Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2022

18/07/2022 10:34 AM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được từ ngày 11/7 - 17/7/2022.

Như Mai

1. Buộc tiêu hủy, tái chế sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng

Chính phủ ban hành Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi . Trong đó bổ sung 05 biện pháp xử lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vi phạm chất lượng như sau:

- Buộc tái xuất: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tái xuất theo quy định pháp luật về hải quan, các quy định khác có liên quan;

Phải nộp hồ sơ tái xuất về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi;

- Buộc tiêu hủy: Tổ chức, cá nhân phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

- Buộc tái chế: Tổ chức, các nhân phải thực hiện tái chế sản phẩm theo phương án phù hợp với quy định pháp luật;

Phải báo cáo phương án, kết quả tái chế cho cơ quan kiểm tra nhà nước để giám sát khi cần thiết;

- Buộc chuyển mục đích sử dụng: Tổ chức, cá nhân phải chuyển đổi MĐSD sản phẩm theo phương án phù hợp với quy định pháp luật;

Phải báo cáo phương án, kết quả chuyển đổi MĐSD cho cơ quan kiểm tra nhà nước để giám sát khi cần thiết;

- Buộc cải chính thông tin: Tổ chức, cá nhân phải thực hiện cải chính thông tin sản phẩm theo kết quả kiểm tra thực tế trên nhãn hoặc tài liệu kèm theo trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường hoặc trước khi sử dụng.

Nghị định 46/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ Tài chính công bố 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1366/QĐ-BTC ngày 06/7/2022 công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Cụ thể, Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 nêu tại các phụ lục kèm theo Quyết định 1366/QĐ-BTC , bao gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay” (Phụ lục số 01);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi” (Phụ lục số 02);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng” (Phụ lục số 03);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” (Phụ lục số 04);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi” (Phụ lục số 05);

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính” (Phụ lục số 06).

Theo quy định tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021 trước đây, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Quyết định 1366/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

3. Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ máy tính bảng

Đây là nội dung tại Thông tư 09/2022/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT quy định đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện sau:

- Có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông;

- Có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình;

- Chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Trong phạm vi số lượng máy tính bảng của Chương trình phân bổ cho các địa phương theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT , đối tượng được nhận máy tính bảng được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2022/TT-BTTTT dựa trên các tiêu chí ưu tiên sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội;

- Hộ nghèo;

- Hộ cận nghèo.

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 30/6/2022.

4. Yêu cầu sửa Luật Doanh nghiệp liên quan phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Chính phủ thông qua Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, đánh giá, sửa đổi Luật Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính thực thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển thị trường vốn, đơn cử như sau:

-  Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoánLuật Doanh nghiệp để trình Chính phủ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoánNghị định 155/2020/NĐ-CP .

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định bất cập liên quan đến minh bạch thông tin của doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng cường xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư.

- Khẩn trương rà soát trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP để nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị trường.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 11/7/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,849

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý
  • 10:00 | 01/12/2022 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • 09:30 | 01/12/2022 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 17:20 | 30/11/2022 Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  • 14:20 | 30/11/2022 Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
  • 14:15 | 30/11/2022 Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn