Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong Công ty Cổ Phần

Thông báo đặt in hóa đơn lần đầu

Nguồn: Internet

Trừ trường hợp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, công ty cổ phần cần phải tiến hành đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

1. Đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Trừ trường hợp có rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế trong trường hợp sau:

- Công ty cổ phần kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy;

- Công ty cổ phần đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế

- Công ty cổ phần sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế (nêu trên).

- Công ty cổ phần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Công ty cổ phần được xác định gặp rủi ro cao về thuế và được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Hình thức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty cổ phần

- Công ty cổ phần không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể lựa chọn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua:

+ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; hoặc

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

>> Xem thêm tại: 02 trường hợp không phải trả tiền dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

- Trường hợp công ty cổ phần là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty cổ phần

(1) Nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty cổ phần nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (như hướng dẫn ở mục trên).

(2) Cơ quan thuế gửi thông báo về việc tiếp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cơ quan thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận/không tiếp nhận tờ khai đăng ký của công ty cổ phần như sau:

- Gửi thông báo qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường công ty đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Gửi trực tiếp cho công ty qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế đối với trường hợp công ty đăng ký sử dụng hóa đơn trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(3) Cơ quan thuế chấp thuận/không chấp thuận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua các hình thức tương ứng như khi gửi thông báo tiếp nhận tờ khai đăng ký nêu ở mục (2).

Riêng trường hợp công ty cổ phần đăng ký chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế:

- Cơ quan thuế đã ra thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng công ty chưa phối hợp với Tổng cục Thuế về cấu hình hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thì chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo, công ty cần chuẩn bị đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối.

- Thời gian thực hiện kết nối trong 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của công ty:

+ Trường hợp kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công: công ty gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế (theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

+ Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo, công ty không thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối hoặc kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu không thành công: công ty phải nộp tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và thực hiện chuyển dữ liệu qua Tổ chức kết nối, nhận, truyền lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

(4) Sau khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Kể từ thời điểm được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, công ty cổ phần phải:

- Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây;

- Tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,180
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: