Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 1645/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/-UBND

Hòa Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BSUNG; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 ca Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/3/2019; Quyết định số 918/QĐ-BNN-TT ngày 19/3/2019; Quyết định s 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019; Quyết định số 1312/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/4/2019 và Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 572/TTr-SNN ngày 31/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (09 thủ tục); danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (18 thủ tục); danh mục thủ tục hành chính thay thế (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Bãi bỏ 02 thtục lĩnh vực Chăn nuôi công bố tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 22/8/2017; 16 thtục lĩnh vực Thú y công bố tại Quyết định s 1714/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 và Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Bãi bỏ 07 thủ tục lĩnh vực Lâm nghiệp (02 thủ tục cấp huyện công bố tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 12/02/2018; 05 thủ tục (03 thủ tục cấp tỉnh công bố tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; 02 thủ tục cấp huyện công bố tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tnh);

- Bãi bỏ 02 thủ tục lĩnh vực Trồng trọt công bố tại Quyết định số 934/QĐ- UBND ngày 11/4/2018; 06 thủ tục lĩnh vực Thủy sản công bố tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 ca Chủ tịch UBND tỉnh.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, gii quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trình Chủ tịch UBND tnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 8/2019.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Thông tin và Truyn thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thtục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phchỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và trên Trang Thông tin điện tử của huyện, thành phố; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định y./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh;
- Ch
tịch UBND tnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm TH&CB t
nh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, ỦY BAN NHÂN DÂN CP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh Hòa Bình)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ pháp lý

Tiếp nhận

Trả kết quả

A.

THỦ TC HÀNH CHÍNH CP TỈNH

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC THỦY SẢN (Công bố tại QĐ số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

1

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện tr lên)

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tnh

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

2

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao  quyn quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyn trở lên)

- Đối với trường hợp thay đổi tên tchức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc;

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:

+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Ngh đnh số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

3

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới;

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tnh

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sn.

4

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điu kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đu tư nước ngoài)

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới;

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

5.700.000 đồng/lần (có hoạt động sản xuất).

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.

5

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

10 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chưa quy định

X

X

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

6

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

07 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

7

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

- 03 ngày làm việc (đối với xác nhận nguồn gốc);

- 07 ngày làm việc (đối với xác nhận mẫu vật).

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chưa quy định

x

x

- Luật Thy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

B.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC THỦY SẢN (QĐ s 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp)

 

1

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

- Thm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và Trkết quả huyện/thành ph

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

2

Sửa đổi, bsung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

- Đối với trường hợp thay đổi tên tchức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đi với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:

+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu càn), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện/thành phố

Chưa quy định

x

x

- Luật Thủy sn năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

2. DANH MỤC TTHC SỬA ĐI, BỔ SUNG

STT

Mã hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thi gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Phí, lệ phí

Văn bản QPPL quy định vic sửa đổi, b sung TTHC

Tiếp nhận

Trả kết quả

A

TTHC CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

I

Lĩnh vực Thú y (đã công b tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 10/4/2017)

1

BNN-HBI-288090

Cấp, gia hạn Chứng chhành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

- 05 ngày làm việc đối với trường hp cấp mới;

- 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

50.000 đồng/CCHN

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy đnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

2

BNN-HBI-288315

Cấp lại Chứng chhành nghề thú y trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

03 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh

x

x

50.000 đồng/CCHN

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 ca Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

3

T-HBI-281370-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

08 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh

x

x

- Cửa hàng: 225.000/lần

- Đại lý: 450.000/lần

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phsửa đi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 ca Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

4

T-HBI-281371-TT

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

05 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

Không quy định

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

-Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

5

T-HBI-281372-TT

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

15 ngày làm việc

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

900.000 đồng/giấy

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

6

T-HBI-281373-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

20 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- P: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

7

T-HBI-281374-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối vi cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

20 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khtrùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

8

T-HBI-281375-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

15 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016AT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khtrùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

9

T-HBI-281376-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

- 07 ngày làm việc: (trường hợp đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá chưa quá 12 tháng).

- 17 ngày làm việc (trường hợp chưa được đánh giá định kỳ hoặc được đánh giá định kỳ nhưng thời gian đánh giá quá 12 tháng tính đến ngày hết hiệu lực của Giấy chứng nhận

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng.

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

10

T-HBI-281377-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

- 07 ngày làm việc (trường hợp cơ sở đã được đánh giá định kỳ mà thời gian đánh giá không quá 12 tháng)

- 17 ngày (trường hợp còn lại)

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

11

T-HBI-281378-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

02 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh

x

x

không

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

12

T-HBI-281379-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bsung nội dung chứng nhận

20 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

13

T-HBI-281380-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

20 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư s 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 ca Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khtrùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

14

T-HBI-281381-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

13 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh

x

x

- Phí: 300.000 đồng

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

15

T-HBI- 281382-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tnh

Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh, từ cơ sở sơ chế, chế biến được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y: 01 ngày làm việc;

- Đối với động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở thu gom, kinh doanh; Động vật, sn phẩm động vật xuất phát từ cơ s chăn nuôi chưa được giám sát dịch bệnh động vật; Động vật chưa được phòng bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vc-xin nhưng không còn miễn dịch bảo hộ; Động vật, sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở chưa được công nhận an toàn dịch bệnh động vật; Sản phm động vật xuất phát từ cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chưa được định kỳ kiểm tra vệ sinh thú y hoặc khi có yêu cu của chủ hàng:

+ 01 ngày làm việc ktừ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương quyết định và thông báo cho chủ hàng về địa điểm và thời gian kiểm dịch;

+ 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch t cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thì cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương thông báo, trlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tại hiện trường

x

x

Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác Thú y ban hành kèm theo Thông tư số 285/2016/TT- BTC;

Điều 3 Thông tư số 44/2018/TT- BTC Phụ lục II Biểu khung giá dịch vụ chn đoán thú y kèm theo Thông tư số 283/2016/TT- BTC

Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sa đi, bổ sung một số điều ca Thông tư số 25/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT quy định về kim dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

16

T-HBI-281383-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản:

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đăng ký kiểm dịch, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ hàng về địa đim và thời gian kiểm dịch

+ Trong thời ln 03 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn 03 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chng nhận kiểm dịch thì thông báo, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đi với động vật thủy sản làm giống xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh hoặc tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch

Tại hiện trường

x

x

- Mục III Thông tư số 285/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

- Phụ lục II Biểu khung giá dịch vụ chn đoán thú y kèm theo Thông tư số 283/2016/TT- BTC

- Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

II

Lĩnh vực Trng trọt (đã công b tại Quyết định s 934/QĐ-UBND ngày 11/4/2018)

 

1

T-HBI-139964-TT

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

x

x

- Cây ăn quả: 2.000.000 đồng/1 lần bình tuyn, công nhận.

Thông tư số 250/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2

Công nhận vườn cây đâu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tnh

x

x

không

Thông tư số 250/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. DANH MỤC TTHC THAY THẾ

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế (cũ)

Tên thủ tục hành chính thay thế (mi)

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A. TH TỤC HÀNH CHÍNH CP TNH

I. Lĩnh vực Lâm nghiệp (đã công b tại Quyết định s 3034/QĐ-UBND , ngày 01/12/2016)

1

Cấp giấy chng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang đã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng, cơ quan cấp mã số chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày

Trung tâm phục vụ Hành chính công tnh

không

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phvề quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

II. Lĩnh vực Thủy sản (đã công bố tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2017)

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

05 ngày làm việc.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Chưa quy định

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

4. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY B, BÃI B

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC hoc lý do bãi bỏ

I.

Thủ tục hành chính cấp tnh (Công bố tại QĐ số 1545/QĐ-UBND ngày 22/8/2017; QĐ số 1714/QĐ-UBND ngày 18/7/2018, QĐ số 518/QĐ-UBND ngày 10/4/2017; QĐ s 934/QĐ-UBND ngày 11/4/2018; QĐ s 3034/QĐ-UBND, ngày 01/12/2016; QĐ số 313/QĐ-UBND ngày 09/3/2017do được sửa đổi, b sung tại QĐ này)

1

T-HBI-281941-TT

Cấp Giấy chng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, cht b sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa cht chuyên dùng trong chăn nuôi

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một sđiều của Luật qun lý ngoại thương.

2

T-HBI-281942-TT

Cấp lại Giấy chng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale-CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, cht bsung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa cht chuyên dùng trong chăn nuôi

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương.

3

BNN-HBI-288090

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét. nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

4

BNN-HBI-288315

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành ngh thú y)

5

T-HBI-281370-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Quyết định số 2474/QĐ-BNN-TY ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6

T-HBI-281371-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hng; thay đi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

7

T-HBI-281372-TT

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

8

T-HBI-281373-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

9

T-HB1-281374-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ san toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sn xuất thủy sản giống)

10

T-HBI-281375-TT

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

11

T-HBI-281376-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

12

T-HBI-281377-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

13

T-HBI-281378-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

14

T-HBI-281379-TT

Cấp Giấy chứng nhận sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

15

T-HBI-281380-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cu bsung nội dung chứng nhận

16

T-HBI-281381-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

17

T-HBI-281382-TT

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

18

T-HBI-281383-rr

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sn phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

19

T-HBI-139964-TT

Cấp giấy công nhận cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

20

T-HBI-139964-TT

Cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

21

T-HBI-280720-TT

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

22

T-HBI-280721-TT

Giao nộp gấu cho nhà nước

23

T-HBI-280716-TT

Cấp giấy chng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

24

T-HBI-281058-TT

Kiểm tra chất lượng giống Thủy sản nhập khẩu

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

25

T-HBI-281059-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

26

T-HBI-281060-TT

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Việc cấp chứng nhận tàu cá đối với tỉnh là không phù hợp với điều kiện thực tế. Do đối tượng được cấp giấy phép khai thác phải có sở hu tàu cá có công suất máy 50 CV trở lên,...

27

T-HBI-281061-TT

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

28

T-HBI-281062-TT

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

29

T-HBI-281063-TT

Cấp đi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

II.

Thủ tục hành chính cấp huyện (Công b tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 12/02/2018; Quyết định s 3034/QĐ-UBND ngày 01/12/2016)

1

TT-HBI-280733-TT

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về qun lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

2

BNN-HBI-287763

Cấp đổi giấy chng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

3

BNN-HBI-287764

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

4

TT-HBI-280727-TT

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Công nhận và giao quyền quản cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

1.1. Trình t thực hiện:

- Bước 1: Tổ chc, cộng đồng gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, s485 đường Trn Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phHòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

- Bước 3:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mu số 06.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công nhận và không giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

1.2. Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính (hoặc) qua môi trường mạng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phn hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo Mu số 01.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ;

- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý theo Mu số 02.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ;

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng theo Mu số 03.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

- Thông tin về tổ chức cộng đồng theo Mu số 04.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ;

- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng theo Mu số 05.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP .

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng: 60 ngày.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa quy định.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị (Mu số 01.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản (Mu số 02.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng (Mu số 03.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Thông tin về tổ chức cộng đồng (Mu s04.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng (Mu số 05.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thành viên là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và được hưởng lợi từ nguồn lợi thủy sản tại khu vực đó;

- Đăng ký tham gia đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại một khu vực địa lý xác định chưa được giao quyền quản lý cho tổ chức, cá nhân khác;

- Có phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, quy chế hoạt động của tchức cộng đng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mu số 01.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ GIAO QUYN QUẢN LÝ CHO TỔ CHỨC CỘNG ĐNG THỰC HIỆN ĐNG QUẢN LÝ TRONG BẢO VỆ NGUỒN LI THỦY SẢN

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh....
hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố……..

Tên tôi là: .............................................................................. Giới tính: …………………

Ngày tháng năm sinh: ............................................................ Dân tộc: ………………….

Mã số định danh/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:…………………………………………………………………………………………………...

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................................

Là người đại diện cho [Tên tổ chức cộng đồng]

Từ nhu cầu và sự tự nguyện của các thành viên trong cộng đồng với mục tiêu cùng chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản với Nhà nước, chúng tôi [Tên tổ chức cộng đồng], được thành lập theo Quyết định số ……. ngày ……tháng……năm (nếu có), nhận thấy [khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý] có nguồn lợi thủy sản cần được quản lý và bảo vệ nhằm duy trì sinh kế bền vững cho người dân có hoạt động thủy sản tại đây.

Do đó, các thành viên [Tên tchức cộng đng] đã thảo luận và thng nht xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý tại [khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý] để thực hiện đồng qun lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, với nội dung chính như sau:

1. Quyền quản lý đề nghị được giao [theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật Thủy sản].

2. Vị trí, ranh giới khu vực địa lý đề nghị được giao [nêu rõ tên khu vực và tọa độ khu vực (nếu có)].

3. Phương án bảo vệ và khai thác ngun lợi thủy sản; Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.

(Chi tiết tại hồ sơ gửi kèm).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh.... hoặc Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố…… xem xét, quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho [Tên tổ chức cộng đồng].

Chúng tôi cam kết sẽ quản lý khu vực được giao theo nội dung được công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ ngun lợi thủy sản và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

 

 

………, ngày ……tháng …… năm 20....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mu số 02.BT

PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý gồm các thông tin chủ yếu như sau:

1. Thông tin chung

a) Tổ chức cộng đồng: tên tổ chức cộng đồng; số lượng thành viên.

b) Khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý: vị trí, ranh giới, tọa độ (nếu có), bao gồm sơ đvị trí khu vực kèm theo.

2. Sự cần thiết thực hiện đồng quản lý

(Nêu thông tin vê hiện trạng ngun lợi thủy sản, hoạt động khai thác, nuôi trng thủy sản, du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản, kinh tế xã hội; khó khăn, thách thức tại khu vực thực hiện đồng quản lý; dự kiến những vấn đề có thkhắc phục khi thực hiện đồng quản lý hoặc thông tin khác (nếu có) để từ đó thấy được sự cần thiết thực hiện đồng qun lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực nêu trên)

3. Phương án bảo vệ và khai thác nguồn li thủy sản tại khu vực thực hiện đng quản lý

a) Mục tiêu, đối tượng thủy sản cần bảo vệ.

b) Phương án tchức bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.

c) Phương án tchức hoạt động nuôi trồng thy sn (nếu có).

d) Phương án tổ chức du lịch giải trí kết hợp hoạt động thủy sản (nếu có).

đ) Phương án tchức hoạt động khác (nếu có).

4. Giải pháp và tổ chức thực hiện phương án

(Nêu chi tiết hoạt động để thực hiện phương án; nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng và các bên liên quan để thực hiện phương án và nội dung khác (nếu có))

 

Mẫu số 03.BT

QUY CHẾ

Hoạt động của t chức cộng đng

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

(Tên tchức cộng đồng, nguyên tắc, mục đích hoạt động của tổ chức cộng đồng)

Chương II

THÀNH VIÊN T CHỨC CỘNG ĐNG

(Quy định về đăng ký tham gia tổ chức cộng đồng và chấm dứt tư cách thành viên tchức cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của thành viên tổ chức cộng đng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình không phải là thành viên tchức cộng đng tham gia hoạt động thủy sản tại khu vực đồng quản lý (nếu có))

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA T CHỨC CỘNG ĐNG

Điều....: Ban đại diện của tổ chức cộng đồng

1. Ban đại diện hoặc ban tương đương của tổ chức cộng đồng có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là Ban đại diện) do thành viên tổ chức cộng đng bầu, có trách nhiệm tchức, quản lý hoạt động của tchức cộng đồng, kết nối giữa cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Điều....: Người đại diện tổ chức cộng đồng

1. Người đại diện tổ chức cộng đồng là người thuộc Ban đại diện, do thành viên tổ chức cộng đồng bầu.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Điều....: Đội tuần tra, giám sát

1. Đội tuần tra, giám sát do Ban đại diện phân công, thực hiện tuần tra, giám sát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực được giao quản lý; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm tra, giám sát, lập biên bản và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Điều....: Đội tự quản

1. Đội tự quản được tổ chức theo nghề khai thác; theo lĩnh vực hoạt động hoặc theo đơn vị hành chính do các thành viên tổ chức cộng đồng tự nguyện tham gia. Đội thực hiện nhiệm vụ theo quy chế của tổ chức cộng đồng và phân công của Ban đại diện.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

Điều....: Các đội khác (nếu có)

1. Các đội khác theo nhu cầu của tổ chức cộng đồng.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

(Mỗi ban, đội có người đứng đầu và các thành viên)

Điều....: Nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng: tuyên truyền, tập huấn; tuần tra, kiểm soát; tái tạo nguồn lợi thủy sản; thu thập thông tin, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản, kinh tế xã hội và nhiệm vụ khác (nếu có).

Chương IV

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA T CHỨC CỘNG ĐỒNG

Điều....: Bầu cử Ban đại diện, người đại diện của tchức cộng đồng.

Điều....: Chế độ họp định kỳ hằng năm hoặc đột xuất của tất cả thành viên tổ chức cộng đồng; chế độ họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban đại diện, Đội tuần tra, giám sát, Đội tự quản và các Đội khác.

Điều....: Tài chính cho hoạt động của tổ chức cộng đồng (quy định về thu, chi và thành lập quỹ cộng đồng (nếu có)).

Điều.: Chia sẻ lợi ích của thành viên trong tổ chức cộng đồng (nếu có).

Điều....: Tuần tra, kim soát và phối hợp tuần tra, kim soát tại khu vực thực hiện đồng quản lý.

Điều....: Giải thể tổ chức cộng đồng.

Điều....: Cơ chế khác (nếu có).

Chương V

QUY CH V HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN

Điều....: Quy định về hoạt động được hoặc không được thực hiện.

Điều....: Quy định cụ thể về: nuôi trồng thủy sản; bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; du lịch giải trí gn với hoạt động thủy sản; hoạt động khác của tchức cộng đồng (nếu có).

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Mẫu số 04.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG TIN V T CHỨC CỘNG ĐNG

1. Thông tin của t chức cng đồng:

- Tên tổ chức cộng đồng: ............................................................................................

- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số ..............................................

ngày ……tháng……năm…… (nếu có)

- Số lượng thành viên: .................................................................................................

- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng: ...................................................................

2. Thông tin người đại diện của tổ chức cộng đồng (Đối với trường hợp đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng):

- Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: ………………

- Ngày tháng năm sinh: ..................................... Dân tộc: …………..Quốc tịch: ………….

- Mã số định danh/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: .............................

...................................................................................................................................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: .................................................................................................

 

3. Danh sách thành viên t chức cộng đng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số người trong hộ làm nghề liên quan đến TS

Chỗ hiện tại

Khai thác thủy sản

Nuôi trng thủy sản

Nghề khác

Số ĐK tàu cá

Chiều dài tàu cá (m)

Nghkhai thác TS

Ngư trường khai thác chính

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

Khu vực nuôi

Diện tích nuôi

Đối tượng nuôi

Hình thức nuôi

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

Tên nghề

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

A

Thành viên là hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Thành viên là cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA T CHỨC CỘNG ĐNG
(K
ý, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LP BIỂU
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CP XÃ

 

Mu số 05.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …… tháng ….. năm…….

BIÊN BẢN HỌP CỦA T CHỨC CỘNG ĐỒNG

Thông qua Phương án bảo vệ và khai thác ngun lợi thủy sản và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức cộng đồng: ..........................................................................................

2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: .................................................................

3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành viên tổ chức cộng đồng tham dự họp): ....................................................................................................................................

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: ..............................................................................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản cuộc họp.

2. Bầu người đại diện của tổ chức cộng đồng.

3. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về:

- Danh sách thành viên tham gia tổ chức cộng đồng.

- Dự thảo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý.

- Dự tho Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.

- Các vấn đề khác (nếu có).

(Người ghi biên bn ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung)

Cuộc họp kết thúc vào hồi ……………., ngày ….. tháng …… năm ……tại [tên địa điểm tổ chức đại hội].

Biên bn này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐNG
(K
ý, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mu số 06.BT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-…..

……, ngày ……. tháng..... năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận và giao quyền quản lý cho t chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn li thủy sản tại ……….....

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…………………

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Cần cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ văn bản hiệp thương gia Ủy ban nhân dân tnh (nếu có);

Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của………,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản như sau:

1. Người đại diện [tên tổ chức cộng đồng]: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại …………..

2. Công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Quyết định này.

3. Nội dung khác (nếu có)

Điều 2. Giao quyền quản lý cho [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực [vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao] (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý kèm theo Quyết định này).

Phạm vi quyền được giao bao gồm: [ghi cụ thquyền được giao theo đề nghị của tchức cộng đồng và quy định tại Luật Thủy sản].

Nội dung khác (nếu có)

Điều 3. [tên tổ chức cộng đồng] có trách nhiệm thực hiện việc quân lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Giao [tên các đơn vị có liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, y ban nhân dân xã, Bộ chhuy bộ đội biên phòng,...] tchức thực hiện, theo dõi, hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này [ghi nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị].

Điều 5. Quyết định này chiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thtrưởng các đơn vị có liên quan [ktên đơn vị], Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện……, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã………., [tên tổ chức cộng đng] và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……..
-
Lưu: VT,……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Mẫu số 05.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày …… tháng …… năm…….

BIÊN BẢN HỌP CỦA T CHỨC CỘNG ĐNG

Thông qua Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản và Quy chế hoạt động của t chức cộng đồng

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức cộng đồng: ..........................................................................................

2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: .................................................................

3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành viên tổ chức cộng đồng tham dự họp):

4. Thời gian, địa đim tổ chức họp: ..............................................................................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản cuộc họp.

2. Bu người đại diện của tổ chức cộng đồng.

3. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về:

- Danh sách thành viên tham gia tổ chức cộng đồng.

- Dự thảo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.

- Các vấn đề khác (nếu có).

(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…………, ngày……tháng……nămtại [tên địa điểm tổ chức đại hội].

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bn có giá trị ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN CỦA CỘNG ĐNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06.BT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./QĐ-…..

..........., ngày…tháng.....năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận và giao quyền quản lý cho t chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn li thủy sản tại..............

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số ..../2019/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ văn bn hiệp thương giữa y ban nhân dân tỉnh (nếu có);

Xét văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng của …………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản như sau:

1. Người đại diện [tên tổ chức cộng đồng]: Ông/Bà [họ và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng], số chứng minh thư/thẻ căn cước, thường trú tại …………….

2. Công nhận Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thy sản và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng kèm theo Quyết định này.

3. Nội dung khác (nếu có)

Điều 2. Giao quyền quản lý cho [tên tổ chức cộng đồng] thực hiện đồng qun lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực [vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao] (sơ đồ/bản đồ khu vực địa lý kèm theo Quyết định này).

Phạm vi quyền được giao bao gồm: [ghi cụ thể quyền được giao theo đề nghị của tổ chức cộng đồng và quy định tại Luật Thủy sản].

Nội dung khác (nếu có)

Điều 3. [tên tổ chức cộng đồng] có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản theo đúng nội dung tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Giao [tên các đơn vị có liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng,...] tổ chức thực hiện, theo dõi, hỗ trợ tổ chức cộng đồng thực hiện nội dung tại Điều 1, Điu 2 Quyết định này [ghi nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị].

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan [kể tên đơn vị], Chủ tịch y ban nhân dân huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã [tên tổ chức cộng đồng]và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- ……..
- Lưu: VT,……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho t chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

2.1. Trình t thc hin:

- Bước 1: Tchức, cộng đng gửi h sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp nộp hsơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung.

- Bước 3:

+ Đối vi trường hợp thay đổi tên tổ chức cng đồng, người đi din tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

+ Đối vi trưng hợp sửa đi, bổ sung vị trí, ranh gii khu vực địa lý đưc giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thông báo Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt ban hành hành Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng theo Mẫu số 08.BT Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ (hoặc) gửi qua dịch vụ bưu chính (hoặc) qua môi trường mạng.

2.3. Thành phần, số lượng hồ :

a)Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Mẫu số 07.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Thông tin về tổ chức cộng đồng (Mẫu số 04.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bsung tên tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng);

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản mới đối với trường hợp sa đổi, bổ sung phương án bảo vệ và khai thác ngun lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường hp sa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng;

- Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 05 .BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc;

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản:

+ Công khai phương án: 03 ngày làm việc;

+ Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng: 60 ngày.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cộng đồng

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tnh;

- Cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa quy định.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị (Mu số 07.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP);

- Thông tin về tổ chức cộng đồng (Mu s04.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung tên tổ chức và tên người đại diện của tổ chức cộng đồng);

- Bản chính biên bản họp của tổ chức cộng đồng về các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 05.BT Phụ lục I, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Mẫu số 04.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THÔNG TIN V T CHỨC CỘNG ĐỒNG

1. Thông tin của tổ chức cộng đng:

- Tên tổ chức cộng đồng: ............................................................................................

- Tổ chức cộng đồng được thành lập theo Quyết định số ..............................................

ngày …….tháng…..năm ……. (nếu có)

- Số lượng thành viên: .................................................................................................

- Thành phần tham gia tổ chức cộng đồng: ...................................................................

2. Thông tin người đại diện của t chức cộng đồngi với trường hợp đề nghị thay đổi người đại diện của tổ chức cộng đồng):

- Họ và tên: ............................................................................ Giới tính: …………………

- Ngày tháng năm sinh: .................................. Dân tộc: …………….Quốc tịch: …………..

- Mã số định danh/số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: .............................

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: .................................................................................................

3. Danh sách thành viên t chức cộng đng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số người trong hộ làm nghề liên quan đến TS

Chỗ ở hiện tại

Khai thác thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nghề khác

Số ĐK tàu cá

Chiều dài tàu cá (m)

Nghề khai thác TS

Ngư trường khai thác chính

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

Khu vực nuôi

Diện tích nuôi

Đối tưng nuôi

Hình thức nuôi

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

Tên nghề

Nguồn thu nhập (chính/ phụ)

A

Thành viên là hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Thành viên là cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA T CHỨC CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(K
ý, ghi rõ họ tên)

XÁC NHN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CP X

 

Mu số 05.BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng ……. năm…….

BIÊN BẢN HỌP CỦA T CHỨC CỘNG ĐNG

Thông qua nội dung đề nghị sửa đổi, b sung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho t chức cộng đồng

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức cộng đồng: ..........................................................................................

2. Số lượng thành viên tổ chức cộng đồng: .................................................................

3. Thành phần tham dự họp (ghi cụ thể thông tin của đại biểu và số lượng thành viên tchức cộng đồng tham dự họp):

4. Thời gian, địa điểm tổ chức họp: ..............................................................................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, người chtrì, người ghi biên bản cuộc họp.

2. Thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua nội dung về [lựa chọn một hoặc nhiều nội dung đề nghị sa đi, bổ sung]:

- Tên tổ chức cộng đồng (đối với tổ chức cộng đồng không có tư cách pháp nhân).

- Tên người đại diện của tổ chức cộng đồng.

- Phạm vi quyền quản lý được giao.

- Vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao.

- Phương án bo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản.

- Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng.

(Người ghi biên bản ghi đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự, kết quả biểu quyết thông qua của thành viên tổ chức cộng đồng đối với từng nội dung)

Cuộc họp kết thúc vào hồi …………….., ngày …..tháng…..năm …… tại [tên địa điểm tổ chức đại hội].

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau.

 

ĐẠI DIỆN T CHỨC CỘNG ĐNG
(K
ý, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(K
ý, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN CP XÃ THAM DỰ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62