Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 105314 văn bản

161

Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ năm 2019 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1609/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 - Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; - Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng

Ban hành: 22/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

162

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 -2020

Theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2020; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn Văn phòng

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

163

Quyết định 875/QĐ-TTg về giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 theo Phụ lục đính kèm. Điều 2. 1. Giao Bộ Tài chính thông báo dự toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

164

Quyết định 82/2016/QĐ-UBND về phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang

dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 131/TTr-SXD ngày 22 tháng 11 năm 2016. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: a) Quyết định này quy định việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định,

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

165

Hướng dẫn 634/SXD-KTTH điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 7 năm 2011 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

166

Quyết định 588/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

588/QD-BXD,Quyết định 588,Bộ Xây dựng,Công bố định mức,Định mức dự toán xây dựng công trình,Định mức,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 588/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

167

Quyết định 51/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

168

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 164/TTr-SXD ngày

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

169

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựngđiều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNGĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-3-2015 của Bộ Xây

Ban hành: 12/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

170

Hướng dẫn 13460/HD-UBND năm 2018 về điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cấp có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng. đ) Việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

171

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2013 về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

120/QD-UBND,Quyết định 120 2013,Tỉnh Hà Tĩnh,Điều chỉnh chi phí nhân công,Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công,Điều chỉnh chi phí máy thi công ,Dự toán công trình xây dựng,Điều chỉnh dự toán công trình xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

172

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ điều hành kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng

2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

173

Quyết định 2486/QĐ-BGTVT điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải

Thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT và TT số 13/2016/TT-BGTVT Trong quá trình soạn thảo, tên văn bản có thể được điều chỉnh để phù hợp với nội dung của văn bản 41. Thông tư quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

174

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2018, tỉnh Bình Phước

vốn, nhất là vốn cho những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu để tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

175

Quyết định 157a/QĐ-SXD năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành

công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 2. Đối tượng điều chỉnh: Quy chế này áp dụng đối với các phòng chuyên môn và Trung tâm TN&KĐ trực thuộc Sở Xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thẩm định, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

176

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định

ngày 07 tháng 7 năm 2017. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm thèo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

177

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn do tỉnh Lào Cai ban hành

bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

178

Quyết định 2690/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KIÊN CỐ HÓA CÁC CẦU SỐ 3, 4, 6 VÀ 7 TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN HUNG - ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

179

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

180

Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do tỉnh Lâm Đồng ban hành

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIỂU DỰ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ TẺH THUỘC DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Đầu tư

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254