Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2002/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa chứng khoán 2016

Số hiệu: 2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Danh mục 180 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 20/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2002/QĐ-BTC về việc công bố Thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Theo đó, gồm 161 TTHC được thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 19 TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tổng cộng 180 TTHC), điển hình như:

- TTHC thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

+ Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng;

+ Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng;

+ Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất…

- TTHC thực hiện tại Sở giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gồm:

+ Đăng ký niêm yết trái phiếu;

+ Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài;

+ Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài…

Quyết định 2002/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa th tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 180 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế 16 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

- Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009;

- Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012;

- Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012;

- Quyết định số 1218/QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2013;

- Quyết định số 1738/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2013;

- Quyết định số 1828/QĐ-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2013;

- Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2013;

- Quyết định số 2867/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2013;

- Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2015;

- Quyết định số 2849/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015;

- Quyết định số 2850/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015;

- Quyết định số 299/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2016;

- Quyết định số 479/QĐ-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2016;

- Quyết định số 820/QĐ-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2016;

- Quyết định số 1229/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2016.

- Quyết định số 1423/QĐ-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (161 thủ tục)

1.

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ.

Chứng khoán

UBCKNN

2.

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

3.

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định đ hoán đi cphiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu để hoán đổi lấy phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn

Chứng khoán

UBCKNN

4.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Ngh đnh số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

5.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Chứng khoán

UBCKNN

6.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Chứng khoán

UBCKNN

7.

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

Chứng khoán

UBCKNN

8.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Chứng khoán

UBCKNN

9.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nht, sáp nhập doanh nghiệp

Chứng khoán

UBCKNN

10.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

11.

Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt

Chứng khoán

UBCKNN

12.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

13.

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

14.

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

Chứng khoán

UBCKNN

15.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

16.

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

17.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một số nhà đầu tư không xác định

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

18.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

19.

Đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty đại chúng

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

20.

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

21.

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

22.

Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

23.

Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

24.

Đăng ký chào mua công khai

Chứng khoán

UBCKNN

25.

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

- Luật Chng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

26.

Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

27.

Đăng ký công ty đại chúng

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

28.

Hủy đăng ký công ty đại chúng

Chứng khoán

UBCKNN

29.

Đăng ký chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

Chứng khoán

UBCKNN

30.

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

31.

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ

Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

32.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

33.

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ

Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

34.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

35.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

36.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

37.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

38.

Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

39.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

40.

Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

41.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

42.

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động

Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

43.

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

44.

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

45.

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

46.

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

47.

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

48.

Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

49.

Điều chnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

50.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

51.

Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

52.

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

53.

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

54.

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ sau khi báo cáo kết quả giải thể

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

55.

Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

56.

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

57.

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

58.

Đăng ký thành lập quỹ mở

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

59.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

60.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

61.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ m do tách quỹ

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

62.

Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ m

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chng khoán

UBCKNN

63.

Gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ mở

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

64.

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

65.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

66.

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

67.

Đăng ký thành lập quỹ đóng

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

68.

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng

Chứng khoán

UBCKNN

69.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

Chứng khoán

UBCKNN

70.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng B Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

71.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nhất

Chứng khoán

UBCKNN

72.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động

Chứng khoán

UBCKNN

73.

Thông báo việc giải thể quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ đầu tư bất động sản

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

74.

Đề nghị xác nhận việc hp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

75.

Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

76.

Đề nghị xác nhận việc tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

77.

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

78.

Đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục

Chứng khoán

UBCKNN

79.

Thông báo giải thể quỹ hoán đổi danh mục

- Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

80.

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

81.

Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

82.

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Luật Giá;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư s67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

83.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

- Luật Chứng khoán;

- Luật Giá;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

84.

Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

- Luật Chứng khoán;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

85.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

86.

Đề nghị chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

Chứng khoán

UBCKNN

87.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vốn điều l

- Thông tư s227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

88.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

89.

Điều chnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập

Chứng khoán

UBCKNN

90.

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

91.

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

92.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

Chứng khoán

UBCKNN

93.

Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

94.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

95.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng, giảm vốn điều lệ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

96.

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

97.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

98.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập

Chứng khoán

UBCKNN

99.

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Chứng khoán

UBCKNN

100.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

101.

Đề nghị xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

102.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

103.

Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chứng khoán

UBCKNN

104.

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

105.

Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chứng khoán

UBCKNN

106.

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

107.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

108.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưng Bộ Tài chính

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

109.

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

110.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

111.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

112.

Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

113.

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

114.

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

115.

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

116.

Đnghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

117.

Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

118.

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

119.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

120.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

121.

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chng khoán

UBCKNN

122.

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

123.

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

124.

Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

125.

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán

- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

126.

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

127.

Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

Chứng khoán

UBCKNN

128.

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

129,

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

130.

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

131.

Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

132.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi Trưng đại diện, Giám đốc chi nhánh

Chứng khoán

UBCKNN

133.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

134.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam/ Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

Chứng khoán

UBCKNN

135.

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

136.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động

Chứng khoán

UBCKNN

137.

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

138.

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

139.

Đăng ký làm ngân hàng thanh toán

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

140.

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

141.

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh

Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

142.

Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

143.

Đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

144.

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

- Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 ca Chính phủ;

- Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

145.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

- Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

146.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

Chứng khoán

UBCKNN

147.

Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

148.

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trlên vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

149.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

- Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

150.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

UBCKNN

151.

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện

- Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

152.

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện

Chứng khoán

UBCKNN

153.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

UBCKNN

154.

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

UBCKNN

155.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

156.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

157.

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

158.

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

UBCKNN

159.

Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

UBCKNN

160.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

161.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

UBCKNN

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (19 thủ tục)

1.

Đăng ký giao dịch chứng khoán

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 ca Chính phủ;

- Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam

2.

Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội

3.

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

SGDCK

4.

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hp công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất vi công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc SGiao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Chứng khoán

SGDCK

5.

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

SGDCK

6.

Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu

Chứng khoán

SGDCK

7.

Đăng ký niêm yết trái phiếu

Chứng khoán

SGDCK

8.

Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Chứng khoán

SGDCK

9.

Thay đi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

SGDCK

10.

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5, điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

SGDCK

11.

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư s202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán

SGDCK

12.

Thay đi đăng ký niêm yết chứng khoán đối vi công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5, điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

SGDCK

13.

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ

Chứng khoán

SGDCK

14.

Đề nghị xác nhận việc thay đổi ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

15.

Đề nghị xác nhận việc thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

16.

Đề nghị xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

17.

Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

18.

Đề nghị xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chng khoán

TTLKCK Việt Nam

19.

Đề nghị xác nhận thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2002/QĐ-BTC ngày 20/09/2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.157

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!