Cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn Tổng cục Đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
24/12/2022 15:01 PM

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Nguyên và Môi trường có thay đổi gì trong thời gian gần đây không? – Minh Thư (Cà Mau)

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn một tổng cục, bổ sung Vụ Đất đai

Cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn Tổng cục Đất đai(Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn một tổng cục, không còn Tổng cục Đất đai

Theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

1. Vụ Hợp tác quốc tế.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Pháp chế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Đất đai.

7. Vụ Môi trường.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

11. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

12. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

13. Cục Biến đổi khí hậu.

14. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

15. Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

16. Cục Địa chất Việt Nam.

17. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

18. Cục Khoáng sản Việt Nam.

19. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

20. Cục Quản lý tài nguyên nước.

21. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

22. Cục Viễn thám quốc gia.

23. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

24. Báo Tài nguyên và Môi trường.

25. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

26. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

27. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị quy định từ 1 đến 22 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ 23 đến 27 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Như vậy, so với trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ còn 01 tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trước đây còn có thêm 04 tổng cục sau:

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Tổng cục Quản lý đất đai.

- Tổng cục Môi trường.

Vụ Đất đai trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Vụ Đất đai có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Công tác xây dựng chính sách, pháp luật về đất đaI như tổng hợp, đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai dài hạn, hàng năm; đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng;...

- Công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về đất đai:

+ Đề xuất kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hợp nhất về đất đai theo phân công của Bộ trưởng;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

+ Chủ trì, phối hợp kiểm tra và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

- Hướng dẫn việc thực hiện quyền và trách nhiệm của nhà nước; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo chế độ sử dụng các loại đất và khi thực hiện quyền sử dụng đất của mình.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai theo phân công của Bộ trưởng.

- Công tác kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai như: đề xuất kế hoạch kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật đất đai trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật;...

- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý, sử dụng đất ở địa phương.

- Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng.

- Về pháp luật quốc tế và thực hiện chính sách pháp luật đất đai có yếu tố nước ngoài như: đề xuất nội dung luật hóa các quy định của điều ước quốc tế về quản lý đất đai trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyền tiếp cận đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo phân công của Bộ trưởng;...

- Tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội về lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trả lời các tổ chức và cá nhân về chính sách, pháp luật đất đai theo phân công của Bộ trưởng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ trưởng.

- Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối tổng hợp, báo cáo về lĩnh vực quản lý đất đai; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Xem thêm: Ví trí, chức năng và lãnh đạo của Vụ Đất đai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,859

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn