Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/07/2023 13:30 PM

Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố hiện nay như thế nào? - Nhã Nữ (Hà Nội)

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố (Hình từ internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế

Theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 110/QĐ-BTC và Khoản 2 Điều 1 Quyết định 812/QĐ-BTC quy đinh về cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố và các Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố như sau:

- Chi cục Thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 5000 doanh nghiệp được tổ chức các Đội sau:

+ Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế.

+ Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học.

+ Đội Kiểm tra nội bộ.

+ Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.

+ Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.

+ Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

+ Đội Trước bạ và thu khác.

+ Không quá 03 Đội Kiểm tra thuế.

+ Không quá 08 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

- Chi cục Thuế có số thu từ 300 tỷ đồng/năm đến 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý từ 5000 doanh nghiệp trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí theo điểm a, khoản này được tổ chức các Đội sau:

+ Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác.

+ Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.

+ Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

+ Không quá 02 Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

+ Không quá 06 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị

- Chi cục Thuế có số thu từ 50 tỷ đồng/năm đến dưới 300 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức các Đội sau:

+ Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

+Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Nghiệp vụ - Dự toán - Kê khai + Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác).

+ Đội Kiểm tra thuế (bao gồm thực hiện nhiệm vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế).

+ Không quá 03 Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường và đảm bảo không cao hơn số lượng Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường hiện có của đơn vị.

- Chi cục Thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất) được tổ chức 02 Đội:

+ Đội Tổng hợp (Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ - Nghiệp vụ - Dự toán).

+ Đội Nghiệp vụ quản lý thuế (Tuyên truyền - Hỗ trợ - Quản lý nợ - Kiểm tra thuế - Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Trước bạ và thu khác - Quản lý thuế xã phường/liên xã, phường).

Lãnh đạo Chi cục Thuế

Theo Điều 4 Quyết định 110/QĐ-BTC quy định về lãnh đạo của Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố và các Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố như sau:

- Chi cục Thuế có Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng theo quy định của pháp luật.

+ Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế trên địa bàn.

+ Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, điều động lãnh đạo Chi cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, căn cứ Điều 5 Quyết định 110/QĐ-BTC quy định về biên chế và kinh phí của Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố và các Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố như sau:

- Biên chế của Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao.

- Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.

 

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,339

Bài viết về

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn