Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 59/2006/NĐ-CP hàng hóa, dịch vụ cấm hạn chế kinh doanh có điều kiện hướng dẫn luật thương mại

Số hiệu: 59/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH, HẠN CHẾ KINH DOANH VÀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế

1. Hoạt động thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải tuân theo Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện khác với quy định của Nghị định này thì áp đụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, bạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

1. Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục hàng hóa, dịch vụ sau đây:

a) Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh (Phụ lục I);

b) Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh (Phụ lục II);

c) Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III).

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Thương mại trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi các danh mục tại khoản 1 Điều này.

Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh

1. Nghiêm cấm thương nhân và tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, trừ trường họp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp cụ thể phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 6. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

1. Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;

b) Thương nhân kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

c) Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;

d) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật;

đ) Phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số lượng thương nhận tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù và quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ;

e) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh mặt hàng thuốc lá, rượu phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương nhân phải thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh.

4. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và hướng dẫn việc cấp Giấy phép kinh doanh.

Điều 7. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

1. Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật;

b) Chủ thể kinh doanh phải là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại;

c) Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện;

d) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa, nhân viên trực tiếp thực hiện địch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp luật,

đ) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy chúng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp khi kinh doanh.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh mặt hàng xăng, dầu, khí đốt phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thương nhân phải thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

4. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện và hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điều 8. Kiểm tra điều kiện kinh doanh

1. Nội dung kiểm tra điều kiện kinh doanh:

Thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện điều kiện kinh doanh trong quá trình kinh doanh.

2. Hình thức kiểm tra điều kiện kinh doanh:

a) Kiểm tra định kỳ: kiểm tra theo từng thời gian nhất định việc tuân thủ các điều kiện kình doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thương nhân đã đăng ký kinh doanh. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định, công bố thời gian thực hiện việc kiểm tra định kỳ;

b) Kiểm tra không định kỳ: kiểm tra khi thương nhân có dấu hiệu không tuân thủ các điều kiện quy định.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của thương nhân theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Thương nhân và tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam có một trong các hành vi vi phạm sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật:

a) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này;

b) Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện mà không đáp ứng các điều kiện kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh không thực hiện đúng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật

e) Cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

d) Tự viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

đ) Kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chửng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

e) Tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị tước hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

g) Vi phạm các quy định khác của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Cán bộ, công chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với các quy định của Nghi định này và pháp luật có liên quan, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ bổ sung hàng hóa, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, danh mục 3 về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

Điều 11 Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Thương mại có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỨNG
Phan Văn Khải

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ)

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Văn bản pháp luật hiện ngành(*)

Cơ quan quản lý ngành

A

Hàng hóa

1

Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996;

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

2

Các chất ma túy

Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000; 67/2001/NĐ-CP ;

Nghị định số 133/2003/NĐ-CP

Bộ Công an

3

Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)

Nghi định CP số 100/2005/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

4

Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách

Luật Xuất bản năm 2004;

Nghị định số 03/2000/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin, Bộ Công an

5

Các loại pháo

Nghị định số 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

6

Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử)

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

7

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Pháp lệnh thú năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

8

Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng

Công ước CITTES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

9

Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người

Luật Thủy sản năm 2003

Bộ Thủy sản

10

Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

11

Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái

Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004

12

Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái

Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

13

Khoáng sản đặc biệt, độc hại

Luật Khoáng sản năm 1996;

Nghị định 160/2005/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

14

Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường

Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Luật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003

Bộ Y tế

16

Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam

Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003

Bộ Y tế

17

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003

Bộ Y tế

18

Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole

Nghị định 12/2006/NĐ-CP

Bộ Xây dựng

B

Dịch vụ

1

Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

2

Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức

Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Bộ Công an

3

Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Nghị định 14/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

4

Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời

Nghị định 68/2002/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

5

Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời

Nghị định 68/2002/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

* Trường hợp văn bản pháp luật hiện hành có sự thay đổi (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ)

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Văn bản pháp luật hiện hành (*)

Cơ quan quản lý ngành

A

Hàng hóa

1

Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ

Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Thể dục – Thể thao

2

Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ

Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP

Bộ Khoa học và Công nghệ

3

Vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amôn (NH4NO3) hàm lượng cao từ 98,5% trở lên

Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995;

Nghị định số 02/CP ngày 05/1/1995;

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

4

Hóa chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước quốc tế)

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

5

Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến)

Công ước CITTES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác

Nghị định số 76/2001/NĐ-CP và Nghị định này

Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại

7

Rượu các loại

Nghị định này

Bộ Công nghiệp

B

Dịch vụ

1

Dịch vụ karaoke, vũ trường

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ;

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an

* Trường hợp văn bản pháp luật hiện hành có sự thay đổi (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) thì áp dụng theo sự thay đổi đó.

PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ)

TT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Văn bản pháp luật hiện hành (*)

Cơ quan quản lý ngành

Mục 1

Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

A

Hàng hóa

1

Xăng, dầu các loại

Nghị định này

Bộ Thương mại

2

Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp)

Nghị định này

Bộ Thương mại

3

Các thuốc dùng cho người

Luật Dược năm 2005

Bộ Y tế

4

Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao

Pháp lệnh Vệ sinh và an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP

Bộ Y tế

5

Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật

Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

6

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Luật Di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin

7

Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin

8

Nguyên liệu thuốc lá

Nghị định số 76/2001/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin

B

Dịch vụ

1

Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

Bộ Y tế

2

Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệp thuốc

Luật Dược năm 2005

Bộ Y tế

3

Hành nghề thú y

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thủy sản

4

Hành nghề xông hơi khửi trùng

Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 160/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

6

Dịch vụ truy nhập Internet (ISP)

Nghị định 55/2001/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

7

Dịch vụ kết nối Internet (IXP)

Nghị định 55/2001/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

8

Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)

Nghị định 55/2001/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

9

Cung cấp dịch vụ bưu chính

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 157/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

10

Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 157/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, Viễn thông

11

Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực

Luật Điện lực năm 2004

Bộ Công nghiệp

12

Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Nghị định 11/2006/NĐ-CP

Bộ Văn hóa – Thông tin

13

Dịch vụ hợp tác làm phim

Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995

Bộ Văn hóa – Thông tin

14

Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế

Nghị định 125/2003/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

15

Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Nghị định 125/2003/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

16

Các dịch vụ bảo hiểm:

- Bảo hiểm nhân thọ;

- Bảo hiểm phi nhân thọ;

- Tái bảo hiểm;

- Môi giới bảo hiểm;

- Đại lý bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Nghị định 42/2001/NĐ-CP ; Nghị định 43/2001/NĐ-CP

Bộ Tài chính

17

Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán:

- Môi giới chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Nghị định 141/2003/NĐ-CP ;

Nghị định 144/2003/NĐ-CP

Bộ Tài chính

18

Dịch vụ xuất khẩu lao động

Nghị định 81/2003/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

19

Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiệ n

Pháp lệnh Luật sư năm 2001; Nghị định 94/2001/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

20

Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện

Nghị định 87/2003/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

21

Dịch vụ khắc dấu

Nghị định 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

22

Dịch vụ bảo vệ

Nghị định 14/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

23

Dịch vụ lữ hành quốc tế

Luật Du lịch năm 2005

Tổng cục Du lịch

Mục 2

Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

A

Hàng hóa

1

Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế)

Nghị định 100/2005/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

2

Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định 163/2004/NĐ-CP ; Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Bộ Y tế, Bộ Thủy sản

3

Các loại trang thiết bị y tế

Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003

Bộ Y tế

4

Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản

Nghị định số 59/2005/NĐ-CP

Bộ Thủy sản

5

Thức ăn nuôi thủy sản

Nghị định số 59/2005/NĐ-CP

Bộ Thủy sản

6

Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản

7

Thức ăn chăn nuôi

Nghị định số 15/CP ngày 19/3/1996

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn

Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Phân bón

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Vật liệu xây dựng

Luật Xây dựng năm 2003

Bộ Xây dựng

11

Than mỏ

Luật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP

Bộ Công nghiệp

12

Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến)

Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, viễn thông

13

Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, viễn thông

14

Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bộ luật Lao động; Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

15

Vàng

Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

B

Dịch vụ

1

Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thủy sản

2

Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi

Pháp lệnh Giống cây trồng 2004 và Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thủy sản

3

Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, viễn thông

4

Đại lý dịch vụ viễn thông

Pháp lệnh bưu chính, viễn thông 2002; Nghị định số 160/20045/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, viễn thông

5

Đại lý dịch vụ Internet công cộng

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP

Bộ Bưu chính, viễn thông

6

Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Luật Xuất bản năm 2004

Bộ Văn hóa - Thông tin

7

Dịch vụ quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo: Nghị định số 24/2003/NĐ-CP

Bộ Văn hóa - Thông tin

8

Dịch vụ cho thuê lưu trú

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

9

Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

10

Dịch vụ cầm đồ

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

11

Dịch vụ in

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Công an

12

Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vị quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường

13

Dịch vụ kiểm định các loại máy thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 06/CP ngày 20/01/2005; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

14

Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề

Nghị định số 02/2001/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

15

Dịch vụ giới thiệu việc làm

Nghị định số 19/2005/NĐ-CP

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

16

Dịch vụ vận tải bằng ô tô

Luật Giao thông đường bộ năm 2001; Nghị định số 92/2001/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

17

Dịch vụ vận tải đường sắt

Luật Đường sắt năm 2005

Bộ Giao thông vận tải

18

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

19

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt

20

Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị

21

Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Nghị định số 21/2005/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

22

Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa

23

Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

24

Dịch vụ đại lý tầu biển

Nghị định số 10/2001/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

25

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

26

Dịch vụ môi giới hàng hải

27

Dịch vụ cung ứng tầu biển

28

Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa

29

Dịch vụ lai dắt tầu biển

30

Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng biển

31

Dịch vụ vệ sinh tầu biển

32

Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá tại cảng biển

33

Dịch vụ vận tải biển

Nghị định số 57/2001/NĐ-CP

Bộ Giao thông vận tải

34

Đại lý làm thủ tục hải quan

Luật Hải quan năm 2001; Nghị định số 79/2005/NĐ-CP

Bộ Tài chính

35

Dịch vụ kế toán

Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP

Bộ Tài chính

36

Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế

Luật Kế toán năm 2003; Nghị định số 105/2004/NĐ-CP

Bộ Tài chính

37

Dịch vụ thẩm định giá

Pháp lệnh giá năm 2002; Nghị định số 101/2005/NĐ-CP

Bộ Tài chính

38

Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng

Luật Xây dựng năm 2003

Bộ Xây dựng

39

Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Nghị định số 56/CP ngày 18/9/1995; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

Bộ Xây dựng; Bộ Công an

40

Dịch vụ lưu trú du lịch

Luật Du lịch năm 2005

Tổng Cục Du lịch

41

Dịch vụ lữ hành nội địa

42

Đại lý lữ hành

43

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch

44

Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch

45

Dịch vụ hướng dẫn viên

46

Dịch vụ giám định thương mại

Luật thương mại năm 2005; Nghị định số 20/2006/NĐ-CP

Bộ Thương mại

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 59/2006/ND-CP

Hanoi, June 12, 2006

 

DECREE

RE: DETAILING THE COMMERCIAL LAW ON GOODS AND SERVICES, BANNED FROM BUSINESS, SUBJECT TO RESTRICTIONS AND CONDITIONS.

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to the Commercial Law dated June 14, 2005;
At the proposal of the Minister of Trade,

HEREBY DECREES:

Article 1.

Governing scope

This Decree details the Commercial Law regarding goods and services banned from business; goods and services subject to business restrictions; and goods and services subject to conditional business and conditions for dealing in such goods and services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Subjects of application

This Decree applies to traders according to the provisions of the Commercial Law and other organizations and individuals conducting trade-related activities in Vietnam.

Article 3.

Application of relevant laws and treaties

1. Commercial activities related goods and services banned from business; goods and services subject to business restriction; or goods and services subject to conditional business must comply with this Decree and relevant laws.

2. Where a treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party contains provisions on goods and services banned from business; goods and services subject to business restriction; or goods and services subject to conditional business, which are different from those of this Decree, the provisions of such treaty shall apply.

Article 4.

Lists of goods and services banned from business; those subject to business restriction and those subject to conditional business

1. Promulgated together with this Decree are the following lists of goods and services:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) The list of goods and services subject to business restriction (Appendix II);

c) The list of goods and services subject to conditional business (Appendix III).

2. In case of necessity, the Minister of Trade shall propose to the Government amendments and/or supplements to the lists mentioned in Clause 1 of this Article.

Article 5.

Goods and services banned from business

1. Traders as well as other organizations and individuals engaged in trade-related activities in Vietnam are strictly prohibited from dealing in goods and services on the list of goods and services banned from business, except for the cases specified in Clause 2 of this Article.

2. The supply of goods and/or services on the list of goods and services banned from business, promulgated together with this Decree, in specific cases must be permitted by the Prime Minister.

Article 6.

Conditions for dealing in goods and services subject to business restriction

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Goods and services involved in business must fully comply with the provisions of law;

b) Traders dealing in such goods and services must be enterprises established and having made business registration according to the provisions of law;

c) Business establishments must satisfy the requirements on techniques, equipment, facilities, business process and other standards according to the provisions of law;

d) Managerial and technical staff and employees personally engaged in sale and purchase of goods, and employees personally engaged in the provision of services must satisfy the requirements on professional qualifications and experience and be physically fit according to the provisions of law;

e) The scope, scale, duration and places of business and the number of traders dealing in goods and/or services subject to business restriction must conform with particular management requirements and the planning on development of the network of establishments dealing in such goods and/or services in each period;

f) Business traders must have permits for doing business with goods and/or services subject to business restriction, which are granted by competent agencies according to the provisions of law.

2. The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Trade in elaborating and submitting to the Government for promulgation the regulations on trading in cigarettes and liquors in compliance with the provisions of Clause 1 of this Article.

3. In the course of business activities, traders must constantly ensure the business conditions prescribed by law for goods and services subject to business restriction.

4. Basing themselves on the provisions of Clause 1 of this Article, the ministers and heads of branch-managing agencies shall have to provide specific guidance on each kind of goods or service subject to business restriction and on the grant of business permits.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Conditions for dealing in goods and services subject to conditional business

1. Activities of dealing in goods and services on the list of those subject to conditional business must satisfy the following conditions:

a) Goods and services involved in business must fully comply with the provisions of law;

b) Business entities must be traders defined in the Commercial Law;

c) Business establishments must satisfy the requirements on techniques, equipment, facilities, business process and other standards prescribed by law; locations of business establishments must be in line with the planning on development of the network of establishments doing business with goods and/or services subject to conditional business;

d) Managerial and technical staff and employees personally engaged in the sale and purchase of goods, and employees personally engaged in the provision of services must satisfy the requirements on professional qualifications and experience and be physically fit according to the provisions of law;

e) Business traders must have certificates of satisfaction of business conditions in cases where such certificates are required by law to be granted by competent agencies.

2. The Ministry of Trade shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, elaborating and submitting to the Government for promulgation regulations on dealing in petrol, oil and fuel gas in compliance with the provisions of Clause 1 of this Article.

3. In the course of business activities, traders must constantly ensure the business conditions prescribed by law for goods and services subject to conditional business.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.

Inspection of business conditions

1. Contents of inspection of business conditions:

Traders dealing in goods and services subject to business restriction or those subject to conditional business must submit to the inspection by competent agencies of the business conditions and the compliance with business conditions in the course of business activities.

2. Modes of inspection of business conditions:

a) Periodical inspection: Inspection shall be conducted in each period of time of the observance of business conditions for goods and/or services, which have been registered by traders for business. Ministers and heads of branch-managing agencies shall set and publicize time for conducting periodical inspection;

b) Unexpected inspection: Inspection shall be conducted when traders show signs of failure to comply with the prescribed conditions.

3. Ministers, heads of branch-managing agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to direct functional agencies in organizing the inspection of observance of business conditions by traders according to the provisions of Articles 6 and 7 of this Decree.

Article 9.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Traders as well as other organizations and individuals engaged in trade-related activities in Vietnam that commit one of the following acts of violation shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively handled or examined for penal liability according to the provisions of law:

a) Dealing in goods and/or services banned from business, except for the cases specified in Clause 2, Article 5 of this Decree;

b) Dealing in goods and/or services subject to business restriction or those subject to conditional business but failing to satisfy the business conditions or failing to comply with all business conditions prescribed by law in the course of business activities;

c) Leasing or lending their business licenses or certificates of satisfaction of business conditions;

d) Adding, erasing or modifying contents in their business licenses or certificates of satisfaction of business conditions;

e) Doing business at variance with the contents stated in their business licenses or certificates of satisfaction of business conditions;

f) Continuing to conduct business activities after having been deprived of their business licenses or certificates of satisfaction of business conditions or having such licenses or certificates withdrawn;

g) Violating other provisions of this Decree and relevant laws.

2. Cadres and civil servants who abuse their positions and powers to act in contravention of the provisions of this Decree and relevant provisions of law shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability. If damage is caused, compensations therefor must be paid according to the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

2. This Decree replaces the Government's Decree No. 11/1999/ND-CP dated March 3, 1999 on goods banned from circulation, commercial services banned from provision, goods and commercial services subject to business restriction or conditional business; and Decree No. 73/2002/ND-CP dated August 20, 2002, adding goods and commercial services to List 1 of goods banned from circulation and commercial services banned from provision and List 3 of goods and commercial services subject to conditional business, promulgated together with the Government's Decree No. 11/1999/ND-CP dated March 3, 1999.

Article 11.

Implementation responsibilities

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decree.

2. The Minister of Trade shall have to oversee and supervise the implementation of this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

APPENDIX I

LIST OF GOODS AND SERVICES BANNED FROM BUSINESS
(Promulgated together with the Government’s Decree No. 59/2006/ND-CP dated June 12, 2006)

Ordinal number

Names of goods or services

Current legal documents (*)

Branch-managing agencies

A

Goods

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

1

Military weapons, special-use military and police equipment, technica1 facilities, devices and means (including badges, rank stripes, force badges of the army and the police), military gears for the armed forces; particular components, parts, spare parts, supplies and equipment, and special-use technologies for manufacture thereof

Decree No. 47/CP dated August 12, 1996; Decree No. 100/2005/ND-CP

The Ministry of Defense, the Ministry of Public Security

2

Narcotics

The 2000 Law on Drug Prevention and Combat; Decree No. 67/2001/ND-CP; Decree No. 133/2003/ND-CP

The Ministry of Public Security

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chemicals of Table 1 (under international treaties)

Decree No. 100/2005/ND-CP

The Ministry of Industry

4

Reactionary, depraved or superstitious cultural products or those harmful to aesthetical or personality education

The 2004 Publication Law; Decree No. 03/2000/ND-CP

The Ministry of Culture and Information, the Ministry of Public Security

5

Fire crackers of all kinds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Public Security

6

Dangerous toys, toys harmful to personality and health education for children or to the social security, order and safety (including also electronic games)

Decree No. 03/2000/ND-CP

The Ministry of Training and Education, the Ministry of Public Security

7

Veterinary drugs, plant protection drugs banned from, or not yet permitted for, use in Vietnam according to the provisions of the Veterinary Medicine Ordinance and the Plant Protection and Quarantine Ordinance

The 2004 Veterinary Medicine Ordinance; the 2001 Plant Protection and Quarantine Ordinance

The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Fisheries

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Wild plant and animal species (including also live plants and animals and their processed parts) on the lists of those provided for by treaties to which Vietnam is a contracting party, and precious and rare plant and animal species on the lists of those banned from exploitation and use

The CITIES; Decree No. 32/2006/ND-CP

The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Fisheries

9

Aquatic resources banned from exploitation, aquatic products containing residues of toxic and hazardous substances exceeding the permitted limits, aquatic products with natural toxins dangerous to human life

The 2003 Fisheries Law

The Ministry of Fisheries

10

Fertilizers not on the list of those permitted for production, trading and use in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Agriculture and Rural Development

11

Plant varieties not on the list of those permitted for production and trading; plant varieties harmful to production, human health, environment and eco-system

The 2004 Plant Varieties Ordinance

The Ministry of Agriculture and Rural Development

12

Livestock breeds not on the list of those permitted for production and trading; livestock breeds harmful to human health, livestock gene sources, environment and eco-system

The 2004 Ordinance on Livestock Breeds

The Ministry of Agriculture and Rural Development; the Ministry of Fisheries

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Special and toxic minerals

The 1996 Mineral Law; Decree No. 160/2005/ND-CP

The Ministry of Natural Resources and Environment

14

Imported discarded materials which cause environmental pollution

Decree No. 175/CP dated October 18, 1994

The Ministry of Natural Resources and Environment

15

Medicinal drugs of all kinds for human use, vaccines, medical biologicals, cosmetics, insecticidal and and medical use not yet permitted for use in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Health

16

Assorted medical instruments and equipment not yet permitted for use in Vietnam

The 2003 Private Medical and Pharmaceutical Practice Law

The Ministry of Health

17

Food additives, food processing enhancers, micronutrients, functional food, food of high biohazard, food preserved by radiation and genetically modified food not yet permitted by competent state agencies

The 2003 Food Hygiene and Safety Ordinance

The Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Products and materials containing asbestos of amphibole group

Decree No. 12/2006/ND-CP

The Ministry of Construction

B

Services

 

 

1

Prostitution business, organization of prostitution activities, trafficking in women and children

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Public Security

2

Organization of gambling activities in all forms

Decree No. 03/2000/ND-CP

The Ministry of Public Security

3

Services of secret investigation infringing upon the interests of the State, rights and legitimate rights of organizations and individuals

Decree No. 14/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Brokerage of marriages involving foreign elements for profit purpose

Decree No. 68/2002/ND-CP

The Ministry of Justice

5

Brokerage of recognition of parents or children or child adoption involving foreign elements for profit purpose

Decree No. 68/2002/ND-CP

The Ministry of Justice

* Where current legal documents see changes (amendments, supplements or replacement), such changes shall apply.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.LIST OF GOODS AND SERVICES SUBJECT TO BUSINESS RESTRICTION
(Promulgated together with the Government’s Decree No. 59/2006/ND-CP dated June 12, 2006)

Ordinal number

Names of goods or services

Current legal documents (*)

Branch-managing agencies

A

Goods

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hunting rifles and cartridges, sport weapons, support tools

Decree No. 47/CP dated August 12, 1996; Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security, the Ministry of Defense, The Committee of Physical Training and Sports

2

Goods containing radioactive substances, radiation equipment or radioactive sources

The 1996 Radiation Safety and Control Ordinance; Decree No. 50/1998/ND-CP

The Ministry of Science and Technology

3

Industrial explosives, ammonium nitrate (NH4NO3) of a concentration of 98.5% or more

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Industry

4

Chemicals of Table 2 and Table 3 (under international treaties)

Decree No. 100/2005/ND-CP

The Ministry of Industry

5

Precious and rare wild plants and animals (including live plants and animals and their processed parts)

The CITIES; Decree No. 32/2006/ND-CP

The Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cigarettes, cigars and other finished tobacco products

Decree No. 76/2001/ND-CP and this Decree

The Ministry of Industry and the Ministry of Trade

7

Assorted liquors

This Decree

The Ministry of Industry

B

Services

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

1

Karaoke and dance hall services

Decree No. 11/2006/ND-CP; Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Culture and Information; the Ministry of Public Security

* Where current legal documents see changes (amendments, supplements or replacement), such changes shall apply.

 

APPENDIX III

LIST OF GOODS AND SERVICES SUBJECT TO CONDITIONAL BUSINESS
(Promulgated together with the Government’s Decree No. 59/2006/ND-CP dated June 12, 2006)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Names of goods or services

Current legal documents (*)

Branch-managing agencies

 

Section 1.

Goods and services subject to conditional business and grant of certificates of satisfaction of business conditions

 

 

A

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1

Petrol and oil of all kinds

This Decree

The Ministry of Trade

2

Fuel gases of all kinds (including also activities of extracting gases from tanks and filling in cylinders or bottles

This Decree

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3

Drugs for human use

The 2005 Pharmacy Law

The Ministry of Health

4

Foods on the list of foods of high biohazard

The 2003 Food Hygiene and Safety Ordinance; Decree No. 163/2004/ND-CP

The Ministry of Health

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2004 Veterinary Medicine Ordinance; the 2001 Plant Protection and Quarantine Ordinance

The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Fisheries

6

Relics, antiques and national treasures

The 2001 Cultural Heritage Law; Decree No. 92/2002/ND-CP

The Ministry of Culture and Information

7

Films, video tapes and disks (including also duplicating and reproducing activities)

Decree No. 11/2006/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8

Tobacco raw materials

Decree No. 76/2001/ND-CP

The Ministry of Industry

B

Services

 

 

1

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2003 Private Medical and Pharmaceutical Practice Ordinance; Decree No. 103/2003/ND-CP

The Ministry of Health

2

Medicine trading services, including services of drug preservation and assay

The 2005 Pharmacy Law

The Ministry of Health

3

Veterinary medicine practice

The 2004 Veterinary Medicine Ordinance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4

Fumigation and sterilization practice

The 2001 Plant Protection and Quarantine Ordinance

The Ministry of Agriculture and Rural Development

5

Establishment of telecommunications networks and provision of telecommunications services

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 160/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

6

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decree No. 55/2001/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

7

Services provided by Internet Exchange Service providers (IXP)

Decree No. 55/2001/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

8

Services provided by Postal Online Service Providers (Postal OSP) Telecommunications Online Service Providers (Telecom OSP)

Decree No. 55/2001/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9

Postal services

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 157/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

10

Domestic and foreign mail delivery services

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 157/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2004 Electricity Law

The Ministry of Industry

12

Art performance organization services

Decree No. 11/2006/ND-CP

The Ministry of Culture and Information

13

Film production cooperation services

Decree No. 48/CP dated July 17, 1995

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14

International multi-modal transport services

Decree No. 125/2003/ND-CP

The Ministry of Transport

15

Services of designing means of transport

Decree No. 125/2003/ND-CP

The Ministry of Transport

16

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Life insurance;

- Non-life insurance;

- Reinsurance;

- Insurance brokerage;

- Insurance agency.

The 2000 Insurance Business Law; Decree No. 42/2001/ND-CP; Decree No. 43/2001/ND-CP

The Ministry of Finance

17

Securities and securities market services:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Government bond, Government-guaranteed bond and local administration bond issuance underwriting;

- Bidding of Government bonds, Government-guaranteed bonds and local administration bonds

Decree No. 141/2003/ND-CP; Decree No. 144/2003/ND-CP

The Ministry of Finance

18

Labor export services

Decree No. 81/2003/ND-CP

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

19

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2001 Lawyer Ordinance; Decree No. 94/2001/ND-CP

The Ministry of Justice

20

Legal consultancy services provided by foreign lawyers

Decree No. 87/2003/ND-CP

The Ministry of Justice

21

Seal-carving services

Decree No. 08/2001/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.22

Security services

Decree No. 14/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

23

International travel services

The 2005 Tourism Law

The National Administration of Tourism

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Goods and services subject to conditional business but not subject to grant of certificates of satisfaction of business conditions

 

 

A

Goods

 

 

1

Other toxic chemicals not on the tables of toxic chemicals (under international treaties) 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Industry

2

Foods not on the list of food of high biohazard, food materials, food additives and food processing enhancers

The 2003 Food Hygiene and Safety Ordinance; Decree No. 163/2004/ND-CP; Decree No. 59/2005/ND-CP

The Ministry of Health, the Ministry of Fisheries

3

Medical equipment of all kinds

The 2003 Private Medical and Pharmaceutical Practice Ordinance

The Ministry of Health

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fishing gears (including materials for manufacture thereof) and equipment and facilities for exploiting aquatic resources

Decree No. 59/2005/ND-CP

The Ministry of Fisheries

5

Aquatic animal feed

Decree No. 59/2005/ND-CP

The Ministry of Fisheries

6

Livestock breeds permitted for production and trading

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2004 Ordinance on Livestock Breeds; Decree No. 59/2005/ND-CP

The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Fisheries

7

Livestock feed

Decree No. 15/CP dated March 19, 1996

The Ministry of Agriculture and Rural Development

8

Main plant varieties and precious and rare plant varieties which must be conserved

The 2004 Plant Varieties Ordinance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9

Fertilizers

Decree No. 113/2003/ND-CP

The Ministry of Agriculture and Rural Development

10

Building materials

The 2003 Construction Law

The Ministry of Construction

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 1996 Mineral Law; Decree No. 160/2005/ND-CP

The Ministry of Industry

12

Telecommunications supplies and equipment (excluding radio receivers and transmitters)

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 160/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

13

Radio receivers and transmitters

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 24/2004/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14

Machinery, equipment, supplies and substances with strict requirements on labor safety and sanitation

The Labor Code; Decree No. 06/CP dated January 20, 1995; Decree No. 110/2002/ND-CP

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Health

15

Gold

Decree No. 174/1999/ND-CP; Decree No. 64/2003/ND-CP

The State Bank of Vietnam

B

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

1

Slaughtering and preliminary processing of animals and animal products; preservation and transportation of animal products after slaughtering and preliminary processing

The 2004 Veterinary Medicine Ordinance

The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Fisheries

2

Services of supply of plant varieties and livestock breeds under the Plant Varieties Ordinance and the Ordinance on Livestock Breeds

The 2004 Plant Varieties Ordinance; the 2004 Ordinance on Livestock Breeds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3

Postal service and mail delivery agency (including also agents providing services of delivering mails for foreign delivery organizations)

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 157/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

4

Telecommunications service agency

The 2002 Post and Telecommunications Ordinance; Decree No. 160/2004/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decree No. 55/2001/ND-CP

The Ministry of Post and Telematics

6

Publication distribution services

The 2004 Publication Law

The Ministry of Culture and Information

7

Advertising services

The 2001 Advertisement Ordinance; Decree No. 24/2003/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8

Accommodation services

Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

9

Services of leasing buildings of 10 stories or more for use as hotels, residences or offices

Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

11

Printing services

Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Public Security

12

Services of making, printing and distribution of assorted maps not subject to the management by central state management agencies

Decree No. 12/2002/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13

Services of expertising machinery, equipment, supplies and substances with strict requirements on labor safety and hygiene

Decree No. 06/CP dated January 20, 1995; Decree No. 110/2002/ND-CP

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

14

Job-training and job-training consultancy services

Decree No. 02/2001/ND-CP

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

15

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decree No. 19/2005/ND-CP

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

16

Automobile transport

The 2001 Road Traffic Law; Decree No. 92/2001/ND-CP

The Ministry of Transport

17

Railway transport services

The 2005 Railway Law

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.18

Commercial operation of railway infrastructures

 

 

19

Railway transport support services

 

 

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

21

Services of building, renovation, repair and restoration of inland waterway means of transport

The 2004 Inland Waterway Navigation Law; Decree No. 21/2005/ND-CP

The Ministry of Transport

22

Services of cargo loading and unloading, service provision to passengers at ports and inland waterway landings

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23

Inland waterway transport services

 

 

24

Seagoing ship agency services

Decree No. 10/2001/ND-CP

The Ministry of Transport

25

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

26

Maritime brokerage services

 

 

27

Seagoing ship supply services

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.28

Cargo tally services

 

 

29

Towing services

 

 

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

31

Seagoing ship sanitation services

 

 

32

Cargo loading and unloading services at seaports

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.33

Shipping services

Decree No. 57/2001/ND-CP

The Ministry of Transport

34

Customs clearance offices

The 2001 Customs Law; Decree No. 79/2005/ND-CP

The Ministry of Finance

35

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2003 Accounting Law; Decree No. 129/2004/ND-CP

The Ministry of Finance

36

Auditing services and other relevant services in finance, accounting and taxation

The 2003 Accounting Law; Decree No. 105/2004/ND-CP

The Ministry of Finance

37

Price assessment services

The 2002 Price Ordinance; Decree No. 101/2005/ND-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.38

Construction services defined in the Construction Law

The 2003 Construction Law

The Ministry of Construction

39

Services of leasing houses to foreigners and overseas Vietnamese in Vietnam

Decree No. 56/CP dated September 18, 1995; Decree No. 08/2001/ND-CP

The Ministry of Construction, the Ministry of Public Security

40

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2005 Tourism Law

The National Administration of Tourism

41

Domestic travel services

 

 

42

Travel agency

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.43

Tourist transport services

 

 

44

Tourist services in tourist resorts, tourist sites or tourist urban centers

 

 

45

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

46

Commercial assessment services

The 2005 Commercial Law; Decree No. 20/2006/ND-CP

The Ministry of Trade

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 Hướng dẫn Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138.162

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!