Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 12/QĐ-BTC 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực chứng khoán

Số hiệu: 12/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Công bố 104 thủ tục hành chính mới lĩnh vực chứng khoán

Ngày 07/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 12/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 184 thủ tục bị bãi bỏ, đồng thời công bố 104 thủ tục hành chính mới; đơn cử như sau:

- Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần;

- Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Đăng ký cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán;

- Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

- Đăng ký công ty đại chúng;

- Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;…

Quyết định 12/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đi với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;

Căn cứ Thông tư số 97/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hưng dn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 288 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, trong đó:

- 104 thủ tục hành chính mới;

- 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 06 quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

- Quyết định số 2002/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016;

- Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016;

- Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2017;

- Quyết định số 424/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2018;

- Quyết định số 803/QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2018;

- Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu
VT, UBCK (06 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2

Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

3

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

4

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

5

Đăng ký chào bán thêm cphiếu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

6

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

7

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

8

Đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đm ra công chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

9

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

10

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

11

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

12

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

13

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty sau chia, tách công ty

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

14

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

15

Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

16

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

17

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lvới giá thấp hơn mệnh giá của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

18

Đăng ký chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

19

Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

20

Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu đhoán đổi cphần cho s cđông xác định trong công ty đại chúng khác

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

21

Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

22

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

23

Công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu đhoán đổi nợ

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

24

Đăng ký phát hành cổ phiếu để trcổ tức của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

25

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

26

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

27

Đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

28

Phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

29

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra nước ngoài của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

30

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chlưu ký tại nước ngoài của công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

31

Đăng ký hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cphiếu đang lưu hành tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

32

Đăng ký chào mua công khai

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

33

Mua lại cổ phiếu

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

34

Thay đổi việc mua lại cổ phiếu

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

35

Đăng ký công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

36

Hủy tư cách công ty đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

37

Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

38

Chấp thuận đăng ký niêm yết, giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

39

Thông báo thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ti đa

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

40

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hu trên 49% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

41

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

42

Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tự nguyện

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

43

Đăng ký làm ngân hàng thanh toán đối với ngân hàng thương mại

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

44

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quđầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

45

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty qun lý qunước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

46

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

47

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

48

Rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

49

Thay đổi tên, địa chtrụ sở chính, vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quđầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

50

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quđầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

51

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

52

Gia hạn hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

53

Thay đi tên, địa chtrụ sở chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

54

Đăng ký phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

55

Đăng ký giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

56

Bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

57

Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

58

Rút nghiệp vụ, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

59

Thành lập chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

60

Đóng ca chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

61

Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

62

Đăng ký cung cấp dịch vcủa công ty chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

63

Chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

64

Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

65

Tạm ngừng hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

66

Thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán và tất toán tài sn của khách hàng của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

67

Giải thể công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

68

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

69

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

70

Cấp lại chứng chhành nghề chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

71

Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

72

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

73

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phi chứng chquỹ đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

74

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

75

Điều chnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên do tăng, giảm vn điều lệ

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

76

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập qu thành viên, qu đóng, qubất động sn do thay đổi thời hạn hoạt động

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

77

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sn, quỹ hoán đi danh mục do thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

78

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đi danh mục do thay đổi tên quỹ, công ty quản lý quỹ

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

79

Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

80

Giải thể quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

81

Đăng ký chào bán chứng chquỹ đóng, quỹ mlần đầu ra công chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

82

Đăng ký chào bán chứng chquỹ đóng ra công chúng để tăng vốn

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

83

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ m, quỹ bất động sn

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

84

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng, quỹ bất động sn do tăng vốn

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

85

Hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

86

Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

87

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sn lần đầu ra công chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

88

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ bất động sản ra công chúng để tăng vốn

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

89

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần ra công chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

90

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoán đổi danh mục

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

91

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

92

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

93

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

94

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

95

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do tăng, giảm vốn điều lệ

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

96

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đi trụ sở công ty

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

97

Chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

98

Giải thể công ty đầu tư chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

99

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với trường hợp phải có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

100

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

101

Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

102

Thủ tục chấm dứt tự nguyện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

103

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

104

Chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chứng khoán

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số Quyết định công bố, chỉnh sửa, bổ sung TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tc hành chính thực hiện ti Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (165 thủ tục)

1

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

2

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

3

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đi lấy cổ phiếu của công ty cổ phần chưa đại chúng hoặc chào bán cho một hoặc một số cổ đông xác định để hoán đổi cổ phiếu của công ty đại chúng khác hoặc chào bán cổ phiếu đhoán đổi lấy phần vn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

4

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

5

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

6

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

7

2002/QĐ-BTC

803 QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

8

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

9

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cphiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

10

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn trong các công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

11

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

12

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

13

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bo ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

14

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

15

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

16

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

17

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi một snhà đầu tư không xác định

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

18

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đi toàn bộ cổ phần đang lưu hành trong công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, hợp đồng sáp nhập giữa tổ chức phát hành và công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

19

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu đtrả cổ tức của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

20

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

21

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

22

2002/QĐ-BTC

Đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

23

2002/QĐ-BTC

Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

24

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào mua công khai

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

25

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

26

2002/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

27

2002/QĐ-BTC

Đăng ký công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

28

2002/QĐ-BTC

Hủy đăng ký công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

29

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

30

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

31

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc mua cổ phiếu quỹ của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

32

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do mua cổ phiếu quỹ để gim vốn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

33

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo về việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

34

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do tăng vốn điều lệ

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

35

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

36

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty qun lý quỹ do chuyển đổi loại hình công ty

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

37

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

38

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận hợp nhất công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

39

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và loạt động công ty quản lý quỹ do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

40

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận sáp nhập công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

41

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

42

2002/QĐ-BTC

Đnghị xác nhận báo cáo về việc công ty quản lý quỹ sdụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưng cho người lao động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

43

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

44

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

45

2002/QĐ-BTC

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

46

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

47

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính ph

Chứng khoán

UBCKNN

48

2002/QĐ-BTC

Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

49

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi tên công ty/ chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty quản lý quỹ

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

50

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ/Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng: đại diện công ty quản lý quỹ do thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

51

2002/QĐ-BTC

Đăng ký tạm ngừng hoạt động công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

52

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

53

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giải thcông ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

54

2002/QĐ-BTC

Thu hồi giấy phép thành lập hoạt động công ty quản lý qusau khi báo cáo kết quả giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

55

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thay thế công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

56

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đầu tư ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

57

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

58

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

59

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

60

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

61

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ mở do tách quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

62

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo giải thể quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

63

2002/QĐ-BTC

Gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

64

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mđối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại, tổ chức kinh tế khác

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

65

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do chuyn đi quỹ đóng thành quỹ mở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

66

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

67

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ đóng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

68

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm chứng chquỹ đóng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

69

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

70

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

 

71

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng do hợp nht

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

72

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đóng/Thông báo xác nhận lập quỹ thành viên do gia hạn thời gian hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

73

2002/QĐ-BTC

Thông báo việc giải thể quỹ đóng, quỹ thành viên, quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

74

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

75

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thành lập quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

76

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc tăng giảm vốn điều lệ quỹ thành viên

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

77

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

78

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ hoán đi danh mục

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

79

2002/QĐ-BTC

Thông báo giải thể quỹ hoán, đi danh mục

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

80

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

81

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

82

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

83

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

84

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

85

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

86

2002/QĐ-BTC

Đnghị chp thuận tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

87

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do tăng, giảm vn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

88

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

89

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đu tư chứng khoán đại chúng do sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

90

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận mthủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

91

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

92

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do gia hạn thời gian hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

93

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký phát hành thêm cổ phiếu công ty đầu tư chứng (khoán đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

94

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

95

2002/QĐ-BTC

803/QĐ- BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do tăng giảm vn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

96

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận mở thủ tục giải thể công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

97

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do hợp nhất

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

98

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ do nhận sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

99

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

100

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/ Thông báo xác nhận thành lập quỹ do thay đổi ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

101

2002/QĐ-BTC

Đnghị xác nhận báo cáo cung cấp dịch vụ giám sát quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

102

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

103

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chuyển đổi công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

104

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

105

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

106

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện hợp nhất, sáp nhập

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

107

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

108

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán do thay đổi vốn điều lệ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

109

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cphần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

110

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

111

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

112

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

113

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

114

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

115

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

116

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa chi nhánh công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

117

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa phòng giao dịch công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

118

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

119

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

120

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

121

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do thay đổi Giám đốc

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

122

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do bổ sung nghiệp vụ kinh doanh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

123

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

124

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đầu tư ra nước ngoài của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

125

2002/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của công ty chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

126

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

127

2002/QĐ-BTC

Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

128

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

129

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

130

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

131

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

132

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

133

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tchức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/ Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

134

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài do thay đi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

135

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

136

2002/QĐ- BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

137

2002/QĐ-BTC

424/QĐ-BTC

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

138

2002/QĐ-BTC

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

139

2002/QĐ-BTC

Đăng ký làm ngân hàng thanh toán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

140

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

141

2002/QĐ-BTC

Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh

Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

UBCKNN

142

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận đăng ký niêm yết chứng khoán tại sgiao dịch chứng khoán nước ngoài của tổ chức phát hành Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

143

2002/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài trên Sở giao dịch chng khoán tại Việt Nam

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

144

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

145

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp đã bị thu hồi

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

146

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi thông tin xác nhận nhân thân

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

147

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

148

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức nước ngoài được sở hữu từ 51% trở lên vn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

149

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

150

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

151

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh tự nguyện

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

152

2002/QĐ-BTC

Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tự nguyện

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

153

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

154

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đđiều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau báo cáo kết quả thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

155

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

156

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

157

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

158

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

159

2002/QĐ-BTC

Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

160

2002/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

161

2002/QĐ-BTC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

162

2515/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán lần đầu chứng quyền có bảo đm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

163

2515/QĐ-BTC

803/QĐ-BTC

Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bo đm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

164

2515/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

165

803/QĐ-BTC

Đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán là công ty trách nhiệm hữu hạn

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

UBCKNN

B. Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (19 thủ tục)

166

2002/QĐ-BTC

1571/QĐ-BTC

Đăng ký giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam

167

2002/QĐ-BTC

1571/QĐ-BTC

Thay đi đăng ký giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội

168

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp các công ty bị hợp nhất đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các công ty bị hợp nhất đều đang niêm yết (trên SGiao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký niêm yết trên SGiao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

169

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

170

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

171

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

172

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết trái phiếu

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

173

2002/QĐ-BTC

Đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng và cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

174

2002/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Btrưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

175

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp quy định tại điểm b các khoản 1, 2 Điều 5, điểm b các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

176

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

177

2002/QĐ-BTC

1282/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm c các khoản 1, 2 Điều 5, điểm c các khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

178

2002/QĐ-BTC

Thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán đối với công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc khoản nợ của tổ chức phát hành đối với chủ nợ

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

SGDCK

179

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi ngàn hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

180

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

181

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

182

2002/QĐ-BTC

Đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

183

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

184

2002/QĐ-BTC

Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Chứng khoán

TTLKCK Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/QĐ-BTC ngày 07/01/2021 công bố thủ tục hành chính mới/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!