Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 127/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 03/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 127/2005/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1627/2001/QĐ-NHNN NGÀY 31/12/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Khách hàng vay tại tổ chức tín dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có nhu cầu vay vốn, có khả năng trả nợ để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống ở trong nước và nước ngoài. Trường hợp khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định riêng.".

2. Khoản 4 và 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ vay đối với các khoản nợ vay của khách hàng theo hai phương thức sau:

a) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi.

b) Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.".

3. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"6. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống mà khách hàng gửi đến tổ chức tín dụng là một tập hợp những đề xuất; trong đó có nhu cầu vốn, vay vốn, cách thức sử dụng vốn và cách thức trả nợ vay trong một khoảng thời gian xác định.".

4. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ; việc phạt chậm trả đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thoả thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có nợ quá hạn vào tài khoản cho vay thích hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.".

5. Điều 21 được sửa đổi như sau:

"Điều 21. Kiểm tra, giám sát vốn vay

1. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm và có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng.

2. Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình và thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm hoạt động của tổ chức tín dụng và tính chất của khoản vay, nhằm bảo đảm hiệu quả và khả năng thu hồi vốn vay; gửi quy trình kiểm tra giám sát vốn vay của khách hàng cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước".

6. Điều 22 được sửa đổi như sau:

"Điều 22. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

1. Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ được coi là nợ quá hạn và phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng này được phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 4.

b) Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì tổ chức tín dụng xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng này được phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5.

2. Các tổ chức tín dụng phải ban hành quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phân cấp, uỷ quyền cho các Chi nhánh của mình quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải bảo đảm Hội sở chính nắm được kịp thời, đầy đủ và chính xác các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong toàn hệ thống. Các tổ chức tín dụng phải gửi quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

3. Đối với các khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các tổ chức tín dụng phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng.".

7. Khoản 1 Điều 23 được sửa đổi như sau:

"1. Khách hàng vay bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính;".

Điều 2. Cụm từ "pháp nhân" tại Điều 7 và Điều 10 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được thay bằng cụm từ "tổ chức".

Điều 3. Định kỳ, các tổ chức tín dụng căn cứ vào tình trạng trả nợ vay, kết quả đánh giá hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính và trả nợ của khách hàng vay để phân loại nợ vay của khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ quy định tại các văn bản: Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng; công văn số 405/NHNN-CSTT ngày 16/4/2002 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn; công văn số 950/NHNN-CSTT ngày 3/9/2002 về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay; công văn số 1140/NHNN-CSTT ngày 29/9/2003 về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn; các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------------

No. 127/2005/QD-NHNN

Hanoi, February 3, 2005

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE REGULATION ON LENDING BY CREDIT INSTITUTIONS TO CUSTOMERS ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO. 1627/2001/QD-NHNN DATED 31 DECEMBER 2001 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on Credit Institutions No. 20/2004/QH11 dated 15 June 2004;
- Pursuant to Decree No. 86/2002/ND-CP dated 5 November 2002 of the Government providing for the function, assignment, authority and the organizational structure of the ministries and ministerial-level agencies.
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1. To amend, supplement several Articles of the Regulation on the lending by credit institutions to customers issued in conjunction with the Decision No. 1627/2001/QD-NHNN dated 31 December 2001 of the Governor of the State Bank as follows:

1. Paragraph 2, Article 2 shall be amended, supplemented as follows:

2. Customers borrowing from credit institutions shall be Vietnamese and foreign organizations, individuals that are capable of repayment and have demand for funds borrowing to perform investment projects, plan of production, business and service activity or investment projects, plan of domestic and overseas living standard improvement. The State Bank of Vietnam shall issue a separate provision for cases where customers borrow funds for performing investment projects, plan of production, business, service overseas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Restructuring of the repayment period is the adjustment of repayment period, debt rescheduling made by credit institutions for customers loans in accordance with 2 following methods:

a. Adjustment of repayment period is the approval by credit institutions of the change in repayment period of loan principals and/or interests within the term of lending previously agreed in a credit contract where the last repayment period is not changed.

b. Debt rescheduling is the approval by credit institutions of the extension of the repayment period of loan principals and/or interests beyond the term of lending previously agreed in the credit contract.

3. Paragraph 6, Article 3 shall be amended, supplemented as follows:

6. Investment project, plan of production, business, service activity or living standard improvement sent to credit institution by customers is a set of proposals which include among others those on funds requirement, funds borrowing, the way how to use these funds and to make repayment of the funds borrowed in a defined period of time

4. Paragraph 2, Article 13 shall be amended, supplemented as follows:

2. For loans which are not duly repaid, considered by the credit institutions as not able to be duly repaid and not accepted by them for the restructuring of the repayment period, the outstanding principals of that credit contract shall be considered as overdue debt and the credit institutions shall take measures for debt recovery; the late repayment penalty imposed on overdue debts and loan interests shall be agreed upon by two parties on the basis of provisions of applicable laws. Credit institutions shall classify the total outstanding principals of the customer, who have overdue debts, to appropriate lending accounts in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam.

5. Article 21 shall be amended as follows:

Article 21. Monitor and supervision of the borrowed funds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Credit institutions shall work out the procedures and carry out the monitor and supervision of the borrowing process, the use of borrowed funds and repayment of customers in line with the operational characteristics of credit institutions, the nature of loans in order to secure the efficiency and recoverability of loans, then submit the procedures for the monitor, supervision of borrowed funds of customers to the State Bank Inspector.

6. Article 22 shall be amended as follows:

Article 22. Restructuring of repayment period

1. Credit institutions shall, based on their financial capacity and the revaluation result of the repayment ability of borrowing customers, make decision by themselves on the restructuring of the repayment period. The entire outstanding principals of customers whose loans repayment period is restructured shall be considered as overdue debt and classified as debts in the group 2 to group 5 in accordance with applicable provisions on the debt classification of the State Bank of Vietnam.

a. If a customer fails to duly repay the loan principals and/or interests within the lending period agreed in the credit contract and is assessed by the credit institutions to be able to repay in the following periods, credit institutions shall consider the adjustment of repayment period of loan principals and/or interests. The entire outstanding principals of this customer shall be classified as debts in the group 2 to group 4.

b. If a customer fails to repay in full the loan principals and/or interests on the due date agreed in the credit contract and is assessed by the credit institutions to be able to repay in a certain period of time after the term of lending, credit institutions shall consider the debt rescheduling with the period in line with repayment source of customer. The entire outstanding principals of this customer shall be classified as debts in the group 3 to group 5.

2. Credit institutions must issue provisions on the restructuring of repayment period in line with provisions of the State Bank of Vietnam; the decentralization, delegation of authority to their branches to make decision on the restructuring of the repayment period must ensure the Head office of the timely, full and accurate understanding of loans, the repayment period of which is restructured within the entire system. Credit institutions shall send their regulation on the restructuring of the repayment period to the State Bank Inspector right after its issuance.

3. For borrowed loans the repayment period of which is restructured, credit institutions must make report in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam on the statistic reporting regime applicable to credit institutions.

7. Paragraph 1 Article 23 shall be amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. The words legal entity mentioned in Article 7 and Article 10 of the Regulation on the lending by credit institutions to customers issued in conjunction with the Decision No. 1627/2001/QD-NHNN dated 31 December 2001 of the State Bank shall be replaced by the word organization

Article 3. Periodically, credit institutions shall base on the repayment status, result of business, financial and repayment capacity of borrowing customers to classify loans of customers in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam on debt classification, provisioning and use of provisions for dealing with risks in banking activities of the credit institutions.

Article 4. This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette. To repeal provisions in following documents: Decision No. 688/2002/QD-NHNN dated 1 July 2002 of the Governor of the State Bank on the implementation of overdue debt classification for loans of customers at credit institutions; Official Dispatch No. 405/NHNN-CSTT dated 16 April 2002 guiding the implementation of the provisions of overdue debt classification; Official Dispatch No. 950/NHNN-CSTT dated 3 September 2002 on the carrying over of overdue debts in respect of the late payment of principals and loan interest; Official Dispatch No. 1140/NHNN-CSTT dated 29 September 2003 on the application of the overdue interest rate and the timing for the calculation of overdue interest; and other provisions in contrary to this Decision.

Article 5. Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Bank's branches in provinces, cities under the central Governments management, the Board of Directors and General Directors (Directors) of Credit Institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 sửa đổi Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61.808

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!