Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 21/2009/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện tử

Số hiệu: 21/2009/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2009

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Kể từ ngày 01/6/2010, các thiết bị điện và điện tử từ số 1 đến số 6 quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.

Điều 4. Kể từ ngày 01/01/2011, các thiết bị điện và điện tử từ số 7 đến số 13 quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy định.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Quốc Thắng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 4: 2009/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances

HÀ NỘI - 2009


Lời nói đầu

QCVN 4: 2009/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

National technical regulation on safety for electrical and electronic appliances

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn và yêu cầu về quản lý đối với các thiết bị điện và điện tử được quy định trong Danh mục tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này. Danh mục này có thể được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện, điện tử quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Thiết bị điện và điện tử là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc qua ổ cắm đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự (không bao gồm các thiết bị y tế và các thiết bị viễn thông).

1.3.2. Nguồn điện hạ áp là nguồn điện áp từ 50 V đến 1000 V xoay chiều và điện áp từ 75 V đến 1500 V một chiều.

2. YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

Các thiết bị điện và điện tử quy định trong tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này phải bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng như sau:

2.1 Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh.

2.2 Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ.

2.3 Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-23:2007 (IEC 60335-2-23: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc.

2.4 Ấm đun nước phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng.

2.5 Nồi cơm điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng.

2.6 Quạt điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện.

2.7 Bàn là điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện.

2.8 Lò vi sóng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp.

2.9 Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động) phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002, Adm.1:2004) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn.

2.10 Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V phải phù hợp với quy định tại TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 1: Yêu cầu chung, TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 3: Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1:1997) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 4: Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003) Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V. Phần 5: Cáp (dây) mềm.

2.11 Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện.

2.12 Dụng cụ pha chè hoặc cà phê phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng.

2.13 Máy sấy khô tay phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-23:2007 (IEC 60335-2-23: 2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị để chăm sóc da hoặc tóc.

3. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ

3.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường

Các thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm tra).

3.2. Chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử

3.2.1 Thiết bị điện và điện tử phải được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 “thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” được quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giấy chứng nhận hợp quy khi đánh giá theo phương thức 5 có giá trị hiệu lực không quá ba (3) năm.

3.2.2 Trường hợp thiết bị điện và điện tử nhập khẩu theo lô hàng chưa được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 quy định tại mục 3.2.1 của Quy chuẩn kỹ thuật này phải được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 “thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá” được quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giấy chứng nhận hợp quy khi đánh giá theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho từng lô hàng nhập khẩu.

3.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy

Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận thực hiện.

Việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

3.4. Sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy và việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy“ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.5. Đăng ký

3.5.1. Doanh nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.5.2. Doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

3.5.3. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Bản đăng k‎ý công bố hợp quy (đối với thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước) theo mẫu quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc bản đăng ký kiểm tra chất lượng (đối với thiết bị điện và điện tử nhập khẩu) theo mẫu quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bản mô tả sản phẩm (tên gọi, tính năng công dụng, các thông số k‎ỹ thuật cơ bản, danh mục hoặc hóa đơn các nguyên vật liệu, linh kiện chính …);

Ảnh mầu tổng thể phía ngoài, bao gồm các ảnh về: toàn cảnh, mặt trước, mặt trên và mặt bên, phích cắm điện (nếu có); nhãn hiệu hàng hóa (nếu có), nhãn hàng hóa (có các thông số kỹ thuật cơ bản);

Hướng dẫn sử dụng;

Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;

Thông báo về những thay đổi liên quan đến thiết kế, nguyên vật liệu, công nghệ chế tạo (nếu có) so với hồ sơ đã đăng ký.

3.5.4. Doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ đăng ký quy định tại 3.5.3 ít nhất mười (10) năm kể từ ngày sản phẩm cuối cùng được xuất xưởng hoặc nhập khẩu.

3.5.5. Tổ chức chứng nhận hợp quy phải lưu trữ hồ sơ chứng nhận ít nhất sáu (6) năm kể từ ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra

Cơ quan kiểm tra chịu trách nhiệm theo quy định tại Chương IV, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan.

4.2. Trách nhiệm của tổ chức chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm chất lượng theo quy định có liên quan của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu phải bảo đảm an toàn theo yêu cầu quy định tại Mục 2, thực hiện quy định tại Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, văn bản được viện dẫn trong Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.

5.3. Trong trường hợp Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định song phương hoặc đa phương thì thực hiện theo quy định tại các hiệp định đó./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHẢI BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ AN TOÀN THEO QCVN 4:2009/BKHCN

STT

Tên thiết bị điện và điện tử

1

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

2

Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng

3

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

4

Ấm đun nước

5

Nồi cơm điện

6

Quạt điện

7

Bàn là điện

8

Lò vi sóng

9

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (loại di động)

10

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

11

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

12

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

13

Máy sấy khô tay

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------

No.: 21/2009/TT-BKHCN

Hanoi, September 30, 2009

 

CIRCULAR

ON PROMULGATION AND IMPLEMENTATION OF "NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON SAFETY FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES"

Pursuant to the Law on Standards and Technical Regulations dated June 29, 2006 and the Decree No.127/2007/ND-CP of August 01, 2007 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Decree No.28/2008/ND-CP of March 14, 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the proposal of the General Director of the Directorate for Standards, Metrology & Quality;

Minister of Science and Technology defines:

Article 1. To issue together with this Circular "National Technical Regulation on safety for electrical and electronic appliances".

Article 2. This Circular takes effect 45 days after its signing date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. From 01/01/2011, electrical and electronic appliances from No.7 to No.13 specified in the Appendix of the National Technical Regulation on safety for electrical and electronic appliances are circulated on market only after they are certified Regulation conformity, affixed with Regulation conformity mark and registered for quality records in accordance with provisions.

Article 5. General Director of the Directorate for Standards, Metrology and Quality, heads of the concerned agencies, organizations and individuals shall implement this Circular.

In the course of implementation, if any problems arise, agencies, organizations and individuals should promptly report to the Ministry of Science and Technology for study, amendment and supplement./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER




Tran Quoc Thang

 

QCVN 4: 2009/BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON SAFETY FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

Preamble

QCVN 4: 2009/BKHCN is compiled by the National Technical Regulation Compilation Board on safety for electrical and electronic appliances, submitted for approval by the Directorate for Standards, Metrology and Quality and is issued according to the Circular No.21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 of the Minister of Science and Technology.

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION

ON SAFETY FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. Scope of governing

This technical Regulation defines the requirements for safety and the management requirements for electrical and electronic appliances specified in the list in Appendix of this technical Regulation. This list may be amended, supplemented, canceled by Decision of the Minister of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This technical Regulation shall apply to the organizations, individuals (hereinafter referred to as the enterprises) producing, importing, distributing and retailing the electrical and electronic appliances specified in the Appendix of this technical Regulation, the state management agencies and other concerned organizations and individuals.

1.3. Interpretation of terms

In this technical Regulation, the following terms shall be construed as follows:

1.3.1. Electrical and electronic appliances are the equipment connected directly or through a socket to low voltage power supply, used in household, in trade and in the places with similar purposes of use (not including the medical devices and telecommunication devices).

1.3.2. Low voltage power supply is the voltage source from 50 V to 1000 V of AC and voltage from 75 V to 1500 V of DC.

2. SAFETY REQUIREMENTS

Electrical and electronic appliances specified in the Appendix of the technical Regulation must be ensured safety in accordance with the respective national standards (TCVN) as follows:

2.1 Electrical instantaneous water heater must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-35:2007 (IEC 60335-2-35: 2005) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-35: Particular requirements for fast water heater.

2.2 Electrical water heater and storage water heaters must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-21:2007 (IEC 60335-2-21:2004) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4 Kettle must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances heating liquids.

2.5 Rice cooker must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15: 2005) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids.

2.6 Electric fans must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for electric fans.

2.7 Electric irons must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-3:2006 (IEC 60335-2-3: 2005) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-3: Particular requirements for electric irons.

2.8 Microwave must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25: 2005) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-25: Particular requirements for microwave, combined microwave.

2.9 Electric grillers and roasters (mobile type) must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-9:2004 (IEC 60335-2-9:2002, Adm.1: 2004) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-9: Particular requirements for grills, toaster and similar mobile devices used for cooking.

2.10 PVC coated wires with rated voltage up to and equal to 450/750V must be consistent with the provisions of the TCVN 6610-1:2007 (IEC 60227-1: 1998) Polyvinyl chloride insulated cables with rated voltage up to and equal to 450/750V. Part 1: General requirements, TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3: 1997) Polyvinyl chloride insulated cables with rated voltage up to and equal to 450/750V. Part 3: unsheathed cable used for fixed installation, TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4: 1992, Adm.1: 1997) Polyvinyl chloride insulated cables with rated voltage up to and equal to 450/750V. Part 4: sheathed cables for fixed installation, TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227-5:2003) Polyvinyl chloride insulated cables with rated voltage up to and equal to 450/750V. Part 5: soft cable (wire).

2.11 Electrical immersion water heater must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-74:2005 (IEC 60335-2-74:2002) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-74: Particular requirements for electrical heating rod.

2.12 Tea or coffee maker must be consistent with the provisions of TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-15: Particular requirements for appliances heating liquid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT

3.1. Conditions for circulation in the market

Electrical and electronic appliances being circulated in the market must be labeled goods in accordance with the law provisions on labeling of goods; must be certified regulation conformity, bearing mark of regulation conformity (CR) according to the provisions of this technical Regulation and subject to market inspection of quality inspection agencies of products, goods (hereinafter referred to as inspection agencies).

3.2. Certification of regulation conformity for electrical and electronic appliances

3.2.1 Electrical and electronic appliances must be evaluated, certified regulation conformity by the mode 5 "typical sample test and assessment of the process of manufacture, monitoring through test of samples taken at the factory or on market combined with manufacturing process assessment " defined in Appendix II of the "Regulation on Certification of standard conformity, certification of regulation conformity and Publication of standard conformity, Publication of regulation conformity " issued together with the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

Certificate of regulation conformity upon evaluated according to mode 5 is valid for not more than three (3) years.

3.2.2 Electrical and electronic appliances imported according to the lot of goods which have not been evaluated certification of regulation conformity according to the mode 5 specified in Section 3.2.1 of this technical regulation must be assessed certification of regulation conformity according to the mode 7 "test, assessment of lots of products and goods" defined in Appendix II of the "Regulation on Certification of standard conformity, certification of regulation conformity and Publication of standard conformity, Publication of regulation conformity" issued together with the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

Certificate of regulation conformity upon evaluated according to the mode 7 is valid only for each lot of imports.

3.3. Regulation conformity certification organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The designation of organization certifying regulation conformity for electrical and electronic appliances shall comply with the provisions of the Circular No.09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology guiding request, order, procedures to designate the conformity assessment organizations.

3.4. Use of regulation conformity mark

Regulation conformity mark and the use of regulation conformity mark must comply with Clause 2, Article 4 of the "Regulation on Certification of standard conformity, certification of regulation conformity and Publication of standard conformity, Publication of regulation conformity" issued together with the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

3.5. Registration

3.5.1. After enterprises producing the electrical and electronic appliances are certified regulation conformity, they shall register the written publication of regulation conformity at the Branch for Standards, Metrology and Quality where the enterprises made their business registration according to the provisions in the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

3.5.2. After the enterprises importing the electrical and electronic appliances are certified regulation conformity, they shall register for quality inspection at the inspection agencies as prescribed in the Circular No.17/2009/TT-BKHCN dated June 18, 2009 of the Minister of Science and Technology guiding the order and procedures for quality inspection of imported goods.

3.5.3. Registration dossier comprises:

The written registration for publication of regulation conformity (for electrical and electronic appliances produced domestically) under the form prescribed in the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology; or the written registration for quality inspection (for imported electrical and electronic appliances) under the form prescribed in the Circular No.17/2009/TT-BKHCN dated June 18, 2009 of the Minister of Science and Technology;

A product description (name, features, utility, basic specifications, list or bills of main materials, components ...);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A manual;

A copy of the certificate of regulation conformity;

Notification of changes related to the design, materials, manufacturing technology (if any) compared with the registered dossier.

3.5.4. The enterprises must keep registration dossier specified in item 3.5.3 for at least ten (10) years from the date that the final products are shipped or imported.

3.5.5. Regulation conformity certification organizations must keep records on the certification for at least six (6) years from the date of expiry of the certificate.

4. RESPONSIBILITIES OF THE ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

4.1. Inspection agency's responsibility

The inspection agency is responsible under the provisions of Chapter IV, the Law on Quality of products, goods and other relevant regulations.

4.2. Responsibilities of the regulation conformity certification organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Responsibilities of the enterprises

The enterprises producing, importing, distributing and retailing the electrical and electronic appliances must ensure the quality according to the relevant provisions of the Law on Quality of product and goods.

The producing, importing enterprises must ensure the safety according to the requirements specified in Section 2, to implement the provisions of Section 3 of this Technical Regulation.

5. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

5.1. Directorate for Standards, Metrology and Quality are responsible for guiding and inspecting the implementation of this Technical Regulation.

5.2. In case the standards, documents quoted in this Technical Regulations are changed, supplemented or replaced, it shall comply with the provisions in the new documents.

5.3. In case Vietnam has signed bilateral or multilateral agreements, it shall comply with the provisions of such agreements./.

 

APPENDIX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Names of electrical and electronic appliances

1

Electrical instantaneous water heater

2

Storage water heaters 

3

Hairdryer and other hair-dressing apparatus 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Rice cooker

6

Electric fan

7

Electric iron

8

Microwave

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

PVC coated wire with rated voltage up to and equal to 450/750 V

11

Electrical immersion water heater

12

Coffee or tea makers 

13

Hand dryer

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/09/2009 ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.030

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!