Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND thẩm định thiết kế dự án đầu tư báo cáo kinh tế kỹ đầu tư Ninh Bình

Số hiệu: 31/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ-KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2053/TTr-SXD ngày 02/10/2018; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 214/BC-STP ngày 01/10/2018 và kết luận tại phiên giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 25/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các huyện, thành phố thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức thẩm định các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trong các Khu công nghiệp tỉnh gồm:

a) Thẩm định thiết kế cơ sở về các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp III;

b) Thẩm định các điểm c và d khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cp III;

c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) đối với công trình thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.

2. Phân cấp cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các huyện, thành phố chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư như sau:

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND thành phố Ninh Bình chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND thành phố, UBND cấp xã thuộc thành phố quyết định đầu tư dưới 10,0 tỷ đồng (trừ công trình đường dây điện và trạm biến áp);

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp, UBND cấp xã thuộc các huyện và thành phố Tam Điệp quyết định đầu tư dưới 7,0 tỷ đồng (trừ công trình đường dây điện và trạm biến áp).

b) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách:

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND thành phố Ninh Bình chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND thành phố, UBND cấp xã thuộc thành phố quyết định đầu tư dưới 10,0 tỷ đồng (trừ công trình đường dây điện và trạm biến áp);

- Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp; UBND cấp xã thuộc huyện, thành phố Tam Điệp quyết định đầu tư dưới 7,0 tỷ đồng (trừ công trình đường dây điện và trạm biến áp).

3. Phân cấp cho các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định những dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư (trừ những trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này), như sau:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Thẩm định các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND thành phố Ninh Bình, UBND cấp xã thuộc thành phố Ninh Bình quyết định đầu tư từ 10,0 tỷ đến dưới 15,0 tỷ và dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp; UBND cấp xã thuộc huyện, thành phố Tam Điệp quyết định đầu tư từ 7,0 tỷ đến dưới 15,0 tỷ.

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Thẩm định các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng thuộc dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND thành phố Ninh Bình, UBND cấp xã thuộc thành phố Ninh Bình quyết định đầu tư từ 10,0 tỷ đến dưới 15,0 tỷ và dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND các huyện, UBND thành phố Tam Điệp, UBND cấp xã thuộc huyện và thành phố Tam Điệp quyết định đầu tư từ 7,0 tỷ đến dưới 15,0 tỷ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Văn bản số 439/UBND-VP4 ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc phân cấp một số nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4
.
vmh.70.QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.863

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!