Định giá tài sản góp vốn trong Công ty Cổ Phần

định giá tài sản góp vốn

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn vào công ty cổ phần

Cổ đông là cá nhân, tổ chức có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, đối tượng cần định giá tài sản khi góp vốn chính là những tài sản không phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và vàng.

2. Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn vào công ty cổ phần

Thẩm quyền định giá tài sản góp vốn được quy định cụ thể theo bảng sau:

 

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập công ty

Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động

Thẩm quyền định giá

- Các cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

- Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá;

- Hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì:

Giá trị tài sản góp vốn sau khi định giá phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Giá trị tài sản góp vốn sau khi định giá phải được người góp vốn và Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì:

- Các cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, các cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

- Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, Hội đồng quản trị và người góp vốn liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Kết quả thẩm định phải được thể hiện qua Đồng Việt Nam.

Tham khảo mẫu:

- Biên bản định giá tài sản góp vốn giữa các cổ đông sáng lập;

- Quyết định kết quả định giá tài sản góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,529
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: