Quy định về việc xây dựng và thông báo định mức lao động của người lao động trong Công ty Cổ Phần

Định mức lao động

Nguồn: Internet

Công ty cổ phần có trách nhiệm xây dựng định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương và chi trả lương cho người lao động, đặc biệt là cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm. Khi xây dựng định mức, công ty cổ phần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng định mức lao động.

Định mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Định mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. Quý thành viên có thể tham khảo định mức lao động mẫu: Bản định mức lao động.

* Các bước xây dựng định mức lao động

Hiện nay, các doanh nghiệp thường xây dựng định mức lao động thông qua 08 bước sau:

Bước 1. Xác định công việc cần xây dựng định mức

Bước đầu tiên là xác định công việc cần xây dựng định mức. Công việc cần xây dựng định mức là công việc có thể định lượng được số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà người lao động phải thực hiện.

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng định mức lao động. 

Bước 2. Tuyển chọn người lao động làm mẫu

Người lao động làm mẫu là người có trình độ, kỹ năng bình thường, làm việc trong điều kiện bình thường, sử dụng các phương tiện, máy móc, thiết bị hiện đại, sử dụng tiết kiệm thời gian và nguyên vật liệu.

Bước 3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động

Các yếu tố ảnh hưởng đến định mức lao động cần được xác định trước khi xây dựng định mức. Các yếu tố này bao gồm:

- Trình độ, kỹ năng của người lao động;

- Điều kiện lao động;

- Phương tiện, máy móc, thiết bị;

- Thời gian lao động;

- Nguyên vật liệu;

Bước 4. Thu thập số liệu

Số liệu cần thu thập để xây dựng định mức lao động bao gồm:

- Thời gian thực hiện công việc;

- Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện;

- Nguyên vật liệu sử dụng;

Số liệu này có thể được thu thập bằng các phương pháp sau:

- Quan sát trực tiếp;

- Đo đạc;

- Ghi chép;

Bước 5. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được cần được xử lý để xác định định mức lao động. Phương pháp xử lý số liệu thường được sử dụng là phương pháp thống kê.

Bước 6. Xác định định mức lao động

Định mức lao động được xác định bằng cách lấy trung bình cộng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trong một đơn vị thời gian nhất định.

Bước 7. Thử nghiệm định mức lao động

Sau khi xác định định mức lao động, cần tiến hành thử nghiệm định mức lao động để kiểm tra tính khả thi của định mức.

Bước 8. Công bố định mức lao động

Định mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. 

Trách nhiệm xây dựng và thông báo định mức lao động thuộc về người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có thể tự xây dựng định mức lao động hoặc thuê tổ chức tư vấn xây dựng định mức lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,659
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: