Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 200789 văn bản

181

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

Số: 475/QĐ-UBND Quận 6, ngày 30 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018 ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

182

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 134/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2019 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 134/2015/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

183

Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 134/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 134/2015/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

184

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Phú Yên được kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho đối tượng được đánh giá và công khai kết quả đánh giá để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết; đồng thời gửi kết quả đánh giá về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.''. 3. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 4. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại mức độ

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

185

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

2016 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

186

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc. b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản. b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề. Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có

Ban hành: 19/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

187

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH; CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

188

Quy định 01/QyĐ-VKSTC năm 2020 về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

nhật, ngày lễ) hoặc trong giờ làm việc phải xin phép lãnh đạo Viện và lãnh đạo Văn phòng. Điều 9. Trách nhiệm của khách 1. Khách đến Cơ quan liên hệ công tác phải qua thường trực bảo vệ để đăng ký vào sổ theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. 2. Xuất trình giấy tờ hợp lệ cho thường trực bảo vệ khi vào cơ quan VKSND tối cao; đối với

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2020

189

Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2019 quy định về tiêu chí theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị hành chính do Chính phủ thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là sở, ban, ngành cấp tỉnh); 2. Ủy ban nhân dân

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

190

Thông báo 298/TB-TCTHADS tiếp nhận công chức về công tác tại cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

298/TB-TCTHADS,Thông báo 298 2020,Tổng cục Thi hành án dân sự,Công tác tại cơ quan thi hành án dân sự,Tiếp nhận công chức về cơ quan thi hành án,Biên chế công chức hành chính 2020,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

191

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ NHÂN DÂN TỰ QUẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

192

Nghị quyết 114/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ của hội đồng nhân dân tỉnh tại 06 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG HĐND TỈNH GIAO THƯỜNG TRỰC HĐND THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐND TỈNH TẠI 06 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

193

Thông tư 242/2017/TT-BQP về hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số: 242/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

194

Quyết định 2109/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Chủ tịch nước ban hành

20/9/2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

195

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

196

Quyết định 07/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La năm 2019

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH SƠN LA NĂM 2019 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

197

Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao

2618/QD-UBND,Quyết định 2618 2020,Thành phố Cần Thơ,Quy chế theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ Cần Thơ,Quy chế đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Cần Thơ,Quy chế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

198

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số: 29/2020/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

199

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2019

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2019 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

200

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

do - Hạnh phúc --------------- Số: 3567/QĐ-UBND Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139