Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 42 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1086 công văn

101

Công văn 212/BTTTT-TTĐN triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

212/BTTTT-TTDN,Công văn 212 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,công tác thông tin đối ngoại ,Thông tin đối ngoại ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

102

Công văn 7496/BGDĐT-TTR năm 2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; căn cứ Nghị định số 42/2013

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

103

Công văn 5406/UBND-CNN năm 2013 danh sách sản phẩm công nghệ cao được thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư

5406/UBND-CNN Về danh sách các sản phẩm công nghệ cao được thành phố ưu tiên đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ; - Sở Tài chính; - Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị tại Tờ trình số

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

104

Công văn 4547/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lời kiến nghị không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

ty CP ĐT&PT Du lịch Phú Quốc về việc kiến nghị không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính; Khoản 2 Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

105

Công văn 4000/BHXH-CSXH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1674/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; - Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

106

Công văn 522/BTC-TTr thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

công ty 91 Để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2013 và những năm tiếp theo, bảo đảm đúng quy định của Luật THTK, CLP và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về THTK, CLP (Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

107

Công văn 3453/UBND-ĐC năm 2013 phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường; - UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Căn cứ văn bản số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 của Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; Nghị quyết số

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

108

Công văn 127/VPQH-TH thông báo lịch giám sát của Đoàn giám sát tại địa phương năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành

V ỦY BAN KINH TẾ 1 Giám sát chung việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 TP Hà Nội, Đà Nẵng và một số bộ ngành Tháng 3 TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng và một số bộ ngành Tháng 8

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

109

Công văn 779/TCHQ-PC năm 2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

“3. Các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế”. Đề nghị làm rõ các nội dung: (i) “Thực hiện theo văn bản hướng dẫn” có bao gồm các thông báo xác định trước mã số hàng hóa,

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

110

Công văn 8466/UBND-CT năm 2013 đôn đốc việc thực hiện và tiếp tục giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm 2013

L.V.Giao. N.V.Thịnh; CT, KT, QHXDGT, TH; - Lưu VP, CTh; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sửu PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (Kèm theo công văn số 8466/UBND-CT ngày 12/11/2013 của UBND Thành phố)

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

111

Công văn 1948/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5620/VPCP-KTN ngày 10 tháng 7 năm 2013./. Nơi nhận: -

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

112

Công văn 2306/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4974/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 12 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định chuyển mục đích sử dụng

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

113

Công văn 2307/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2307/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

114

Công văn 14052/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng do Bộ Tài chính ban hành

Căn cứ vào Danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu ban hành theo Quyết định 1380/QĐ-BCT ngày 25/3/2011 của Bộ Công Thương; - Căn cứ kim ngạch nhập khẩu năm 2012; - Cam kết WTO năm 2014; - Khung thuế suất thuế nhập khẩu của UBTVQH: quy định tại Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12 và Nghị quyết số 830/2009/NQ-UBTVQH13. 2.

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

115

Công văn 5610/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về Quy hoạch phát triển điện lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép Bến Tre chuyển vị trí Khu công nghiệp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (nằm gần khu đô thị trung tâm của tỉnh) sang huyện Thạnh Phú (huyện biển), nhằm tạo quỹ đất sạch phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần phát triển mạnh kinh tế biển theo Nghị quyết 36-NQ/TW. Đồng

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

116

Công văn 2044/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

117

Công văn 2043/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 2043/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Xét đề nghị của Bộ

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

118

Công văn 2316/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5183/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 12 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,96 ha đất trồng lúa để

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

119

Công văn 2317/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Xét đề nghị của

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

120

Công văn 1729/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trường tại công văn số 3801/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 90 ha đất trồng lúa để thực hiện 03 dự án như đề nghị của Bộ Tài nguyên

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64