Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 405/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 405/NHNN-CSTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 405/NHNN-CSTT NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2002 quy định: Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, thì tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện quy định này như sau:

1. Trong thời gian từ ngày 01/02/2002 đến 30/6/2002, các tổ chức tín dụng chưa thực hiện việc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN mà thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Kể từ 01/7/2002, các tổ chức tín dụng thực hiện việc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN như sau:

a. Các khoản vay theo các hợp đồng tín dụng được ký kết trước và sau ngày 01/02/2002 đều áp dụng quy định về chuyển nợ quá hạn tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.

b. Đến kỳ hạn trả nợ gốc trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu khách hàng không trả đúng hạn số nợ gốc phải trả của kỳ hạn đó và không được tổ chức tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, thì tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ gốc thực tế còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn.

c. Đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, nếu khách hàng không trả hết số nợ gốc hoặc nợ lãi phải trả đúng hạn và không được tổ chức tín dụng chấp thuận gia hạn nợ gốc hoặc nợ lãi, thì tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ gốc thực tế còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn.

d. Trường hợp không thực hiện việc chuyển nợ quá hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN: Các tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi và cho vay các dự án đầu tư tín dụng phát triển của Nhà nước theo chỉ định và uỷ thác của Chính phủ, thì việc chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ vay này, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với trường hợp khách hàng có khả năng chậm trả lãi vốn vay một số ngày làm việc so với kỳ hạn trả lãi, các tổ chức tín dụng cần thực hiện các biện pháp: Hướng dẫn cho khách hàng vay biết và thực hiện theo quy định mới về chyển nợ quá hạn; chủ động đôn đốc khách hàng vay trả nợ lãi đúng hạn; thoả thuận với khách hàng định kỳ thu lãi phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của sản phẩm, cây trồng, vật nuôi...; hoặc, có thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về việc quá một số ngày làm việc nhất định so với kỳ hạn trả lãi mà khách hàng vay không trả và không có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng chuyển nợ gốc khoản vay đó sang nợ quá hạn.

3. Về áp dụng lãi suất đối với nợ gốc quá hạn:

a. Mức lãi suất áp dụng đối với nợ gốc quá hạn thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN.

b. Đối với dư nợ quá hạn chuyển theo trường hợp b điểm 1 văn bản này, thì chỉ áp dụng lãi suất nợ quá hạn đối với phần dư nợ gốc của kỳ hạn mà khách hàng không trả đúng hạn; đối với phần dư nợ gốc chưa đến kỳ hạn trả nợ nhưng phải chuyển nợ quá hạn, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay trong hạn đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng.

Đối với dư nợ quá hạn chuyển theo trường hợp c điểm1 văn bản này, thì áp dụng lãi suất nợ quá hạn đối với toàn bộ só dư nợ gốc đã chuyển nợ quá hạn.

4. Việc hạch toán, theo dõi nợ quá hạn, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Việc phân loại và trích lập dự phòng rủi ro đối với số dư nợ quá hạn phát sinh, các tổ chức tín dụng thực hiện theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
--------------------------

No. 405/NHNN-CSTT
Re: Guidance on compliance with the provision on conversion to overdues

Hanoi, April 16, 2002

 

To: Credit Institutions

Paragraph 2 Article 13 of the Regulation on lending by credit institutions to customers issued in conjunction with Decision No.1627/2001/QD-NHNN dated 31 December, 2001 of the Governor of the State Bank of Vietnam, effective from 01 February, 2002 stipulates: If a customer fails to make a timely repayment by the time of the repayment of principal or payment of interest and their term of repayment is not adjusted or rescheduled, credit institutions shall classify the total outstanding amount of the debt as overdues. The State Bank of Vietnam provides guidance on the compliance by credit institutions with this provision as follows:

1. From 1 February, 2002 to 30 June, 2002, credit institutions shall not yet undertake the classification of overdues in accordance with the Regulation on the lending issued in conjunction with Decision No.1627/2001/QD-NHNN but comply with the provision in paragraph 2 Article 13 of the Regulation on lending issued in conjunction with the decision No.284/2000/QD-NHNN1 dated 25 August, 2000 of the Governor of the State Bank. As from 1 July, 2002, credit institutions shall undertake the classification of overdues in compliance with provision in paragraph 2 Article 13 of the Regulation issued in conjunction with Decision No. 1627/2001/QD-NHNN as follows:

a. Provision on the classification of overdues in paragraph 2 Article 13 of the Regulation on lending issued in conjunction with Decision No.1627/2001/QD-NHNN shall be applicable to loans made under credit contracts which were and are entered into prior and after 1 February, 2002;

b. By the time of principal payment within the repayment period agreed upon in a credit contract, if a customer fails to make the timely payment of the due principal and the credit institution does not agree to adjust the repayment date for the principal, the credit institution shall classify the total remaining principal of that credit contract as overdues.

c. By the end of the repayment period as agreed upon in a credit contract, if a customer fails to make fully the timely payment of the due principal and interest and the credit institution does not agree to extend the repayment date for the principal and interest, the credit institution shall classify the total remaining principal of that credit contract as overdues.

d. Cases where the classification of overdues in accordance with provision in paragraph 2 article 13 of the Regulation on lending by credit institutions to customers issued in conjunction with Decision No.1627/2001/QD-NHNN is not applicable: For preferred loans and made to State developmental investment projects under direction or entrustment of the Government, the classification of overdues in respect of these loans shall be made in accordance with provisions of the Government.

2. For cases where it is possible that customers delay their payment for several working days after the repayment date, credit institutions should take following measures: providing guidance to customers for their knowledge and compliance with new provisions on the classification of overdues; taking initiative to force their timely payment of interests; agreeing with customers on the interest collection dates corresponding to the cycle of their production, trading of products, crops, husbandry or agreeing in credit contracts on the classification of overdues of interest payments which are made a certain number of working days after the payment date and for which there is no written request for rescheduling being made.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. The level of interest applicable to overdue debts shall be applied in accordance with provision in paragraph 2 Article 11 of the Regulation on lending issued in conjunction with Decision No.1627/2001/QD-NHNN.

b. For the overdue outstanding debt that is classified as overdues under point b paragraph 1 of this correspondence, the overdue interest rate shall only be applicable to the overdue principal that customers fails to repay on time; for the outstanding principal that has not yet become due but has to be classified as overdues, credit institutions shall apply the interest rate agreed upon in the credit contract.

For overdue outstanding debts that are classified as overdues under point c paragraph of this correspondence, the overdue interest rate shall be applicable to the whole outstanding debts that are classified as overdues.

4. Credit institutions shall perform the accounting, monitoring of overdue debts in accordance with current provisions and related written guidelines of the State Bank of Vietnam.

5. Credit institutions shall perform the classification and the risk provisioning for the arising overdue debts in accordance with the Decision No. 448/2000/QD-NHNN5 dated 27 November, 2000 of the Governor of the State Bank and related written guidelines.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 405/NHNN-CSTT ngày 16/04/2002 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.037

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!