Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 52/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hiệu: 52/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động ngân hàng.

5. Về tiền tệ và hoạt động ngân hàng:

a) Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia để Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chính sách này; trình Chính phủ đề án phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

b) Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; quyết định giải thể, chấp thuận chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra, thanh tra hoạt động ngân hàng, kiểm soát tín dụng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền;

d) Quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ

đ) Chủ trì lập và theo dõi kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế;

e) Quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hối và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vàng;

f) Ký kết, tham gia điều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật;

g) Đại diện cho Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tiền tệ và ngân hàng quốc tế trong những trường hợp được Chủ tịch nước, Chính phủ ủy quyền;

h) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngân hàng.

6. Thực hiện chức năng Ngân hàng Trung ương:

a) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền;

b) Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho nền kinh tế;

c) Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trường mở;

d) Kiểm soát dự trữ quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

đ) Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, làm dịch vụ thanh toán, quản lý việc cung ứng các phương tiện thanh toán;

e) Làm đại lý và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc Nhà nước;

f) Tổ chức hệ thống thông tin và làm các dịch vụ thông tin ngân hàng.

7. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

9. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật, quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước.

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định của pháp luật.

12. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

13. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước gồm có:

a) Các tổ chức giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương:

1. Vụ Chính sách tiền tệ;

2. Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng;

3. Vụ Hợp tác quốc tế;

4. Vụ Quản lý ngoại hối;

5. Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gọi tắt là Vụ Các ngân hàng);

6. Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác;

7. Vụ Tổng kiểm soát;

8. Vụ Tín dụng;

9. Vụ Kế toán - Tài chính;

10. Vụ Tổ chức cán bộ;

11. Vụ Pháp chế;

12. Thanh tra Ngân hàng;

13. Văn phòng;

14. Sở Giao dịch;

15. Cục Phát hành và Kho quỹ;

16. Cục Công nghệ tin học Ngân hàng;

17. Cục Quản trị.

Các tổ chức nêu tại khoản này có phòng và do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

b) Các Chi nhánh ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

d) Các tổ chức sự nghiệp:

1. Thời báo Ngân hàng;

2. Tạp chí Ngân hàng;

3. Học viện Ngân hàng;

4. Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;

5. Trung tâm Thông tin tín dụng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 52/2003/ND-CP

Hanoi, May 19, 2003

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM STATE BANK

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 12, 1997 Law on Vietnam State Bank;
Pursuant to Resolution No. 02/2002/QH11 of August 5, 2002 of the first session of the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam prescribing the list of ministries and ministerial-level agencies of the Government;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposals of the Governor of Vietnam State Bank and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

Vietnam State Bank (hereinafter called the State Bank for short) is a ministerial-level agency of the Government, which functions to perform the State management over monetary and banking activities and acts as the Central Bank of the Socialist Republic of Vietnam; performs the State management over public services and acts as representative of the owner of State capital portions at State-invested enterprises operating in the banking field as prescribed by law.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government and/or the Prime Minister bills, draft ordinances and other legal documents on monetary and banking activities.

2. To submit to the Government and/or the Prime Minister the development strategies and plannings, long-term, five-year and annual plans on monetary and banking activities.

3. To promulgate decisions, directives and circulars falling within the scope of its State management.

4. To direct, guide, inspect and take responsibility for the implementation of legal documents approved, strategies, plannings and plans as well as other legal documents within the scope of its management; to propagate, disseminate and educate in the legislation and information on banking activities.

5. On monetary and banking activities;

a/ To formulate the national monetary policies for the Government to consider and submit them to the National Assembly for decision and organization of the implementation thereof; to submit to the Government schemes on the development of the system of banks and credit institutions;

b/ To grant and withdraw permits for the establishment and operation of credit institutions, except for cases to be decided by the Prime Minister; to grant and withdraw permits for banking activities of other organizations; to decide on the dissolution, and approve the splitting, separation, consolidation or merger of credit institutions according to law;

c/ To examine and inspect banking activities, to control credit; to inspect, supervise and handle complains and denunciations, to combat corruption and negative acts; to handle law violations in the field of monetary and banking activities according to its competence;

d/ To manage the borrowing and repayment of foreign debts by enterprises according to the Government’s regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To manage foreign exchange, foreign exchange-related activities as well as gold import and export;

g/ To sign and accede to international treaties on monetary and banking activities according to law;

h/ To represent the Socialist Republic of Vietnam in international monetary and banking organizations under the authorization of the State President or the Government;

i/ To organize training and fostering courses on banking operations; to conduct scientific and technological research and application in the banking field.

6. To perform the functions of the Central Bank:

a/ To organize the printing, minting, preservation and transportation of money; to carry out the operations of money distribution, withdrawal, replacement and destruction;

b/ To effect the capital re-allocation in order to provide short-term credit and payment instruments for the economy;

c/ To regulate the monetary market; and to carry out the open-market operation;

d/ To control international reserves and manage the State’s foreign exchange reserves;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To act as an agent of, and provide banking services for, the State Treasuries;

g/ To organize the banking information system and provide banking information services.

7. To appraise, and inspect the implementation of, investment projects in the banking field according to law.

8. To effect international cooperation in the banking field according to law.

9. To decide on specific undertakings and measures and direct the implementation of mechanisms for operation of public-service organizations in the banking field as prescribed by law, to manage and direct the operation of non-business units under the State Bank.

10. To perform specific tasks and powers of the representative of the owner of State capital portions at State-invested enterprises operating in the banking field according to law.

11. To perform the State management over operation of associations and non-governmental organizations in the banking field according to law.

12. To decide on, and direct the implementation of, its administrative reform program according to the objectives and contents of the State’s administrative reform program already approved by the Prime Minister;

13. To manage its organizational apparatus and payroll; to direct the realization of wage policies as well as policies on preferential treatment, commendation, rewards and disciplines towards State officials and employees under its management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15. To participate in the formulation of the country’s socio-economic development strategies and plans.

Article 3.- The organizational structure of the State Bank consists of

a/ Organizations assisting the State Bank Governor in performing the State management functions and the function of the Central Bank:

1. The Monetary Policy Department;

2. The Banking Development Strategy Department;

3. The International Cooperation Department;

4. The Foreign Exchange Management Department;

5. The Department for Banks and Non-Bank Credit Institutions (called the Bank Department for short);

6. The Department for Cooperative Credit Institutions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The Credit Department;

9. The Accounting-Finance Department;

10. The Organization and Personnel Department;

11. The Legal Department;

12. The Banking Inspectorate;

13. The Office;

14. The Transaction Office;

15. The Issuance and Vault Department;

16. The Department for Banking Information Technology;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The organizations stated in this Clause consist of various sections which shall be decided by the State Bank Governor after reaching agreement with the Minister of the Interior.

b/ The branches in provinces and centrally-run cities.

c/ The representative office in Ho Chi Minh City.

d/ Non-business organizations:

1. The Banking Times;

2. The Banking Magazine;

3. The Banking Institute;

4. Ho Chi Minh City Banking University;

5. The Credit Information Center.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government’s Decree No. 88/1998/ND-CP of November 2, 1998 on the functions, tasks, powers and organizational apparatus of Vietnam State Bank and previous regulations contrary to this Decree.

Article 5.- Implementation responsibility

The State Bank Governor, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal People’s Committees shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.094

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!