Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp % "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114 văn bản

1

Nghị quyết 121/2017/NQ-HĐND về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (Kèm theo Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh) I. Cơ sở pháp lý và những vấn đề cần giải quyết 1. Cơ sở pháp lý: Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

2

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Chính phủ ban hành

lịch thu hút được khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế. 2.9. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu kinh doanh theo Nghị quyết của Chính phủ. Phát triển mạnh kinh tế nhân, tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, doanh

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

3

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2017 phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

tỉnh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn 2017-2025. II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN - Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; - Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; - Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 01/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

4

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Chính phủ ban hành

tài chính về đất đai. - Thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, thu và chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ luật tố tụng dân

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

5

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chính phủ ban hành

lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 3.7. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu, xây dựng chương trình quốc gia về tăng trưởng năng suất

Ban hành: 01/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

6

Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

chính, cải thiện môi trường đầu , kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Xây dựng nền hành chính tỉnh Quảng Trị hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

7

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

cửa, một cửa liên thông gắn với thực hiện một cửa điện tử.Mở rộng và nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến hiện có. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR index). Tiếp tục rà

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

8

Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Ngang, Khu Công nghiệp Đường 9, Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, Khu Công nghiệp Bắc Cửa Việt và các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; - Đảm bảo chống lũ trên các triền sông theo Chiến lược phát triển thủy lợi toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Quy hoạch a) Giải pháp

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

9

Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

10

Nghị quyết 114/NQ-HĐND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

11

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai

thụ sản phẩm biến động, sức mua trong dân cư giảm đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp... Song với sự chủ động dự báo tình hình ngay từ đầu năm, cùng việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2013

12

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

của tỉnh. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 29-CTr/TU ngày 24/7/2017 và Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 06/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách khuyến khích phát

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

13

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

ủy, chính quyền và nhân dân. Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ đúng theo quy định của Luật dân quân tự vệ và các văn bản pháp luật liên quan. 2. Yêu cầu Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

14

Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về đầu , bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2013/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 31 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẦU , BẢO TỒN, TÔN TẠO, CHỐNG

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

15

Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tập trung phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng để tận dụng và phát huy tốt giá trị của các di tích lịch sử và văn hóa đặc thù của các dân tộc trong tỉnh. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để xúc tiến đầu các dự án

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

16

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; tiếp tục cải thiện chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tập trung triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

17

Nghị quyết 221/2018/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

d. Chương trình bố trí ổn định dân cư Hỗ trợ sắp xếp ổn định đời sống dân cư vùng biên giới, vùng có nguy cơ thiên tai ổn định cuộc sống, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. 4. Giải pháp thực hiện quy

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

18

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2016 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/NQ-HĐND Nam Định, ngày 21 tháng 7 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

19

Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PI), tạo môi trường đầu , kinh doanh thông thoáng nhằm khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực. Tăng cường công tác quản lý nhà nước bằng quy hoạch, kế hoạch; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 2. Nhóm các giải pháp về cơ chế chính

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

20

Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu công năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

bổ vốn thực hiện theo đúng Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 63/2015 ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 20/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.87.147.184