Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1172/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 26/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1172/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Ch tịch nước:
- Cơ quan TW cùa các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các S Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
- Website ca B Xây dựng,
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; THa300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần
Văn Sơn

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghim thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).

1. Nội dung định mức dự toán

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

- Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.

- Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 4 chương.

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Ghi chú

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

 

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

1

Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung

Sửa đổi

AC.24111÷AC.24322

 

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

2

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mương

Bổ sung

AF.82511÷AF.82611

3

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp

Sửa đổi

AF.83111÷AF.85231

4

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy

Bổ sung

AF.86351÷AF.86353

5

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim

Bổ sung

AF.89111÷AF.89443

6

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa

Bổ sung

AF.89511÷AF.89843

 

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SN

7

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, tấm chớp

Bổ sung

AG.32311÷AG.32511

 

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

8

Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, tấm ngói Onduvilla

Bổ sung

AK.12411÷AK.12431

9

Công tác trát granitô

Sửa đổi

AK.26310÷AK.26420

10

Công tác ốp gạch, đá

Sửa đổi

AK.31110÷AK.32230

11

Công tác lát gạch, đá

Sửa đổi

AK.51110÷AK.56230

12

Công tác làm trn

Sửa đổi

AK.61110÷AK.66210

13

Công tác mộc trang trí

Sửa đổi

AK.7311AK.77410

14

Công tác bả

Sửa đổi, bổ sung

AK.82110÷AK.82812

15

Công tác sơn

Sửa đổi, bổ sung

AK.83111÷AK.86144

- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.

- Các thành phn hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

3. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Chương 3.

CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

AC.24000 LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất

I

II

Đường kính cọc (mm)

f 330

f 430

f 330

f 430

AC.241

Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 7m

Vật liu

 

 

 

 

 

Cát

m3

10,72

18,71

10,72

18,71

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3,5/7

công

4,94

8,98

5,47

9,88

Máy thi công

 

 

 

 

 

Máy búa rung

ca

1,95

2,08

2,08

2,28

Máy bơm nước 1,1 KW

ca

1,95

2,08

2,08

2,28

Máy khác

%

2

2

2

2

AC.242

Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 12m

Vật liệu

 

 

 

 

 

Cát

m3

10,72

18,71

10,72

18,71

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3,5/7

công

5,97

10,77

6,47

11,67

Máy thi công

 

 

 

 

 

Máy búa rung

ca

1,76

1,87

1,87

2,05

Máy bơm nước 1,1 KW

ca

1,76

1,87

1,87

2,05

Máy khác

%

2

2

2

2

AC.243

Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m

Vật liệu

 

 

 

 

 

Cát

m3

10,72

18,71

10,72

18,71

Vật liệu khác

%

5,0

5,0

5,0

5,0

Nhân công 3,5/7

công

6,97

12,56

7,47

13,46

Máy thi công

 

 

 

 

 

Máy búa rung

ca

1,58

1,68

1,68

1,89

Máy bơm nước 1,1 KW

ca

1,58

1,68

1,68

1,89

Máy khác

%

2

2

2

2

 

11

12

21

22

Chương 6.

CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

AF.80000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP

AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG

Đơn vị tính: 100m²

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phn hao phí

Đơn vị

Móng dài

Móng cột

AF.825

Ván khuôn móng

Vật liệu

Thép tấm

Thép hình

Vật liệu khác

Nhân công 4/7

 

kg

kg

%

công

 

51,81

32,02

10

12,25

 

51,81

35,58

10

26,73

 

11

21

AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2

hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

AF.826

Ván khuôn mái bờ kênh mương

Vật liệu

 

 

Thép tấm

kg

51,81

Thép hình

kg

30,24

Vật liệu khác

%

10

Nhân công 4/7

công

11,36

 

11

AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AP.831

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Khung xương (nhôm)

kg

12

12

12

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

19,5

21,5

23,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.832

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

13,13

13,13

13,13

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,5

38,5

38,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

20,47

22,5

24,76

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100²

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.833

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

40

40

40

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.834

Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

13,13

13,13

13,13

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.84000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.84100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.841

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Xà gồ (8x20)

m

20,38

20,38

20,38

Cột chống thép ống

kg

31,03

31,03

31,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

20,47

23,19

25,45

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.842

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

13,13

13,13

13,13

Xà gồ (8x20)

m

24,45

24,45

24,45

Cột chống thép ống

kg

34,5

34,5

34,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,08

23,19

25,45

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.84300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.843

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Xà gồ (8x20)

m

25,1

25,1

25,1

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,77

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.85000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.85100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.851

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Xà gồ 8x20

m

20,38

20,38

20,38

Giáo công cụ

bộ

0,34

0,34

0,34

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

34,5

38,0

41,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.85200 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.852

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván công nghiệp

m2

21

21

21

Xà gồ 8x20

m

25,1

25,1

25,15

Giáo công cụ

bộ

0,4

0,4

0,4

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

37,5

41,5

45,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

11

21

31

AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8635

Ván khuôn vách thang máy

Vật liệu

 

 

 

 

Thép tấm dày 5mm

m2

1,313

1,313

1,313

Thanh dọc thép hình U100x50x5x7,5mm

m

2,667

2,667

2,667

Thanh ngang thép hình U100x50x5x7,5mm

m

1,420

1,420

1,420

Côn cao su

cái

170,0

170,0

170,0

Ty xuyên D25

cái

170,0

170,0

170,0

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Cây chống thép ống D50x3mm

m

1,075

1,075

1,075

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

24,56

27,00

29,71

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy hàn 23KW

ca

5,37

5,37

5,37

Máy cắt uốn

ca

1,49

1,49

1,49

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8911

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Khung xương (nhôm)

kg

12

12

12

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

19,5

21,5

23,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8912

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

10,5

10,5

10,5

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,5

38,5

38,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

20,47

22,5

24,76

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8913

Ván khuôn xà dầm giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

40

40

40

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8914

Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép ph phim

m2

10,5

10,5

10,5

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89200 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89210 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8921

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ (8x20)

m

20,38

20,38

20,38

Cột chống thép ống

kg

31,03

31,03

31,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

20,47

23,19

25,45

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89220 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8922

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

10,5

10,5

10,5

Xà gồ (8x20)

m

24,45

24,45

24,45

Cột chống thép ống

kg

34,5

34,5

34,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,08

23,19

25,45

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89230 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8923

Ván khuôn xà dầm giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ (8x20)

m

25,1

25,1

25,1

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,77

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89300 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.89310 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8931

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ 8x20

m

20,38

20,38

20,38

Giáo công cụ

bộ

0,34

0,34

0,34

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

34,5

38,0

41,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89320 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8932

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ 8x20

m

25,1

25,1

25,15

Giáo công cụ

bộ

0,4

0,4

0,4

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

37,5

41,5

45,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8941

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm

m

0,673

0,673

0,673

Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm

m

1,733

1,733

1,733

Giáo công cụ

bộ

0,340

0,340

0,340

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

34,5

38,0

41,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8942

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

10,5

10,5

10,5

Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm

m

1,302

1,302

1,302

Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm

m

1,548

1,548

1,548

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Cây chống thép ống D50x3mm

m

0,614

0,614

0,614

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

20,47

22,5

24,76

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy hàn 23KW

ca

5,37

5,37

5,37

Máy cắt uốn

ca

1,49

1,49

1,49

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8943

Ván khuôn xà dầm giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

15

15

15

Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm

m

0,807

0,807

0,807

Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm

m

2,080

2,080

2,080

Thanh chống đứng thép hộp 80x100x3mm

m

2,222

2,222

2,222

Thanh chống xiên thép hộp 40x60x3mm

m

3,333

3,333

3,333

Giáo công cụ

bộ

0,400

0,400

0,400

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

37,50

41,50

45,50

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89440 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8944

Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

Vật liệu

 

 

 

 

Ván ép phủ phim

m2

10,5

10,5

10,5

Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm

m

1,778

1,778

1,778

Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm

m

1,720

1,720

1,720

Que hàn

kg

21,51

21,51

21,51

Cây chống thép ống D50x3mm

m

0,717

0,717

0,717

Bulông M16

cái

43,00

43,00

43,00

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy hàn 23KW

ca

5,37

5,37

5,37

Máy cắt uốn

ca

1,49

1,49

1,49

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89500 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89510 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8951

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,5

3,5

3,5

Khung xương (nhôm)

kg

12

12

12

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

19,5

21,5

23,5

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8952

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,0

3,0

3,0

Khung xương (nhôm)

kg

12,65

12,65

12,65

Cột chống thép ống

kg

38,5

38,5

38,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

20,47

22,5

24,76

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8953

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,5

3,5

3,5

Khung xương (nhôm)

kg

15,05

15,05

15,05

Cột chống thép ống

kg

40

40

40

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,45

23,64

26,00

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89540 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8954

Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,0

3,0

3,0

Khung xương (nhôm)

kg

13,73

13,73

13,73

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,75

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89600 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

AF.89610 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8961

Ván khuôn sàn mái

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

3,5

3,5

3,5

Xà gồ (8x20)

m

20,38

20,38

20,38

Cột chống thép ống

kg

31,03

31,03

31,03

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4,5/7

công

20,47

23,19

25,45

Máy thi cóng

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89620 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8962

Ván khuôn tường

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,0

3,0

3,0

Xà gồ (8x20)

m

24,45

24,45

24,45

Cột chống thép ống

kg

34,5

34,5

34,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

21,08

23,19

25,45

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89630 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)

16

50

> 50

AF.8963

Ván khuôn xà dầm, giằng

Vật liệu

 

 

 

 

Ván khuôn nhựa

m2

3,5

3,5

3,5

Xà gồ (8x20)

m

25,1

25,1

25,1

Cột chống thép ống

kg

36,5

36,5

36,5

Vật liệu khác

%

5

5

5

Nhân công 4/7

công

22,52

24,77

27,25

Máy thi công

 

 

 

 

Vận thăng 0,8T

ca

0,25

-

-

Vận thăng lồng 3T

ca

-

0,25

0,27

Cẩu tháp 25T

ca

-

0,25

-

Cẩu tháp 40T

ca

-

-

0,27

Máy khác

%

2

2

2

 

1

2

3

AF.89700 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ

AF.89710 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Chiều cao (m)