Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1140/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 29/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1140/NHNN-CSTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1140/NHNN-CSTT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC ÁP DỤNG LÃI SUẤT NỢ QUÁ HẠN VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH LÃI NỢ QUÁ HẠN

Kính gửi:

- Các Ngân hàng thương mại Nhà nước
- Các Ngân hàng thương mại cổ phần
- Các Ngân hàng liên doanh
- Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài
- Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
- Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
- Các Công ty tài chính
- Các Công ty cho thuê tài chính

 

Theo Quyết định số 994/QĐ-NHNN ngày 28/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh sửa các văn bản pháp quy áp dụng cho các Tiểu dự án của các Ngân hàng thương mại thuộc dự án hiện đại hóa và theo đề nghị của một số Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc áp dụng lãi suất đối với nợ quá hạn do khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với các khoản nợ gốc quá hạn theo quy định tại Quy chế cho vay ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 như sau:

1. Về áp dụng lãi suất đối với nợ gốc quá hạn do khách hàng vay không trả được lãi vốn vay đúng hạn:

Tổ chức tín dụng không áp dụng lãi suất nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc chưa đến hạn trả nợ nhưng phải chuyển sang nợ quá hạn do khách hàng vay không trả lãi vốn vay đúng hạn. Tổ chức tín dụng có thể thảo thuận với khách hàng vay trong hợp đồng tín dụng về việc áp dụng phạt vi phạm thời hạn trả lãi vốn vay theo hướng dẫn tại Công văn số 242/CV-NHNN1 ngày 25/3/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Về thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn trong khoảng thời gian vượt quá kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc:

Tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng vay trong hợp dồng tín dụng về thời điểm tính lãi nợ quá hạn đối với dư nợ gốc chuyển sang nợ quá hạn là ngày chuyển sang nợ quá hạn hoặc ngày kế tiếp theo ngay sau ngày khoản vay đó đến hạn trả nợ. Đối với hợp đồng tín dụng không thỏa thuận thời điểm tính lãi nợ quá hạn, thì thời điểm tính lãi nợ quá hạn là ngày khoản vay đó chuyển sang nợ quá hạn.

 

 

Phùng Khắc Kế

(Đã Ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No: 1140/NHNN-CSTT
On the application of the overdue interest rate and the timing for the calculation of overdue interest

Hanoi, September 29, 2003

 

To :

- State Commercial banks
- Joint stock commercial banks
- Joint venture banks
- Branches of foreign banks
- The Central People's credit fund
- The local People's credit funds
- Finance companies
- Finance leasing companies

Pursuant to the Decision No. 994/QD - NHNN dated 28 August, 2003 of the Governor of the State Bank on the approval of the plan for the adjustment of legal documents applicable to the sub- projects of Commercial Banks as part of the modernization project and upon the proposal of some State Bank branches in provinces, cities, Credit Institutions, the State Bank of Vietnam provides guidelines on the application of overdue interest to borrowing customers failing to duly pay the loan interest and the timing for the calculation of interest on overdue principals in accordance with provisions in the Lending Regulation issued in conjunction with the Decision No. 1627/2001/QD-NHNN dated 31 December, 2001 as follows:

1. In respect of the application of interest rate to overdue principal to borrowing customers who fail to duly pay loan interest:

Credit institutions shall not apply overdue interest rate to the outstanding principals that have not become due, but shall classify them as overdue debts due to the failure of borrowing customers in duly paying the loan interest. Credit institutions may agree with borrowing customers in the credit agreement on the punishment for the violations of the term of loan interest repayment in accordance with the guidelines of the Official Dispatch No. 242/CV-NHNN1 dated 25 March, 1999 of the State Bank of Vietnam.

2. In respect of the timing for the calculation of overdue interest on outstanding principals classified as overdue debts within a period of 10 working day at the maximum from the repayment date:

Credit institutions shall agree with borrowing customers in the credit agreement on the timing for the calculation of overdue interest on the outstanding principals classified as overdue debts from the date where outstanding principals are classified as overdue debts or the day following the date where that loan becomes due for repayment. For the credit agreement in which the timing for the calculation of overdue interest is not agreed, it shall be the date where that loan is classified as overdue.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Phung Khac Ke

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1140/NHNN-CSTT ngày 29/09/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất nợ quá hạn và thời điểm tính lãi nợ quá hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.493

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!