Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn thành lập quản lý quỹ mở

Số hiệu: 15/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 20/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 15/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở với các sửa đổi về Hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở; Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ; Hạn mức đầu tư của quỹ mở;…

 

1. Bổ sung khoản 8 Điều 4 về hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở như sau:

Thông tư 15 quy định trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ của các quỹ tiếp theo, nếu không phát sinh nội dung và thông tin mới thì công ty quản lý quỹ không phải nộp các tài liệu chứng minh ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, người điều hành quỹ đáp ứng điều kiện theo quy định mà công ty đã nộp trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ trước đó. Trường hợp quỹ mới dự kiến chào bán cũng sử dụng chung điều lệ quỹ và bản cáo bạch thì công ty quản lý quỹ không phải nộp các tài liệu này tại hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ mới.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 Hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ như sau:

Theo Thông tư số 15/2016 của Bộ Tài chính, công ty quản lý quỹ không được phép vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá 5% giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là 30 ngày.

3. Bổ sung khoản 10 Điều 37 về hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát như sau:

Theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BTC, cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ trong việc rà soát hoạt động của đại lý chuyển nhượng thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bảo đảm trách nhiệm của công ty quản lý quỹ tuân thủ theo pháp luật.

4. Bổ sung khoản 4 Điều 40 Hoạt động của đại lý phân phối như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 15/2016/BTC, đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được:

- Làm đại lý ký danh;

- Đồng thời làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của công ty quản lý quỹ mà mình đang làm đại lý phân phối.

 

Thông tư 15 có hiệu lực từ ngày 15/03/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 183/2011/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ MỞ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định s 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của Nghị định s 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như sau:

1. Sửa đổi khoản 3, khoản 17, khoản 25 và bổ sung khoản 30 Điều 2 như sau:

“3. Đại lý phân phi là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở.

17. Quỹ trái phiếu là quỹ mở đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên.

25. Thời điểm đóng sổ lệnh là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Thời điểm đóng sổ lệnh được quy định tại điều lệ quỹ, công bố công khai tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt và không được muộn quá thời điểm đóng cửa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch chứng chỉ quỹ.

30. Quỹ chỉ s là quỹ mở đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ sở cấu thành chỉ số thị trường, trong đó chỉ số thị trường do Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam xây dựng, quản lý và đáp ứng quy định pháp luật về quỹ hoán đổi danh mục.”

2. Bổ sung khoản 8 Điều 4 như sau:

“8. Trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ của các quỹ tiếp theo, nếu không phát sinh nội dung và thông tin mới thì công ty quản lý quỹ không phải nộp các tài liệu chứng minh ngân hàng giám sát, tổ chức cung cp dịch vụ có liên quan, người điều hành quỹ đáp ứng điều kiện theo quy định mà công ty đã nộp trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ trước đó. Trường hp quỹ mới dự kiến chào bán cũng sử dụng chung điều lệ quỹ và bản cáo bạch thì công ty quản lý quỹ không phải nộp các tài liệu này tại hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ qumới.”

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 7 như sau:

“5. Công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh (trừ nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh nước ngoài). Thông tin về tài sản của nhà đầu tư trên sổ chính, kể cả nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư. Quyền sở hữu của nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin về sở hữu của nhà đầu tư được cập nhật tại sổ chính.”

4. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 6 Điều 8 như sau:

“2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Phụ lục số 29 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời thực hiện công bố điều lệ quỹ trên trang thông tin điện tử của công ty.

6. Ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan được nêu rõ tại bản cáo bạch và các tài liệu quảng cáo thông tin về quỹ mở về việc chỉ xác nhận các thông tin có liên quan đến ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của mình trên cơ sở hp đồng ký với công ty quản lý quỹ, phù hợp với quy định pháp luật và các thông tin mà các tổ chức này cung cấp để xây dựng bản cáo bạch và các tài liệu quảng cáo thông tin về quỹ mở.”

5. Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 9 như sau:

“b) Đại lý ký danh phải mở, quản lý tiểu khoản giao dịch độc lập, tách biệt tới từng nhà đầu tư. Tổng số dư trên các tiểu khoản phải khớp với số dư trên tài khoản ký danh, số dư trên từng tiểu khoản phải khớp với số liệu sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư đó tại sổ chính.”

6. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này. Phiếu lệnh phải được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đồng thời phải bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng vthời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ nhà đầu tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác thì tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.”

7. Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“3. Tiền mua chứng chỉ quỹ sau khi chuyển vào tài khoản tiền của quỹ tại ngân hàng giám sát thì được giải ngân để đầu tư ngay trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm thanh toán tiền lãi cho quỹ, với lãi sut tối thiểu bng lãi sut tin gửi không kỳ hạn đang áp dụng, ktừ ngày quỹ nhận được tiền mua chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư.

4. Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải là nhà đu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi.”

8. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 14 như sau:

“4. Phí mua lại, phí phát hành, phí chuyển đổi có thể được quy định với các mức khác nhau, căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ, mục tiêu đầu tư, hoặc giá trị khoản đầu tư. Các mức phí tối đa phải được quy định tại điều lệ quỹ và bản cáo bạch. Các mức phí cụ thể được công bố tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác. Phí phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Phí mua lại, phí chuyển đổi không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch.

6. Việc tăng các mức phí chỉ được thực hiện khi mức phí sau khi tăng không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức phí mới tăng sớm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày công ty quản lý quỹ công bố về các mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty.”

9. Sửa đổi điểm b, điểm e, bổ sung điểm g tại khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm:

b) Ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cchuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan;

e) Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành;

g) Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.”

10. Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 15 như sau:

“4. Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải bảo đảm:

a) Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ mở không được đầu tư quá bốn mươi chín phần trăm (49%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này. Quy định này không áp dụng đối với quỹ trái phiếu;

b) Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, e và f khoản 2 Điều này, phát hành bởi một công ty hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau, trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là giá trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kcả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu Chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi;

d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%), hoặc quá mười lăm phần trăm (15%) (trong trường hợp quỹ chỉ số, quỹ hoán đổi danh mục) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ;

e) Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

f) Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tng giá trị tài sản của quỹ, trừ trường hp quỹ trái phiếu;

g) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của quỹ;

h) Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

i) Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm;

j) Phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường hợp quỹ trái phiếu.

5. Trừ trường hp quy định tại điểm g, h, i khoản 4 Điều này, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau:

a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ;

b) Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ;

c) Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư;

d) Hoạt động hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành;

e) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;

f) Quỹ đang trong thời gian giải th.

8. Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được ban đại diện quỹ phê duyệt bằng văn bản.”

11. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như sau:

“2. Công ty quản lý quỹ không được phép vay đđầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày.”

12. Sửa đổi khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm:

a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của ban đại diện quỹ về khoảng giá dự kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực hiện giao dịch;

b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực tế thấp hơn giá tham chiếu của các tchức cung cấp báo giá, hoặc vượt quá khoảng giá đã được chấp thuận theo quy định tại điểm a khoản này, công ty quản lý quphải giải thích rõ lý do để ban đại diện quỹ xem xét, quyết định.”

13. Sửa đổi khoản 3 Điều 19 như sau:

“3. Việc xác định giá thị trường các tài sản của quỹ thực hiện theo phương pháp quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó:

a) Đối với trái phiếu niêm yết: Giá thị trường là giá yết cuối ngày (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của giao dịch thông thường tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế);

b) Đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch: Giá thị trường là giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá;

c) Đối với các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác: Giá thị trường là giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc một lãi suất khác do ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ công cụ;

d) Đối với các tài sản được phép đầu tư, chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định theo mô hình lý thuyết đã được ban đại diện quỹ thông qua.”

14. Sửa đổi điểm a, b khoản 1 Điều 24 như sau:

“1. Đại hội nhà đầu tư do công ty quản lý quỹ triệu tập và quyết định những nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát; phương án phân phối lợi nhuận;

b) Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.”

15. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 26 như sau:

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quyết định tại cuộc họp của đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định.

2. Đối với các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 24 Thông tư này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định.

4. Trường hợp lấy ý kiến đại hội nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, quyết định được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định.”

16. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 35 như sau:

“a. Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán CFA từ bậc 1 (Chartered Financial Analyst level I) trở lên, CIIA từ bậc 1 (Certified International Investment Analyst level I) trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

17. Sửa đổi điểm a, d, e khoản 2 Điều 36 như sau:

“2. Hoạt động lưu ký tài sản quỹ phải đảm bảo:

a) Công ty quản lý quỹ thực hiện việc đăng ký tài sản của quỹ dưới tên của quỹ theo các điều khoản hợp đồng kinh tế giữa quỹ (thông qua công ty quản lý quỹ) và đối tác theo các quy định của pháp luật liên quan; bảo đảm toàn bộ tài sản của quỹ phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam phải được đăng ký sở hữu thuộc quỹ và lưu ký đầy đủ tại ngân hàng giám sát theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp tài sản có đăng ký sở hữu thì phải được đăng ký, ghi nhận dưới tên của quỹ, trừ trường hợp tài sản phải đăng ký, ghi nhận dưới tên của ngân hàng giám sát hoặc tổ chức lưu ký phụ hoặc công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật có liên quan. Bản gốc các tài liệu pháp lý xác nhận quyền sở hữu tài sản của quỹ phải được lưu ký đầy đủ tại ngân hàng giám sát, trừ trường hợp là chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tập trung. Trường hợp là chứng khoán phát hành dưới hình thức ghi sổ, hoặc việc chuyển quyền sở hữu cho quỹ chưa hoàn tất, hợp đồng mua bán gốc và giao dịch thanh toán mua phải được lưu ký tại ngân hàng giám sát.

Trường hợp tài sản không được đăng ký sở hữu, hoặc chưa được kịp thời chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn quy định tại các thỏa thuận phát hành, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng đầu tư hoặc các hợp đồng kinh tế tương đương, ngân hàng giám sát có trách nhiệm xác nhận rõ về tình trạng lưu ký và đăng ký tài sản này tại các báo cáo định kỳ của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho ban đại diện quỹ.

- Trường hợp là loại tài sản không có đăng ký sở hữu, ngân hàng giám sát có trách nhiệm định kỳ hàng tháng đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, tchức phát hành, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông hoặc các tổ chức tương đương khác về khối lượng, giá trị tài sản của quỹ, bảo đảm việc lưu ký tài sản tuân thủ quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

- Trường hợp là tiền gửi ngân hàng, ngân hàng giám sát có quyền và trách nhiệm yêu cầu công ty quản lý quỹ cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp đồng tiền gửi, các tài khoản tiền gửi của quỹ. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm định kỳ hàng tháng đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá trị các hợp đồng tiền gửi với các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ.”

18. Bổ sung khoản 10 Điều 37 như sau:

“10. Cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ trong việc rà soát hoạt động của đại lý chuyển nhượng thực hiện theo thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bảo đảm trách nhiệm của công ty quản lý quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật.”

19. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 6 Điều 38 như sau:

“1. Ngân hàng giám sát phải gửi báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng, quý, bán niên, năm vhoạt động giám sát đi với quỹ theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải đánh giá việc tuân thủ của công ty quản lý quỹ trong hoạt động đầu tư, giao dịch, xác định giá trị tài sản ròng theo các quy định tại điều lệ quỹ, các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát đối với công ty quản lý quỹ theo quy định tại Điều này chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của quỹ mở và thông tin liên quan mà ngân hàng có được trong quá trình thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư này.”

20. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 39 như sau:

“a) Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại và tổ chức kinh tế khác. Trường hợp doanh nghiệp bảo him, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

21. Bổ sung khoản 4 Điều 40 như sau:

“4. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo him thì không được:

a) Làm đại lý ký danh;

b) Đồng thời làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của công ty quản lý quỹ mà mình đang làm đại lý phân phối.”

22. Sửa đổi khoản 2 Điều 42 như sau:

“2. Công ty quản lý quỹ, tổ chức, cá nhân có liên quan không được quảng cáo, thông tin, giới thiệu các quỹ chưa được cp Giy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ mở, hoặc quỹ đã chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp đó là các hội thảo giới thiệu quỹ cho cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền.”

23. Bổ sung khoản 5 Điều 44 như sau:

“5. Định kỳ hàng tuần, công ty quản lý quỹ công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mức sai lệch giá trị tài sản ròng của quỹ chỉ số so với chỉ stham chiếu (tracking error - TE), trong đó mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu được xác định theo quy định pháp luật chứng khoán về quỹ hoán đi danh mục. Trường hợp mức sai lệch nêu trên vượt quá hạn mức tối đa đã được quy định tại điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố lý do, tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ hoặc điều chỉnh lại danh mục đầu tư để khắc phục tình trạng đó theo quy định tại điều lệ quỹ.”

24. Bỏ cụm từ “tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan” tại khoản 1 Điều 9, khoản 6 Điều 18 Thông tư 183/2011/TT-BTC .

25. Bãi bỏ quy định tại khoản 9 Điều 2; khoản 3 Điều 26; Phụ lục số 30 ban hành kèm Thông tư 183/2011/TT-BTC .

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2016.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng
;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC;
- Lưu: VT, UBCK, 300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 15/2016/TT-BTC

Hanoi, January 20, 2016

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING SEVERAL ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 183/2011/TT-BTC DATED DECEMBER 16, 2011 ON PROVIDING GUIDANCE ON ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF THE OPEN-ENDED FUND

Pursuant to the Law on Securities dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on the amendment and supplementation of a number of articles of the Law on Securities dated November 24, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 on specifying and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2015/ND-CPdated June 26, 2015 on amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012 on specifying and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the Law on amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 on providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

After considering the request of the Chairman of State Securities Commission of Vietnam,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amending and supplementing several articles of the Circular No. 183/2011/TT-BTC dated December 16, 2011 on providing guidance on establishment and management of the open-ended fund as follows:

1. Amending paragraph 3, 17, 25 and supplementing paragraph 30 Article 2 as follows:

“3. Distributors are the organizations that trade in securities, depository banks, commercial banks, insurers and other economic organizations that have registered the distribution of open-ended fund certificates.

17. Bond funds are the open-ended funds that invest in various kinds of treasury bills, bonds and other fixed-income instruments with the proportion of investment in such assets that makes up at least eighty percents (80%) of the net asset value.

25. The time of closing the order book is the deadline for distributors to receive trading orders from investors that shall be executed on the trading day. The time of closing the order book shall be specified in the Fund Charter and publicly announced in the Prospectus or Simplified Prospectus which is not allowed to exceed the time of closing the securities market of the Stock Exchange on the latest day before the fund certificate trading day.

30. Index funds are open-ended funds investing in stock portfolios as the basis for constituting the market index in which the market index is constructed, managed and conforms to laws and regulations on the exchange-traded fund."

2. Supplementing Article 4 with paragraph 8 as follows:

“8. In the absence of any additional contents or information in the dossier of registration for the subsequent offering of fund certificates, fund management companies shall not be obliged to provide written evidence that supervisory banks, service providers concerned or fund managers have met stipulated conditions which has already been submitted in the dossier of registration for the previous offerings of fund certificates.  Where new funds that are planning offerings share the same fund charter and prospectus, fund management companies shall not be required to submit these documents in the dossier of registration for offering of new fund certificates.”   

3. Amending paragraph 5 Article 7 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Amending paragraph 2 Article 8 and supplementing Article 8 with paragraph 6 as follows:

“2. Within three (03) days from the date on which the fund charter is amended or supplemented, the fund management company must send reports to the State Securities Commission of Vietnam according to Annex 29 to this Circular, and concurrently announce amended or modified charter on this company’s website.

6. Supervisory banks, related service providers shall be allowed to clearly state that, in their prospectus and advertisements for open-ended funds, only information regarding these banks or providers is accredited, and shall be held liable within their scope of operations agreed upon in contracts signed with fund management companies and in consistence with laws and regulations as well as information that they have provided in order to create formulate prospectuses and advertisements for open-ended funds.”

5. Amending subparagraph b paragraph 4 Article 9 as follows:

 “b) Nominee distributors must open and administer sub-accounts independently, separately of each investor. The total balance of personal sub-accounts of investors must match the balance of the nominee accounts, the balance of each personal sub-account must match the data about the investor's ownership of the fund certificates in the Primary Ledger.”

6. Amending paragraph 3 Article 10 as follows:

“3. Distributors may only receive trading orders from investors when order forms are filled with complete and accurate information according to the form provided in Annex 21 enclosed with this Circular. Order forms shall be kept by distributors in accordance with the laws on securities, and ensure inclusion of the time of receipt of orders and receivers of trading orders obtained from investors in a sufficient, accurate, timely and evident manner.   Delivery of investor’s trading orders via telephone, fax, internet connection or electronic devices and other transmission lines must be consistent with regulations on electronic transactions and order forms must be stored in the form of electronic data folder.”

7. Amending paragraph 3 Article 11 and supplementing Article 11 with paragraph 4 as follows:

 “3. Sums earned by purchasing fund certificates after being transferred to the cash account of the fund at a supervisory bank shall be promptly used for investment on the date of trading of such fund certificates. The supervisory bank are responsible for paying interest to the fund at the currently applicable rate of interest on demand deposit from the date on which the fund receives such sums from the investors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Amending paragraph 4 and 6 Article 14 as follows:

“4. The redemption, subscription and switching fees can be set at various rates, based on the period of holding fund certificates, investment objectives, or investment values. Maximum fee rates must be provided for in the fund charter and prospectus.  Specific fee rates must be announced in prospectuses, summary prospectuses, or on websites of fund management companies, distributors or in other forms.  The subscription fee is not allowed to exceed five percents (5%) of the transaction value. The redemption and/or switching fee is not allowed to exceed three percents (3%) of the transaction value.

6. These fee rates shall be increased to the extent that the increased rates do not exceed the maximum rates prescribed in paragraph 4 of this Article. The soonest day to apply the increased fee rates is the 90th day from the date on which the fund management company announces new fee rates on its website."

9. Amending subparagraph b, e paragraph 2 Article 15, and supplementing paragraph 2 Article 15 with subparagraph g as follows:

“2. The fund may invest in the following assets:

b) Foreign currency, money market instruments including valuable papers and negotiable instruments in accordance with relevant laws and regulations;

e) Shares, bonds to be listed or registered by the issuers that operate as per Vietnam’s law; corporate bonds issued by listed organizations for which payment security is provided by credit institutions or which issuing organizations undertake to repurchase;

g) Rights that may arise in connexion with securities that the fund is holding.”

10. Amending and supplementing paragraph 4, 5 and 8 Article 15 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Except for deposits in the demand account of the fund opened at a supervisory bank, it is not allowed to invest more than forty-nine percents (49%) of the fund’s total asset value in the assets referred to in subparagraph a and b paragraph 2 of this Article. This provision shall not be applied to bond funds;

b) Do not invest more than 30% of the fund’s total asset value in the assets prescribed in subparagraph a, b, d, e and f paragraph 2 of this Article, which are issued by the same company or by a group of companies that have mutual ownership relations, including the investment in derivative securities which is the value agreed upon in the contract defined in Annex 13 to this Circular;

c) Do not invest more than 20% of total asset value of the fund in outstanding securities of an issuing organization, including valuable papers, negotiable instruments, bonds (except government bonds), voting shares, non-voting shares, and convertible bonds;

d) Do not invest in securities of an organization issuing more than ten percents (10%), or fifteen percents (15%) (in respect of an index fund or exchange-traded fund) of the total value of outstanding securities of that issuing organization, except for government bonds;

e) Do not invest more than ten percents (10%) of the total asset value of the fund in the assets provided for in subparagraph e paragraph 2 of this Article;

f) The total value of major investments in the fund’s investment portfolio must not exceed forty percents (40%) of the fund’s total asset value, except in the case of the bond fund;

g) At any time, the total value agreed upon in derivative securities trades, outstanding loans and other payables of the fund must not exceed the net asset value of the fund;

h) Do not invest in securities investment funds, shares of securities investment companies that are established and operated within the territory of Vietnam;

i) Do not directly invest in real property, precious stones and metals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Except for the cases referred to subparagraph g, h, i paragraph 4 of this Article, the investment structure of the open-ended fund may vary due to the objective causes:

a) The fluctuation of the market prices of assets in the fund’s investment portfolio;

b) Making legitimate payments of the fund;

c) Executing trading orders of investors;

d) Consolidating and merging issuers;

e) The fact that the new fund has just been licensed, or has operated for a maximum period of six (06) months from the date on which the certificate of the fund establishment registration is issued due to the splitting, consolidation, or merger of the funds;

f) The fact that the fund is in the process of dissolution.

8. Fund management companies may only invest in deposit and monetary instruments as prescribed in subparagraph a, b paragraph 2 of this Article, issued by credit institutions approved in writing by the board of representatives of the fund.”

11. Amending paragraph 2 Article 16 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Amending paragraph 2 Article 17 as follows:

“2. For transactions by employing put through trading method (except for transactions performed on the transaction system of the Stock Exchange), the sale and purchase of securities that are not listed or registered, the fund management company must ensure that:

a) The estimated price range, time of execution, transaction partners, type of traded assets are approved in writing by the board of representations of the fund before the transaction is made;

b) If the actual buying price is higher or the actual selling price is lower than the reference price of quotation service providers, or is in excess of the approved price range as stipulated in subparagraph a of this paragraph, the fund management company must explain the reasons so that the board of representations of the fund may consider and decide.”

13. Amending paragraph 3 Article 19 as follows:

“3. The determination of the market price of the fund’s assets must comply with the method prescribed in Annex 13 to this Circular which is provided for as follows:

a) With regard to listed bonds: The market price is the end-of-day quote price (or otherwise called according to the regulations adopted by the Stock Exchange) of an ordinary transaction made on the latest trading date before the date of determination of accrued interest aggregation price (to the extent that the quote price has yet to include the accrued interest);

b) With regard to stocks which are listed and registered for transactions: The market price is the closing price (or otherwise called according to the regulations adopted by the Stock Exchange) of the latest trading date before the price determination date;

c) With regard to non-interest instruments including treasury bills, bonds, valuable papers and any instruments of the like kind:  The market price is the quote price posted on the transaction system of the Stock Exchange; in the absence of the quote price, the price level is determined according to the discounted cash flows model in reliance on the bid-awarding interest rate or another designated by the board for representations of the fund and time period of holding such instruments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Amending subparagraph a, b paragraph 1 Article 24 as follows:

“1. The Investors' General Meeting is convened by the fund management company and shall make decisions on:

a) The amendment and supplementation o the Fund's charter and supervision contracts; profit distribution plans;

b) The fundamental changes in the Fund’s investment policies and objectives; the increases in the level of fees paid to the fund management company and the supervisory bank; the changes of the fund management company and the supervisory bank.”

15. Amending paragraph 1, 2 and 4 Article 26 as follows:

“1. Except for the cases prescribed in paragraph 2 this Article, the decisions made in the Investors' General Meeting shall be ratified at the meeting if the number of participating investors that represent at least fifty one percents (51%) of the total amount of such investors’ fund units votes for it; the specific ratio is specified in the fund’s charter.

2. For the contents in subparagraph b and c paragraph 1 Article 24 of this Circular, the decision made in the Investors' General Meeting shall be ratified if the number of participating investors that represent at least sixty five percents (65%) of the total amount of such investors’ fund units votes for it; the specific ratio is specified in the fund’s charter.

4. When seeking investor’s written opinions, decisions are approved when they are approved by the number of investors that represent at least fifty one percents (51%) of the total amount of such investors’ total fund units; the specific ratio is specified in the fund’s charter.”

16. Amending subparagraph a paragraph 3 Article 35 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Amending subparagraph a, d, e paragraph 2 Article 36 as follows:

“2. The depository of the fund’s assets shall ensure that:

a) The fund management company acts on behalf of the fund to register the fund’s assets under the terms and conditions of the economic contract between the fund (through the fund management company) and partners in accordance with relevant laws; assure that all of the fund’s assets arising within the territory of Vietnam are registered as the fund’s property and duly deposited at the supervisory bank according to the following rules:

- If the ownership of the assets is registered, the registration must be undersigned by the fund, unless it must be undersigned by the supervisory bank, the secondary depository institution, or the fund management company as prescribed by relevant laws.  The originals of legal documents certifying the fund’s ownership of assets shall be adequately deposited at the supervisory bank, except for the securities have been registered and centrally deposited. To the extent of the book-entry securities, or incomplete assignment of ownership of such securities, the original sale and purchase contract and payment transactions must be deposited at the supervisory bank.

To the extent that registration for ownership of assets is not allowed, or ownership of such assets has not been completed by the deadline stipulated in issuance agreements, the assignment contract, investment contract or economic contracts of the equivalent value, the supervisory bank shall be responsible for expressly certifying the asset depository and registration status in periodic reports of the fund management company and supervisory bank, and concurrently send a written notification to the board for representations of the fund.   

- In respect of assets of which registration of ownership is not required, the supervisory bank shall be responsible for checking with investment receivers, issuers and shareholder register management organizations, or others of the same sort, volume and value of the fund’s assets on a monthly basis, and ensuring compliance of asset depository with subparagraph e paragraph 1 of this Article.

- In respect of bank deposits, the supervisory bank shall have rights and responsibilities for requesting the fund management company to provide adequate information about the fund’s deposit agreements and deposit accounts. The supervisory bank shall be responsible for checking deposit account balances, value of deposit agreements with banks receiving the fund’s deposits on a monthly basis.”   

18. Supplementing Article 37 with paragraph 10 as follows:

“10. The mechanism for cooperation between supervisory banks and fund management companies in assessing activities of assignment agents shall be consistent with agreements entered into by both parties whereby liabilities of fund management companies comply with laws and regulations."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. The supervisory bank must periodically send the review report on its supervisory performance on a monthly, quarterly, semi-annual and annual basis under the instructions of the State Securities Commission. The report must assess the compliance of fund management companies in terms of their investments, transactions and determination of net asset value with the fund's charter, the laws on securities and the securities market.

6. Regulations on the supervisory bank's report to the fund management company in accordance with this Article shall be limited to only the open-ended fund's scope of operations and relevant information that the bank obtains during its performance of supervisory functions as defined in paragraph 1 Article 37 hereof.”  

20. Amending subparagraph a paragraph 1 Article 39 as follows:

“a) Being a securities company licensed to broker securities, a fund management company, a depository bank, an insurer, or a commercial bank and other economic organization. A commercial bank, an insurer or other economic organization is required to register the distribution of fund certificates with the State Securities Commission as prescribed in paragraph 3 of this Article.”

21. Supplementing paragraph 4 Article 40 as follows:

“4. Distribution agents that are not securities trading organizations, depository banks, commercial banks or insurers shall not be eligible for:

a) acting as nominee agents;

b) acting as distributors of other fund management companies if this is not approved in writing by fund management companies of whom they are acting as distributors.”

22. Amending paragraph 2 Article 42 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. Supplementing paragraph 5 Article 44 as follows:

5. On a weekly basis, a fund management company must post levels of net asset value deviation of the index fund as against the tracking error on the company’s website in which such deviation is determined in accordance with securities laws providing for exchange-traded funds.  Where the aforesaid deviation exceeds the maximum limit stipulated in the fund’s charter, fund management companies shall be responsible for giving explanations for this, temporarily ceasing fund certificate transactions or adapting their investment portfolios as remedial actions in accordance with the fund’s charter.”

24. Removing the phrase “related service providers” from paragraph 1 Article 9, paragraph 6 Article 18 of the Circular No. 183/2011/TT-BTC.

25. Repealing provisions set forth in paragraph 9 Article 2; paragraph 3 Article 26; Annex No. 30 to the Circular No. 183/2011/TT-BTC.

Article 2. Implementation

1. This Circular shall enter into force from March 15, 2016.

2. Any amendment to or supplementation of this Circular shall be decided by the Minister of Finance./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sửa đổi Thông tư 183/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.078

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!