Giảm 02 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
01/12/2022 14:59 PM

Tôi nghe nói có sự thay đổi trong cơ cấu tổ của Bộ Tư pháp. Vậy Bộ Tư pháp còn những cơ quan, đơn vị nào? - Thành Tiến (Lâm Đồng)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

1. Bộ Tư pháp là cơ quan gì?

Theo Điều 1 Nghị định 98/2022/NĐ-CP, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: 

- Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

- Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; 

- Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Giảm 02 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp

Giảm 02 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp (Hình từ Internet)

2. Giảm 02 đơn vị trong cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp từ ngày 01/01/2023

Cụ thể, Điều 3 Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp bao gồm:

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Vụ Pháp luật quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Con nuôi.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Cục Trợ giúp pháp lý.

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

- Cục Bồi thường nhà nước.

- Cục Bổ trợ tư pháp.

- Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

- Học viện Tư pháp.

- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đến Cục Công nghệ thông tin là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 

Các tổ chức quy định từ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đến Báo Pháp luật Việt Nam là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 96/2017/NĐ-CP hiện nay, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp đã giảm đi 02 đơn vị gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục Công tác phía Nam.

Đồng thời, điều chỉnh Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục con nuôi thành Vụ con nuôi; đổi tên Viện Khoa học pháp lý thành Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Con nuôi.

 

Nghị định 98/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị định 96/2017/NĐ-CP.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,408

Bài viết về

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn