Định giá tài sản góp vốn trong Công ty Cổ Phần

định giá tài sản góp vốn

Nguồn: Internet

1. Đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn vào công ty cổ phần

Cổ đông là cá nhân, tổ chức có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, đối tượng cần định giá tài sản khi góp vốn chính là những tài sản không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng.

2. Thẩm quyền định giá

Cụ thể theo bảng sau:

 

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty

Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động

Thẩm quyền định giá

- Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

- Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì:

Giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì:

- Các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Người góp vốn, chủ sở hữu, , thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Kết quả thẩm định phải được thể hiện qua Đồng Việt Nam.

Tham khảo mẫu:

- Quyết định định giá tài sản góp vốn;

- Biên bản định giá tài sản góp vốn;

- Quyết định kết quả định giá tài sản góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,870
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: