Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 10/2024/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 12/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA từ ngày 26/7/2024

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quy định về nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA từ ngày 26/7/2024

Trong đó, tại khoản 2, 5 Điều 2 Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT đã sửa đổi một số nội dung tại Điều 20 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (quy định về nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA).

Theo đó, quy định về nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA từ ngày 26/7/2024 (ngày Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực) như sau:

(1) Quy trình nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA trên Hệ thống:

Cụ thể đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất:

Nhà đầu tư nhập thông tin theo yêu cầu của E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN trên Hệ thống theo định dạng webform, đính kèm file để tạo thành bộ E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA và nộp trên Hệ thống.

Đối với nội dung liên quan đến hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm tương ứng, phản hồi của nhà đầu tư đối với các nội dung của E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN, nhà đầu tư kê khai trên webform và cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm. Trường hợp có sự khác biệt với thông tin kê khai giữa webform với thông tin trong bản scan các văn bản, tài liệu chứng minh về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm đính kèm thì yêu cầu nhà đầu tư làm rõ. Việc đánh giá căn cứ vào E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA và tài liệu làm rõ của nhà đầu tư, trong đó có xác nhận thông tin, tài liệu chuẩn xác được nộp trên Hệ thống.

(2) Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA và đồng thời đính kèm thỏa thuận liên danh lên Hệ thống.

(3) Hệ thống thông báo cho nhà đầu tư tình trạng nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA (thành công hoặc không thành công) qua địa chỉ email mà nhà đầu tư đã đăng ký. Các thông tin được ghi nhận trên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có) gồm: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên Hệ thống khi nhà đầu tư nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA của nhà đầu tư.

(4) Hết thời hạn nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA, bên mời thầu, Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Cơ quan, Đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đối với dự án đầu tư có sử dụng đất truy cập vào Hệ thống và tiến hành đánh giá E-HSQT (trường hợp E-KSQT được lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ), E-HSĐKTHDA của các nhà đầu tư đã nộp.

Như vậy, so với hiện hành tại Điều 20 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT thì Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT đã bãi bỏ cụm từ “hồ sơ đăng ký thực hiện dự án”.

Đồng thời đã bỏ nội dung: “Đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, trường hợp nội dung hướng dẫn chi tiết theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại điểm b khoản 7 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ) đã được ban hành, nhà đầu tư gửi đính kèm hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống.”

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2024/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT, THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BKHĐT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 và sửa đổi Điều này như sau:

“1. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được xác định và thực hiện như sau:

a) Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Ban quản lý khu kinh tế tổ chức xác định, phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh mục dự án.

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu kinh tế (đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế) là cơ quan tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án. Đối với dự án thực hiện tại khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế tổ chức xác định, phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi công bố danh mục dự án.

2. Việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì nhà đầu tư đó nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tưđiểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP mà không phải xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

3. Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập để thực hiện dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 57 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP được kế thừa quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án đầu tư mà nhà đầu tư trúng thầu đã cam kết tại hồ sơ dự thầu và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có).”.

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 8.

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc kể từ ngày yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được phê duyệt (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).”.

Điều 2. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

1. Bãi bỏ cụm từ “dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1.

2. Bãi bỏ cụm từ “hồ sơ đăng ký thực hiện dự án”, “yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm” tại Điều 10, Điều 20.

3. Bãi bỏ cụm từ “đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa”; “đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đánh giá đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” tại Điều 20, Điều 27.

4. Sửa đổi Điều 21 như sau:

“Điều 21. Làm rõ, sửa đổi, thay thế, rút E-HSQT, E-HSDST, E- HSĐKTHDA

1. Làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA:

a) Nhà đầu tư có trách nhiệm:

- Làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA theo yêu cầu của bên mời thầu, Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án PPP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đối với dự án đầu tư có sử dụng đất;

- Tự làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm khi nhà đầu tư phát hiện E-HSQT, E-HSDST, E-HSDKTHDA thiếu thông tin, tài liệu về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm đã có của mình nhưng chưa nộp cùng hồ sơ.

b) Việc làm rõ E-HSQT, E-HSDST đối với dự án PPP, E-HSĐKTHDA đối với dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện trên Hệ thống. Tất cả yêu cầu làm rõ và văn bản làm rõ của nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống.

2. Sửa đổi, thay thế, rút E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA:

a) Sau khi nộp, nhà đầu tư có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút E-HSQT, E- HSDST, E-HSĐKTHDA.

b) Sau thời điểm hết hạn nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA, nhà đầu tư không được rút hồ sơ đã nộp.”.

5. Bãi bỏ khoản 3 Điều 9; điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 10; điểm b khoản 1 Điều 20.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2024.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ; Công báo;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Cục QLĐT

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT OF VIETNAM
 --------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 10/2024/TT-BKHDT

Hanoi, June 12, 2024

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO. 09/2021/TT-BKHDT DATED NOVEMBER 16, 2021 OF THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT ON GUIDELINES FOR SELECTION OF INVESTORS FOR EXECUTING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS AND INVESTMENT PROJECTS INVOLVING LAND USE, CIRCULAR NO. 10/2022/TT-BKHDT DATED JUNE 15, 2022 OF THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT ON ELABORATION OF PROVISION AND PUBLISHING OF INFORMATION AND SELECTION OF INVESTORS ON VIETNAM NATIONAL E-PROCUREMENT SYSTEM

Pursuant to the Law on Bidding dated November 26, 2013;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 on elaboration and guidance on implementation of some Articles of the Law on Investment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 25/2020/ND-CP dated February 28, 2020 on elaboration of some Articles of the Law on Bidding with regard to selection of investors;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2024/ND-CP dated February 27, 2024 on elaboration of some Articles and measures for implementation of the Law on Bidding with regard to selection of investors for implementation of projects subject to bidding organization in accordance with special laws;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2017/ND-CP dated July 25, 2017 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Planning and Investment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Minister of Planning and Investment promulgates a Circular on amendments to some Articles of Circular No. 09/2021/TT-BKHDT dated November 16, 2021 of the Minister of Planning and Investment on guidelines for selection of investors for executing public-private partnership projects and investment projects involving land use, Circular No. 10/2022/TT-BKHDT dated June 15, 2022 of the Minister of Planning and Investment on elaboration of provision and publishing of information and selection of investors on Vietnam National E-Procurement System.

Article 1. Amendments to some Articles of Circular No. 09/2021/TT-BKHDT dated November 16, 2021 of the Minister of Planning and Investment on guidelines for selection of investors for executing public-private partnership projects and investment projects involving land use

1. Clause 1 Article 6 shall be annulled and Article 6 shall be amended as follows:

“1. Preliminary capacity and experience requirements and announcement of list of investment projects involving land use with regard to projects of which investment guidelines have to be approved as prescribed in Point a Clause 1 Article 12 of the Decree No. 25/2020/ND-CP shall be determined and performed as follows:

a) With regard to projects of which investment guidelines are subject to the Prime Minister’s approval:

Provincial People's Committees shall take charge of organizing bidding in accordance with Clause 8 Article 32 of the Decree No. 31/2021/ND-CP. Based on the decision to give approval for investment guidelines of the project, the Provincial People's Committee shall assign the Provincial Department of Planning and Investment to play the leading role and cooperate with relevant authorities to set out preliminary capacity and experience requirements, and submit them to the Provincial People's Committee for approval before the list of projects is announced. With regard to a project located in an economic zone, the Provincial People's Committee shall assign the management board of that economic zone to set out and approve preliminary capacity and experience requirements before the list of projects is announced.

b) With regard to projects of which investment guidelines are subject to approval of Provincial People's Committees:

Provincial Departments of Planning and Investment or economic zone management boards (for projects located in economic zones) shall take charge of organizing bidding in accordance with Clause 6 Article 33 of the Decree No. 31/2021/ND-CP. Based on the decision to give approval for investment guidelines of the project, the Provincial Department of Planning and Investment shall play the leading role and cooperate with relevant authorities to set out preliminary capacity and experience requirements, and submit them to the Provincial People's Committee for approval before the list of projects is announced. With regard to a project located in an economic zone, the management board of that economic zone shall set out and approve preliminary capacity and experience requirements before the list of projects is announced.

2. Preliminary evaluation of capacity and experience of investors shall be carried out in accordance with Article 13 of the Decree No. 25/2020/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The project enterprise established by the successful investor to execute the project as prescribed in Clause 5 Article 57 of the Decree No. 25/2020/ND-CP shall inherit rights and obligations to execute the investment project as committed by the successful investor in the bid, and be required to meet relevant requirements set out in laws on enterprise, investment, construction, land, residential housing and real estate business, and relevant laws (if any).”.

2. Clause 2 Article 8 shall be annulled.

3. Clause 3 Article 8 shall be amended as follows:

“3. List of investment projects involving land use shall be published on the national bidding system within 07 working days from the day on which the list is approved (regarding projects of which approval for investment guidelines is not compulsory in accordance with the Law on Investment) or from the day on which preliminary capacity and experience requirements are approved (regarding projects of which investment guidelines must be approved in accordance with the Law on investment).

Article 2. Amendments to some Articles of Circular No. 10/2022/TT-BKHDT dated June 15, 2022 of the Minister of Planning and Investment on elaboration of provision and publishing of information and selection of investors on Vietnam National E-Procurement System

1. The phrase “dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” (projects subject to the bidding process under specialized laws or legislation on private-sector involvement) in point a and point b Clause 1 Article 1 shall be annulled.

2. The phrases “hồ sơ đăng ký thực hiện dự án” (document on registration of implementation of investment project) and "yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm” (preliminary capacity and experience requirements) in Article 10 and Article 20 shall be annulled.

3. The phrases “đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” (units assigned by the competent authorities to projects subject to the bidding process under specialized laws or legislation on private-sector involvement”; and “đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đánh giá đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” (unit assigned by the competent authority to evaluate project subject to the bidding process under specialized laws or legislation on private-sector involvement) in Article 20 and Article 27 shall be annulled.

4. Article 21 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Clarification of E-HSQT, E-HSDST, E-HSDKTHDA:

a) The investor shall:

- Clarify E-HSQT, E-HSDST, E-HSDKTHDA at the request of the procuring entity, the project-preparing unit or the presiding agency or unit that receives the proposal for PPP project, provincial Department of Planning and investment, economic zone management board (with regard to investment projects involving land use);

- Self-clarify and supplement proving documents on the investor’s legal status, capacity and experience if E-HSQT, E-HSDST or E-HSDKTHDA does not include information or the documents on the investor’s legal status, capacity and experience are available but they have not yet been submitted together with HSQT, E-HSDST or E-HSDKTHDA

b) The clarification of E-HSQT, E-HSDST (with regard to PPP projects), E-HSDKTHDA (with regard to investment projects involving land use) shall be conducted on the System. All requests for clarification and clarification documents of the investors shall be made on the System.

2. Revision, replacement and withdrawal of E-HSQT, E-HSDST, E- HSDKTHDA:

a) After submission of E-HSQT, E- HSDST, E-HSDKTHDA, the investor may revise, replace or withdraw E-HSQT, E-HSDST, E- HSDKTHDA.

b) After the deadline for submission of E-HSQT, E-HSDST, E-HSDKTHDA, the investor must not withdraw the submitted E-HSQT, E-HSDST, E-HSDKTHDA.".

5. Clause 3, Article 9; Point c Clause 1, Point c Clause 2 and Point c Clause 3 Article 10; Point b Clause 1 Article 20 shall be annulled.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Circular comes into force as of July 26, 2024.

2. Any difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Planning and Investment for guidance./.

 

 

MINISTER
Nguyen Chi Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/06/2024 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!