Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-BTP 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 70/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Công báo (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1.

Nghị định

- Số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015:

- Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ lịch.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

15/9/2020

I.2. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

2

Nghị định

- Số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015;

- Quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Điểm b Khoản 2 Điều 64

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

01/5/2020

 

 

 

Khoản 3 Điều 3; Điểm b Khoản 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 4: Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6; Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7; Khoản 2 và Khoản 6 Điều 9; Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 16; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17; Khoản 1 và Khoản 6 Điều 24; Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 27; Khoản 1 và Điểm a Khoản 5 Điều 49; Khoản 3 Điều 50; Khoản 1, Điểm e Khoản 2 và Khoản 4 Điều 51; Khoản 3 Điều 66; Khoản 2 Điều 71

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

 

I.3. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

3.

Nghị định

- Số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Khoản 2 Điều 15; Khoản 2 Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

15/5/2020

Khoản 5 Điều 15; Khoản 6 Điều 16: Khoản 5 Điều 17; Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

15/5/2020

4.

Nghị định

- Số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013;

- Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ).

Điều 21

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/3/2020

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020[1]

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1 LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1.

Thông tư liên tịch

Số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10/01/2020

I.2 LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

2.

Thông tư

Số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

20/4/2020

I.3 LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

3.

Quyết định của Bộ trưởng

Số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2019/TT-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

12/02/2020

I.4 LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

4.

Thông tư

Số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013

Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

05/01/2020 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)

5.

Thông tư

Số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành dân sự

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

05/01/2020 (sau 45 ngày kể từ ngày ký)

I.5 LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

01/6/2020

I.6 LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

7.

Nghị định

Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013

Quy định về xử phạt  hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/9/2020

8.

Nghị định

Số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/9/2020

I.7. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH

9.

Nghị định

Số 78 2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

20/3/2020

10.

Nghị định

Số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Được thay thế bởi Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

20/3/2020

11.

Thông tư liên tịch

Số 05/2010/TTLT/BTP- BNG-BCA ngày 01/03/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

20/3/2020

12.

Thông tư liên tịch

Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013

Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

20/3/2020

13.

Thông tư

Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu stiếp nhận các việc về quốc tịch

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

24/5/2020

14.

Thông tư

Số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ lịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật hộ lịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

16/7/2020

I.8 LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI

15.

Nghị định

Số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ Về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP)

24/02/2020

16.

Nghị định

Số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP)

24/02/2020

17.

Thông tư

Số 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014

Quy định về mẫu: nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

12/10/2020

I.9 LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

18.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008

Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

Hết hiệu lực theo Thông tư số 03/2020/TT- BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

15/6/2020

I.10 LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

19.

Nghị quyết liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp

Số 04/1985/NQLT ngày 16/11/1985

Về việc tăng cường giáo dục pháp lut trong đoàn thanh niên và thanh niên

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/01/2020

20.

Thông tư liên tịch

Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/01/2020

21.

Thông tư liên lịch

Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09 tháng 7 năm 2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng. bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/01/2020

I.11 LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

22.

Thông tư

Số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014

Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/01/2020

Tổng số (I): 22 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20201

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 [1] Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

1 Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!