Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 200789 văn bản

161

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quảnđối với hộ, cá nhân kinh doanh do Ủy ban nhan dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuế (Cục trưởng, Chi cục trưởng và Đội trưởng các đội thuế xã, phường). - Thực hiện rà soát, đánh giá thực tế quy trình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh để kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập, những điểm chưa phù hợp trong thực tiễn quản lý thu thuế, mạnh dạn đề xuất giải pháp phù

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

162

Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

trình số 81/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các nội dung sau: I. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và đối tượng

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

163

Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

164

Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi nội dung tại Mẫu quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã,

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

165

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

phúc --------------- Số: 24/2020/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 13 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CÓ QUY MÔ LỚN, Ý NGHĨA QUAN

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

166

Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2017 Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH; ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

167

Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

nhân dân (HĐND) Thành phố; - Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở; - Lãnh đạo phòng cấp huyện; - Doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; - Người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính. 1.2. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã (gọi chung là huyện) bao gồm 5 đối tượng sau: - Đại biểu HĐND cấp

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

168

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hải Dương

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Hải Dương,Luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo,Luân chuyển vị trí công tác đối với công chức quản lý,Luân chuyển vị trí công tác đối với người đứng đầu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

169

Nghị quyết 140/NQ-HĐND năm 2019 về sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ tại 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La là văn bản áp dụng pháp luật

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG HĐND TỈNH GIAO THƯỜNG TRỰC HĐND THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐND TỈNH TẠI 08 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đầu tư công năm

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

170

Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

108/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2014/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

171

Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 178/KH-UBND Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC SỞ, CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG SỞ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

172

Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2019

173

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Quận 5, ngày 13 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

175

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phồ Hồ Chí Minh

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1422/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

176

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND hướng dẫn về nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý sử dụng nhà chung cư Hà Nội,Quy định quản lý sử dụng nhà chung cư,Hà Nội quy định chi tiết sử dụng nhà chung cư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

177

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Tổ chức lại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

trực thuộc Trung ương; 5. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 6. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

178

Kế hoạch 911/KH-UBND năm 2018 về đối thoại của người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở - Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

179

Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước

--------------- Số: 802/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 17 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

180

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

- Báo Lào Cai, Đài PTTH Lào Cai; - CVP, PCVP2; - Lưu VT, TH1. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh QUY CHẾ THỰC HIỆN QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ; GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139