Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 38/2024/TT-BTC quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 38/2024/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Tấn Cận
Ngày ban hành: 16/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2024/TT-BTC quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Thông tư 38/2024/TT-BTC quy định chi tiết điểm e khoản 10 Điều 14 của Luật Giá 2023 về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; điểm e và h khoản 2 Điều 53 của Luật Giá 2023 về trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp và chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá; khoản 1 Điều 65 của Luật Giá 2023 về chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Quy định về trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024

Theo đó, trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá từ 01/7/2024 được quy định như sau:

- Doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phải trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được trích vào cuối năm tài chính và được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả.

- Trường hợp dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp có số dư cuối năm tài chính vượt mức 10% doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng) tính trung bình trong 03 năm gần nhất, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập đối với phần vượt mức và hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thẩm định giá thì số dư dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

Xem chi tiết Thông tư 38/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2024/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ; TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO NGHỀ NGHIỆP, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO VIỆC THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết điểm e khoản 10 Điều 14 của Luật Giá về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; điểm e và h khoản 2 Điều 53 của Luật Giá về trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp và chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá; khoản 1 Điều 65 của Luật Giá về chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá

1. Nội dung đánh giá

a) Duy trì điều kiện hoạt động thẩm định giá;

b) Chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá và tuân thủ nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá;

c) Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, tổ chức;

d) Tham gia phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế;

đ) Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá của Bộ, ngành, địa phương;

e) Tham gia phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thẩm định giá.

2. Kỳ đánh giá từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm liền trước năm tổ chức thực hiện đánh giá.

Trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 hằng năm, Cục Quản lý giá tổ chức đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá đối với các doanh nghiệp thẩm định giá đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trước kỳ đánh giá;

b) Đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá từ 6 tháng trở lên trong kỳ đánh giá;

c) Đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá trong giai đoạn tổ chức thực hiện đánh giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm nộp báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này để làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá.

3. Việc đánh giá được thực hiện bằng phương thức chấm điểm theo các nội dung đánh giá trên cơ sở tổng hợp, thống kê từ các nguồn thông tin sau:

a) Thông tin, số liệu tại Báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Thông tư này;

b) Thông tin, số liệu có được trong quá trình quản lý nhà nước về thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá;

c) Thông tin phản ánh từ Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân (nếu có).

4. Nội dung đánh giá theo từng mức độ hoạt động thông qua điểm số chi tiết cho từng chỉ tiêu thành phần (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

5. Việc đánh giá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá. Kết quả đánh giá được Cục Quản lý giá công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Kết quả đánh giá không phản ánh chất lượng của các Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá cụ thể của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá.

Điều 4. Trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá

1. Doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá thì phải trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng), được trích vào cuối năm tài chính và được hạch toán như trường hợp trích lập dự phòng phải trả.

2. Trường hợp dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp có số dư cuối năm tài chính vượt mức 10% doanh thu dịch vụ thẩm định giá (doanh thu không có thuế giá trị gia tăng) tính trung bình trong 03 năm gần nhất, doanh nghiệp thực hiện hoàn nhập đối với phần vượt mức và hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế nội bộ quản lý và sử dụng dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thẩm định giá thì số dư dự phòng rủi ro nghề nghiệp đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết được hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

Điều 5. Chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá

1. Báo cáo định kỳ:

a) Định kỳ từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 3 hằng năm, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện báo cáo theo mẫu Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm liền trước năm thực hiện báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm thực hiện báo cáo;

b) Định kỳ sau ngày 15 tháng 12 của năm, doanh nghiệp thẩm định giá báo cáo theo mẫu Báo cáo rà soát danh sách thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu của báo cáo là ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.

2. Báo cáo định kỳ quy định tại Khoản 1 Điều này được gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư của Bộ Tài chính;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c) Gửi qua fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ baocaotdg@mof.gov.vn (bản scan);

d) Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng của Bộ Tài chính (nếu có).

3. Báo cáo đột xuất: Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện báo cáo đột xuất đối với các nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);

b) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để phục vụ xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến chứng thư thẩm định giá, báo cáo thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá phát hành theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm toán nhà nước, tố tụng hình sự.

4. Doanh nghiệp thẩm định giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, số liệu tại các báo cáo.

Điều 6. Chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá

1. Nội dung chi và mức chi phục vụ cho hoạt động thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật Giá gồm:

a) Chi công tác phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Chi khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần thẩm định giá thực hiện theo quy định tại điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

c) Chi báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ công tác thẩm định giá tài sản của hội đồng thẩm định giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 42/2022/TT-BTC), mức chi 1.200.000 đồng/báo cáo và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

d) Chi họp hội đồng thẩm định giá thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

đ) Chi văn phòng phẩm, in tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá tài sản theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao;

e) Chi thuê người có chứng nhận chuyên môn theo quy định làm thành viên hội đồng thẩm định giá, thuê tổ chức giám định thực hiện việc giám định tình trạng kinh tế - kỹ thuật, tỷ lệ chất lượng của tài sản, thuê thẩm định giá tài sản (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

g) Đối với những khoản chi liên quan đến hoạt động thẩm định giá không quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định giá xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư này và tại các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

3. Hằng năm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định giá lập dự toán ngân sách phục vụ hoạt động thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp trong năm phát sinh các nhiệm vụ đột xuất, được lập bổ sung dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

4. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Các quy định sau hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024:

a) Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

b) Điều 2 của Thông tư số 76/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

c) Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá;

d) Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

đ) Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hội thẩm định giá Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG (400b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận

PHỤ LỤC I.

BẢNG CHI TIẾT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu

Điểm số

I. Duy trì điều kiện hoạt động thẩm định giá

Tối đa 25 điểm

1.1. Bảo đảm và duy trì điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Tối đa 5 điểm

- Trường hợp có thời gian không bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ 3 tháng liên tục trở lên

0 điểm

- Trường hợp có thời gian không bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá dưới 3 tháng liên tục

2 điểm

- Trường hợp luôn bảo đảm và duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

5 điểm

1.2. Số lượng thẩm định viên về giá

Tối đa 5 điểm

- Số lượng thẩm định viên về giá tính trung bình trong thời kỳ đánh giá từ 5 đến dưới 7 thẩm định viên về giá

2 điểm

- Số lượng thẩm định viên về giá tính trung bình trong thời kỳ đánh giá từ 7 đến 10 thẩm định viên về giá

3 điểm

- Số lượng thẩm định viên về giá hành nghề tính trung bình trong thời kỳ đánh giá từ 11 đến 15 thẩm định viên về giá

4 điểm

- Số lượng thẩm định viên về giá hành nghề tính trung bình trong thời kỳ đánh giá trên 15 thẩm định viên về giá

5 điểm

1.3. Số lượng chứng thư thẩm định giá

Tối đa 2,5 điểm

- Phát hành dưới 500 chứng thư thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

1 điểm

- Phát hành từ 500 đến dưới 1000 chứng thư thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

1,5 điểm

- Phát hành từ 1000 chứng thư thẩm định giá đến dưới 5000 chứng thư thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

2 điểm

- Phát hành từ 5000 chứng thư thẩm định giá trở lên trong thời kỳ đánh giá

2,5 điểm

1.4. Doanh thu cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Tối đa 2,5 điểm

- Dưới 5 tỷ đồng trong thời kỳ đánh giá

1 điểm

- Từ 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng trong thời kỳ đánh giá

1,5 điểm

- Từ 15 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng trong thời kỳ đánh giá

2 điểm

- Trên 30 tỷ đồng trong thời kỳ đánh giá

2,5 điểm

1.5. Số lượng chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

Tối đa 5 điểm

- Duy trì 01 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

2 điểm

- Duy trì từ 2 đến 3 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

3 điểm

- Duy trì từ 4 đến 5 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá trong thời kỳ đánh giá

4 điểm

- Duy trì từ 6 chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá trở lên trong thời kỳ đánh giá

5 điểm

1.6. Cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Tối đa 5 điểm

- 01 lĩnh vực (thẩm định giá tài sản)

3 điểm

- Cả 02 lĩnh vực (thẩm định giá tài sản và thẩm định giá doanh nghiệp)

5 điểm

II. Chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá và tuân thủ nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá

Tối đa 50 điểm

2.1. Chấp hành quy định về báo cáo thường xuyên, đột xuất trong thời kỳ đánh giá

Tối đa 5 điểm

- Báo cáo thường xuyên đúng hạn

4 điểm

- Báo cáo đột xuất đầy đủ (trường hợp trong kỳ đánh giá, doanh nghiệp không được yêu cầu báo cáo đột xuất thì được chấm 1 điểm)

1 điểm

2.2. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Tối đa 30 điểm

- Nếu vi phạm hành chính về thẩm định giá (bao gồm cả vi phạm hành chính của doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp trừ các trường hợp sau: vi phạm quy định tại điểm 2.1, đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; có thẩm định viên bị tước thẻ thẩm định viên về giá): trừ 10 điểm nếu vi phạm 1 lần, tối đa trừ hết số điểm tại mục 2.2

- Nếu bị xử lý vi phạm hành chính kèm theo hình thức đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị trừ hết số điểm tại mục 2.2

- Nếu bị xử lý vi phạm hành chính kèm theo hình thức tước thẻ thẩm định viên về giá đối với từ 01 thẩm định viên về giá trở lên bị trừ hết số điểm tại mục 2.2

2.3. Không có đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức/cá nhân đối với chứng thư thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá phát hành gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); không có phản ánh/kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lỗi của thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp thẩm định giá

Tối đa 15 điểm

- Nếu có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức/cá nhân đối với chứng thư thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có phản ánh/kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lỗi của thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp thẩm định giá thì mỗi vụ việc bị trừ 1 điểm, tối đa trừ hết số điểm tại mục 2.3.

- Nếu có đơn phản ánh về việc doanh nghiệp thẩm định giá không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng thẩm định giá hoặc trong trường hợp hoạt động thẩm định giá gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân do không tuân thủ các quy định về thẩm định giá thì mỗi vụ việc bị trừ 1 điểm, tối đa trừ hết số điểm tại mục 2.3.

III. Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, tổ chức

Tối đa 10 điểm

3.1. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chủ trì soạn thảo trong thời kỳ đánh giá

Tối đa 5 điểm

Trường hợp trong thời kỳ đánh giá, Bộ Tài chính có lấy ý kiến tham gia của các doanh nghiệp thẩm định giá

- Tham gia dưới 30% số lượng văn bản

2 điểm

- Tham gia từ 30% đến dưới 50% số lượng văn bản

3 điểm

- Tham gia đúng hạn từ 50% đến dưới 80% số lượng văn bản hoặc tham gia từ 80% số lượng văn bản nhưng không đúng hạn

4 điểm

- Tham gia đúng hạn từ 80% số lượng văn bản

5 điểm

Trường hợp trong thời kỳ đánh giá, Bộ Tài chính không lấy ý kiến tham gia của các doanh nghiệp thẩm định giá

5 điểm

3.2. Có thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật tham dự Hội nghị thường niên giám đốc thẩm định giá

2,5 điểm

Trường hợp trong thời kỳ đánh giá, Bộ Tài chính không tổ chức Hội nghị thường niên giám đốc thẩm định giá

2,5 điểm

3.3. Tham dự các hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) tổ chức trong thời kỳ đánh giá

Tối đa 2,5 điểm

Trường hợp trong thời kỳ đánh giá, Bộ Tài chính có tổ chức hội nghị

- Có thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật tham gia nhưng dưới 30% số lượng hội nghị

1 điểm

- Có thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật tham gia từ 30% đến dưới 50% số lượng hội nghị

1,5 điểm

- Có thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật tham gia từ 50% đến dưới 80% số lượng hội nghị

2 điểm

- Có thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật tham gia trên 80% số lượng hội nghị

2,5 điểm

Trường hợp trong thời kỳ đánh giá, Bộ Tài chính không tổ chức hội nghị

2,5 điểm

IV. Tham gia phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế

Tối đa 5 điểm

- Có thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp tham dự Hội nghị do Hiệp hội các nhà thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) tổ chức

1,5 điểm/mỗi thẩm định
viên tham gia, tối đa 3 điểm

- Có thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp tham dự Hội nghị do Hội đồng tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) tổ chức

2 điểm

V. Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá của Bộ, ngành, địa phương

Tối đa 5 điểm

Có tham gia tư vấn hỗ trợ hoạt động định giá của Nhà nước, thẩm định giá của Nhà nước, định giá trong tố tụng hình sự

Mỗi cuộc tư vấn được cộng 1 điểm, tối đa 5 điểm

VI. Tham gia phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thẩm định giá

Tối đa 5 điểm

Thẩm định viên về giá là đại diện pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá có bài báo, nghiên cứu khoa học về thẩm định giá đã được đăng tải:

Tối đa 5 điểm

6.1. Trên các tạp chí có chuyên mục thẩm định giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép

0,5 điểm/bài, tối đa 2 điểm

6.2. Trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành kinh tế theo quy định của pháp luật

1 điểm/bài

Tổng cộng

100 điểm

PHỤ LỤC II.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
MÃ SỐ: .........../TĐG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……., ngày … tháng … năm ……

BÁO CÁO

Tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Công ty ………………………………………… báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá năm ............. như sau:

1. Tình hình chung về doanh nghiệp

- Tên của doanh nghiệp thẩm định giá;

- Loại hình doanh nghiệp: ..................................................

- Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch:

- Email và số điện thoại liên hệ (nếu có):

- Mã số doanh nghiệp thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp: ........ /TĐG, cấp lần đầu ngày .................. cấp lại lần thứ ............. ngày ............;

- Thông tin về đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá, gồm: họ và tên, năm sinh, giới tính, số thẻ thẩm định viên về giá;

- Tên gọi, người đứng đầu và địa chỉ của các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá;

- Chi tiết mức vốn góp của các thành viên là tổ chức (nếu có) đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần trong năm và người đại diện phần vốn góp của tổ chức; bao gồm tất cả các thời điểm có điều chỉnh liên quan đến vốn góp trong kỳ báo cáo;

- Chi tiết mức vốn góp tại thời điểm báo cáo của các thẩm định viên về giá tại công ty; bao gồm tất cả các thời điểm có điều chỉnh liên quan đến vốn góp trong kỳ báo cáo.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: có/không

+ Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm, số hợp đồng bảo hiểm (nếu có):...

- Trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp: có/không

+ Mức trích lập dự phòng của năm báo cáo:....; Tổng số dư trích lập dự phòng:....

2. Hoạt động thẩm định giá trong kỳ báo cáo

2.1. Chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá theo loại hình dịch vụ:

CHỈ TIÊU

Số lượng chứng thư thẩm định giá phát hành

Tổng giá trị tài sản thẩm định giá (theo chứng thư)

Doanh thu thuần (doanh thu thực nhận theo hợp đồng,

Đvt: triệu đồng)

Trong kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước

Trong kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước

Trong kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước

Tổng số

Trong đó:

(1) Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

1.1. Bất động sản

1.2. Động sản

1.3. Giá trị doanh nghiệp

1.4. Khác

(2) Sử dụng nguồn vốn khác

1.1. Bất động sản

1.2. Động sản

1.3. Giá trị doanh nghiệp

1.4. Khác

2.2. Kết quả hoạt động thẩm định giá

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Trong kỳ báo cáo

Cùng kỳ năm trước
(hạch toán chính xác)

1. Tổng doanh thu hoạt động thẩm định giá

2. Tổng chi phí hoạt động thẩm định giá

3. Lợi nhuận ròng của hoạt động thẩm định giá

2.3. Tư vấn hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá

Số lượng cuộc tư vấn (nếu có) kèm theo tài liệu chứng minh,

2.4. Hoạt động nghiên cứu

Số lượng bài báo, nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí có chuyên mục thẩm định giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, các tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành kinh tế theo quy định của pháp luật (nếu có) kèm theo tài liệu chứng minh gồm: bản photo mục lục của tạp chí có tên bài báo, nghiên cứu khoa học và bản photo bài báo, nghiên cứu khoa học được đăng tải.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế (nếu có)

4. Phương hướng nhiệm vụ; đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung báo cáo trên đây.

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP
(Chức vụ, chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

BÁO CÁO DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ TẠI DOANH NGHIỆP
(Phục vụ thông báo Danh sách thẩm định viên về giá hằng năm)
(Kèm theo Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
MÃ SỐ: .........../TĐG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……., ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ TẠI DOANH NGHIỆP
(Phục vụ thông báo Danh sách thẩm định viên về giá hằng năm)

Loại hình doanh nghiệp: ................i……………

TT

Họ tên

Năm sinh

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (tích X nếu đúng)

Chức danh hành nghề (Tổng giám đốc/Giám đốc/Giám đốc chi nhánh/Thẩm định viên)

Tư cách thành viên tại doanh nghiệpii

Thẻ thẩm định viên về giá

Xác nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giáiii

Số

Ngày cấp

Trụ sở chính

1

2

....

Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá

1

....

* Hồ sơ kèm theo gồm có:

- Bản sao xác nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo lĩnh vực chuyên môn còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký hành nghề hoặc tài liệu chứng minh đã cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định, trừ trường hợp thẻ thẩm định viên về giá được cấp dưới 01 năm tính đến thời điểm ngày 01/01 của năm liền kề năm báo cáo;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản kê khai tỷ lệ vốn góp đối với thẩm định viên về giá là cổ đông đối với doanh nghiệp thẩm định giá là công ty cổ phần;

* Doanh nghiệp cam kết

...............iv …………… xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Danh sách này.

2. .............iv …………… cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng dấu)

____________________

i Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần theo quy định tại Điều 49 Luật Giá năm 2023.

ii Thẩm định viên là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, thành viên hợp danh, chủ doanh nghiệp hay cổ đông sáng lập, người đại diện của thành viên là tổ chức tại doanh nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Giá năm 2023.

Iii Ghi rõ số xác nhận, thời gian khóa học và đơn vị tổ chức

iv Tên doanh nghiệp thẩm định giá

THE MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No. 38/2024/TT-BTC

Hanoi, May 16, 2024

 

CIRCULAR

PRESCRIBING ASSESSMENT OF OPERATIONS OF VALUATION ENTERPRISES; ESTABLISHMENT OF PROVISIONS FOR PROFESSIONAL RISKS, OPERATIONAL REPORTING BY VALUATION ENTERPRISES, AND COSTS ASSOCIATED WITH VALUATION OPERATIONS OF VALUATION COUNCILS

Pursuant to the Prices Law dated June 19, 2023;

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2023/ND-CP dated April 20, 2023 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance of Vietnam;

At the request of the Director of the Department of Price Management;

The Minister of Finance of Vietnam promulgates a Circular prescribing assessment of operations of valuation enterprises; establishment of provisions for professional risks, operational reporting by valuation enterprises, and costs associated with valuation operations of valuation councils.

Article 1. Scope

This Circular elaborates on point e clause 10 Article 14 of the Prices Law regarding the assessment of operations of valuation enterprises; points e and h clause 2 Article 53 of the Prices Law regarding the establishment of provisions for professional risks, and operational reporting by valuation enterprises; clause 1 Article 65 of the Prices Law regarding costs associated with valuation operations of valuation councils.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Price authorities, regulatory authorities competent to establish valuation councils, valuation enterprises, valuers, and other relevant organizations and individuals.

Article 3. Assessment of operations of valuation enterprises

1. Contents of assessment

a) Maintenance of fulfillment of eligibility requirements to provide valuation services;

b) Compliance with regulations of law on valuation and fulfillment of obligations of valuation enterprises;

c) Cooperation in formulating and organizing the implementation of legislative documents on prices and valuation with the Ministry of Finance of Vietnam that plays the leading role in performing such tasks;

d) Cooperation in performing international cooperation tasks;

dd) Cooperation in performing state management of prices and valuation with Ministries, central-government authorities and local governments;

e) Cooperation in doing scientific researches in the field of valuation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.During the period from April 15 to the end of May 31 of each year, the Department of Price Management shall carry out assessment of operations of the valuation enterprises that meet all of the following conditions:

a) Have been issued with certificate of eligibility to provide valuation services before the assessment period;

b) Have fulfilled eligibility requirements to be satisfied by valuation enterprises for at least 06 months in the assessment period;

c) Have fulfilled eligibility requirements to be satisfied by valuation enterprises during the period in which the assessment is carried out.

Valuation enterprises shall submit the reports prescribed in point a clause 1 Article 5 of this Circular which shall be then used as the basis for assessment of their operations.

3. The assessment shall be carried out by scoring assessment contents on the basis of the following information:

a) Information/data in the reports prescribed in Point a Clause 1 Article 5 of this Circular;

b) Information/data obtained during the performance of state management of valuation in respect of valuation enterprises and valuers;

c) Information received from Ministries, central-government authorities, local governments, and other organizations and individuals (if any).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. The purpose of an assessment is to improve the operational quality of the assessed valuation enterprise. Assessment results will be published by the Department of Price Management on the website of the Ministry of Finance of Vietnam before June 30 each year. Assessment results do not reflect the quality of specific valuation certificates or valuation reports issued or made by valuers or valuation enterprises.

Article 4. Provisions for professional risks established by valuation enterprises

1. Each valuation enterprise that does not purchase professional liability insurance shall be required to establish a provision for professional risks and make an annual contribution equaling 1% of its revenues earned from provision of valuation services (exclusive of VAT) to its provision for professional risks at the end of the fiscal year. This contribution shall be recorded in the same manner as provision for payables.

2. If the closing balance on the provision for professional risks of a valuation enterprise exceeds 10% of its last 03 years' average revenue from provision of valuation services (exclusive of VAT), the excess amount shall be reversed and recorded as other incomes of the valuation enterprise.

3. Valuation enterprises shall formulate and promulgate their own internal regulations on management and use of provisions for professional risks.

4. When an enterprise terminates its provision of valuation services, the unused balance on its provision for professional risks shall be recorded as its other incomes.

Article 5. Operational reporting by valuation enterprises

1. Periodic reports:

a) Within the period from January 01 to March 31 each year, each valuation enterprise shall make a periodic report on its current status and certain valuation criteria using the form in Appendix II enclosed herewith. The report includes data collected from January 01 to December 31 of the year preceding the year in which the report is submitted. Such a report must be submitted by March 31 of the year preceding the year in which the report is submitted.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Periodic reports mentioned in clause 1 of this Article are submitted to the Ministry of Finance of Vietnam (via the Department of Price Management)

a) directly at the correspondence section of the Ministry of Finance of Vietnam;

b) by post;

c) by fax or via the following email: baocaotdg@mof.gov.vn (scanned copies); or

d) via the specialized reporting software system of the Ministry of Finance of Vietnam (if any).

3. Ad hoc reports: Valuation enterprises shall submit ad hoc reports on the compliance with regulations of law on valuation by the valuation enterprise and by its valuers

a) at the written request of the Ministry of Finance of Vietnam (via the Department of Price Management); or

b) at the written request of inspection authorities, state audit offices, or authorities competent to initiate proceedings, to serve the consideration of signs of violations involving valuation certificates and/or valuation reports issued or made by the valuation enterprises in accordance with regulations of laws on inspection and state audit, and the criminal procedure code.

4. Valuation enterprises assume responsibility for the accuracy and truthfulness of information and data provided in their reports.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Expenditures on valuation operations conducted by valuation councils in the cases prescribed in clause 1 Article 65 of the Prices Law, and limits thereof are subject to the following provisions:

a) Business trip allowances are determined according to provisions of the Circular No. 40/2017/TT-BTC dated April 28, 2017 of the Ministry of Finance of Vietnam and its amending or superseding documents (if any);

b) Expenditures on surveys and collection of information on the property to be valued are determined according to point c clause 5 Article 3 of the Circular No. 109/2016/TT-BTC dated June 30, 2016 of the Ministry of Finance of Vietnam and its amending or superseding documents (if any);

c) Expenditures on preparation of reports on specialized descriptions or explanations serving the property valuation of the valuation council are determined according to clause 3 Article 1 of the Circular No. 42/2022/TT-BTC dated July 06, 2022 of the Minister of Finance of Vietnam and its amending or superseding documents (if any); the expenditure limit is VND 1.200.000/report;

d) Expenditures on meetings of the valuation council are determined according to clause 3 Article 1 of the Circular No. 42/2022/TT-BTC and its amending or superseding documents (if any);

dd) Expenditures on office stationery and printing of documents serving the property valuation are paid according to lawful invoices and receipts and do not exceed those specified in allocated cost estimates;

e) Expenditures on hiring of persons possessing professional certificates as prescribed to act as members of the valuation council, hiring of qualified inspection organizations to carry out inspection of technical-economic status and quality of property, and hiring of property valuation organizations (if any) are determined in accordance with regulations of law on bidding;

g) The head of the authority competent to establish the valuation council shall consider and decide other costs associated with valuation operations of the valuation council which are not mentioned in Points a, b, c, d and dd Clause 1 of this Article within his/her competence or request competent authorities to make decision on these costs in accordance with applicable laws.

2. Provisions on expenditures other than salaries of officials and public employees to be covered by state budget-funding enshrined in this Circular and other legislative documents referred to in this Circular shall apply until regulations on salary reform under the Resolution No. 27/NQ-TW dated May 21, 2018 of the 7th Meeting of the 12th Central Executive Committee come into force.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Management, use and statement of funding used for covering costs of valuation operations conducted by valuation as prescribed in clause 1 of this Article shall be carried out in accordance with applicable regulations of law on management of state budget and in an economic and efficient manner that combats wastefulness.

Article 7. Effect

1. This Circular comes into force from July 01, 2024.

2. The following regulations shall cease to have effect from July 01, 2024:

a) The Circular No. 38/2014/TT-BTC dated March 28, 2014 of the Minister of Finance of Vietnam;

b) Article 2 of the Circular No. 76/2020/TT-BTC dated August 14, 2020 of the Minister of Finance of Vietnam;

c) The Circular No. 323/2016/TT-BTC dated December 16, 2016 of the Minister of Finance of Vietnam;

d) The Circular No. 60/2021/TT-BTC dated July 21, 2021 of the Minister of Finance of Vietnam;

dd) The Circular No. 25/2019/TT-BTC dated April 22, 2019 of the Minister of Finance of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Relevant organizations and individuals shall be responsible for implementation of this Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance of Vietnam for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Tan Can

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 38/2024/TT-BTC ngày 16/05/2024 quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.323

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!