Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/1998/NĐ-CP

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 88/1998/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước có những nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 5 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước gồm có:

1. Các đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng của Ngân hàng Trung ương:

Vụ chính sách tiền tệ,

Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng,

Vụ Quan hệ quốc tế,

Vụ Quản lý ngoại hối,

Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (gọi tắt là Vụ Các Ngân hàng),

Vụ Các Tổ chức tín dụng hợp tác,

Vụ Tổng kiểm soát,

Vụ Pháp chế,

Vụ Tín dụng,

Vụ Kế toán - Tài chính,

Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ,

Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo,

Thanh tra Ngân hàng,

Sở Giao dịch,

Cục Công nghệ tin học Ngân hàng,

Văn phòng,

Cục Quản trị.

2. Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Văn phòng đại diện ở trong nước và ở nước ngoài:

Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh,

Các Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước ở nước ngoài được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các đơn vị sự nghiệp:

Học viện Ngân hàng,

Thời báo Ngân hàng,

Tạp chí Ngân hàng,

Trung tâm thông tin tín dụng,

Trung tâm Tuyên truyền - Báo chí,

Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này.

5. Các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước cung cấp sản phẩm chuyên dùng phục vụ hoạt động ngân hàng được thành lập theo các quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Nghị định số 20/CP ngày 01 tháng 3 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và những quy định trong các văn bản khác của Chính phủ trái với Nghị định này.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 88/1998/ND-CP

Hanoi, November 02, 1998

 

DECREE

ON THE FUNCTIONS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE STATE BANK OF VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No.01/1997/QH10 of December 12, 1997;
At the proposal of the Governor of the State Bank of Vietnam and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- The State Bank of Vietnam (hereafter referred to as the State Bank for short) is a Government agency performing the function of State management over currency and banking activities and is the Central Bank of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 2.- The State Bank shall have the tasks and powers stipulated in Article 5 of the Law on the State Bank of Vietnam No.01/1997/QH10 of December 12, 1997.

Article 3.- The organizational structure of the State Bank is composed of:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Monetary Policy Department,

- The Banking Development Strategy Department,

- The International Relations Department,

- The Foreign Exchange Management Department,

- The Department for Banks and Non-Bank Credit Institutions (referred to as the Department for Banks),

- The Department for Credit Cooperatives,

- The General Control Department,

- The Legal Department,

- The Credit Department,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Department for Issuance, Storage and Fund Operations,

- The Department for Organization, Personnel and Training,

- The Banking Inspectorate,

- The Exchange Board,

- The Banking Information Technology Department,

- The Office,

- The Administration Department.

2. The State Bank's branches in the provinces and centrally-run cities.

3. Representative offices at home and abroad:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The State Bank's representative offices in foreign countries which are set up under the Prime Minister's decisions.

4. The non-business units:

- The Banking Academy,

- The Banking Times,

- The Banking Review,

- The Credit Information Center,

- The Propaganda and Press Center,

- The Management Board for International Credit Projects.

The State Bank Governor shall define the specific tasks and powers of the units specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- This Decree takes effect 15 days after its signing.

To abrogate Decree No.20-CP of March 1st, 1995 of the Government on the organizational structure of the State Bank of Vietnam and stipulations in other documents of the Government which are contrary to this Decree.

Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

THE GOVERNMENT
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152