Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 141/2003/NĐ-CP phát hành trái phiếu Chính phủ,bảo lãnh chính quyền địa phương

Số hiệu: 141/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 141/2003/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
ưTheo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nghị định này không quy định đối với:

a) Trái phiếu của các tổ chức tín dụng phát hành theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Trái phiếu của doanh nghiệp phát hành theo phương thức tự vay, tự trả theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nướcLuật Doanh nghiệp;

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán nợ, do Chính phủ phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu.

2. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho các công trình theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ, được Chính phủ cam kết trước các nhà đầu tư về việc thanh toán đúng hạn của tổ chức phát hành. Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán (gốc, lãi) khi đến hạn thì Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm trả nợ thay tổ chức phát hành.

3. Trái phiếu Chính quyền địa phương là một loại chứng khoán nợ, do ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với người sở hữu trái phiếu.

4. Tổ chức phát hành là pháp nhân thực hiện vay nợ bằng hình thức phát hành trái phiếu theo quy định của Nghị định này.

5. Phát hành trái phiếu là việc bán trái phiếu cho các đối tượng mua.

6. Bán lẻ trái phiếu là hành vi trực tiếp giao trái phiếu và thu tiền của tổ chức phát hành đối với từng đối tượng mua.

7. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu ra thị trường chứng khoán, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết.

8. Đấu thầu trái phiếu là việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia dự thầu, đáp ứng đủ các yêu cầu của tổ chức phát hành.

9. Đại lý phát hành là việc tổ chức phát hành ủy thác cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho các nhà đầu tư.

10. Lưu ký trái phiếu là việc người sở hữu trái phiếu thực hiện ký gửi trái phiếu của mình tại một tổ chức được phép lưu giữ, bảo quản trái phiếu để tổ chức này thực hiện các quyền đối với trái phiếu cho người sở hữu.

11. Đại lý thanh toán trái phiếu là việc tổ chức phát hành ủy quyền cho tổ chức khác thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

12. Cầm cố là việc chủ sở hữu trái phiếu giao trái phiếu của mình cho một cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Điều 3. Chủ thể phát hành trái phiếu

1. Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Chính phủ.

2. Chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là doanh nghiệp.

3. Chủ thể phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương là ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 4. Phân loại trái phiếu

1. Trái phiếu Chính phủ, bao gồm:

a) Tín phiếu Kho bạc.

b) Trái phiếu Kho bạc.

c) Trái phiếu công trình trung ương.

d) Trái phiếu đầu tư.

đ) Trái phiếu ngoại tệ.

e) Công trái xây dựng Tổ quốc.

2. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

3. Trái phiếu Chính quyền địa phương.

Điều 5. Đồng tiền phát hành và thanh toán

1. Trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.

2. Việc phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ chỉ áp dụng đối với những trường hợp quy định tại Mục V, Chương II của Nghị định này.

3. Đồng tiền sử dụng để thanh toán trái phiếu là cùng loại với đồng tiền khi phát hành.

Điều 6. Hình thức phát hành

Trái phiếu phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, có ghi tên hoặc không ghi tên.

Điều 7. Mệnh giá trái phiếu

1. Mệnh giá của trái phiếu phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam được quy định tối thiểu là 100.000 đồng. Mệnh giá cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

2. Mệnh giá của trái phiếu phát hành và thanh toán bằng ngoại tệ được quy định cụ thể cho từng lần phát hành.

Điều 8. Đối tượng mua trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Đối với các tổ chức của Việt Nam không được dùng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu Chính phủ.

Điều 9. Phí phát hành, thanh toán trái phiếu

Các tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức làm dịch vụ đấu thầu, đại lý, nhận ủy thác trong việc tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu sẽ được hưởng một khoản phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 10. Các tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành

Tổ chức bảo lãnh hoặc đại lý đối với trường hợp phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành là các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính, các ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều 11. Niêm yết và giao dịch

1. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương được mua, bán trên thị trường tiền tệ hoặc chiết khấu, cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Lưu ký, ký gửi trái phiếu

Chủ sở hữu trái phiếu được lưu ký trái phiếu tại các tổ chức được phép lưu ký chứng khoán hoặc được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại để bảo quản. Bộ Tài chính quy định phí lưu ký và ký gửi trái phiếu.

Điều 13. Mua lại trái phiếu của chính tổ chức phát hành

Tổ chức phát hành được quyền mua lại các trái phiếu đã phát hành trước hạn.

Điều 14. Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu

1. Được Chủ thể phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn.

2. Được dùng trái phiếu để bán, tặng, cho, để lại thừa kế hoặc cầm cố, chiết khấu.

3. Được miễn thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Giới hạn thanh toán và lưu thông trái phiếu

Trái phiếu không được dùng để thay thế tiền trong lưu thông hoặc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Điều 16. Trái phiếu mất, hư hỏng

Trái phiếu làm giả, trái phiếu không ghi tên bị mất hoặc bị rách nát, hư hỏng, không còn giữ được hình dạng, nội dung sẽ không được thanh toán.

Trái phiếu ghi tên bị mất hoặc rách nát, hư hỏng, nếu người làm mất trái phiếu chứng minh được quyền sở hữu trái phiếu của mình và trái phiếu đó chưa bị lợi dụng thanh toán sẽ được tổ chức phát hành thanh toán khi đến hạn.

Điều 17. Làm giả hoặc lợi dụng trái phiếu

Mọi hành vi lợi dụng hoặc làm giả trái phiếu đều bị xử lý theo pháp luật.

Chương 2:

TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

MỤC I: TÍN PHIẾU KHO BẠC

Điều 18. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dưới 01 năm do Kho bạc Nhà nước phát hành nhằm phát triển thị trường tiền tệ và huy động vốn để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước trong năm tài chính.

Điều 19. Phương thức phát hành

1. Tín phiếu kho bạc được phát hành theo phương thức đấu thầu.

2. Khối lượng và lãi suất tín phiếu kho bạc hình thành qua kết quả đấu thầu.

3. Bộ Tài chính có thể ủy thác cho Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước phát hành, thanh toán tín phiếu kho bạc.

Điều 20. Đối tượng được tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc

1. Các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

2. Các công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; các chi nhánh quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều này không mua hết khối lượng tín phiếu kho bạc của đợt phát hành thì Ngân hàng Nhà nước được mua phần còn lại.

Điều 21. Sử dụng và thanh toán tín phiếu kho bạc

1. Toàn bộ khoản vay từ tín phiếu kho bạc được tập trung vào ngân sách trung ương để sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Ngân sách trung ương bảo đảm nguồn thanh toán gốc, lãi tín phiếu kho bạc khi đến hạn và chi phí tổ chức phát hành, thanh toán cho tổ chức nhận ủy thác phát hành.

MỤC II: TRÁI PHIẾU KHO BẠC

Điều 22. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do Kho bạc Nhà nước phát hành để huy động vốn bù đắp thiếu hụt của ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đã được Quốc hội quyết định.

Điều 23. Phương thức phát hành

1. Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2. Đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán.

3. Bảo lãnh phát hành.

4. Đại lý phát hành.

Điều 24. Đối tượng mua trái phiếu kho bạc

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 của Nghị định này.

2. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Các công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân là người nước ngoài làm việc, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Các đối tượng mua trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua thị trường giao dịch chứng khoán phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 25. Lãi suất trái phiếu kho bạc

Lãi suất trái phiếu kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành. Trường hợp đấu thầu lãi suất thì lãi suất hình thành theo kết quả đấu thầu.

Điều 26. Sử dụng và thanh toán trái phiếu kho bạc

1. Toàn bộ tiền thu từ phát hành trái phiếu kho bạc đều phải tập trung vào ngân sách trung ương để sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Ngân sách trung ương bảo đảm nguồn thanh toán gốc, lãi và phí cho việc tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu kho bạc.

Điều 27. Tổ chức việc thanh toán trái phiếu kho bạc khi đến hạn

1. Kho bạc Nhà nước tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho chủ sở hữu khi đến hạn đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2. Các tổ chức tài chính, tín dụng được nhận ủy thác của Bộ Tài chính để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu khi đến hạn đối với trái phiếu kho bạc phát hành theo phương thức đấu thầu, đại lý hoặc bảo lãnh phát hành.

MỤC III: TRÁI PHIẾU CÔNG TRÌNH TRUNG ƯƠNG

Điều 28. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu công trình trung ương là loại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do Kho bạc Nhà nước phát hành, nhằm huy động vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cho các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương, đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách trong năm.

Điều 29. Điều kiện phát hành

1. Công trình nằm trong danh mục đầu tư trọng điểm hàng năm của Chính phủ.

2. Phương án phát hành trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn vay và phương án hoàn trả nợ vay khi đến hạn được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Đề án do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

Điều 30. Phương thức phát hành

Trái phiếu công trình trung ương được phát hành theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành.

Điều 31. Đối tượng mua trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu công trình trung ương được thực hiện như đối với trái phiếu kho bạc quy định tại Điều 24 của Nghị định này.

Điều 32. Lãi suất trái phiếu

Lãi suất trái phiếu công trình trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành. Trường hợp đấu thầu lãi suất thì lãi suất hình thành theo kết quả đấu thầu.

Điều 33. Sử dụng và thanh toán

1. Các khoản vay từ trái phiếu công trình trung ương được tập trung vào ngân sách trung ương để chi cho công trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách trung ương bảo đảm việc thanh toán gốc, lãi và phí đối với trái phiếu công trình trung ương.

2. Việc tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu công trình trung ương khi đến hạn được thực hiện như đối với trái phiếu kho bạc quy định tại Điều 27 của Nghị định này.

MỤC IV: TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ

Điều 34. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu đầu tư là loại trái phiếu Chính phủ, có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do các tổ chức tài chính nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư theo chính sách của Chính phủ.

Điều 35. Nguyên tắc phát hành

1. Phát hành riêng cho từng mục tiêu kinh tế.

2. Tổng mức phát hành không vượt quá chỉ tiêu được Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng mục tiêu kinh tế hoặc cho từng năm cụ thể.

3. Phương án phát hành được Bộ Tài chính thẩm định.

4. Mức phát hành, thời điểm phát hành, mệnh giá, kỳ hạn của trái phiếu do tổ chức phát hành thống nhất với Bộ Tài chính thực hiện.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trần lãi suất phát hành trái phiếu.

Điều 36. Phương thức phát hành, đối tượng mua trái phiếu

Phương thức phát hành, đối tượng tham gia mua trái phiếu đầu tư được thực hiện như trái phiếu công trình trung ương quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Nghị định này.

Điều 37. Lãi suất trái phiếu

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định lãi suất trần của trái phiếu đầu tư cho từng thời kỳ trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính và nhu cầu huy động vốn của các tổ chức phát hành. Trường hợp đấu thầu lãi suất thì lãi suất được hình thành theo kết quả đấu thầu trong giới hạn trần đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 38. Sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu

Tiền thu từ phát hành trái phiếu đầu tư phải được theo dõi riêng và chỉ sử dụng cho mục tiêu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 39. Thanh toán trái phiếu

1. Tổ chức phát hành có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi các trái phiếu đầu tư đã phát hành đến hạn thanh toán và các chi phí liên quan đến việc tổ chức phát hành, thanh toán.

2. Ngân sách nhà nước thanh toán một phần hay toàn bộ lãi trái phiếu hoặc cấp bù chênh lệch lãi suất cho tổ chức phát hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với từng mục tiêu kinh tế cụ thể.

MỤC V: TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

Điều 40. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu ngoại tệ là loại trái phiếu Chính phủ, có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do Bộ Tài chính phát hành cho các mục tiêu theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 41. Đồng tiền phát hành

1. Đồng tiền phát hành là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

2. Loại ngoại tệ cụ thể của từng đợt phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Điều 42. Phương thức phát hành và đối tượng mua

1. Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước:

a) Đối tượng mua trái phiếu ngoại tệ được áp dụng như đối tượng mua trái phiếu kho bạc quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định địa bàn phát hành trái phiếu ngoại tệ theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

2. Đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước:

a) Đối tượng tham gia đấu thầu trái phiếu ngoại tệ là các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng.

b) Ngân hàng Nhà nước làm đại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu ngoại tệ.

Điều 43. Nguyên tắc phát hành

1. Trái phiếu ngoại tệ được phát hành theo từng đợt. Bộ Tài chính xây dựng phương án phát hành cụ thể từng đợt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Khối lượng và cơ cấu phát hành mỗi đợt phải phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn theo các mục tiêu chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thời điểm phát hành, đồng tiền phát hành, mức phát hành, lãi suất, mệnh giá, kỳ hạn của trái phiếu ngoại tệ.

Điều 44. Sử dụng và thanh toán trái phiếu ngoại tệ

1. Ngoại tệ thu từ phát hành trái phiếu được sử dụng cho các mục tiêu theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngân sách nhà nước thanh toán (gốc, lãi) trái phiếu ngoại tệ đến hạn.

Trường hợp ngoại tệ thu được từ phát hành trái phiếu được bán cho Ngân hàng Nhà nước để tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bán lại ngoại tệ cho Bộ Tài chính để thanh toán gốc, lãi trái phiếu ngoại tệ khi đến hạn.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể mức phí phát hành và thanh toán trái phiếu ngoại tệ.

MỤC VI: CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC

Điều 45. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Công trái xây dựng Tổ quốc do Chính phủ phát hành nhằm huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư xây dựng những công trình quan trọng quốc gia và các công trình thiết yếu khác phục vụ sản xuất, đời sống, tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đất nước.

Điều 46. Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc

Công trái xây dựng Tổ quốc được phát hành theo các quy định tại Pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc.

Chương 3: TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Điều 47. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là loại trái phiếu có kỳ hạn từ 01 năm trở lên, do các doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 48. Điều kiện phát hành

1. Tổ chức phát hành là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm chủ đầu tư các dự án của Nhà nước.

2. Dự án đầu tư đã hoàn thành thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Được Thủ tướng Chính phủ cho phép phát hành trái phiếu để huy động vốn đầu tư cho các dự án.

4. Được bảo lãnh thanh toán theo quy định tại Điều 50 của Nghị định này.

5. Phương án phát hành, sử dụng và hoàn trả vốn vay được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Điều 49. Nguyên tắc phát hành

1. Trái phiếu được phát hành cho từng công trình cụ thể.

2. Tổng giá trị trái phiếu phát hành cho một công trình không vượt quá tổng giá trị công trình. Mức phát hành cụ thể cho từng công trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

3. Không phát hành trái phiếu mới để thanh toán các trái phiếu đến hạn.

4. Kế hoạch phát hành, thời điểm phát hành, kỳ hạn của trái phiếu do chủ thể phát hành thống nhất với Bộ Tài chính.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trần lãi suất cho từng đợt phát hành trái phiếu.

Điều 50. Bảo lãnh thanh toán

1. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ bảo lãnh thanh toán hoặc ủy quyền cho các tổ chức tài chính nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước thực hiện.

2. Mức bảo lãnh thanh toán tối đa bằng 100% giá trị (gốc, lãi) trái phiếu phát hành.

3. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải trả cho tổ chức bảo lãnh thanh toán một khoản phí bảo lãnh tối đa là 0,05%/năm tính trên số tiền đang bảo lãnh. Phí bảo lãnh được tính vào giá trị công trình đối với công trình đang trong giai đoạn đầu tư và được tính vào chi phí hoạt động đối với công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

4. Tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm dàn xếp phương án vốn để thanh toán trái phiếu đến hạn cho doanh nghiệp phát hành khi doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán.

Điều 51. Phương thức phát hành

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh được phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh hoặc đại lý phát hành, được niêm yết trên thị trường chứng khoán và được lưu ký tập trung tại các tổ chức lưu ký.

Điều 52. Đối tượng mua trái phiếu

Đối tượng tham gia mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thực hiện như đối với trái phiếu kho bạc quy định tại Điều 24 của Nghị định này.

Điều 53. Lãi suất trái phiếu

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định lãi suất trần cho từng đợt phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành. Lãi suất trái phiếu phát hành dưới hình thức đấu thầu là lãi suất hình thành qua kết quả đấu thầu.

Điều 54. Sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu

Toàn bộ số thu về phát hành trái phiếu được sử dụng cho dự án đã được chỉ định. Số thu về phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải hạch toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, phải được sử dụng đúng mục đích dự án đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài chính.

Điều 55. Thanh toán trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn thanh toán bằng các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Trường hợp tổ chức bảo lãnh phải dàn xếp phương án vốn để thanh toán trái phiếu đến hạn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm nhận nợ và thanh toán lại cho tổ chức bảo lãnh theo đúng các điều kiện đã cam kết.

3. Chi phí phát hành trái phiếu được tính vào giá trị dự án đầu tư bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu.

Chương 4:

TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 56. Tổ chức phát hành và mục đích sử dụng

Trái phiếu chính quyền địa phương là loại trái phiếu đầu tư có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do ủy ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn phát hành, nhằm huy động vốn cho các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của ngân sách địa phương, đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách trong năm.

Điều 57. Điều kiện phát hành

1. Dự án, công trình thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư 05 năm đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Phương án phát hành trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn vay và phương án hoàn trả nợ vay khi đến hạn được ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân thông qua và được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

3. Có quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tài chính, tín dụng trên địa bàn chịu trách nhiệm phát hành, thanh toán trái phiếu.

Điều 58. Giới hạn tổng số phát hành

Giới hạn tối đa tổng số vốn huy động bằng trái phiếu chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách Nhà nước. Đối với Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Điều 59. Phương thức phát hành

Trái phiếu Chính quyền địa phương được phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành.

Điều 60. Đối tượng mua trái phiếu

Đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính quyền địa phương được thực hiện như đối với trái phiếu Kho bạc quy định tại Điều 24 của Nghị định này.

Điều 61. Lãi suất trái phiếu

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giới hạn biên độ lãi suất của trái phiếu Chính quyền địa phương so với lãi suất trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lãi suất cụ thể cho từng loại kỳ hạn và từng phương thức phát hành trên cơ sở giới hạn biên độ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và mặt bằng lãi suất thực tế của trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn tại thời điểm phát hành.

Trường hợp đấu thầu lãi suất thì lãi suất được hình thành theo kết quả đấu thầu trong phạm vi mặt bằng lãi suất thực tế của trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn tại thời điểm phát hành cộng giới hạn biên độ do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 62. Sử dụng và thanh toán

1. Các khoản vay từ trái phiếu Chính quyền địa phương được ghi thu vào ngân sách cấp tỉnh để chi cho công trình đã được phê duyệt.

2. Ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các chi phí liên quan đến việc tổ chức phát hành, thanh toán trái phiếu Chính quyền địa phương.

3. Việc tổ chức thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính quyền địa phương khi đến hạn được thực hiện như đối với trái phiếu kho bạc quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

Điều 63. Đình chỉ phát hành

1. Các trường hợp bị đình chỉ phát hành:

a) Phương án phát hành, kế hoạch sử dụng vốn và phương án hoàn trả nợ vay khi đến hạn không khả thi;

b) Tổ chức phát hành không đúng với phương án được Bộ Tài chính thẩm định;

c) Không tuân thủ giới hạn biên độ lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;

d) Vượt giới hạn được phép phát hành theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Bộ Tài chính giám sát toàn bộ quá trình phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương. Trường hợp phát hiện sai phạm, Bộ Tài chính yêu cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh dừng phát hành, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chương 5:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 64. Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn và giám sát việc phát hành, sử dụng, thanh toán các loại trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

2. Xây dựng phương án phát hành trái phiếu công trình trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Tổ chức việc phát hành trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, trái phiếu ngoại tệ và công trái xây dựng Tổ quốc theo quy định tại Chương II của Nghị định này.

4. Thẩm định phương án và giám sát toàn bộ quá trình phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương. Đình chỉ phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương theo quy định tại Điều 63 của Nghị định này.

5. Thoả thuận với các tổ chức phát hành về phương án phát hành, kế hoạch triển khai đối với trái phiếu đầu tư của Chính phủ và trái phiếu công trình được Chính phủ bảo lãnh.

6. Quyết định lãi suất trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương; quyết định lãi suất trần của trái phiếu đầu tư, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; quyết định giới hạn biên độ lãi suất trái phiếu Chính quyền địa phương.

Điều 65. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước.

2. Tham gia với Bộ Tài chính trong việc xác định lãi suất trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

3. Tổ chức mua lại nguồn ngoại tệ thu được từ việc phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối của nhà nước và bán ngoại tệ cho Bộ Tài chính để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu bằng ngoại tệ khi đến hạn.

4. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 66. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

1. Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại thị trường chứng khoán.

2. Quản lý và giám sát các hoạt động niêm yết và giao dịch trái phiếu qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung.

Điều 67. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương

1. Lập phương án phát hành trái phiếu, kế hoạch hoàn trả vốn vay trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua và gửi Bộ Tài chính thẩm định.

2. Tổ chức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương theo phương án được Bộ Tài chính thẩm định.

3. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và thu hồi vốn vay từ phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương.

4. Cân đối ngân sách cấp tỉnh để bảo đảm nguồn thanh toán trái phiếu khi đến hạn.

Điều 68. Các Tổ chức phát hành trái phiếu

1. Lập phương án phát hành, kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

2. Tổ chức phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu khi đến hạn.

3. Định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu.

Điều 69. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nghị định này, tuỳ theo hành vi và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 70. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ.

Điều 71. Trách nhiệm hướng dẫn

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này.

Điều 72. Trách nhiệm thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------------

No. 141/2003/ND-CP

Hanoi, November 20, 2003

 

DECREE

ON THE ISSUANCE OF THE GOVERNMENT'S BONDS, BONDS GUARANTEED BY THE GOVERNMENT AND BONDS OF LOCAL GOVERNMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government's Organization dated 25 December, 2001;
Pursuant to the Law on the State Budget dated 16 December, 2002;
Upon the proposal of the Minister of Finance;

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISION

Article 1. Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This Decree shall not govern:

a. The Bonds issued by the Credit Institutions in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions;

b. The Bonds issued by enterprises under the method of self-borrowing, self-payment in accordance with the Law on the State owned enterprises and the Law on Enterprises;

Article 2. Interpretation

1. Government's Bond shall be a kind of debt securities, which are issued by the Government with term face value, interest and confirmation by the Government of its repayment obligation to Bonds' owners.

2. Bond guaranteed by the Government shall be a kind of debt securities, which are issued by enterprises to mobilize capital for projects designated by the Prime Minister, for which investors are guaranteed by the Government of the timely payment of issuing organizations. In case where issuing organizations fail to perform their repayment obligation (principals, interests) at the maturity date, the Government shall be responsible for the performance of the debt repayment in lieu of issuing organizations.

3. The Bond of local Government shall be a kind of debt securities, which are issued by the provincial people's committee with term, face value and confirmation by local Governments of their debt repayment obligation to Bonds' owners.

4. Issuing organization shall be a legal entity, which borrows funds by issuing Bonds in accordance with provisions of this Decree.

5. Bond issue shall mean the sale of Bonds to buying subjects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Underwriting shall mean a process whereby an underwriting organization assists the issuing organizations in completing procedures prior to the issue of Bonds to the securities market, distribute Bonds to investors, undertake to buy Bonds for resale or to buy the remaining bonds that are not yet distributed.

8. Bonds auction shall be the selection of organizations, which or individuals participating in the auction, who fully satisfy requirements of the issuing organization.

9. Issuing agents shall mean the entrustment made by the issuing organization to another organization to perform the sale of Bonds to investors.

10. Bonds custody shall mean the deposit made by Bond's owners of their Bonds at an organization, which is permitted to preserve, maintain Bonds so that such organization performs rights relating to the Bonds for their owners.

11. Agent for Bonds payment shall mean the authorization made by an issuing organization to another organization to perform the payment of Bond principals and interests at the due date.

12. Mortgage shall mean the delivery of Bonds by their owners to an organization or individual to hold for the security of the performance of their civil obligations.

Article 3. Bond issuer

1. The issuer of Government's Bonds shall be the Government;

2. The issuer of Bonds guaranteed by the Government shall be enterprises;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4. Classification of Bonds

1. Government Bonds shall include:

a. Treasury Bills;

b. Treasury Bonds;

c. Bonds for central Government's projects;

d. Investment Bonds;

dd. Foreign currency Bonds;

e. Government's Bonds for the construction of Motherland.

2. Bonds guaranteed by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5. Issue and payment currency

1. Bonds shall be issued and paid in Vietnam Dong or freely convertible foreign currencies;

2. The issuance of foreign currency Bonds shall only be applicable to cases, which are provided for in Section V, Chapter II of this Decree.

3. Currency used for the payment of Bonds shall be the currency, which is used for issuance.

Article 6. Forms of issuance

Bonds shall be issued in form of non-bearer or bearer certificates or book-entry.

Article 7. Face value of bonds

1. The face value of Bonds, which are issued and paid in Vietnam Dong, shall be 100,000 Dong at the minimum. The Minister of Finance shall provide for specific face value.

2. The face value of Bonds, which are issued and paid in foreign currencies, shall be stipulated specifically for each issue.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bonds buying subjects shall be Vietnamese organizations, individuals or Vietnamese, who permanently reside in foreign countries, foreign organizations, which and individuals, who are lawfully working and living in Vietnam. Organizations of Vietnam shall not be permitted to use sources of expenditure granted by the State Budget to buy Government's Bonds.

Article 9. Fees for the issue, payment of Bonds

Organizations that underwrite the bonds issue, provide auction services, act as agents, undertake the entrustment in organizing the issue and payment of Bonds shall be entitled to fees in accordance with provisions of the Finance Ministry.

Article 10. Underwriting organizations, issuing agents

Organizations that underwrite or act as agents for cases of bonds issue under the method of underwriting or issuing agents shall be Securities Companies, Investment Funds, Finance Companies, Banks, which are legally operating in Vietnam.

Article 11. Listing and transaction

1. Government's Bonds, local Government's Bonds shall be bought, sold in the monetary market or discounted, mortgaged at the State Bank in accordance with provisions of applicable laws.

2. Government's Bonds, Bonds guaranteed by the Government and local Government's Bonds shall be listed and transacted in the securities market in accordance with provisions of applicable laws.

Article 12. Bonds custody and deposit

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 13. Redemption of Bonds by issuing organizations

Issuing organizations shall have the right to redeem Bonds, which have been issued prior to their maturity.

Article 14. Interests of Bond's owners

1. To be guaranteed by the issuing subjects of the full and timely payment of Bond principals and interests upon their maturity.

2. To be entitled to use their Bonds for sale, presentation, donation, inheritance or mortgage, discount

3. To be exempted from income tax for incomes from Bonds in accordance with provisions of applicable laws.

Article 15. Limits for repayment and circulation of Bonds

Bonds shall not be used for replacement of money in circulation or performance of financial obligations toward the State Budget.

Article 16. Lost or damaged Bonds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bearer Bonds, which are lost, torn to pieces, damaged, shall be repaid by the issuing organizations upon their maturity if persons who lost the Bonds can prove their ownership over their bonds, and these bonds have not yet been taken advantage of for repayment.

Article 17. Counterfeiting or taking advantage of Bonds

All acts of misusing or counterfeiting Bonds shall be dealt with in accordance with applicable laws

Chapter II

GOVERNMENT BONDS

Section I.- TREASURY BILLS

Article 18. Issuing organization and use purposes

Treasury Bills are a kind of Government Bonds with a term of less than 1 year, which are issued by the State Treasury to develop the monetary market and mobilize funds to cover the temporary deficit of the State Budget within the fiscal year.

Article 19. Mode of issuance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Volume and interest rates of Treasury Bills shall be determined through the auction result.

3. The Ministry of Finance can entrust the State Bank, the State commercial banks to perform the issuance and repayment of Treasury bills.

Article 20. Subjects entitled to participate in the auction of the Treasury Bills

1. Credit Institutions that are operating in accordance with the Law on Credit Institutions

2. Insurance companies, Insurance funds, investment funds that are legally operating in Vietnam; branches of foreign investment funds in Vietnam.

3. In case where subjects provided for in paragraph 1, 2 of this Article do not yet buy up the volume of a Treasury Bills issue, the State Bank shall be entitled to buy the remaining part.

Article 21. Use and repayment of Treasury Bills

1. All funds from the Treasury Bills issue shall be concentrated into the Central Budget for use in accordance with provisions of the Law on the State Budget.

2. The Central Budget shall secure the sources of funds to repay principals, interests of Treasury Bills upon their maturity and the payment of expenses relating to the organization of the issuance, repayment to organizations, which are entrusted with the issuance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 22. Issuing organization and use purposes

Treasury Bonds are a kind of Government's Bonds with term of 1 year and up, which are issued by the State Treasury to mobilize funds to cover the State Budget's deficit under annual State Budget Plan decided upon by the National Assembly.

Article 23. Mode of issuance

1. Placement through the system of the State Treasuries;

2. Auction through the stock exchange;

3. Underwriting;

4. Issuing agents

Article 24. Treasury bonds buying subjects

1. Subjects stipulated in paragraph 1, 2 Article 20 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Foreign organizations that are legally operating in Vietnam

4. Vietnamese citizens, Vietnamese permanently residing in foreign countries and individuals being foreigners who are working and living lawfully in Vietnam

Subjects that buy Bonds under the mode of auction through the stock exchange must fully satisfy conditions in accordance with provisions on securities and securities market.

Article 25. Interest rate of Treasury Bonds

Interest rates of Treasury Bonds shall be decided upon by the Minister of Finance on the basis of the actual conditions in the financial market at the time of issuance. In case of interest rate auction, the interest rate shall be determined in accordance with the auction result.

Article 26. Use and repayment of Treasury Bonds

1. All funds from the Treasury Bonds issue shall be concentrated into the Central Budget for use in accordance with provisions of the Law on the State Budget.

2. The Central Budget shall secure the sources of funds to repay principals, interests and the payment of expenses relating to the organization of the issuance, repayment of Treasury Bonds

Article 27. Organization of the repayment of Treasury Bonds when due

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Finance, Credit Institutions shall be entrusted by the Ministry of Finance for the repayment of Bond principals, interests to their owners when due in respect of Treasury Bonds, which are issued under the mode of auction, issuing agent or underwriting.

Section III.- BONDS FOR THE CENTRAL GOVERNMENT'S PROJECTS

Article 28. Issuing organization and use purposes

Bonds for the central Government's projects are a kind of Government Bonds with a term of 1 year and up, which are issued by the State Treasury to mobilize funds under the decision of the Prime Minister for projects, which are invested by the Central Budget, included in the plan but not yet provided with the budget capital in the year.

Article 29. Conditions for issuance

1. Projects are included in the list of annual key investment projects of the Government;

2. The Plan of Bonds issuance, the plan for the use of borrowed capital and the plan for the repayment of the borrowed funds when due shall be performed in accordance with the decision of the Prime Minister on the basis of the program, which are designed under the leadership of the Ministry of Finance.

Article 30. Mode of issuance

Bonds for the Central Government's projects shall be issued under the mode of placement through the system of the State Treasuries, auction or underwriting.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Subjects that buy bonds for the central Government's projects shall be those as provided for the Treasury Bonds in Article 24 of this Decree.

Article 32. Interest rates of Bonds

Interest rates of Bonds for the central Government's bonds shall be decided upon by the Minister of Finance on the basis of actual conditions in the financial market at the time of issuance. In case of interest rate auction, the interest rate shall be determined by the auction result.

Article 33. Use and repayment

1. All funds from the Bonds issue for the central Government's projects shall be concentrated into the Central Budget for investment in projects approved by the Prime Minister. The Central Budget shall secure the repayment of principals, interests and expenses in respect of the Bonds for the central Government's projects.

2. The organizations of repayment of principals, interests of the Bonds for the central Government's projects when due shall be performed as in the case of Treasury Bonds stipulated in Article 27 of this Decree.

Section IV.- INVESTMENT BONDS

Article 34. Issuing organization and use purposes

Investment Bonds are a kind of Government's Bonds with a term of 1 year and up, which are issued by the State finance organizations, finance, credit institutions designated by the Prime Minister to mobilize funds for investment under the Government's policy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Bonds are issued separately for each economic objective;

2. The total value of the issue shall not be in excess of the target approved by the Government or the Prime Minister for each economic objective or each specific year.

3. The plan of issue is appraised by the Ministry of Finance

4. The level, time of the issue, the face value, term of Bonds shall be made by the agreement between issuing organization and the Ministry of Finance.

5. The Minister of Finance shall decide on the ceiling interest rate of the Bond issue.

Article 36. Issuing mode, Bond buying subjects

Issuing mode, subjects that buy investment Bonds shall be the same as for the Bonds for the central Government's projects stipulated in Article 30 and Article 31 of this Decree.

Article 37. Interest rate of Bonds

The Minister of Finance shall decide on the ceiling interest rate of the investment Bonds from time to time on the basis of actual conditions of the financial market and funds requirements of issuing organizations. In case of interest rate auction, the interest rate shall be determined by the auction result within the ceiling limit decided upon by the Minister of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Funds from the issuance of investment Bonds shall be separately monitored and only used for economic objectives, which have been approved by the Prime Minister.

Article 39. Repayment of Bonds

1. Issuing organizations shall be responsible for the repayment of principals, interests of investment Bonds upon their maturity and other expenses concerning the organization of issuance and repayment.

2. The State Budget shall be used for the entire or partial repayment of Bond interests or for the compensation for interest differences to issuing organizations in accordance with the decision of the Prime Minister in respect of each specific economic objective.

Section V.- FOREIGN CURRENCY BONDS

Article 40. Issuing organization and use purposes

Foreign currency Bonds are a kind of Government's Bonds with a term of 1 year and up, which are issued by the Ministry of Finance for objectives designated by the Prime Minister.

Article 41. Issue currency

1. Currency of the issue shall be freely convertible foreign currencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 42. Issuing modes and buying subjects

1. Placement through the system of the State Treasuries:

a. Subjects that buy foreign currency Bonds shall be those that buy Treasury Bonds as provided for in Article 20 of this Decree.

b. The Minister of Finance shall decide on the location to issue foreign currency Bonds under the mode of placement through the system of the State treasuries.

2. Auction through the State Bank:

a. Subjects participating in the auction of foreign currency Bonds shall be Credit Institutions, which are operating under the Law on Credit Institutions.

b. The State Bank shall act as an agent of the Ministry of Finance in the issuance and repayment of foreign currency.

Article 43. Principles for issuance

1. Foreign currency Bonds shall be issued under each issue. The Ministry of Finance shall set up a specific scheme for each issue and submit it to the Prime Minister for decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Minister of Finance shall decide on the time of the issue, currency, level of issue, interest rates, face value, term of foreign currency Bonds.

Article 44. Use and repayment of foreign currency Bonds

1. Foreign currencies from the Bonds issue shall be used for objectives designated by the Prime Minister.

2. The State Budget shall repay the due foreign currency Bonds (principal and interests).

In case where foreign currencies from the Bonds issue are sold to the State Bank to increase the foreign exchange reserve of the State, the State Bank shall be responsible for the resale of foreign currencies to the Ministry of Finance to repay principals, interests of due foreign currency Bonds.

3. The Ministry of Finance shall provide in details for the level of expenses for the issuance and repayment of foreign currency Bonds.

Section VI.- GOVERNMENT'S BONDS FOR CONSTRUCTION OF MOTHERLAND

Article 45. Issuing organization and use purposes

Government's Bonds for the construction of Motherland shall be issued by the Government to mobilize funds from the people to invest in the construction of national important projects and other necessary projects for the sake of the production, the improvement of living conditions and for the creation of the material, technical foundations for the country

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Government's bonds for the construction of the Motherland shall be issued in accordance with provisions in the Ordinance No. 12/1999/PL-UBTVQH10 dated 27 April, 1999 of National Assembly's Steering Committee on the issuance of Government's Bonds for the construction of the Motherland.

Chapter III

BONDS GUARANTEED BY THE GOVERNMENT

Article 47. Issuing organization and use purposes

Bonds guaranteed by the Government are a kind of Bonds with a term of 1 year and up, which are issued by enterprises to mobilize funds for investment projects under the designation of the Prime Minister.

Article 48. Conditions for issuance

1. Issuing organizations are enterprises, which are designated by the Prime Minister to act as investors of the State projects.

2. Investment projects that have completed procedures in accordance with provisions of applicable laws

3. The issuance of Bonds is permitted by the Prime Minister to mobilize investment funds for projects

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The scheme on the issuance, use and repayment of borrowed funds is approved in writing by the Ministry of Finance.

Article 49. Principles for issuance

1. Bonds shall be issued for each specific project

2. Total value of Bonds to be issued for a project shall not be in excess of the total value of the project. The specific issuing level of each project shall be in compliance with the decision of the Prime Minister.

3. No new issue shall be made for the repayment of due Bonds.

4. Issuing plan, time of issuance, and term of Bonds shall be agreed upon between the issuing subjects and the Finance Ministry.

5. The Minister of Finance shall decide on the ceiling interest rate applicable to each issue of Bonds.

Article 50. Guarantee of the bonds payment

1. The Ministry of Finance shall, on behalf of the Government, guarantee the payment or authorize the State finance organizations, state credit institutions to guarantee the payment of bonds;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Enterprises that issue bonds shall be liable to pay the organizations, which provide the guarantee a guarantee fee equivalent to 0.05% of the guaranteed amount per annum, at the maximum. The guarantee fee shall be included in the project value for those projects, which are in the stage of investment and included in the operating cost for those projects, which have been completed and put in operation.

4. Organizations that issue the guarantee for the bonds payment shall be responsible for the funds arrangement to make the payment of due Bonds in lieu of issuing enterprises when they fail to perform their payment obligations.

Article 51. Issuing modes

Bonds guaranteed by the Government shall be issued under the mode of auction, underwriting or issuing agents, listed in the securities market and deposited centrally at depository organizations.

Article 52. Bond buying subjects

Subjects participating in the purchase of Bonds guaranteed by the Government shall be the same as those provided for the treasury bonds stipulated in Article 24 of this Decree.

Article 53. Interest rate of bonds

Minister of Finance shall decide on the ceiling interest rate applicable to each issue of Bonds, which are guaranteed by the Government on the basis of actual conditions in the financial market at the time of issuance. Interest rate of Bonds issued in form of auction shall be determined by the auction result.

Article 54. Use of proceeds from the issuance of Bonds

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 55. Payment of Bonds

1. Enterprises that issue Bonds shall be responsible for the payment of principals, interests of Bonds at their maturity by their lawful sources of funds.

2. In case where the guarantee organization must make funds arrangement for the payment of due Bonds, enterprises shall be responsible for the debt recognition and the repayment to organizations, which have issued the guarantee, under the committed conditions.

3. Expenses relating to the issuance of Bonds shall be included in the value of projects that are invested by the funds from the bond issue.

Chapter IV.

LOCAL GOVERNMENT'S BONDS

Article 56. Issuing organization and use purposes

Local government's Bonds are a kind of investment Bonds with a term of one year and up, which are issued by the State treasuries or Financial, Credit Institutions in the locality under the authorization of provincial people's committee to mobilize funds for projects, works which are invested by the local budget, included in the plan but not yet provided with the budget funds in the year.

Article 57. Conditions for issuance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The scheme for the issuance of Bonds, plan for the use of borrowed funds and for the repayment of due debts are designed by the provincial people's committee to submit to the People Council for approval and accepted in writing by the Minister of Finance.

3. Availability of the decision made by the Chairperson of provincial people's committee on the authorization to the State Treasuries, Financial, Credit Institutions in the locality to take responsibility for the issuance, payment of Bonds.

Article 58. Limit of total issued Bonds

The maximum limit on the total funds mobilized with the local Government's bonds shall be in compliance with provisions in paragraph 3, Article 8 of the Law on the State Budgets. In respect of Hanoi Capital and Hochiminh city, this limit shall be in conformity with separate provisions of the Government.

Article 59. Issuing modes

Local Government's Bonds shall be issued under the mode of auction, underwriting or issuing agents.

Article 60. Bonds buying subjects

Subjects participating in the purchase of local Government's Bonds shall be the same as those provided for treasury Bonds as stipulated in Article 24 of this Decree.

Article 61. Bonds interest rates

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Chairperson of provincial people's committee shall decide on specific interest rate applicable to each kind of term and each issuing mode on the basis of range limit decided upon by the Minister of Finance and the actual interest rate of Government's bonds of the same term at the time of issuance.

In case of interest rate auction, the interest rate shall be determined by the auction result within the level of actual interest rates of Government's bonds of the same term at the time of issuance plus the range limit decided upon by the Minister of Finance.

Article 62. Use and payment

1. Funds borrowed from the local Government's Bonds shall be added to the revenues of the provincial budget for spending on already approved projects.

2. The provincial budget shall be responsible for the payment of principals, interests and expenses relating to the organization of issuance, payment of local Government's Bonds.

3. The organization of the payment of principals, interests of local government's bonds when due shall be performed as for treasury bonds stipulated in paragraph 2, Article 27 of this Decree.

Article 63. Suspension of issue

1. The issuance of bonds shall be suspended in following cases:

a. The issuing scheme, plan for the use of funds and scheme for payment of due bonds are infeasible;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c. The limit of interest rate range provided for by the Minister of Finance is not complied with.

d. The permitted issuance limit under the provisions of the Law on the State Budget is exceeded.

2. The Ministry of Finance shall supervise the entire process of local government's Bonds' issuance. In the event of discovery of violation, the Ministry of Finance shall request the provincial people's Committee to stop the issuance and report thereon to the Prime Minister at the same time.

Chapter V

STATE MANAGEMENT RESPONSIBILITIES AND RIGHTS

Article 64. Ministry of Finance

1. To provide guidance and supervise the issuance, use, payment of Government's Bonds and Bonds guaranteed by the Government.

2. To draw up schemes for the issuance of Bonds for the central Government's projects and submit to the Prime Minister for decision.

3. To organize the issuance of treasury bonds, Bonds for the central Government's projects, foreign currency Bonds and Government's Bonds for construction of the Motherland in accordance with provisions stated in Chapter II of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. To agree with issuing organizations on the issuing scheme, implementation plan for investment bonds of the Government and Bonds for projects guaranteed by the Government.

6. To decide on the interest rate of treasury Bonds, Bonds for central Government's projects; to decide on the ceiling interest rate of investment bonds, Bonds guaranteed by the Government; to decide on the limit of interest rate range of local Government's bonds.

Article 65. The State Bank of Vietnam

1. To coordinate with the Ministry of Finance to organize the auction of treasury bills, foreign currency Bonds of Government through the State Bank

2. To participate in the determination, with the Ministry of Finance, of interest rate of Government's bonds and Bonds guaranteed by the Government.

3. To organize the redemption of foreign currency sources received from the issuance of foreign currency Bonds to increase foreign exchange reserve of the State and to sell foreign currencies to the Ministry of Finance for the payment of principals, interests of foreign currency bonds at their maturity.

4. To direct Credit Institutions to issue investment bonds in accordance with the decision of the Prime Minister.

Article 66. The State securities committee

1. To coordinate with the Ministry of Finance to organize the issuance of Government's bonds through the form of auction at the securities market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 67. People's Committees in provinces, cities under the central Government's management that issue the local Government's Bonds.

1. To draw the scheme for the issuance of Bonds, plan for the payment of borrowed funds and to submit to the provincial people's Council and send to the Ministry of Finance for appraisal.

2. To organize the issuance of the local Government's bonds under the scheme appraised by the Ministry of Finance.

3. To verify, supervise the use of funds and collection of funds borrowed by the issuance of the local Government's Bonds.

4. To balance the provincial budget in order to secure the sources for bonds payment at maturity.

Article 68. Bond issuing organizations

1. To draw the plan of issue, implementation plan in line with the demand for use of funds.

2. To organize the issuance of bonds and payment of Bonds when due.

3. To make periodical report to the Ministry of Finance on the result of issuance and payment of Bonds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations, which individuals, who violate provisions of this Decree, shall, depending on their act and the seriousness of violation, be subject to administrative punishment, disciplinary punishment and compensation for material damages under the provisions of applicable laws. In case of serious violation, they shall be prosecuted for criminal liability.

Chapter VI

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 70. Effectiveness

This Decree shall be effective after 15 days from its publication in the Official Gazette and replace the Decree No. 01/2000/ND-CP dated 13 January, 2000 of the Government on the issuance of the Regulation on the issuance of Government's Bonds.

Article 71. Responsibility for guidance

The Minister of Finance shall be responsible for the guidance on the implementation of this Decree.

Article 72. Responsibility for the implementation

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of people's committees in provinces, cities under the central Government's management shall be responsible for the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.972

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!