Văn bản nổi bật Tuần 34 năm 2022

29/08/2022 14:39 PM

Thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; bổ sung danh mục chất ma túy sử dụng hạn chế trong y tế, nghiên cứu, điều tra tội phạm… là những nội dung nổi bật tại các văn bản được mới cập nhật từ ngày 22/8 - 28/8/2022.

Lý Hải

1. Nguồn thông tin về tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo cập nhật trong CSDLQG

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 về cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trong đó, quy định nguồn thông tin, thời điểm cập nhật thông tin về tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo cập nhật trong CSDLQG như sau:

- Việc tiếp công dân, xử lý đơn; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người kiến nghị, phản ánh; vụ việc khiếu nại có thông báo thụ lý khiếu nại, vụ việc tố cáo có quyết định thụ lý giải quyết tố cáo kể từ ngày Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan có trách nhiệm bắt đầu cập nhật ngay sau khi có thông báo thụ lý khiếu nại, quyết định thụ lý tố cáo hoặc tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh và cập nhật trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh.

-. Vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo kể từ ngày 15/3/2018 đến trước ngày Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan có trách nhiệm cập nhật trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

- Vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không thuộc 02 trường hợp được nêu trên được cập nhật theo văn bản yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Cơ quan có trách nhiệm cập nhật trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

2. Tách Tổng cục Đường bộ thành Cục Đường bộ và Cục Đường cao tốc

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, Điều 3 Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

- Vụ Tài chính.

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

- Vụ Vận tải.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thanh tra.

- Văn phòng.

- Cục Đường bộ Việt Nam.

- Cục Đường cao tốc Việt Nam.

- Cục Hàng hải Việt Nam.

- Cục Hàng không Việt Nam.

- Cục Đường sắt Việt Nam.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

- Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

- Báo Giao thông.

- Tạp chí Giao thông vận tải.

(So với Nghị định 12/2017/NĐ-CP hiện hành, tách Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Đồng thời, bỏ Vụ An toàn giao thông, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công-tư, Cục Y tế giao thông vận tải.)

Lưu ý: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị định 56/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022, thay thế Nghị định 12/2017/NĐ-CP .

3. Bổ sung danh mục chất ma túy sử dụng hạn chế trong y tế, nghiên cứu, điều tra tội phạm

Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó, bổ sung danh mục chất ma túy sử dụng trong y tế, nghiên cứu, điều tra tội phạm.

Cụ thể, bổ sung các chất ma túy sau đây vào Danh mục III tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP về các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm:

- STT 16: Clonazolam

+ Tên khoa học:

 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

+ Mã thông tin CAS: 33887-02-4;

- STT 23: Diclazepam

+ Tên khoa học:

7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one;

+ Mã thông tin CAS: 2894-68-0;

- STT 33: Flubromazolam

+ Tên khoa học:

8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine;

+ Mã thông tin CAS: 612526-40-6.

Lưu ý: Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất này.

Nghị định 57/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/8/2022, thay thế Nghị định 73/2018/NĐ-CP và Nghị định 60/2020/NĐ-CP .

4. Điều chỉnh chức năng của Cảng vụ thuộc Cục Đường thủy nội địa

Chính phủ ban hành Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Theo đó, điều chỉnh chức năng quản lý nhà nước của Cảng vụ thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Cảng vụ thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan, đơn vị được UBND cấp tỉnh giao thực hiện tại địa phương chưa có tổ chức Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:

- Cảng vụ thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại:

+ Cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia;

+ Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu có vùng đất, vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa địa phương;

+ Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển được Bộ Giao thông vận tải giao.

(Hiện hành, Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định Cảng vụ thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia và trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.)

- Cảng vụ thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan, đơn vị được UBND cấp tỉnh giao thực hiện tại địa phương chưa có tổ chức Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại:

+ Cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương;

+ Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển thuộc địa giới hành chính của địa phương được Bộ Giao thông vận tải giao;

(Hiện hành quy định quản lý nhà nước đối với cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương và trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.)

+ Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định 08/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2022/NĐ-CP ) được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phân cấp theo quy định. (Bổ sung so với quy định hiện hành)

Nghị định 54/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,105

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 23/03/2023 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
  • 07:55 | 23/03/2023 Công văn 43/ĐKKD-GS ngày 21/3/2023 về cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật
  • 09:00 | 22/03/2023 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
  • 08:15 | 22/03/2023 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15 ngày 14/02/2023 quy định, hướng dẫn một số điều khoản của Nội quy kỳ họp Quốc hội
  • 07:55 | 22/03/2023 Nghị quyết 33/2023/UBTVQH15 ngày 17/3/2023 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
  • 15:55 | 21/03/2023 Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 về Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
  • 10:25 | 21/03/2023 Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về tăng cường công tác truyền thông chính sách
  • 10:20 | 21/03/2023 Thông tư 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP140/2020/NĐ-CP
  • 08:15 | 21/03/2023 Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
  • 08:10 | 21/03/2023 Quyết định 264/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn