Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Circular No. 03/2020/TT-BGTVT dated February 21, 2020 prescribing standards of competence, professional certificates, training for seafarers, and minimum safe manning requirements for Vietnamese-flagged ships
 2. Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng
 3. Thông tư 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 4. Thông tư 02/2020/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. Circular No. 10/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 on settlement of finished projects utilizing state capital
 7. Circular No. 11/2020/TT-BTC dated February 20, 2020 amending a number of Articles of Circular No. 278/2016/TT-BTC providing for fees in medical sector and collection, transfer, management and use thereof
 8. Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 9. Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 10. Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành
 11. Circular No. 01/2020/TT-BKHDT dated February 19, 2020 providing guidance on classification and assessment of cooperatives
 12. Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. Circular No. 09/2020/TT-BTC dated February 18, 2020 on price range for other irrigation products and services
 14. Thông tư 17/2020/TT-BCA về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân do Bộ Công an ban hành
 15. Thông tư 09/2020/TT-BTC quy định về khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Tài chính ban hành
 16. Thông tư 08/2020/TT-BTC quy định về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
 17. Dự thảo Thông tư quy định về chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 18. Circular No. 02/2020/TT-BLDTBXH dated February 14, 2020 providing instructions for management of beneficiaries of social work services provided by social assistance establishments
 19. Thông tư 02/2020/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 20. Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 21. Thông tư 02/2020/TT-BTTTT quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 22. Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ Công an hành
 23. Circular No. 01/2020/TT-BLDTBXH dated February 10, 2020 on guidelines for implementation of some Articles of the Government’s Decree No. 61/2015/ND-CP on employment creation policies and National Employment Fund and the Government’s Decree No. 74/2019/ND-CP on amendments to the Government’s No. 61/2015/ND-CP
 24. Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 25. Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 26. Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 27. Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 28. Circular No. 01/2020/TT-BNG dated February 6, 2020 on Honorary Consuls of the Socialist Republic of Vietnam
 29. Thông tư 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành
 30. Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 31. Circular No. 02/2020/TT-BGDDT dated February 05, 2020 on standards for assessment of teacher training programs at college and post-secondary levels
 32. Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 33. Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 34. Circular No. 06/2020/TT-BTC dated January 31, 2020 providing amendments to Circular No. 205/2016/TT-BTC prescribing entrance fees to Vietnamese Women’s Museum, collection, transfer, management and use thereof
 35. Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 36. Circular No. 01/2020/TT-BGDDT dated January 30, 2020 on providing guidelines for selection of textbooks in general education institutions
 37. Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 38. Circular No. 03/2020/TT-BYT dated January 22, 2020 on amendments to Circular No. 11/2018/TT-BYT on quality of pharmaceutical products and pharmaceutical starting materials
 39. Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 40. Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
 41. Thông tư 03/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 42. Thông tư 02/2020/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 43. Circular No. 05/2020/TT-BTC dated January 20, 2020 on amendments to Circular No. 44/2017/TT-BTC on price brackets of groups and types of resources sharing similar physical and chemical properties for calculation of natural resource tax
 44. Circular No. 01/2020/TT-BGTVT dated January 20, 2020 prescribing investigation into and reporting on marine casualties
 45. Thông tư 01/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 46. Circular No. 02/2020/TT-BYT dated January 20, 2020 on prescribing procedures and responsibility for notification of positive HIV test results
 47. Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 48. Thông tư 01/2020/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Thông tư 02/2020/TT-BYT quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành
 50. Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 51. Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 30/2018/TT-BYT về Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 52. Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 53. Thông tư 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 54. Dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 55. Circular No. 02/2020/TT-BTC dated January 6, 2020 providing guidelines on use of expenditure related to dredging of seaport waters under management and product collection of Ministry of Transport
 56. Thông tư 04/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 57. Thông tư 03/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC quy định về thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 58. Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn về thực hiện việc sử dụng khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Tài chính ban hành
 59. Circular No. 01/2020/TT-BTC dated January 3, 2020 fees for management and supervision of insurance activities, collection, transfer and management thereof
 60. Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành
 61. Circular No. 35/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 State Bank of Vietnam’s regulations on accounting for fixed assets, tools, instruments and supplies
 62. Circular No. 22/2019/TT-BXD dated December 31, 2019 on issuance of National Technical Regulation on Construction planning
 63. Circular No. 13/2019/TT-BKHDT dated December 31, 2019 considering 2020 as the base year for calculating statistical indicators at constant prices
 64. Circular No. 92/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 amendments to Circular No. 72/2014/TT-BTC on refund of value-added tax on goods carried by foreigners and overseas Vietnamese upon their exit from Vietnam
 65. Circular No. 91/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 on amendments and supplements to several circulars on reporting regulations and administrative procedures applied to fund management companies, securities investment trusts and investment companies
 66. Circular No. 21/2019/TT-BXD dated December 31, 2019 on National Technical Regulations on apartment buildings
 67. Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 68. Circular No. 20/2019/TT-BXD dated December 31, 2019 providing instructions on determination and management of construction and urban planning costs
 69. Circular No. 38/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 prescribing the provision of payment services without checking accounts by public postal service providers
 70. Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 71. Circular No. 15/2019/TT-BVHTTDL dated December 31, 2019 on elaborating to certain provisions regarding preservation, repair and restoration of relics
 72. Thông tư 54/2019/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Circular No. 56/2019/TT-BGTVT dated December 31, 2019 criteria for supervision and inspection of results of performance-based aviation infrastructure asset maintenance, policies and procedures for aviation infrastructure asset maintenance
 74. Circular No. 25/2019/TT-BTNMT dated December 31, 2019 elaborating some Articles of the Government’s Decree 40/2019/ND-CP on amendments to Decrees on guidelines for the Law on Environmental Protection and provide for management of environmental monitoring services
 75. Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 76. Thông tư 92/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 77. Circular No. 53/2019/TT-BGTVT on price and price range of aviation-related at airports and aerodromes of Vietnam
 78. Circular No. 29/2019/TT-BNNPTNT dated December 31, 2019 on handling of forest animals being exhibits; and forest animals voluntarily submitted to the State by organizations and individuals
 79. Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 80. Circular No. 90/2019/TT-BTC dated December 31, 2019 providing amendments to Circular 261/2016/TT-BTC on maritime fees and charges, and schedule of maritime fees and charges, and Circular 17/2017/TT-BTC on collection, transfer, management and use of maritime fees and charges
 81. Thông tư 28/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 82. Thông tư 29/2019/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 83. Circular No. 55/2019/TT-BGTVT dated December 31, 2019 on the list of certificates and documents of Vietnam’s ships, public service ships, submarines, submersibles, floating docks, floating storage units and mobile offshore drilling units
 84. Circular No. 28/2019/TT-BNNPTNT dated December 31, 2019 providing technical requirements for testing for chemicals and antibiotics banned from being used in fishery foods
 85. Circular No. 37/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 on insurance agents in credit institutions and foreign bank branches
 86. Circular No. 36/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 prescribing management and use of the Fund for implementation of national monetary policy
 87. Circular No. 34/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 guidance on foreign exchange management regarding foreign currency funding of microfinance programs and projects of political organizations, socio-political organizations and non-governmental organizations
 88. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 89. Thông tư 19/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
 90. Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
 91. Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 92. Circular No. 32/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 on amendments to some Articles of Circular No. 19/2013/TT-NHNN on purchase, sale, and settlement of bad debts of Vietnam Asset Management Company
 93. Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 94. Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 95. Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 96. Circular No. 33/2019/TT-NHNN dated December 31, 2019 providing amendments to the Circular No. 34/2013/TT-NHNN on domestic issuance of promissory notes, treasury bills, deposit certificates and bonds by credit institutions and foreign bank branches
 97. Thông tư 12/2019/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
 98. Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 99. Thông tư 38/2019/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 100. Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành