise ....

1.2. Part II: Specific provisions

a) The provisions for the management for the central urban area:

(a.1) Space, architecture and landscape.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Parks and trees;

- The special functional areas (the historical and cultural relics, ancient streets, national parks and botanical gardens, characteristics natural landscape);

- Suburban residential areas;

- The beauty spot;

- The typical area (lowland, alluvial, agricultural land, forest land, fallow land, land containing minerals, underground works, technical infrastructure key works, - industrial zones, stores);

(The contents of the regulations to clarify the boundaries and acreage of the functional areas; the provisions for the density of population; norms of urban planning land use: construction density, coefficient of land use, the maximum and minimum height of construction of the work; development principles; technical infrastructure requirements and environmental protection for each area and functional area).

(a.2) Social infrastructure systems:

- The residential units, residential housing group and residential land (in the new urban areas, old urban areas, villages, social housing...);

- Other system of social infrastructure: health, education, sports, trade and services ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Regulations on the red line boundaries, the main streets; the scope of protection, safety corridors for main technical infrastructure works and the underground works.

b) The provisions applicable to other urban areas (towns, townships, new urban areas).

Regulations on the orientation of spatial development, technical infrastructure, social infrastructure and the environment.

c) The provisions for control of space, architecture of specific areas (central areas, gateway areas of the city, main spatial axes of the square, open space, trees, water surface, accents. etc. ). Clarification of the content prohibited, restricted, encouraged the development.

1.3. Part III: Implementation organization

The provisions for the legality, organizational plan for the implementation of the general planning of city (General planning of towns, townships, specialized planning of technical infrastructure, subdivision planning, detailed planning).

2. For the cities of provinces and towns:

2.1. Part I: General provisions

a) Subjects of application, assignment of management;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The provisions for the management of urban spatial development:

- The general provisions for the whole city;

- The axes of the main space;

- The areas limited development; areas not permitted to build;

- Location and rural residential areas, commune, suburban development models.

d) The provisions for the development scale of suburbs and outskirts (industry, agriculture, forestry, tourism, ecology vv ...);

đ) The provisions for the scale of the areas required to conserve (if any);

e) The general provisions for social infrastructure development;

f) The general provisions for the technical infrastructure system;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Part II: the specific provisions

a). Regulations on management of space, architecture, urban landscape:

- The existing areas limited development;

- The areas of refurbishment and renovation; the areas needed to conserve and restore;

- The areas switching function; the new development areas; the areas where construction is prohibited, areas reserved for development;

- The areas along the axis and corridor of urban development;

- The central area of administration;

- The new urban area and old urban area needed to improve;

- The areas of park and trees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The suburban residential areas;

- The beauty spots;

- The typical areas (lowland, alluvial, agricultural land, forest land, fallow land, land containing minerals, underground works, technical infrastructure key works, - industrial zones, stores);

- The other areas.

(The contents of the regulations to clarify the boundaries and acreage of the functional areas; the provisions for the density of population; norms of urban planning land use: construction density, coefficient of land use, the maximum and minimum height of construction of the work; development principles; technical infrastructure requirements and environmental protection for each area and functional area).

b) Regulations on social infrastructure systems:

- Housing (in the new urban areas, old urban areas, villages, social housing ...);

- The system of social infrastructure in health, education, sports, trade and services ...

(The contents of the regulations to clarify requirements and principles of development control).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Clarification of the contents prohibited, restricted, and encouraged the development);

d) The provisions for the red line boundaries of the main streets;

đ) The regulations on the scope of protection, safety corridors for the main works of technical infrastructure and underground works.

2.3. Part III: Implementation organization

The regulations on the legality and plan of the implementation organization of the general planning (subdivision planning, detailed planning).

3. For the towns, cities of grade V:

3.1.Part I: General provisions

a) Subjects of application, assignment of management;

b) The provisions for acreage and population of urban areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The general provisions for the whole city;

- The axes of the main space;

- The provisions for the regional scale required to conserve (if any); the areas limited development; areas not permitted to build;

d) The general provisions for social infrastructure development;

đ) The general provisions for the technical infrastructure system;

e) The main provisions for control and urban environmental protection for natural ecosystems (rivers, lakes, forests, trees, mountains ...), landscape topography, water source, air and noise....

3.2. Part II: Specific provisions

a) The location and acreage of functional areas. Regulations on the population density, land use norms of urban planning (building density, coefficient of land use, maximum and minimum height of construction of the work), development control rules (refurbishment, conservation, renovation or new development), requirements of technical infrastructure and environmental protection for each functional area of the town include:

- Urban areas (new and improved)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The special functional areas (the historical and cultural relics, ancient streets, characteristics natural landscape);

- Suburban residential areas;

- The typical areas (lowland, alluvial, agricultural land, forest land, fallow land, land containing minerals, underground works, technical infrastructure key works, - industrial zones, stores);

- Administrative center, commercial centers, services, community centers, sports centers;

- The areas prohibited construction, areas reserved for development of the town;

c) The provisions for control of space, architecture of functional areas, main spatial axes, open space, trees, water surface, accents. (Clarification of the contents prohibited, restricted, and encouraged the development);

d) The provisions for the red line boundaries of the main streets; the scope of protection, safety corridors for main technical infrastructure works.

3.3. Part III. Organization of implementation

The provisions for the legality, plan of implementation organization of general urban planning (making detailed planning).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Part I: General provisions

a) Subjects of application, assignment of management;

b) The boundaries, acreage, nature, population of the planning area;

c) The general provisions on social infrastructure (the regulations to clarify the contents banned or restricted, to encourage the development):

- The residential units, residential housing group and residential land

- Health, education, sports, trade and services …

- Administrative Center, the public areas.

d) The major provisions of the connection between technical infrastructure systems in the region with the common technical infrastructure system of the city.

đ) The main provisions for the control and urban environmental protection for natural ecosystems (rivers, lakes, forests, trees, mountains ...), landscape topography, water sources, air and noise....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The boundaries, acreage and regulations on population density, land use norms of urban planning (building density, coefficient of land use, maximum and minimum height of construction of the work), control principles of development and management of space, architecture; technical infrastructure requirements and environmental protection for each street, each functional area in the planning area (the residential areas and industrial clusters, areas; the administrative area and public works; the commercial areas; areas of education, training; medical service area; areas of parks and trees; axis of space, square, open space; villages; the beauty spots; tourism areas; the areas of the key technical infrastructure works, special projects; areas of agriculture, forestry; areas of conservation, renovation and refurbishment; the typical landscape topographical areas).

b) The provisions for red line boundaries, construction boundaries, reinforced construction and the specific requirements for technology for each route; the scope of protection, safety corridor of technical infrastructure works and underground works (if any).

c) The provisions for the principles of spatial organization, architecture and landscape for major roads, open space, accents, green parks.

3. Part III. Organization of implementation

The provisions for the legality, implementation organization plan of subdivision planning (making detailed planning, urban design).

III. DETAILED PLANNING

1. Part I: General provisions

a) Subjects of application, assignment of management;

b) Scope of the boundaries, acreage of the planning areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The major provisions for technical infrastructure systems (transportation, ground altitude and rain water drainage, water supply, energy, lighting, sewage, communications, solid waste disposal, cemetery ...) connected to the technical infrastructure system of the region.

2. Part II: Specific provisions

a) The location, acreage, and regulations on population density, function, land use norms of urban planning (building density, coefficient of land use, maximum and minimum height of construction of the work), reinforced construction; height, reinforced construction floor and ceiling floor, infrastructure requirement for each land lot in the block of the planning area.

b) The provisions for the red line boundaries, construction boundaries and technical requirements for each road or alley;

c) The scope of protection, safety corridors for technical infrastructure works and underground works (if any).

d) The provisions for architectural forms and fence of works, key construction materials of the work;

đ) The provisions for architectural objects, organization of public trees, gardens, street trees, water surface, open space, accents.

3. Part III. Organization of implementation

The provisions for the legality, plan of implementation organization of detailed planning (establishing urban design, construction investment project).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Part I: General provisions

a) Subjects of application, assignment of management;

b) Scope of boundaries, acreage of the area made urban design;

c) The main provisions of the technical infrastructure system (transport, ground altitude and rain water drainage, water supply, energy, lighting, sewage, communications, solid waste disposal, cemetery ...) connected to the technical infrastructure system of the area.

2. Part II: Specific provisions

a) Acreage, functions, land-use norms of urban planning (building density, coefficient of land use, maximum and minimum height of construction of the work) for each land lot; reinforced construction; height, reinforced construction floor and ceiling of the first floor; setback space of the work; technical infrastructure requirements for the work.

b) The provisions for architectural forms, colors of work’s facade, requirements for completion of trees, layout of the garden, the buildings’ fences and on the pavement;

c) The provisions for the layout of small architectural objects, architecture covering the technical infrastructure works;

d) The provisions for signs, advertising and forms of lighting on streets and works;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) The scope of protection, safety corridors for technical infrastructure works and underground works (if any).

g) The provisions for architectural objects, organization of public trees, gardens, street trees, water surface, open space, accents.

3. Part III. Organization of implementation

The provisions for the legality and plan of implementation organization of urban design (making project of construction investment).

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.114

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!