Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1171/QĐ-BKHCN 2015 công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Số hiệu: 1171/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 27/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1171/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục đính kèm.

Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, các hàng hóa thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục kèm theo cũng phải thực hiện các biện pháp quản lý theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với yêu cầu quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ KHCN có liên quan;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên hàng hóa

Tên QCVN

Mã HS

Tên văn bản áp dụng

Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1

Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

1.1

Xăng không chì, xăng sinh học

QCVN 1:2009/BKHCN

2710.12.12

2710.12.14

2710.12.16

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 30/3/2010.

- Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12/7/2012 về việc sửa đổi Điều 1 Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009, có hiệu lực ngày 01/9/2012.

- Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014 về việc sửa đổi QCVN 1:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 01/12/2014.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1.2

Nhiên liệu điêzen

2710.19.71

2710.19.72

1.3

Nhiên liệu điêzen B5

2710.20.00

1.4

Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100)

3826.00.10

3826.00.90

1.5

Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính

2207.20

2207.10.00

2

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

QCVN 2:2008/BKHCN

6506.10.10

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 về việc ban hành QCVN 2:2008/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/11/2008.

- Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên Bộ: KHCN, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, có hiệu lực ngày 15/5/2013.

- Thông tư 02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008, có hiệu lực ngày 01/6/2014.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

3

Đồ chơi trẻ em

QCVN 3:2009/BKHCN

95.03

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 về việc ban hành QCVN 3:2009/BKHCN, có hiệu lực ngày 15/4/2010.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4

Các thiết bị điện, điện tử

4.1

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời (bao gồm cả bình đun nước nóng nhanh dùng cho sinh hoạt)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.10

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện tử số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.2

Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng (bao gồm cả bình đun nước nóng có dự trữ cho sinh hoạt; máy làm nóng lạnh nước uống (kể cả có bộ phận lọc nước))

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.10

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.3

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác (bao gồm cả các sản phẩm điện sau:

- Máy sấy tóc.

- Lược uốn tóc.

- Kẹp uốn tóc.

- Lô uốn tóc có thiết bị gia nhiệt tách rời.

- Thiết bị gia nhiệt dùng cho dụng cụ uốn tóc tháo rời.

- Thiết bị tạo nếp tóc lâu dài.

- Máy hấp tóc (sử dụng hơi nước hấp tóc).

- Máy là tóc.

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.31.00

8516.32.00

4.4

Quạt điện (bao gồm cả các loại quạt điện:

- Quạt trần

- Quạt bàn (kể cả loại phun sương)

- Quạt treo tường

- Quạt đứng (kể cả loại phun sương)

- Quạt thông gió

- Quạt nối ống

- Quạt không cánh (bên ngoài)

- Quạt tích điện; quạt tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời.

- Quạt điện làm mát bình thường được bố trí thêm dây đốt để sưởi khi có nhu cầu.

- Quạt tháp (dạng hình tháp)

- Quạt sàn)

QCVN 4:2009/BKHCN

8414.51.10

8414.51.91

8414.51.99

8414.59.41

8414.59.49

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.5

Ấm đun nước (bao gồm cả phích đun nước, ca đun nước, Bình đun nước)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.79.10

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.6

Nồi cơm điện (bao gồm cả nồi áp suất có chức năng nấu cơm; nồi nấu đa năng có chức năng nấu cơm)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.60.10

4.7

Bàn là điện (bao gồm cả các loại bàn là:

- Bàn là điện không phun hơi nước

- Bàn là điện có phun hơi nước

- Bàn là điện có bình chứa nước hoặc nồi hơi tách rời, dung tích không lớn hơn 5 lít)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.40.90

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN .

Thời hạn có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2011: Đối với lò vi sóng (số thứ tự 8 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 42009/BKHCN).

+ Ngày 01/10/2011: Đối với thiết bị điện số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.8

Lò vi sóng (bao gồm cả lò vi sóng kết hợp)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.50.00

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.9

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (bao gồm cả bếp hồng ngoại có chức năng nướng, các loại lò nướng bánh, lò quay thịt, dụng cụ nướng bánh kẹp).

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.60.90

8516.72.00

4.10

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

QCVN 4:2009/BKHCN

8544.49.41

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 về quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/3/2013: Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC sản xuất, nhập khẩu.

+ Ngày 01/01/2014: Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.11

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng (bao gồm cả que đun điện)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.30

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN.

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN .

Thời hạn có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2011: Đối với lò vi sóng (số thứ tự 8 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN).

+ Ngày 01/10/2011: Đối với thiết bị điện số thứ tự 7, 9, 10, 11, 12 và 13 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.12

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê (bao gồm cả máy pha cà phê; máy pha chè (trà))

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.71.00

4.13

Máy sấy khô tay

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.33.00

4.14

Dụng cụ đun nước nóng tức thời (bao gồm cả bình đun nước nóng nhanh dùng cho sinh hoạt)

QCVN 9:2012/BKHCN

8516.10.10

- Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 9:2012/BKHCN.

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN , Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN , có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/6/2015: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến số 2 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Ngày 01/01/2016: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 3 đến số 7 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.15

Máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện (Không bao gồm khoan gắn liền với động cơ điện hoạt động bằng pin/pin sạc)

QCVN 9:2012/BKHCN

8467.21.00

4.16

Bóng đèn có balat lắp liền (bóng đèn huỳnh quang, catốt nóng)

QCVN 9:2012/BKHCN

8539.31.90

4.17

Máy hút bụi

QCVN 9:2012/BKHCN

8508.11.00

8508.19.10

4.18

Tủ lạnh, tủ đá

QCVN 9:2012/BKHCN

8418.10.10

8418.30

8418.40

8418.29.00

8418.50.19

8418.50.99

4.19

Máy giặt

QCVN 9:2012/BKHCN

8450.11

8450.19

- Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 9:2012/BKHCN.

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN , Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN , có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/6/2015: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến số 2 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Ngày 01/01/2016: Đối với thiết bị điện số thứ tự từ 3 đến số 7 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 9:2012/BKHCN.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

4.20

Điều hòa không khí (có giới hạn dòng diện trên mỗi pha không quá 25A)

QCVN 9:2012/BKHCN

8415.10.10

5

Thép làm cốt bê tông

QCVN 7:2011/BKHCN

7214.20.31

7214.20.41

7214.20.51

7214.20.61

7215.50.91

7215.90.10

7217.10

7229.20.00

7312.10.91

7213.91.20

7213.99.20

- Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 về việc ban hành QCVN 7:2011/BKHCN.

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN , Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN , có hiệu lực như sau:

+ Ngày 01/01/2014: Đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu.

+ Ngày 01/6/2014: Đối với thép làm cốt bê tông lưu thông trên thị trường.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

6

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

QCVN 8:2012/BKHCN

2711.12.00

2711.13.00

2711.19.00

- Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 về việc ban hành QCVN 8:2012/BKHCN.

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN , Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN , có hiệu lực từ ngày 01/9/2013.

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN, có hiệu lực ngày 27/01/2013.

- Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 1171/QĐ-BKHCN

Hanoi, May 27, 2015

 

DECISION

ANNOUNCEMENT OF LISTS OF IMPORTED GOODS SUBJECT TO QUALITY INSPECTION UNDER NATIONAL TECHNICAL REGULATION BEFORE CUSTOMS CLEARANCE WITHIN RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Technical regulations and standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 127/2007/NĐ-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Technical regulations and standards;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/NĐ-CP dated December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and goods quality;

Pursuant to the Government's Decree No. 20/2013/NĐ-CP dated February 26, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Government's Decree No. 187/2013/NĐ-CP dated November 20, 2013 detailing the implementation of the commercial law regarding international goods purchase and sale and goods purchase and sale agency, processing and transit with foreign countries;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECISION

Article 1. Announce enclosed herewith the lists of imported goods subject to quality inspection under National technical regulation before customs clearance within the management of the Ministry of Science and Technology

For goods that are domestically produced and fall within the lists as prescribed in the enclosed appendices, management measures as prescribed in corresponding national technical regulation and relevant legislative documents must be also executed.

Article 2. Assign the Directorate for Standards, Metrology, and Quality to preside over and cooperate with relevant units in making proposals to leaders of the Ministry of Science and Technology for making announcement of supplements and amendments to the lists of goods subject to quality inspection under National technical regulation before customs clearance within the management of the Ministry of Science and Technology

Article 3. This Decision takes effect since the signing date.

Article 4. Chief Officers of the Ministry of Science and Technology, Director General of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality and relevant organizations, individuals shall be responsible for executing this Decision./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX

LISTS OF IMPORTED GOODS SUBJECT TO QUALITY INSPECTION UNDER NATIONAL TECHNICAL REGULATION BEFORE CUSTOMS CLEARANCE WITHIN RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Enclosed with the Minister of Science and Technology’s Decision No. 1171/QĐ-BKHCN dated May 27, 2015)

No.

Name of goods

Vietnam's Standards

Code

Name of applicable documents

State Inspectorate  for imported goods quality

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1

Lead-free gasoline, biogasoline

QCVN 1:2009/BKHCN

2710.12.12

2710.12.14

2710.12.16

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 20/2009/TT-BKHCN dated September 30 promulgating QCVN 1:2009 BKHCN taking effect since March 30, 2010;

- Circular No. 0/2009/TT-BKHCN dated September 30 promulgating QCVN 1:2009 BKHCN taking effect since March 30, 2010;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-  Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of quality of imported goods within responsibility of the Ministry of Science and Technology that takes effect since January 27, 2013;

Department of Quality Management for Goods and Products

1.2

Diesel

2710.19.71

2710.19.72

1.3

Diesel B5

2710.20.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biodiesel B100

3826.00.10

3826.00.90

1.5

Denatured and non-denatured ethanol

2207.20

2207.10.00

2

Helmets for bike riders

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6506.10.10

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 04/2008/QĐ-BKHCN dated April 28, 2008 promulgating QCVN 2:2008/BKHCN taking effect since November 15, 2008;

- Joint Circular No. 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT dated February 28, 2013 issued by the Ministry of Science and Technology, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport regarding production, importation, trading and use of helmets for bike riders taking effect since May 15, 2013.

- Circular No. 02/2014/TT-BKHCN dated March 31, 2014 amending Article 2 of  Decision No. 04/2008/QĐ-BKHCN dated April 28, 2008 taking effect since June 01, 2014;

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

3

Kid toys

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

95.03

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 18/2009/TT-BKHCN dated September 30 promulgating QCVN 3:2009 BKHCN taking effect since April 15, 2010;

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4

Electrical and Electronic equipment

4.1

Electric kettles (including domestic electric kettles)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8516.10.10

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 promulgating QCVN 4:2009 BKHCN taking effect since June 01, 2010 with respect to electrical equipment of ordinal numbers from first to sixth in the appendices enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.2

Electric water storage heaters (including water heaters for domestic purposes, cold & hot water dispensers (including their components))

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 promulgating QCVN 4:2009 BKHCN taking effect since June 01, 2010 with respect to electrical equipment of ordinal numbers from first to sixth in the appendices enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.3

Hair dryers and other hair styling products (including electric products as follows:

- Hair dryers

- Curling combs

- Hair pins

- Curlformers with separate heater

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lasting hair styling equipment

- Hair steamers

- Hair irons

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.31.00

8516.32.00

4.4

Electric fans (including all kinds of electric fans:

- Ceiling fans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Wall mounted fans

- Standing fans (including misting fans)

- Ventilating fans

- Duct fans

- Bladeless fans

- Electrically charged fans using electricity and solar energy

- Electric fans with heating coil (to provide heat when need be)

- Tower fans (tower shape type)

- Floor fans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8414.51.10

8414.51.91

8414.51.99

8414.59.41

8414.59.49

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 promulgating QCVN 4:2009 BKHCN taking effect since June 01, 2010 with respect to electrical equipment of ordinal numbers from first to sixth in the appendices enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electric kettles (including thermos kettles, water heating mugs)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.79.10

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 promulgating QCVN 4:2009 BKHCN taking effect since June 01, 2010 with respect to electrical equipment of ordinal numbers from first to sixth in the appendices enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.6

Rice cookers (including pressure cookers and multi-functional cookers)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8516.60.10

4.7

Electric irons (including all kinds of electric irons:

- Electrical irons (no steam)

- Steam irons

- Electric irons with separate water storage unit or a boiler (volume less than five liters)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.40.90

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating lists of goods, products that may cause loss of safety within the management of the Ministry of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 16/2010/TT-BKHCN dated September 21, 2010 amending and   supplementing Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

Effective dates as follows:

+ Since January 01, 2011: for microwaves (Ordinal number 8 in the Appendix enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN).

+ Since October 01, 2011: for electric equipment (Ordinal numbers 7, 9, 10, 11, 12 and 13 in the Appendix enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN).

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of quality of imported goods within the management of the Ministry of Science and Technology that takes effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces, cities

 

4.8

Microwaves (including combination microwaves)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8516.50.00

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces, cities

4.9

Electric ovens, grills (including infrared cookers combined with grill, all kinds of ovens, electric roasters)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.60.90

8516.72.00

4.10

PVC shielded electric cable with nominal voltage 450/750 V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8544.49.41

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating lists of goods, products that may cause loss of safety within the management of the Ministry of Science and Technology.

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN dated September 30 promulgating QCVN 4:2009/BKHCN

- Circular No. 22/2011/TT-BKHCN dated September 22, 2011 regulating quality management of  cables and PVC insulated cables with nominal voltage 450/750V taking effect:

+ Since March 01, 2013: For cables and PVC insulated cables (domestically manufactured, or imported)

+ Since January 01, 2014: For cables and PVC insulated cables (circulating in the market)

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

 

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.11

Immersion water heater (including immersion coil)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.30

- Circular No. 01/2009/TT-BKHCN dated March 20, 2009 regulating the lists of products, goods that may cause loss of safety under the management of the Ministry of Science and Technology;

- Circular No. 18/2009/TT-BKHCN dated September 30 promulgating QCVN 3:2009 BKHCN taking effect since April 15, 2010;

- Circular No. 16/2010/TT-BKHCN dated September 21, 2010 amending, supplementing Circular No. 21/2009/TT-BKHCN;

Effective dates as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Since October 01, 2011: for electric equipment (Ordinal numbers 7, 9, 10, 11, 12 and 13 of the Appendix enclosed with QCVN 4:2009/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.12

Coffee or tea makers

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.71.00

4.13

Dryers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8516.33.00

4.14

Instantaneous water heaters (including those used for domestic purposes)

QCVN 9:2012/BKHCN

8516.10.10

- Circular No. 11/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 promulgating QCVN 9:2012/BKHCN;

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN dated April 12, 2013 amending and supplementing Circular No. 11/2012/TT-BKHCN, that takes effect as follows;

+ Since June 01, 2015: for electric equipment (Ordinal numbers 1, 2 in the Appendix enclosed with QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Since January 01, 2016: for electric equipment (Ordinal numbers 3, 7 in the Appendix enclosed with QCVN 9:2012/BKHCN.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.15

Electrically operated hand drilling machines (excluding battery operated drilling machines)

QCVN 9:2012/BKHCN

8467.21.00

4.16

  

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

QCVN 9:2012/BKHCN

8539.31.90

 

 

4.17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 9:2012/BKHCN

8508.11.00

8508.19.10

4.18

Refrigerators, freezers

QCVN 9:2012/BKHCN

8418.10.10

8418.30

8418.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8418.50.19

8418.50.99

 

 

4.19

Washing machines

QCVN 9:2012/BKHCN

8450.11

8450.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN dated April 12, 2013 amending and supplementing Circular No. 11/2012/TT-BKHCN, that takes effect as follows;

+ Since June 01, 2015: for electric equipment (Ordinal numbers 1, 2 in the Appendix enclosed with QCVN 9:2012/BKHCN.

+ Since January 01, 2015: for electric equipment (Ordinal numbers 3, 7 in the Appendix enclosed with QCVN 9:2012/BKHCN.

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

4.20

Air conditioners (with limited current per phase not exceeding 25A)

QCVN 9:2012/BKHCN

8415.10.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Concrete reinforcement steel

QCVN 7:2011/BKHCN

7214.20.31

7214.20.41

7214.20.51

7214.20.61

7215.50.91

7215.90.10

7217.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7312.10.91

7213.91.20

7213.99.20

- Circular No. 21/2011/TT-BKHCN dated September 22, 2011 promulgating QCVN 7:2011/BKHCN;

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN dated April 12, 2013 amending and supplementing Circular No. 11/2012/TT-BKHCN, that takes effect as follows;

+ Since January 01, 2014: For concrete reinforcement steel (domestically manufactured, or imported)

+ Since June 01, 2014: For concrete reinforcement steel (circulating in the market)

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

Bureau of Standards, Metrology and Quality of provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Liquefied petroleum gas (LPG)

QCVN 8:2012/BKHCN

2711.12.00

2711.13.00

2711.19.00

- Circular No. 10/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 promulgating QCVN 8:2012/BKHCN;

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN dated April 12, 2013 amending and supplementing Circular No. 21/2011/TT-BKHCN that takes effect since September 01, 2013;

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 regulating state inspection of imported goods quality within the management of the Ministry of Science and Technology taking effect since January 27, 2013.

- Department of Quality Management for Products, Goods;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61.658

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!