Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 51/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Số hiệu: 51/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Ngày ban hành: 02/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Trưởng Ban Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- KTNN chuyên ngành IV, V;
- Ban Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiểm toán dự án ĐTXDCT;
- Trung tâm KH&BDCB (02);
- Lưu: VT, TCCB (03).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /QĐ-KTNN ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Học viên là công chức, kiểm toán viên nhà nước được phân công nhiệm vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình và các công chức khác có nhu cầu.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên những quy định của pháp luật và kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo và lĩnh vực kiểm toán được phân công.

2. Mục tiêu cụ thể

Giúp học viên sau khi học tập có kiến thức, kỹ năng thực hiện kiểm toán về lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể:

- Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

- Áp dụng Hệ thống Chuẩn mực KTNN trong thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chương trình bám sát Luật KTNN, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình; kết cấu chương trình theo hướng mở, dễ cập nhật, bổ sung trong các giai đoạn sau này cho phù hợp.

2. Bố trí hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành.

3. Thiết thực, cụ thể để sau khi học xong học viên có thể vận dụng vào thực tiễn.

IV. PHƯƠNG PHÁP CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được cấu trúc theo từng phần kiến thức, bao gồm kiến thức chung đến các kỹ năng chuyên sâu đối với từng lĩnh vực cụ thể; bao gồm học lý thuyết và thảo luận, thực hành.

V. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình được xây dựng với thời gian bồi dưỡng như sau:

- Tổng thời gian: 44 tiết

- Phân bổ thời gian

+ Thời gian lý thuyết: 28 tiết

+ Thảo luận, thực hành: 12 tiết

+ Ôn tập, kiểm tra: 04 tiết

2. Cấu trúc Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

TT

Chuyên đề

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thảo luận, thực hành

I

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

08

06

02

1.1

Hệ thống hóa những văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho công tác kiểm toán

07

05

02

1.2

Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

01

01

 

1.2.1

Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp

 

 

 

1.2.2

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

1.2.3

Những điểm khác nhau giữa dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

II

PHẦN II. QUY TRÌNH, CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

08

06

02

2.1

Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện

04

03

01

2.2

Áp dụng hệ thống chuẩn mực KTNN trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

04

03

01

III

PHẦN III. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

24

16

08

3.1

Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật

20

14

6

3.1.1

Phương pháp, kỹ năng kiểm toán chung giữa 02 loại hình dự án

- Trình tự, phương pháp, kỹ năng kiểm toán tuân thủ giai đoạn khảo sát,lập dự án

- Trình tự, phương pháp, kỹ năng kiểm toán tuân thủ giai đoạn lập thẩm định và phê duyệt khảo sát, thiết kế kỹ thuật - Dự toán, thiết kế BVTC;

- Trình tự, phương pháp, kỹ năng kiểm toán tuân thủ giai đoạn đấu thầu, thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng;

- Trình tự, phương pháp, kỹ năng kiểm toán tuân thủ công tác quản lý chất lượng và tiến độ công trình (từ khâu khảo sát lập dự án- nghiệm thu đưa vào sử dụng).

- Trình tự, phương pháp, kỹ năng kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.

- Thảo luận, thực hành: Ra bài tập tình huống cho học viên thảo luận về tính tuân thủ trong quá trình thực hiện đầu tư XDCT theo Luật xây dựng, Luật đấu thầu & các Nghị định hướng dẫn.

04

03

01

3.1.2

Phương pháp, kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp

- Căn cứ vào tính đặc thù của Dự án công trình công dân dụng và công nghiệp đưa ra phương pháp tiếp cận và kỹ năng kiểm toán đối với từng loại hình công trình (trong đó lưu ý đến các hình thức hợp đồng trọn gói, EPC, BOT…)

- Nêu các sai sót lớn thường gặp đối với các dự án ĐTXDCT dân dụng công nghiệp..

- Thảo luận, thực hành:

+ Ra bài tập tình huống cho học viên thảo luận về phương pháp tiếp cận, kỹ năng kiểm toán đối với công trình dân dụng, công nghiệp.

+ Gợi ý học viên đưa ra các phương pháp kiểm toán đặc thù trong các bài tập tình huống và học viên nêu các tình huống gặp phải trong quá trình kiểm toán để học viên cùng tham gia xử lý tình huống.

06

04

02

3.1.3

Phương pháp, kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

- Căn cứ vào tính đặc thù của Dự án công trình công hạ tầng kỹ thuật đưa ra phương pháp tiếp cận và kỹ năng kiểm toán đối với từng loại hình công trình (trong đó lưu ý đến các hình thức hợp đồng trọn gói, EPC, BOT…)

- Nêu các sai sót lớn thường gặp đối với các dự án ĐTXDCT hạ tầng kỹ thuật..

- Thảo luận, thực hành:

+ Ra bài tập tình huống cho học viên thảo luận về phương pháp tiếp cận, kỹ năng kiểm toán đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Gợi ý học viên đưa ra các phương pháp kiểm toán đặc thù trong các bài tập tình huống và học viên nêu các tình huống gặp phải trong quá trình kiểm toán để học viên cùng tham gia xử lý tình huống.

06

04

02

3.1.4

Phương pháp, kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

- Căn cứ vào tính đặc thù của Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA đưa ra phương pháp tiếp cận và kỹ năng kiểm toán đối với từng loại hình công trình (trong đó lưu ý đến các hình thức hợp đồng trọn gói, EPC, BOT…)

- Nêu các sai sót lớn thường gặp đối với các dự án ĐTXDCT sử dụng vốn ODA.

- Thảo luận, thực hành:

+ Ra bài tập tình huống cho học viên thảo luận về phương pháp tiếp cận, kỹ năng kiểm toán để phát hiện các sai sót thường gặp đối với công trình sử dụng vốn ODA.

+ Gợi ý học viên đưa ra các phương pháp kiểm toán đặc thù trong các bài tập tình huống và học viên nêu các tình huống gặp phải trong quá trình kiểm toán để học viên cùng tham gia xử lý tình huống.

04

03

01

3.2

Nội dung, phương pháp đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình

- Giới thiệu những nội dung liên quan đến việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu quả của dự án ĐTXDCT, nêu phương pháp đánh giá.

Thảo luận, thực hành:

+ Ra các nội dung liên quan đến tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả để học viên thảo luận về phương pháp tiếp cận trên cơ sở đó để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả..

04

02

02

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 51/QĐ-KTNN năm 2015 về Chương trình bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110