Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 978/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 978/BC-BNN-VP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2011

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC THÁNG 4/2011

1. Cải cách thể chế

1.1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Theo kế hoạch tháng, Bộ không có văn bản nào trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ: Bộ đã ban hành 14 Thông tư. (Chi tiết Phụ lục kèm theo)

Chuẩn bị hồ sơ các dự án Luật: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Thủy sản (sửa đổi), Thú y, Thủy lợi, Nông nghiệp.

1.2. Về công tác kiểm tra và rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật

Tổ chức kiểm tra văn bản QPPL do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và văn bản QPPL ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hoàn thiện rà soát, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Rà soát văn bản QPPL về xử phạt vi phạm hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Rà soát Luật Hợp tác xã; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản liên quan.

Rà soát danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì hết hiệu lực.

Rà soát văn bản liên quan đến Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Nghị định về nhãn hàng hóa, Pháp lệnh về Quảng cáo.

Hoàn thành rà soát các văn bản và chuẩn bị các nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 57 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Rà soát các văn bản liên quan đến Luật Thanh tra năm 2010 và các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính.

Rà soát các văn bản liên quan Nghị quyết số 24/NQ-TW về tam nông.

1.3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện một số hoạt động của Đề án 554: hoàn tất thủ tục chuyển kinh phí Đề án còn lại của năm 2010 sang năm 2011 và xây dựng dự toán kinh phí năm 2011 Đề án 544; hoàn thiện thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ cho 6 mô hình thí điểm tại Bắc Giang (2 MH), Hà Giang (1 MH), Nghệ An (1 MH), Sóc Trăng (2 MH), thu thập thông tin kết quả thực hiện Đề án, xây dựng Báo cáo Đề án 554, Báo cáo Tiểu Đề án 1 giai đoạn 1.

1.4. Về triển khai cơ chế “một cửa”

Tiếp tục thực hiện cơ chế “một cửa”, trong tháng, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 449 hồ sơ; trong đó cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y 16 hồ sơ, quản lý thuốc thú y 82 hồ sơ, cấp phép về kiểm dịch động vật qua mạng 290 hồ sơ, thuốc Bảo vệ thực vật 220 hồ sơ, kiểm dịch thực vật 80 hồ sơ; trả lời đúng hẹn đạt 100% (có 51 hồ sơ chưa tới ngày hẹn trả).

1.5. Về thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện giai đoạn III Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng Bộ đang tích cực triển khai Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Sắp xếp tổ chức, điều kiện làm việc của Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính chính thức từ 15/3/2010.

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.

Đã Ban hành 08 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010; xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung một số Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm định Đề án thành lập một số tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ.

Hoàn thành báo cáo đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nhiệm kỳ 2007 - 2011;

Hoàn chỉnh Đề án thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp VN;

Khảo sát chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam;

Xây dựng kế hoạch bổ sung biên chế hành chính của Bộ;

Thực hiện hợp nhất 3 Tổng Công ty thủy sản thành Tổng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy sản Việt Nam.

3. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Tổng hợp kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011;

Tổ chức sát hạch tuyển dụng công chức theo hình thức tuyển dụng đặc biệt đối với các đơn vị khối quản lý nhà nước đợt 1 năm 2011;

Tổ chức chỉ đạo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2011 - 2015;

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng các chương trình đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề cho lao động nông thôn năm 2010 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Bổ sung giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP cho các đơn vị đã có đề án;

Phân bổ kinh phí hoạt động đào tạo ngắn hạn chương trình công nghệ sinh học năm 2011;

4. Về Tài chính công

Tổng hợp gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm định phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 2).

Thực hiện công tác quyết toán NSNN năm 2010 cho các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch.

5. Hiện đại hóa nền hành chính

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Bộ; triển khai và duy trì việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại các đơn vị thuộc Bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2011

1. Tiếp tục triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch.

2. Tiếp tục trình sửa các văn bản (Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2011 - 2020 và 2011 - 2015.

4. Tổ chức tập huấn về kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ.

5. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị
- Lưu: VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN TỪ NGÀY 10/03/2011 - 10/4/2011
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 978/BC-BNN-VP, ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

I. VĂN BẢN CẤP BỘ

1. Thông tư số 10/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ NN&PTNT và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

2. Thông tư số 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 14/3/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

3. Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2011 Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

5. Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

6. Thông tư số 15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển”.

7. Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

8. Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

9. Thông tư số 18/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

10. Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

11. Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

12. Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

13. Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

14. Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 978/BC-BNN-VP về công tác cải cách hành chính tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155