Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 67/2001/NĐ-CP danh mục chất ma tuý và tiền chất

Số hiệu: 67/2001/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma tuý và tiền chất như sau:

Danh mục I: Các chất ma tuý rất độc, tuyệt đối cấm sử dụng; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền;

Danh mục II: Các chất ma tuý độc hại, được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị;

Danh mục III: Các chất ma tuý độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị;

Danh mục IV: Các hoá chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất ma túy.

Điều 2. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma tuý hoặc cần thiết phải chuyển đổi các chất trong các danh mục theo thông báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan xem xét, đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các danh mục đó và công bố danh mục đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục quy định tại Điều 1 của Nghị định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

DANH MỤC I
CÁC CHẤT MA TUÝ RẤT ĐỘC, TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(CÓ TRONG BẢNG IV CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1961 VÀ BẢNG I CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1971)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ)

TT

Tên chất

Tên khoa học

1

Acetorphin

3-0-acetyltetrahydro - 7 - a - (1 - hydroxyl - 1 - methylbuty) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

2

Acetylalphamethylfenanyl

N- [1 - (a - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

3

Alphacetylmethadol

a - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

4

Alphamethylfentanyl

N- [1 - (a - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

5

Beta - hydroxyfentanyl

N- [1 - (b - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

6

Beta - hydroxymethyl - 3 - fentalnyl

N- [1 - (b - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

7

Cần sa và nhựa cần sa

Cananabis and canabis resin

8

Desomorphine

Dihydrodeoxymorphin

9

Etorphine

Tetrahydro - 7 a - (l - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

10

Heroine

Diacetylmorphine

11

Ketobemidone

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

12

Methyl - 3 - fentanyl

N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidy) propionanilide

13

Methyl - 3 - thiofentanyl

N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - peperidyl] propionanilide

14

MPPP

1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

15

Para - fluorofentanyl

4 - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

16

PEPAP

1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidionl acetate (ester)

17

Thiofentanyl

N - (1 [2- (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide

18

Brolamphetamine (DOB)

2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

19

Cathinone

(-) - a - aminopropiophenone

20

DET

N, N - diethyltryptamine

21

DMA

(+) - 2,5 - dimethoxy - a - methylpenylethylamine

22

DMHP

3 - (1,2 - dimethythetyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d]

23

DMT

N, N - dimethyltryptamine

24

DOET

(+) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - a - phenethylamine

25

Eticyclidine

N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine

26

Etryptamine *

3 - (2 - aminobuty) indole

27

(+) - Lysergide (LSD)

9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - methylergoline - 8 bectacarboxamide

28

MDMA

(+) - N - a - dimethyl - 3,4 - (methylene - dioxy) phenethylamine

29

Mescalin

3,4,5 - trimthoxyphenethylamine

30

Methcathinone *

2 (methylamino) - 1 - phenylpropan - 1 - one

31

4 - Methylaminorex

(+) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

32

MMDA

(+) - 5 - methoxy - 3,4 - methlenedioxy - a - methylphenylethylamine

33

N-ethyl MDA

(+) N- ethyl - a methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

34

N - hydroxy MDA

(+) - N - [a - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

35

Parahexyl

3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

36

PMA

p - methoxy - a - methylphenylethylamine

37

Psilocine, Psilotsin

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

38

Psilocybine

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - yl dihydrogenphosphat

39

Rolicyclidine

1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

40

STP, DOM

2,5 - dimethoxy - a - 4 - dimethylphenethylmaine

41

Tenamfetamine (MDA)

a - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

42

Tenocyclidine (TCP)

1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

43

Tetrahydrocannabinot

1 - hydroxy - 3 - pentyl - 6a, 7, 10, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

44

TMA

(+) - 3,4,5 - trimethoxy - a - methylphenylethylamine

45

MORPHIN METHOBROMID và các chất dẫn xuất của morphine nitroger pentavalent khác

 

46

Acetyldihydrocodeine

 

47

SECBUTABARBITAL

5 - Sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

 

DANH MỤC II
CÁC CHẤT MA TUÝ ĐỘC HẠI, ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ (CÓ TRONG BẢNG I, BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1961 VÀ BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1971)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ)

48

Acetylmethadol

3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

49

Alfentanil

N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 - piperidyl] - N - phenylpropanamide

50

Allylprodine

3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

51

Alphameprodine

a - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propronoxypiperidine

52

Alphamethadol

a - 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

53

Alphamethylthiofenianyl

N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

54

Alphaprodine

a - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

55

Anileridine

1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

56

Benzenthidine

1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

57

Benzylmorphine

3 - benzylmorphine

58

Bectacetylmethadol

b - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

59

Betameprodine

b - 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypiperidine

60

Betamethadol

b - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

61

Betaprodine

b - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

62

Bezitramide

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine

63

Clonitrazene

(2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

64

Coca leaf (lá Coca)

 

65

Cocaine

Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

66

Codoxim

Dihydrocodeinone - 6 - cacboxymethyloxime

67

Concentrate of poppy straw (Cao đặng thuốc phiện)

 

68

Dextromoramide

(+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

69

Diampromide

N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

70

Diethylthiambutene

3 - diethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

71

Dienoxin

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

72

Dihydromorphine

7,8 - dihydromorphine

73

Dimenoxadol

2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

74

Dimepheptanol

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

75

Dimethylthiambutene

3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

76

Dioxaphetyl butyrate

Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

77

Diphenoxylate

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

78

Dipipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

79

Drotebanol

3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6b, 14 - diol

80

Ecgonine và các dẫn chất của nó

(-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate

81

Ethylmethylthiambutene

3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

82

Etonitazene

1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

83

Etoxeridine

1 - [2 - (2 - hydroxymethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

84

Fentanyl

1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

85

Furethidine

1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

86

Hydrocodone

Dihydrocodeinone

87

Hydromorphinol

14 - hydroxydihydromorphine

88

Hydromorphone

Dihydromorphinone

89

Hydroxypethidine

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - caboxylic acid ethyl ester

90

Isomethadone

6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone

91

Levomethorphan

3 - methoxy - N - methylmorphinan

92

Levomoramide

(-) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine

93

Levophenacylmorphan

(-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

94

Levorphanol

(-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

95

Metazocine

2 - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

96

Methadone

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

97

Methadone intermediate

4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

98

Methyldesorphine

6 - methyl - delta - 6 - deoxymorphine

99

Methyldihydromorphine

6 - methyldihydromo_phine

100

Metopon

5 - methyldihydromorphione

101

Moramide

2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane caboxylic acid

102

Morpheridine

1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

103

Morphine

7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

104

Morphine - N - oxide

3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7N - oxide

105

Myrophine

Myristybenzylmorphine

106

Nicomorphine

3,6 - dinicotinylmorphine

107

Noracymethadol

(+) - a - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - heptane

108

Norlevorphanol

(-) - 3 - hydroxymorphinan

109

Normethadone

6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

110

Normorphin

N - demethylmorphine

111

Norpipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe

112

Opium (Thuốc phiện)

 

113

Oxycodone

14 - hydroxydihydrocodeinone

114

Oxymorphone

14 - hydroxydihydromorphinone

115

Pethidine

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxlic acid ethyl ester

116

Pethidine intermediate A

4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

117

Pethidine intermediate B

4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

118

Pethidine intermediate C

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

119

Phenadoxone

6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

120

Phenampromide

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide

121

Phenazocine

2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - benzomorphan

122

Phenomorphan

3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

123

Phenoperidine

1 (3- hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

124

Piminodine

4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

125

Piritramide

1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

126

Proheptazine

1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

127

Properidine

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

128

Racemethorphan

(+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

129

Racemoramide

(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidiny) butyl] morpholine

130

Racemorphan

(+) - hydroxy - N - methylmorphinan

131

Sulfentanil

N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [ - (thieny)] - 4 - piperidyl] propionanilide]

132

Thebacon

Acethyldihydrocodeinone

133

Thebaine

3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

134

Tilidine

(+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 carboxylate

135

Trimeperidine

6 - acetoxy - 3 - methoxy - N - 4,5 - epoxy - morphinan

136

Codeine (3 - methylmorphine)

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

137

Dextroproxyphen

a - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

138

Dihydrocodeine

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

139

Ethylmorphine

3 - Ethylmorphine

140

Nicocodine

6 - nicotinylcodeine

141

Nicodicodine

6 - nicotinyldihydrocodeine

142

Norcodeine

N - demethylcodeine

143

Pholcodine

3 - morpholinylethylmorphine

144

Propiram

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N2 - pyridylpropionamide

145

Amphetamine

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

146

Dexamphetamine

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

147

Fenetylline

7 - [2 - i(a - methylphenylethyl) amino] ethyl] thiophenylline

148

Levamphetamine

(-) - đ - ( - methylphenylethylamine

149

Levomethamphetamine

(-) - N - a - methylphenylethylamine

150

Mecloqualone

3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

151

Metamfetamine

(+) - (s) - N - a - dimethylphenethylamine

152

Metamfetamine racemate

(+) - N, a - dimethylphenethylamine

153

Methaqualone

2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

154

Methylphenidate

Methyl - a - phenyl - 2 - piperidineacetate

155

Phencyclidine

1 - (2 - phenylcyclohexyl) piperidine

156

Phenmetrazine

3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

157

Secobarbital

5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

158

Delta - 9 - tetrahydrocanabinol and its stereochemical

(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - l - ol

159

Zipeprol *

a - (a - methoxybenzyl) - 4 - (b - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethano

Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

 

DANH MỤC III
CÁC CHẤT MA TUÝ ĐỘC DƯỢC ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ (CÓ TRONG BẢNG III VÀ BẢNG IV CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1971)
        (Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01tháng 10 năm 2001 của Chính phủ)

160

Amobarbital

5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

161

Buprenorphine

21 - cycloproply - 7 - a - [(s) - 1 - hydroxy - 12,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

162

Butalbital

5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

163

Cathine

(+) - đ - a - [(R) - 1 - aminoethyl] benzyl alcohol

164

Cyclobarbital

5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric acid

165

Flunitrazepam **

5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

166

Glutethimide

2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide

167

Pentazocine

(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimehyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol

168

Pentobarbital

5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

169

Allobarbital

5,5 - diallylbarbituric acid

170

Alprazolam

8 - chloro - l - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine

171

Amphepramone

2 - (diethylamino) propiophenone

172

Aminorex

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

173

Barbital

5,5 - diethylbarbituric acid

174

Benzfetamine

N - benzyl - N - a - dimethylphenethylamine

175

Bromazepam

7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

176

Butobarbital

5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

177

Camazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)

178

Chlordiazepoxide

7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide

179

Clobazam

7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - benzodiazepine - 2,4 - (3H, 5H) - dione

180

Clonazepam

5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepine - 2 - one

181

Clorazepate

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - bensodiazepin - 3 - carboxylic acid

182

Clotiazepam

5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1 - 4 - diazepin - 2 - one

183

Cloxazolam

10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolon - [3,2-d] - [1,4] benzodiazenpin - 6(5H) - one

184

Delorazepam

7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

185

Diazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

186

Estazolam

8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - a] [1,4 - benzodiazenpin

187

Ethchlorvynol

1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

188

Ethinamate

1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

189

Ethyloflazepate

Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

190

Etilamfetamine

N-ethyl - a - methylphenylethylamine

191

Fencamfamin

N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norobornanamine

192

Fenpoporex

(+) - 3 - [(a - methylphenylethyl) amino] proionitrile

193

Fludiazepam

7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

194

Flurazepam

7 - chloro - 1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - fluorophenyl) - 1,2 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

195

Halazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

196

Haloxazolam

10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzoidazepin - 6 - (5H) - one

197

Ketasolam

11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

198

Lefetamine

(-) - N,N - dimehyl - 1,3 - diphenylethylamine

199

Loprazolam

6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 1 - [iperaziniyl) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 1 - one

200

Loprazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

201

Lometazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

202

Mazindol

5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

203

Medazepam

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepam

204

Mefenorex

N-(3 - chloropropyl) - a - methylphenethylamine

205

Meprobamate

2 - methyl - 2 - propyl - 1,3 - propanediol dicarbamate

206

Mesocarb *

3 - (a - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) sydnoneimine

207

Methylphenobarbital

5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

208

Methylprylon

3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

209

Midasolam

8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

210

Nimetazepam

1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

211

Nitrazepam

1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

212

Nordazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl -2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

213

Oxazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

214

Oxazolam

10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

215

Pemoline

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

216

Phendimetrazine

(+) - (2S,3S) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

217

Phenobarbital

5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

218

Phentermine

a - a - dimethylphenethylamine

219

Pinazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

220

Pipardrol

1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

221

Prazepam

7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

222

Pyrovalerone

4 - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

223

Pyrovalerone

5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

224

Temazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

225

Tetrazepam

7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 yl) - 1,3 - dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

226

Triazolam

8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine

227

Vinylbutal

5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

 

DANH MỤC IV
CÁC HOÁ CHẤT KHÔNG THỂ THIẾU TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, ĐIỀU CHẾ CHẤT MA TUÝ (CÓ TRONG BẢNG I, BẢNG II CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1988)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ)

228

Ephedrine

1 - phenyl - 2 - methylamino - 1 - propanol

229

Ergometrine

N - (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

230

Ergotamine

12' - hydroxy - 2' - methyl - 5' - (phenylmethyl) - ergotaman - 3', 6', 18 - ione

231

Lysergic acid

(8b) - 9,10 - Didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

232

1 - phenyl - 2 - propanone

1 - phenyl - 2 - propanone

233

Pseudoephedrine

[S-(R*, R*)] - a - [1(Methylamino) ethyl] benzenmethanol

234

N - acetylanthranilic acid

1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

235

Isosaprole

1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

236

3,4 - methylenedioxyphenyl - 2 - propanone

3,4 - methylenedioxypheny - 2 - propanone

237

Piperonal

1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde)

238

Safrole

1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl)

239

Acetic anhydride

Acetic oxide

240

Acetone *

2 - Propanone

241

Anthranilicacid

2 - Aminobenzoic acid

242

Ethyl ether *

1 - 1 - Oxybisethane

243

Hydrochloric acid ***

 

244

Methyl ethyl ketone *

2 - Butanone

245

Phenylacetic acid

Benzeneacetic acid

246

Piperidine

Cyclopentimine

247

Potassium permanganate **

 

248

Sulfuric acid ***

 

249

Toluene *

Methyl benzene

Muối của các chất liệt kê trong danh mục này, bất kỳ khi nào các muối đó có thể tồn tại.

* Dung môi (chất lỏng để hoà tan một hoặc nhiều chất rắn mà không có sự thay đổi về thành phần hoá học và không có mặt ở sản phẩm cuối cùng)

** Chất xúc tiến (là chất phản ứng hoặc tham gia trong phản ứng, nhưng không có trong thành phần của sản phẩm cuối cùng)

*** A-xít được coi là chất xúc tiến

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 67/2001/ND-CP

Hanoi, October 01, 2001

 

DECREE

PROMULGATING THE LIST OF NARCOTIC SUBSTANCES AND PRE-SUBSTANCES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Drug Prevention and Fight of December 9, 2000;
At the proposals of the Minister of Public Security, the Minister of Health and the Minister of Industry,

DECREES:

Article 1.- To promulgate together with this Decree the lists of narcotic substances and pre-substances as follows:

List I: Extremely toxic narcotic substances, which are absolutely banned from use; the use thereof for analysis, test, scientific research and criminal investigation shall comply with special stipulations of competent agencies;

List II: Toxic narcotic substances, which may be restrictedly used for analysis, test, scientific research or criminal investigation, or in medical field according to treatment requirements;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.List IV: Chemicals which are indispensable in the process of drug preparation and production.

Article 2.- When discovering new substances not yet included in the lists of narcotic substances and pre-substances issued together with this Decree, which relate to the production, preparation and use of drug, or when deeming it necessary to change the substances included in the lists according to the announcement of the United Nations Secretary General, the Ministry of Public Security shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Health, the Ministry of Industry, the Ministry of Science, Technology and Environment and the concerned agencies in considering and proposing the Government to amend and supplement these lists, then announcing the amended and supplemented ones.

Article 3.- Agencies, organizations and individuals that research into, expertise, produce, transport, preserve, store, sell and buy, distribute, use, process, exchange, import, export and/or transit substances on the lists prescribed in Article 1 of this Decree shall have to abide by the provisions of the legislation on control of lawful drug-related activities.

Article 4.- This Decree takes effect 15 days after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.EXTREMELY TOXIC NARCOTIC SUBSTANCES WHICH ARE ABSOLUTELY
BANNED FROM USE IN MEDICAL FIELD, THE USE THEREOF FOR ANALYSIS, TEST, SCIENTIFIC RESEARCH AND CRIMINAL INVESTIGATION SHALL COMPLY WITH SPECIAL STIPULATIONS OF THE COMPETENT AGENCIES
(Included in Table IV of the United Nations 1961 Convention
and Table I of the United Nations 1971 Convention)

(Issued together with the Government’s Decree No. 67/2001/ND-CP of October 1, 2001)

Ordinal number

Substance’s name

Scientific name

1

Acetorphin

3-0-acetyltetrahydro - - (1 - hydroxyl - 1 - 7 methylb-uty) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

2

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.N- [1 - ( methylphenethyl) - 4 - piperidyl]- acetanilide

3

Alphacetylmethadol

- 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

4

Alphamethylfentanyl

N- [1 - ( - 4 - peperidyl]- methylphenethyl) propionanilide

5

Beta - hydroxyfentanyl

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6

Beta - hydroxymethyl - 3 - fentalnyl

N- [1 - ( hydroxyphenethyl) - 3 - methyl -- 4 - piperidyl] propinonanilide

7

Cannabis and cannabis resin

Cananabis and canabis resin

8

Desomorphine

Dihydrodeoxymorphin

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Etorphine

Tetrahydro - 7  hydroxy - 1 -- (l - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

10

Heroine

Diacetylmorphine

11

Ketobemidone

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

12

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidy) propionanilide

13

Methyl - 3 - thiofentanyl

N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - peperidyl] propionanilide

14

MPPP

1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

15

Para - fluorofentanyl

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16

PEPAP

1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidionl acetate (ester)

17

Thiofentanyl

N - (1 [2- (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide

18

Brolamphetamine (DOB)

2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Cathinone

(-) -  aminopropiophenone-

20

DET

N, N - diethyltryptamine

21

DMA

(+) - 2,5 - dimethoxy -methylpenylethylamine -

22

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3 - (1,2 - dimethythetyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d]

23

DMT

N, N - dimethyltryptamine

24

DOET

dimethoxy(+) - 4 - ethyl - 2,5 - - phenethylamine -

25

Eticyclidine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.26

Etryptamine*

3 - (2 - aminobuty) indole

27

(+) - Lysergide (LSD)

9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - methylergoline - 8 bectacarboxamide

28

MDMA

(+) - N -  - 3,4 - (methylene - dimethyl- dioxy) phenethylamine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mescalin

3,4,5 - trimthoxyphenethylamine

30

Methcathinone*

2 (methylamino) - 1 - phenylpropan - 1 - one

31

4 - Methylaminorex

(+) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

32

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(+) - 5 - methoxy -methylphenylethylamine 3,4 - - methlenedioxy -

33

N-ethyl MDA

(+) N- ethyl - a methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

34

N - hydroxy MDA

(+) - N - [ 3,4 - (methylenedyoxy)- methyl - phenethyl] hydroxylamine

35

Parahexyl

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.36

PMA

p - methoxy -  methylphenylethylamine-

37

Psilocine, Psilotsin

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

38

Psilocybine

3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - yl dihydrogenphosphat

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Rolicyclidine

1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

40

STP, DOM

2,5 - dimethoxy -  - dimethylphenethylmaine- 4

41

Tenamfetamine (MDA)

- methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

42

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

43

Tetrahydrocannabinot

1 - hydroxy - 3 - pentyl - 6a, 7, 10, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

44

TMA

trimethoxy(+) - 3,4,5 - - methylphenylethylamine -

45

Morphine methobromid and other derivatives of morphine nitrogen pentavalent

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.46

Acetyldihydrocodeine

 

47

SECBUTABARBITAL

5 - Sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

Salts of substances stated in this List, whenever these salts exist.

 

LIST II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Issued together with the Government’s Decree No. 67/2001/ND-CP of October 1, 2001)

48

Acetylmethadol

3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

49

Alfentanil

N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - dihydro 5 - oxo - 1 H - tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- (methoxymethy) - 4 - piperidyl] - N - phenylpropanamide

50

Allylprodine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.51

Alphameprodine

- 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propronoxypiperidine

52

Alphamethadol

- 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

53

Alphamethylthiofenianyl

N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thieny) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Alphaprodine

- 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

55

Anileridine

1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

56

Benzenthidine

1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

57

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3 - benzylmorphine

58

Bectacetylmethadol

- 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

59

Betameprodine

- 3 - ethyl - 1 - methyl - propionoxypiperidine

60

Betamethadol

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.61

Betaprodine

- 1,3 - dimethyl - 4 propionoxypiperidine - phenyl - 4 -

62

Bezitramide

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - piperidine

63

Clonitrazene

(2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Coca leaf

 

65

Cocaine

Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

66

Codoxim

Dihydrocodeinone - 6 - cacboxymethyloxime

67

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

68

Dextromoramide

(+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

69

Diampromide

N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

70

Diethylthiambutene

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.71

Dienoxin

1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

72

Dihydromorphine

7,8 - dihydromorphine

73

Dimenoxadol

2 - dimethylamino - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Dimepheptanol

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

75

Dimethylthiambutene

3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

76

Dioxaphetyl butyrate

Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

77

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

78

Dipipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

79

Drotebanol

3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6b, 14 - diol

80

Ecgonine and its derivatives

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.81

Ethylmethylthiambutene

3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene

82

Etonitazene

1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

83

Etoxeridine

1 - [2 - (2 - hydroxymethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Fentanyl

1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

85

Furethidine

1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - cacboxylic acid ethyl ester

86

Hydrocodone

Dihydrocodeinone

87

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14 - hydroxydihydromorphine

88

Hydromorphone

Dihydromorphinone

89

Hydroxypethidine

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - caboxylic acid ethyl ester

90

Isomethadone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.91

Levomethorphan

3 - methoxy - N - methylmorphinan

92

Levomoramide

(-) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) bytyl] morpholine

93

Levophenacylmorphan

(-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Levorphanol

(-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

95

Metazocine

2 - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

96

Methadone

6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

97

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

98

Methyldesorphine

6 - methyl - delta - 6 - deoxymorphine

99

Methyldihydromorphine

6 - methyldihydromorphine

100

Metopon

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.101

Moramide

2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane caboxylic acid

102

Morpheridine

1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

103

Morphine

7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Morphine - N - oxide

3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7N - oxide

105

Myrophine

Myristybenzylmorphine

106

Nicomorphine

3,6 - dinicotinylmorphine

107

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(+) -  6 - methylamino - 4,4- 3 - acetoxy - - diphenyl - heptane

108

Norlevorphanol

(-) - 3 - hydroxymorphinan

109

Normethadone

6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

110

Normorphin

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.111

Norpipanone

4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexaoe

112

Opium

 

113

Oxycodone

14 - hydroxydihydrocodeinone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Oxymorphone

14 - hydroxydihydromorphinone

115

Pethidine

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxlic acid ethyl ester

116

Pethidine intermediate A

4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

117

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

118

Pethidine intermediate C

1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

119

Phenadoxone

6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

120

Phenampromide

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.121

Phenazocine

2 - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - benzomorphan

122

Phenomorphan

3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

123

Phenoperidine

1 (3- hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Piminodine

4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

125

Piritramide

1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

126

Proheptazine

1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

127

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

128

Racemethorphan

(+) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

129

Racemoramide

(+) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 -

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.130

Racemorphan

(+) - hydroxy - N - methylmorphinan

131

Sulfentanil

N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [ - (thieny)] - 4 - piperidyl] propionanilide]

132

Thebacon

Acethyldihydrocodeinone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Thebaine

3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

134

Tilidine

(+) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 carboxylate

135

Trimeperidine

6 - acetoxy - 3 - methoxy - N - 4,5 - epoxy - morphinan

136

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

137

Dextroproxyphen

- (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

138

Dihydrocodeine

6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

139

Ethylmorphine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.140

Nicocodine

6 - nicotinylcodeine

141

Nicodicodine

6 - nicotinyldihydrocodeine

142

Norcodeine

N - demethylcodeine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pholcodine

3 - morpholinylethylmorphine

144

Propiram

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N2 - pyridylpropionamide

145

Amphetamine

(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

146

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

147

Fenetylline

7 - [2 - i( methylphenylethyl) amino]- ethyl] thiophenylline

148

Levamphetamine

(-) - d - ( - methylphenylethylamine

149

Levomethamphetamine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.150

Mecloqualone

3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

151

Metamfetamine

(+) - (s) - N -  dimethylphenethylamine-

152

Metamfetamine racemate

(+) - N,  dimethylphenethylamine-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Methaqualone

2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

154

Methylphenidate

Methyl -  - piperidineacetate- phenyl - 2

155

Phencyclidine

1 - (2 - phenylcyclohexyl) piperidine

156

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

157

Secobarbital

5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

158

Delta - 9 - tetrahydrocanabinol and its stereochemical

(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - l - ol

159

Zipeprol*

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Salts of substances stated in this List, whenever these salts exist.

 

LIST III

TOXIC NARCOTIC PHARMACEUTICALS, WHICH ARE PERMITTED FOR USE
FOR ANALYSIS, TEST, SCIENTIFIC RESEARCH AND CRIMINAL INVESTIGATION, OR IN MEDICAL FIELD ACCORDING TO TREATMENT REQUIREMENTS (INCLUDED IN TABLE III AND IV OF THE UNITED NATIONS 1971 CONVENTION)
(Issued together with the Government’s Decree No. 67/2001/ND-CP of October 1, 2001)

160

Amobarbital

5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

161

Buprenorphine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.162

Butalbital

5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

163

Cathine

(+) - d -  - aminoethyl] benzyl- [(R) - 1 alcohol

164

Cyclobarbital

5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric acid

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Flunitrazepam**

5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

166

Glutethimide

2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide

167

Pentazocine

(2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimehyl - 3 -(3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol

168

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

169

Allobarbital

5,5 - diallylbarbituric acid

170

Alprazolam

8 - chloro - l - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine

171

Amphepramone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.172

Aminorex

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

173

Barbital

5,5 - diethylbarbituric acid

174

Benzfetamine

N - benzyl - N -  dimethylphenethylamine-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bromazepam

7 - bromo - 1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

176

Butobarbital

5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

177

Camazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)

178

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7 - chloro - 2 (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide

179

Clobazam

7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,5 - benzodiazepine - 2,4 - (3H, 5H) - dione

180

Clonazepam

5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepine - 2 - one

181

Clorazepate

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.182

Clotiazepam

5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1 - 4 - diazepin - 2 - one

183

Cloxazolam

tetrahydrooxazolon - [3,2-d] - [1,4] benzodiazenpin - 6(5H) - one

184

Delorazepam

7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Diazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

186

Estazolam

8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - a] [1,4 - benzodiazenpin

187

Ethchlorvynol

1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

188

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

189

Ethyloflazepate

Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

190

Etilamfetamine

N-ethyl -  methylphenylethylamine-

191

Fencamfamin

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.192

Fenpoporex

(+) - 3 - o][( methylphenylethyl) amin- proionitrile

193

Fludiazepam

7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

194

Flurazepam

7 - chloro - 1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - fluorophenyl) - 1,2 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Halazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

196

Haloxazolam

10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzoidazepin - 6 - (5H) - one

197

Ketasolam

11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

198

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(-) - N,N - dimehyl - 1,3 - diphenylethylamine

199

Loprazolam

6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 1 - [iperaziniyl) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 1 - one

200

Loprazepam

7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one

201

Lometazepam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.202

Mazindol

5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

203

Medazepam

7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepam

204

Mefenorex

N-(3 - chloropropyl) - - methylphenethylamine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Meprobamate

2 - methyl - 2 - propyl - 1,3 - propanediol dicarbamate

206

Mesocarb*

3 - ( methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl)- sydnoneimine

207

Methylphenobarbital

5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

208

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

209

Midasolam

8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H - imidazo -[1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

210

Nimetazepam

1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

211

Nitrazepam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.212

Nordazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl -2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

213

Oxazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

214

Oxazolam

10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pemoline

2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

216

Phendimetrazine

(+) - (2S,3S) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

217

Phenobarbital

5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

218

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - dimethylphenethylamine

219

Pinazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

220

Pipardrol

1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

221

Prazepam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.222

Pyrovalerone

4 - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

223

Pyrovalerone

5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

224

Temazepam

7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tetrazepam

7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 yl) - 1,3 - dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

226

Triazolam

8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine

227

Vinylbutal

5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

Salts of substances stated in this List, whenever these salts exist.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.LIST IV

CHEMICALS WHICH ARE INDISPENSABLE IN THE PROCESS OF DRUG PRODUCTION AND PREPARATION (INCLUDED IN TABLES I AND II OF THE UNITED NATIONS 1988 CONVENTION)
(Issued together with the Government’s Decree No. 67/2001/ND-CP of October 1, 2001)

228

Ephedrine

1 - phenyl - 2 - methylamino - 1 - propanol

229

Ergometrine

N - (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

230

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12' - hydroxy - 2' - methyl - 5' - (phenylmethyl) - ergotaman - 3', 6', 18 - ione

231

Lysergic acid

(8b) - 9,10 - Didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

232

1 - phenyl - 2 - propanone

1 - phenyl - 2 - propanone

233

Pseudoephedrine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.234

N - acetylanthranilic acid

1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

235

Isosaprole

1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

236

3,4 - methylenedioxyphenyl -2 - propanone

3,4 - methylenedioxypheny - 2 - propanone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Piperonal

1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde)

238

Safrole

1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl)

239

Acetic anhydride

Acetic oxide

240

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2 - Propanone

241

Anthranilicacid

2 - Aminobenzoic acid

242

Ethyl ether*

1 - 1 - Oxybisethane

243

Hydrochloric acid***

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.244

Methyl ethyl ketone* 

2 - Butanone

245

Phenylacetic acid

Benzeneacetic acid

246

Piperidine

Cyclopentimine

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Potassium permanganate**

 

248

Sulfuric acid***

 

249

Toluene * 

Methyl benzene

Salts of substances stated in this List, whenever these salts exist

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.* Solvent (liquid used to dissolve one or more than one solid substances without changing such substances chemical composition and not existing in the final products)

** Accelerator (being reactant or participating in the reaction process, but not existing in the composition of the final products)

*** Acids being considered accelerators.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.686

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!