Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 28/2024/TT-BTC trình tự thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá thẩm định giá

Số hiệu: 28/2024/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Tấn Cận
Ngày ban hành: 16/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy trình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá từ 01/7/2024

Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Quy trình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá từ 01/7/2024

- Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra và báo cáo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra thông báo bằng văn bản kế hoạch tiến hành kiểm tra kèm theo Quyết định kiểm tra đến đối tượng kiểm tra chậm nhất 05 ngày trước khi công bố Quyết định kiểm tra (trừ trường hợp kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm). Thông báo phải bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

+ Thời gian, địa điểm công bố Quyết định kiểm tra;

+ Thành phần dự họp;

+ Nội dung báo cáo và danh mục các báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra;

+ Các nội dung khác (nếu có).

- Tại buổi công bố, Trưởng đoàn kiểm tra công bố hoặc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên đoàn kiểm tra công bố đầy đủ các nội dung trong Quyết định kiểm tra và nêu rõ mục đích, yêu cầu, kế hoạch tiến hành kiểm tra, nội dung, cách thức làm việc và các hồ sơ, tài liệu, báo cáo đối tượng kiểm tra phải cung cấp cho Đoàn kiểm tra.

Trường hợp đối tượng kiểm tra không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra sau khi đã được thông báo bằng văn bản của Trưởng đoàn kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, báo cáo do đối tượng kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

- Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra lập dự thảo Biên bản kiểm tra trên cơ sở báo cáo của thành viên đoàn kiểm tra.

Biên bản kiểm tra gồm các nội dung về đặc điểm, tình hình chung của đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn kiểm tra và thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 28/2024/TT-BTC . Biên bản kiểm tra phải được lập trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Giá 2023.

Biên bản kiểm tra phải có ý kiến của đối tượng kiểm tra. Trường hợp đối tượng kiểm tra vắng mặt hoặc cổ tình trốn tránh hoặc từ chối ký Biên bản kiểm tra thì phải có đại diện chính quyền cơ sở nơi tiến hành kiểm tra hoặc người chứng kiến ký, xác nhận việc lập biên bản kiểm tra và ghi rõ việc đối tượng kiểm tra không ký Biên bản kiểm tra. Trường hợp không có chữ ký của những người này, biên bản vẫn được lập và ghi rõ lý do.

- Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, thẩm định giá thì Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 28/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2024/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁ, THẨM ĐỊNH GIÁ

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Các mặt hàng quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giá đã có quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành quy định về lĩnh vực giá, thẩm định giá cụ thể thì thực hiện theo quy định đó.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá;

c) Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá;

d) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

Điều 2. Xây dựng, phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm tra

1. Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra.

2. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hằng năm, trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành kế hoạch kiểm tra.

3. Kế hoạch kiểm tra đảm bảo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 68 Luật Giá.

4. Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Ngay sau khi kế hoạch kiểm tra được Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến từng đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra.

Điều 3. Quyết định kiểm tra

1. Căn cứ kế hoạch kiểm tra được phê duyệt hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm thì cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá có trách nhiệm trình Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký quyết định kiểm tra.

2. Quyết định kiểm tra được ban hành theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Thành phần đoàn kiểm tra

1. Trưởng đoàn kiểm tra là:

a) Lãnh đạo cấp Cục, Vụ hoặc tương đương thuộc các Bộ, ngành; Lãnh đạo Sở, ngành thuộc địa phương;

b) Lãnh đạo cấp Phòng hoặc tương đương của cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra.

2. Thành viên đoàn kiểm tra: là công chức, viên chức, thanh tra viên; sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong quân đội nhân dân.

3. Thành viên đoàn kiểm tra (bao gồm trưởng đoàn kiểm tra) có trình độ đại học trở lên và có trình độ chuyên môn phù hợp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc quyết định.

4. Người thuộc một trong các trường hợp sau không được tham gia đoàn kiểm tra:

a) Người có vốn góp vào doanh nghiệp hoặc có cổ phần tại doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Có vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con, anh, chị, em ruột, hoặc anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, người phụ trách công tác tổ chức nhân sự, kế toán, thủ quỹ, thủ kho của cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng kiểm tra;

c) Người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Người bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử lý hình sự mà chưa hết thời hạn thi hành kỷ luật, xóa án tích;

đ) Người không đủ các điều kiện khác để tham gia Đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá có văn bản trình cơ quan ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định:

a) Gia hạn thời hạn kiểm tra trên cơ sở đề xuất của Trưởng đoàn kiểm tra;

b) Việc thay đổi thành viên đoàn kiểm tra (bao gồm Trưởng đoàn kiểm tra) trong trường hợp có lý do khách quan không thể tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra

Trường hợp có những lý do cần điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá trình Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và nêu rõ lý do điều chỉnh kế hoạch kiểm tra. Sau khi kế hoạch kiểm tra điều chỉnh được phê duyệt, cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra gửi thông báo tới đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra.

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

a) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, thông tin, bố trí thời gian và nhân sự phù hợp để làm việc với Đoàn kiểm tra;

b) Thông báo cho đối tượng kiểm tra về việc tiến hành kiểm tra các nội dung cụ thể tại kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt;

c) Đưa ra ý kiến kết luận về các nội dung kiểm tra trong Biên bản kiểm tra căn cứ vào tài liệu và kết quả kiểm tra;

d) Lập, ký Biên bản kiểm tra.

2. Trưởng đoàn kiểm tra có các quyền hạn, trách nhiệm như sau:

a) Tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra theo quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm về kết luận của Đoàn kiểm tra;

b) Công bố quyết định kiểm tra, thông báo các nội dung thay đổi liên quan đến Đoàn kiểm tra; đề xuất gia hạn thời hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

c) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và bảo đảm thông tin không được tiết lộ cho các tổ chức, cá nhân không liên quan đến việc kiểm tra;

d) Tổ chức xây dựng Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra; ký Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

đ) Lập Biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp sai phạm không thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Trong quá trình xử lý kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra giải trình, bổ sung tài liệu, chứng cứ về những vấn đề dự kiến xử lý hoặc kiến nghị xử lý chưa rõ ràng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

g) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra.

3. Thành viên đoàn kiểm tra có quyền hạn, trách nhiệm như sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của nội dung báo cáo hoặc đề xuất; đề xuất với Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra có hiệu quả, đúng pháp luật;

b) Xây dựng Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra; lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính;

c) Bảo lưu ý kiến trong Biên bản kiểm tra trong trường hợp có ý kiến khác với kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra;

d) Chịu trách nhiệm tham gia Đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra có các quyền sau:

a) Kiến nghị làm rõ các nội dung tại Biên bản kiểm tra; có ý kiến giải trình trong Biên bản kiểm tra;

b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, thông tin thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra;

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng kiểm tra có các nghĩa vụ sau:

a) Chấp hành quyết định kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bố trí người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền và cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra;

b) Chuẩn bị đầy đủ và cung cấp kịp thời, đúng thời hạn các báo cáo, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật; thực hiện giao nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, báo cáo, tài liệu đã cung cấp;

d) Ký Biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Tiến hành kiểm tra

1. Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra và báo cáo cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra thông báo bằng văn bản kế hoạch tiến hành kiểm tra kèm theo Quyết định kiểm tra đến đối tượng kiểm tra chậm nhất 05 ngày trước khi công bố Quyết định kiểm tra (trừ trường hợp kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm). Thông báo phải bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

a) Thời gian, địa điểm công bố Quyết định kiểm tra;

b) Thành phần dự họp;

c) Nội dung báo cáo và danh mục các báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra;

d) Các nội dung khác (nếu có).

2. Tại buổi công bố, Trưởng đoàn kiểm tra công bố hoặc ủy quyền bằng văn bản cho thành viên đoàn kiểm tra công bố đầy đủ các nội dung trong Quyết định kiểm tra và nêu rõ mục đích, yêu cầu, kế hoạch tiến hành kiểm tra, nội dung, cách thức làm việc và các hồ sơ, tài liệu, báo cáo đối tượng kiểm tra phải cung cấp cho Đoàn kiểm tra.

Trường hợp đối tượng kiểm tra không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra sau khi đã được thông báo bằng văn bản của Trưởng đoàn kiểm tra thì Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

3. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, báo cáo do đối tượng kiểm tra cung cấp theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

4. Trong quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra lập dự thảo Biên bản kiểm tra trên cơ sở báo cáo của thành viên đoàn kiểm tra.

Biên bản kiểm tra gồm các nội dung về đặc điểm, tình hình chung của đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn kiểm tra và thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này. Biên bản kiểm tra phải được lập trong thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Giá.

Biên bản kiểm tra phải có ý kiến của đối tượng kiểm tra. Trường hợp đối tượng kiểm tra vắng mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc từ chối ký Biên bản kiểm tra thì phải có đại diện chính quyền cơ sở nơi tiến hành kiểm tra hoặc người chứng kiến ký, xác nhận việc lập biên bản kiểm tra và ghi rõ việc đối tượng kiểm tra không ký Biên bản kiểm tra. Trường hợp không có chữ ký của những người này, biên bản vẫn được lập và ghi rõ lý do.

5. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, thẩm định giá thì Trưởng đoàn kiểm tra hoặc thành viên đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Báo cáo kết quả kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả kiểm tra tới cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra kèm theo Biên bản kiểm tra và các tài liệu có liên quan để tổng hợp, báo cáo và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này và phải nêu rõ các vấn đề sau:

a) Nội dung và kết quả kiểm tra;

b) Đề xuất những nội dung kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính, pháp luật (nếu có) với đối tượng kiểm tra.

3. Mỗi nội dung kiến nghị xử lý phải nêu rõ sự việc, căn cứ, nguyên nhân, trách nhiệm, hình thức xử lý, thời hạn chấp hành; kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, kiến nghị, quyết định xử lý về kiểm tra (nếu có); đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).

Điều 10. Xử lý các kiến nghị kiểm tra

1. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra thực hiện báo cáo cơ quan ban hành quyết định kiểm tra xem xét, quyết định, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện xử lý kiến nghị của đoàn kiểm tra theo thẩm quyền.

2. Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra để kịp thời khắc phục các sai phạm (nếu có).

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ

1. Hồ sơ kiểm tra bao gồm:

a) Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra; Quyết định kiểm tra; Các hồ sơ do Đoàn kiểm tra cung cấp và các tài liệu khác có liên quan;

b) Các tài liệu chứng minh cho thông tin làm cơ sở cho việc hình thành kết luận kiểm tra tại từng đối tượng kiểm tra;

c) Biên bản kiểm tra, Biên bản vi phạm hành chính (nếu có), Báo cáo kết quả kiểm tra.

2. Hồ sơ kiểm tra được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giá.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo quy định tại pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

3. Cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc được Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đoàn kiểm tra; giải quyết khó khăn vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện việc lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện các đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý (nếu có) theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý.

5. Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về kiểm tra của người có thẩm quyền.

6. Việc lập dự toán, sử dụng các khoản chi cho công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Các nội dung về kiểm tra tại Thông tư này thay thế quy định về kiểm tra tại Điều 4, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 19 Chương III, Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá và Điều 1 Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng
Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân;
Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử
Bộ Tài chính, Công báo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội thẩm định giá Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG (400b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận

PHỤ LỤC I

MẪU QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

……………….(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…(2)

….., ngày …. tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra……….(3)....năm....

...(4)....

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ……………………………………………………………………. (5);

Theo đề nghị của………………………………………………………….. (6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra .... (3)…. năm .... của….(7)....

…………..(8)…………..

Điều 2. ……..(7)……. có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ……(9) .... và ....(10)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …….;
- Lưu: VT, …(11), (12).

…………………(4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.

(3) Nội dung kiểm tra.

(4) Chức danh của Người ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành kiểm tra (nếu có).

(7) Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

(8) Danh sách đối tượng kiểm tra (có thể đưa vào Phụ lục kèm theo Quyết định).

(9) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.

(10) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra.

(11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(12) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

PHỤ LỤC II

MẪU QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 01

………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…(2)

…., ngày … tháng… năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra …….………………..(3)

…………………………….. (4)

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ………………………………………………………………..(5);

Theo đề nghị của………………………………………………………(6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra………………..……(7) ………..…………tại…………(8)………….; thời kỳ kiểm tra…………………..

Thời hạn kiểm tra là ... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1 Quyết định này.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:

…………………………………………………………………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, ...(9)... và ...(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- …….;
- Lưu: VT, …(11), (12).

…………………(4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.

(3) Nội dung kiểm tra.

(4) Chức danh của Người ban hành quyết định kiểm tra.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất ra quyết định kiểm tra (nếu có).

(7) Phạm vi, nội dung kiểm tra.

(8) Đối tượng kiểm tra.

(9) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra.

(10) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng kiểm tra.

(11) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(12) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu số 02

………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…(2)

…., ngày … tháng… năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra ….……………………..(3)

……………………………………… (4)

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ……………………………………………………………..(5);

Theo đề nghị của……………………………………………..(6).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra………………….(7)…………………. tại ……………(8)………..; thời kỳ kiểm tra …………………………………………………………

Thời hạn kiểm tra là ... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Điều 2. Giao thủ trưởng (nêu rõ cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc) thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các đơn vị có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- …….;
- Lưu: VT, …(9), (10).

…………………(4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.

(3) Nội dung kiểm tra.

(4) Chức danh của Người ban hành quyết định kiểm tra.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất ra quyết định kiểm tra (nếu có).

(7) Phạm vi, nội dung kiểm tra.

(8) Đối tượng kiểm tra.

(9) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

PHỤ LỤC III

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU
(Kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

………………(1)
……………….(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN

Giao nhận hồ sơ, tài liệu

Vào ... giờ ... ngày …./…/…., tại ……………………………………………(3)

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Đoàn kiểm tra:

Ông (bà)…………………………….chức vụ……………………………………..

Ông (bà)…………………………….chức vụ………………………………………

2. Đại diện…………………………………………………………(4):

Ông (bà)………………………….chức vụ……………………………………..

Tiến hành giao nhận các hồ sơ, tài liệu sau đây:

……………………………..(5)………………………………. (có danh mục kèm theo).

Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu hoàn thành vào ... giờ ... ngày …/…/…. Biên bản giao nhận đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, lưu hồ sơ 01 bản./.

…………………(6)
(Chữ ký, dấu - nếu có)
Họ và tên

…………………(7)
(Chữ ký, dấu - nếu có)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiến hành kiểm tra.

(2) Tên Đoàn kiểm tra.

(3) Địa điểm giao nhận hồ sơ, tài liệu.

(4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp hồ sơ, tài liệu.

(5) Hồ sơ, tài liệu giao nhận: tên, loại tài liệu (bản gốc, bản chính, dữ liệu phần mềm...), số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu.

(6) Đại diện bên giao hồ sơ, tài liệu.

(7) Đại diện bên nhận hồ sơ, tài liệu.

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU

(Kèm theo Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu ngày …/…./….)

STT

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú

Đại diện bên giao
(Chữ ký, dấu - nếu có)
Họ và tên

Đại diện bên nhận
(Chữ ký)
Họ và tên

PHỤ LỤC IV

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CƠ QUAN BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA
ĐOÀN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày … tháng… năm …

BIÊN BẢN KIỂM TRA

………….(1)

Căn cứ Quyết định số …….. ngày....tháng...năm... của…………(2) về việc………..(3);

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại………………………………………;

Thời kỳ kiểm tra: ………………………………………………………………..;

Hôm nay, hồi.................... giờ .... phút, ngày .... tháng ... năm………., tại…………..

Chúng tôi gồm:

1. Đoàn kiểm tra:

- Ông (bà)…………………………………..- Trưởng đoàn

- Ông (bà)…………………………………..- Phó Trưởng đoàn (nếu có)

- Ông (bà)…………………………………..- Thành viên

2. ………………(4):

- Ông (bà)…………………………….- …….

- Ông (bà)…………………………….- …….

Tiến hành lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA …..(4):

- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. ngày….tháng…năm….. do ………………………………….cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ………………………………………………..

- Các đơn vị thành viên (nếu có): Các xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng (Ghi rõ nơi đóng trụ sở, hình thức hạch toán...).

- …(các nội dung khác (nếu có))...

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

…………………………………….

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ YÊU CẦU:

1. Kết luận:

………………

2. Kiến nghị:

………………

IV. Ý KIẾN CỦA ………(4) (nếu có):…

Biên bản được lập vào hồi……giờ……….cùng ngày, gồm ...... trang, …. bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ ... bản./.

ĐẠI DIỆN…(4)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
(5)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN
KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (3) Tên cuộc kiểm tra.

(2) Chức danh của Người ra quyết định kiểm tra.

(4) Tên đối tượng kiểm tra.

(5) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

………………(1)
……………..(2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-…(3)

…., ngày … tháng… năm …

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra……………….(4)

Thực hiện Quyết định kiểm tra số … ngày …/…/… của …………..(5) về …(4), từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại …………..(6)

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với ………………………….(7) và kết quả kiểm tra như sau:

1. ……………………………………………………………………….(8)

2. Kết quả kiểm tra

……………………………………………………………………………(9)

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra

……………………………………………………………………………(10)

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có).

…………………………………………………………………………………

5. Những ý kiến còn khác nhau (nếu có)

…………………………………………………………………………….

6. Kiến nghị biện pháp xử lý.

…………………………………………………………………………….

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về ...(4)./.

Nơi nhận:
- ……;
- …….;
- Lưu: VT, (12), (13).

…………………(11)
(Chữ ký, dấu - nếu có)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan tiến hành kiểm tra.

(2) Tên Đoàn kiểm tra.

(3) Chữ viết tắt tên Đoàn kiểm tra.

(4) Tên cuộc kiểm tra.

(5) Chức danh của Người ra quyết định kiểm tra.

(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

(7) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung kiểm tra (nếu có).

(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

(9) Các nội dung đã tiến hành kiểm tra: Mô tả kết quả kiểm tra, nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm, hậu quả, thiệt hại gây ra (nếu có); cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến sai phạm; đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan (nếu có).

(10) Kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng kiểm tra, trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

(11) Trưởng đoàn kiểm tra.

(12) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(13) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 28/2024/TT-BTC

Hanoi, May 16, 2024

 

CIRCULAR

ON PROCEDURES FOR INSPECTING COMPLIANCE WITH LAWS ON PRICES AND VALUATION

Pursuant to the Law on Prices dated June 19, 2023;

Pursuant to Government's Decree No. 14/2023/ND-CP dated April 20, 2023 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of Director of Price Management Department;

The Minister of Finance promulgates a Circular on procedures for inspecting compliance with laws on prices and valuation.

Article 1. Scope and regulated entities

1. Scope:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The goods specified in Clause 4, Article 3 of the Law on Prices, which have regulations on the procedures for inspecting compliance with specific regulations on prices and valuation, shall comply with those regulations.

2. Regulated entities:

a) Ministry of Finance, Ministries, ministerial-level agencies, provincial People's Committees;

b) Specialized agencies and affiliated units tasked with inspection of compliance with the law on prices and valuation (hereinafter referred to as assigned inspection agencies);

c) Organizations and individuals that are inspected entities of compliance with law on prices and valuation;

d) Organizations and individuals that are involved in inspection of compliance with law on prices and valuation.

Article 2. Formulation of, approval for, and promulgation of inspection plans

1. Specialized agencies and affiliated units assigned by the Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial-level People's Committees to inspect compliance with the law on prices and valuation shall formulate and submit inspection plans to the Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees for approval and promulgation.

2. No later than December 31 of every year, based on the proposals of the assigned inspection agencies, the Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees shall promulgate inspection plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. The decision on issuance of inspection plan is made using the form specified in Appendix I issued herewith.

5. Promptly after an inspection plan is issued by the Ministry of Finance, ministry, ministerial-level agency, or provincial People's Committee, the assigned inspection agency shall notify each inspected entity of the plan in writing.

Article 3. Inspection decision

1. Based on the approved inspection plan or direction of the competent authority or when detecting violations or signs of violations, the assigned inspection agency shall submit the inspection decision to the Ministry of Finance, ministry, ministerial-level agency, or provincial People's Committee for signing.

2. The inspection decision is made using the form specified in Appendix II issued herewith.

Article 4. Composition of the inspection team

1. The inspection team leader is:

a) any leaders at the Department or equivalent level of Ministries or agencies; any leaders of local departments and agencies;

b) any leaders at the Division or equivalent level of the assigned inspection agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Inspection team members (including the inspection team leader) have a bachelor’s degree or higher and have professional qualifications decided by the Ministry, ministerial-level agency, or provincial People's Committee or assigned inspection agency.

4. Any person falling into one of the following cases is not allowed to join the inspection team:

a) A person whose with capital contributions or shares are in an enterprise being the inspected entity, unless otherwise prescribed by law;

b) A person who has a spouse, biological father, biological mother, father-in-law, mother-in-law, child, sibling, or spouse’s sibling as the head, deputy head, human resources employee, accountant, cashier, or  storekeeper of the inspected entity;

c) A person who has been considered for disciplinary action or being prosecuted for criminal liability;

d) A person who has been disciplined or has incurred criminal penalty and has not yet completed their disciplinary term or had their record expunged;

dd) A person who does not meet other conditions to join the inspection team according to the provisions of law.

5. The assigned inspection agency (assigned by the Ministry of Finance, ministry, ministerial-level agency, or provincial People's Committee) shall request the agency that issued the inspection decision to consider:

a) Extending the inspection duration based on the proposal of the inspection team leader;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 5. Modifications of inspection plan

For circumstances necessitating modifications in the inspection plan, the assigned inspection agency shall request the Ministry of Finance, ministry, ministerial-level agency, or provincial People's Committee to consider approving the modification of the inspection plan. After the modification of the inspection plan is approved, the assigned inspection agency shall notify the inspected entity of the modification in writing.

Article 6. Powers and responsibilities of inspection team, inspection team leader, and inspection team members

1. The inspection team has the following powers and responsibilities:

a) Request the inspected entity to promptly provide adequate documents and information, schedule appropriate time and assign personnel to collaborate effectively with the inspection team;

b) Notify the inspected entity of the inspection of specific matters as outlined in the approved inspection plan;

c) Provide conclusions on the inspection matters in the inspection record based on documents and inspection results;

d) Prepare and sign the inspection record.

2. The inspection team leader has the following powers and responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Announce the inspection decision, notify any changes related to the inspection team; propose an extension of the inspection duration if necessary;

c) Request the inspected entity to provide information and documents related to inspection matters and ensure that information is not disclosed to organizations and individuals not related to the inspection;

d) Formulate inspection records and inspection result reports; sign inspection records and inspection result reports, and take responsibility for the accuracy, truthfulness and objectivity of those records and reports;

dd) Make administrative offense reports when detecting any administrative violations; impose administrative penalties within their authority, or refer these violation cases to competent authorities for imposing administrative penalties as per the law; in case the violation does not fall under the authority of the inspection team, the violation should be referred to the competent authority for other actions as per the law;

e) During the process of handling the inspection team's recommendations, the inspection team leader shall provide clarifications and supplementary documentation or evidence regarding any unresolved or unclear recommendations at the request of the competent authority;

g) Assign tasks to inspection team members.

3. Inspection team members have the following rights and responsibilities:

a) Perform inspection tasks as assigned by the inspection team leader; report the results of task performance to the inspection team leader and take responsibility for the accuracy and truthfulness of the report or proposal content; propose to the inspection team leader to take necessary measures to ensure effective and legal inspection activities;

b) Prepare inspection records and inspection result reports; make administrative offense reports when detecting administrative violations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Responsible for participating in the inspection team as planned.

Article 7. Rights and obligations of organizations and individuals being inspected entities

1. Inspected entities have the following rights:

a) Request clarifications of the contents in the inspection record; provide explanations in the inspection record;

b) Refuse to provide information and documents not related to the inspection matters, information that is state secret, unless otherwise prescribed by law;

c) Denounce illegal acts of the inspection team leader or inspection team members during the performance of inspection tasks;

d) Other rights as prescribed by law.

2. Inspected entities have the following obligations:

a) Comply with inspection decisions of competent regulatory agencies; assign a legal representative or authorized person and relevant officials to work with the inspection team;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Take legal responsibility law for the accuracy and truthfulness of the information, reports, and documents provided;

d) Sign the inspection record after completing the inspection;

dd) Other obligations as prescribed by law.

Article 8. Conduct of inspection

1. The inspection team leader shall prepare an inspection plan and report the assigned inspection agency to notify the inspected entity of the inspection plan and the inspection decision in writing at least 05 days before the inspection decision is announced (except in cases of inspection under the direction of a competent authority or when detecting violations or signs of violations).  The notice must include the following basic contents:

a) Time and place of announcement of the inspection decision;

b) Meeting attendants;

c) Report content and list of reports, records, and documents for inspection;

d) Other contents (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In case the inspected entity does not comply with the inspection team's request after being notified in writing by the inspection team leader, the inspection team leader shall make a record and report to the competent authority for further actions according to regulations.

3. The inspection team conducts the inspection on the basis of records, documents, and reports provided by the inspected entity at the request of the inspection team.

4. During the inspection process, the inspection team leader prepares a draft inspection record based on the inspection team members' reports.

The inspection record includes the characteristics and general situation of the inspected entity, inspection matters, conclusions, recommendations, and requirements of the inspection team and is made using the form specified in Appendix IV issued herewith. The inspection record must be made within the time limit specified in Clause 2, Article 69 of the Law on Prices.

The inspection record must contain opinions from the inspected entity. In case the inspected entity is absent or intentionally evades or refuses to sign the inspection record, a representative of the local authority where the inspection is conducted or a witness must sign and confirm the preparation of the inspection record and clearly state that the inspected entity did not sign the inspection record. In case there are no signatures of these people, a record will still be made and the reason will be clearly stated.

5. During the inspection process, when detecting that the inspected entity has committed an administrative violation in the field of prices and valuation, the inspection team leader or inspection team member will make a record of the administrative violation for further actions as per the law.

Article 9. Inspection result reports

1. The inspection team prepares an inspection result report and sends it to the assigned inspection agency, along with the inspection record and relevant documents to consolidate, report and keep records according to regulations.

2. The inspection result report shall be made using the form specified in Appendix V issued herewith and must clearly state the following:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Propose economic, administrative, and legal-related recommendations (if any) to the inspected entity.

3. Each proposed recommendation must clearly state the case, grounds, causes, responsibilities, action to be taken, time limit for implementation; request for competent authorities to monitor, urge and supervise the implementation of inspection conclusions, recommendations and decisions on post-inspection actions (if any); requests for amendments to mechanisms, policies, and legal documents (if any).

Article 10. Handling of inspection recommendations

1. No later than 30 days from the date of completion of the inspection, the inspection team shall report to the agency that issued the inspection decision for consideration, decision, and timely direction to specialized agencies to handle the inspection team's recommendations according to authority.

2. The inspected entity is responsible for implementing the inspection team's recommendations to promptly rectify violations (if any).

Article 11. Maintenance of documentation

1. Inspection documentation includes:

a) Decision on issuance of inspection plan; inspection decision; documentation provided by the inspection team and other relevant documents;

b) Documentary evidence of grounds for formulation of inspection conclusions at each inspected entity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Inspection documentation is kept and maintained as per the law.

Article 12. Implementation

1. The Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees shall assign inspection agencies as outlined in Clause 2, Article 70 of the Law on Prices.

2. Ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees shall inspect compliance with the law on prices and valuation within their assigned fields as per the law on prices and related laws.

3. Inspection agencies (assigned by the Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees) shall organize, direct, guide, inspect and urge inspection teams; resolve difficulties and problems, promptly handle recommendations according to authority; synthesize and report to the Ministry of Finance, ministries, ministerial-level agencies, and provincial People's Committees on inspection results of inspection teams and maintain inspection documentation as per the law.

4. Relevant agencies, units, organizations, and individuals shall implement recommendations on amendments to mechanisms, policies, legal documents under their fields of management (if any); request competent agencies and persons to consider taking further actions.

5. Inspected entities shall comply with requests, conclusions, recommendations, and decisions on post-inspection actions of competent persons.

6. Estimation and use of expenditures for inspection of compliance with price laws and valuation are carried out in accordance with the State Budget Law and guiding documents of the State Budget Law.

Article 13. Implementation provisions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The inspection regulations in this Circular replace the inspection regulations in Article 4, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 19 Chapter III, Circular No. 323/2016/TT-BTC dated November 16. December 2016 of the Minister of Finance and Article 1 of Circular No. 25/2019/TT-BTC dated April 22, 2019 of the Minister of Finance on amendments to Circular No. 323/2016/TT-BTC dated December 16, 2016 of the Minister of Finance.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Tan Can

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.701

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!