Thành Lập Doanh Nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Tên công việc
1 Đăng ký kinh doanh
2 Hồ sơ thuế ban đầu
3 Hồ sơ lao động ban đầu
4 Hồ sơ bảo hiểm ban đầu
5 Tài sản doanh nghiệp khi mới thành lập
6 Cơ cấu DN mới thành lập