>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Xử lý kỷ luật lao động trong Công ty Cổ Phần

xa thải

Hình từ Internet

Đối với công ty cổ phần, khi xử lý kỷ luật lao động cần chú ý những nguyên tắc sau:

(1) Việc xử lý kỷ luật lao động được thực hiện như sau:

- Công ty Cổ phần phải chứng minh được lỗi của người lao động.

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên.

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật.

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

(2) Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

(3) Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

(4) Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của Công ty Cổ phần.

- Đang bị tạm giữ, tạm giam.

- Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm sau đây:

+ Người lao động có hành vi về hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

+ Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của Công ty Cổ phần hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

(5) Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Lưu ý: Công ty cổ phần không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định. Với mỗi hành vi vi phạm chỉ được lựa chọn áp dụng 01 trong 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động là:

- Khiển trách.

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

- Cách chức.

- Sa thải - xem chi tiết các trường hợp áp dụng hình thức này tại công việc “Xử lý kỷ luật sa thải người lao động”.

I. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động trong Công ty Cổ phần

- Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty Cổ phần thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

- Khi hết thời gian quy định về những trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

- Công ty Cổ phần phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định nêu trên về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

II. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật người lao động trong Công ty Cổ phần

Bước 1. Chứng minh hành vi vi phạm:

- Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm: Công ty cổ phần tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

- Trường hợp Công ty Cổ phần phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm xảy ra hành vi vi phạm: Công ty cổ phần thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2. Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động:

- Trước khi tiến hành cuộc họp: Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, Công ty Cổ phần phải gửi văn bản Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật người lao động về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự theo quy định. Đồng thời phải bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.

- Sau khi nhận được thông báo của Công ty Cổ phần: Khi nhận được thông báo của Công ty Cổ phần, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với Công ty Cổ phần. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì Công ty Cổ phần và người lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì Công ty Cổ phầnquyết định thời gian, địa điểm họp.

- Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động: Công ty Cổ phần tiến hành họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo trước đó. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp (ngoài Công ty Cổ phần) không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì Công ty Cổ phần vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Bước 3. Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động: Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 4. Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động: Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nêu trên, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự theo quy định.

III. Một số lưu ý khi xử lý kỷ luật lao động trong Công ty Cổ phần

- Khi xử lý kỷ luật lao động, Công ty Cổ phần bị cấm thực hiện các hành vi sau:

+ Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

+ Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

- Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động trong thời gian xác minh vi phạm:

+ Sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động, Công ty Cổ phần có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động nếu xét thấy vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp và để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh.

+ Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, Công ty Cổ phần phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Xem chi tiết tại công việc: "Tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động"

- Xóa kỷ luật lao động:

+ Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được Công ty Cổ phần xét giảm thời hạn. Tái phạm là việc người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật khi chưa được xóa kỷ luật.

Tham khảo mẫu Quyết định xóa bỏ kỷ luật lao động.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

13,202
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: