Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1174/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, gii quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân;

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam tại văn bản số 495-CV/HNDTW ngày 29/6/2015 về việc đề nghị phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Thanh tra Thành phố tại Tờ trình số 221/TTTP-P2 ngày 20/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban;

2. Bà Bùi Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Trần Văn Hải, Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Phó Trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường- Thành viên;

5. Bà Tng Thị Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

6. Ông Phạm Công Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

7. Ông Dư Văn Chnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

9. Ông Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố - Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được ký kết giữa UBND Thành phố với Hội Nông dân Thành phố.

2. Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Nhà nước cho nông dân, đặc biệt là pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chp, giải quyết khiếu nại, t cáo về đất đai của nông dân.

3. Tổ chức xây dựng các chương trình hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ để Hội Nông dân tham gia kịp thời, hiệu quả trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Điều 3. Hội Nông dân Thành phố là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Giao Thường trực Ban chỉ đạo lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, cấp theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chánh Thanh tra Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; các ông bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố,
- Các PCT UBND Thành ph
;
- VPUB: Các PCVP, các PCV;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, BTCD.
3021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2017 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196