Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 20/2013/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Bộ Khoa học Công ngệ

Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ,

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia của ngành thuộc lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

3. Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu 5 năm và kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, các chương trình nghiên cứu phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ phù hợp với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và theo phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Hướng dẫn, kiểm tra đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành, lĩnh vực theo danh mục do Chính phủ quy định; quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực của Bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

6. Về hoạt động khoa học và công nghệ:

a) Chỉ đạo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 5 năm và hàng năm, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy việc phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật trọng điểm trên cơ sở đổi mới, làm chủ công nghệ, tập trung phát triển công nghệ mới, công nghệ cao;

b) Chủ trì hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hướng dẫn, hỗ trợ việc thành lập, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, các doanh nghiệp đổi mới công nghệ; quy định, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc chứng nhận hoạt động ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao; quy định điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; quy định thẩm quyền, điều kiện, thủ tục xác nhận cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về công nghệ cao thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ; xây dựng trình Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện thành lập khu công nghệ cao và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao; trực tiếp quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

d) Hướng dẫn việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; việc giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước cho các tổ chức, cá nhân. Khai thác, ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

đ) Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, nhiệm vụ trong các chương trình, đề án khoa học và công nghệ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

g) Kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tổ chức đánh giá độc lập kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ;

h) Hướng dẫn, đăng ký hoạt động đối với các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao theo quy định của pháp luật;

i) Quy định hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; hướng dẫn việc đánh giá, định giá, thẩm định, giám định công nghệ; cấp phép chuyển giao công nghệ và chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo phân cấp; thẩm định nội dung khoa học và công nghệ của các dự án đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ thuộc thẩm quyền; thẩm định, trình Chính phủ ban hành danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và danh mục công nghệ cấm chuyển giao;

k) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm, hàng năm và nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

7. Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng quy hoạch mạng lưới các tổ chức khoa học và công nghệ và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành; quy định cụ thể tiêu chí thành lập, phân loại, điều kiện hoạt động đối với tổ chức khoa học và công nghệ; thành lập hoặc có ý kiến về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc quản lý hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia;

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về đào tạo, sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và hỗ trợ phát triển các lực lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

c) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kế hoạch vốn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm; xác định cơ cấu chi và tỷ lệ chi ngân sách dành cho hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch vốn ngân sách đầu tư phát triển khoa học và công nghệ hàng năm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phân bổ dự toán ngân sách dành cho khoa học và công nghệ hàng năm và việc sử dụng ngân sách dành cho khoa học và công nghệ đối với các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn hoạt động thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghệ; xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ quốc gia; tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế.

8. Về sở hữu trí tuệ:

a) Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; quy định quy trình, thủ tục đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng và chuyển nhượng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân;

b) Quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác lập, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

d) Hướng dẫn nghiệp vụ đối với cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp; quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, giám định về sở hữu công nghiệp và các dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn về nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở;

đ) Chủ trì tổ chức giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân công của Chính phủ.

9. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa;

b) Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia; chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, chuẩn đo lường; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

10. Về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, phóng xạ môi trường, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, an ninh hạt nhân và thanh sát hạt nhân trong các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước; hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng, năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và hệ thống phòng chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân;

c) Quy định và hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; thanh tra và xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân đối với các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;

d) Quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; quản lý xuất nhập khẩu công nghệ, thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ trong phạm vi cả nước;

đ) Quy định việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

11. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Xây dựng các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý công chức, viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ:

a) Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để Bộ Nội vụ ban hành;

b) Quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

d) Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng và tổ chức việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

13. Về hợp tác quốc tế:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương, đề án hội nhập quốc tế và khu vực về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt; triển khai mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo phân công, ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

14. Về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra chuyên ngành và xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức việc tiếp dân và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

15. Công nhận ban vận động thành lập hội, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ (gọi tắt là Hội) hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các Hội tham gia vào hoạt động của ngành; tổ chức lấy ý kiến của Hội để hoàn thiện các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với Hội hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của Hội theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý và tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

17. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các đơn vị thuộc Bộ quản lý.

18. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ theo quy định:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo phân công, phân cấp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và phần vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp;

b) Trình cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo thẩm quyền các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp;

c) Phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

19. Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, của Bộ theo chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, cách chức, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

21. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ để Chính phủ trình Quốc hội; quản lý, tổ chức thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác về ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

1. Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên;

2. Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

3. Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

4. Vụ Công nghệ cao;

5. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp;

6. Vụ Tài chính;

7. Vụ Pháp chế;

8. Vụ Tổ chức cán bộ;

9. Vụ Hợp tác quốc tế;

10. Vụ Thi đua - Khen thưởng;

11. Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

12. Văn phòng Bộ;

13. Thanh tra Bộ;

14. Cục Công tác phía Nam;

15. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;

16. Cục Năng lượng nguyên tử;

17. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

18. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

19. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

20. Cục Sở hữu trí tuệ;

21. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

22. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

23. Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ;

24. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước;

25. Báo Khoa học và Phát triển;

26. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

27. Trung tâm Tin học;

28. Trường Quản lý khoa học và công nghệ.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 22 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị từ khoản 23 đến khoản 28 Điều này là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên được tổ chức 02 phòng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật được tổ chức 03 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế được tổ chức 04 phòng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp được tổ chức 03 phòng, Vụ Tài chính được tổ chức 03 phòng, Vụ Pháp chế được tổ chức 02 phòng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và danh sách các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2013.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 20/2013/ND-CP

Hanoi, February 26, 2013

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and Ministerial-level agencies;

At the proposal of the Minister of Science and Technology;

The Government promulgates the Decree defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology,

Article 1. Position and functions

The Ministry of Science and Technology is a Governmental agency performing the state management function of science and technology, including: science and technology activities; development of science and technology potentials; intellectual property; standardization, measurement and quality; atomic energy; radiation and nuclear safety; and state management of public services in the fields under its management as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Science and Technology performs the tasks and exercises the powers specified in the Government’s Decree No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of Ministries and Ministerial-level agencies, and the following specific tasks and powers:

1. To submit to the Government draft bills, draft resolutions of the National Assembly; draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee; and draft resolutions and decrees of the Government under the Ministry’s approved annual law making programs and plans, and projects and schemes assigned by the Government or the Prime Minister; long-term, five-year and annual development strategies, master plans and plans; and important national facilities and projects of sectors, fields under its management.

2. To submit to the Prime Minister draft decisions, directives and other documents in the fields under its management.

3. To approve five-year primary science and technology orientations, objects and tasks, annual science and technology plans, and research and development programs under its state management in line with strategies for science and technology development and as decentralized or authorized by the Government or the Prime Minister.

4. To promulgate circulars, decisions, directives and other documents within its ambit of state management; to direct, guide, examine and organize the implementation of legal documents, strategies, master plans, plans in the fields under its management after they are promulgated, approved; to inform, propagate, disseminate and educate the law on science and technology; to promulgate national standards and technical regulations, processes, and techno-economic norms under its competence in the sectors and fields within its ambit of state management.

5. To guide and inspect the conditional business lines in sectors and fields under the list provided by the Government; to manage the grant, modification, withdrawal and extension of licenses, certificates and registration certificates within its ambit of state management on sectors and fields as prescribed by law; to guide professional operations of specialized agencies in the fields under its state management.

6. Regarding science and technology activities:

a) To direct the implementation of five-year and annual science research and technology development orientations, objectives and tasks, technology transfer, and promotion of development of key techno-economic sectors and fields on the basis of  renewing and mastering technologies and focusing on the development of new and high technologies;

b) To assume the prime responsibility for guiding Ministries, sectors and localities in implementing the autonomy and accountability mechanism to public science and technology organizations; to guide and support the establishment and development of science and technology enterprises; to support organizations and individuals in promoting and applying their technical innovations in production, enterprises in renewing technologies; to provide and guide organizations and individuals in conducting activities of technology incubation and science and technology enterprise incubation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) To guide the determination, order placement, selection, direct assignment, assessment and take-over tests of science and technology missions; transfer of the ownership and use right of the results of science and technology missions of which financial source originated from state budget. To transfer the ownership and use right of the results of state-level science and technology missions to organizations and individuals. To exploit, apply, publicize and disseminate results of science research and technology development;

dd) To manage state-level science and technology tasks in the fields under its management; to formulate, guide and organize the performance of state-level key science and technology missions and tasks set in the national science and technology programs and schemes already approved by the Prime Minister;

e) To guide and organize the order placement for some science and technology products in respect to science and technology tasks funded by state budget;

g) To examine, monitor and inspect in specialized sector aspect during course of implementation and after take-over tests for science and technology programs, subjects and projects funded by state budget; to independently evaluate results of science research and technology development by science and technology organizations;

h) To guide and register the operation of research and development organizations and science and technology service providers, science and technology development funds, technology renewal funds and hi-tech adventurous investment funds as prescribed by law;

i) To provide technology transfer activities and technology transfer services; to guide the assessment, valuation, appraisal and verification of technologies; to license technology transfer and certify the registration of technology transfer contracts as decentralized; to appraise science and technology contents of investment projects, socio-economic development master plans, sectoral and field master plans, programs and schemes on science research serving technology transfer and development of technology market under its competence; to appraise and submit to the Government for promulgation of list of technologies encouraged for transfer, list of technologies restricted from transfer and list of technologies banned from transfer;

k) To guide Ministries, sectors and localities in formulating the five-year and annual science and technology plans and professional management of science and technology activities.

7. Regarding the development of science and technology potentials:

a) To assume the prime responsibility for, and coordinate with Ministries, sectors and localities in planning a network of science and technology organizations and implementing after the master plans are promulgated; to specify criteria for the establishment, classification and operational conditions for science and technology organizations; to establish or propose the establishment, reorganize or dissolve public non-business units operating in field of science and technology as prescribed by law; to guide the management of the system of national key laboratories;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To coordinate with the Ministry of Finance in formulating financial mechanisms for science and technology field and annual science and technology non-business budget fund plan for science and technology; to determine structure and proportion of annual budget expenditures for Science and Technology activities of Ministries, sectors and localities and submit them to competent authorities for approval. To coordinate with the Ministry of Planning and Investment in making annual plans on state budget fund for investment in science and technology development. To examine and supervise the implementation of plans on allocation of annual budget estimates for science and technology and the use of science and technology budget by Ministries, branches and localities as prescribed by law;

d) To guide information, communication, library and statistical activities in the field of science and technology and development of the technology market; to build a national science and technology information and statistics infrastructure; to organize technology and equipment markets, technology trading centers and science and technology exhibitions; to build a system of national database on science and technology; to invest in the development of advanced science and technology information networks connected to regional and international networks.

8. Regarding intellectual property:

a) To formulate, guide, organize and examine the implementation of the law regulations on intellectual property; to provide the process and procedures for registration and assertion of intellectual property rights, rights to use and transfer intellectual assets of organizations and individuals;

b) To perform the state management of innovative activities;

c) To guide and organize the establishment and transfer of industrial property rights; to apply measures to protect legitimate interests of the State, organizations and individuals in the field of industrial property;

d) To provide professional guidance to management agencies in charge of industrial property; to manage activities of industrial property representation and examination and other intellectual property services; to provide professional guidance on industrial property to Ministries, sectors, localities, enterprises and facilities;

dd) To assume the prime responsibility for settling disputes over industrial property and commercial disputes related to industrial property as prescribed by law;

e) To coordinate with the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Information and Communications and the Ministry of Agriculture and Rural Development in performing the state management of intellectual property in concerned fields as assigned by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To manage the system of Vietnam’s standards and technical regulations; to evaluate and announce national standards; to guide the formulation and appraisal of national technical regulations; to organize formulation and guide the application of national standards; to formulate, promulgate and guide the application of national technical regulations in the fields which it is assigned to manage; to participate in formulating international standards; to guide the application of international, regional and foreign standards in Vietnam; to guide the formulation of local technical regulations; to guide the formulation and announcement of basic standards; to organize and manage activities of the network of Vietnam’s notification and enquiry authorities regarding technical barriers in trading; to perform the state management on goods labels, numeric codes, bar codes and classification and definition of products and goods;

b) To manage the establishment, maintenance, preservation and use of the system of measurement standards; to approve national measurement standards; to designate an organization to keep national measurement standards; to perform the measurement management of instruments of measurement, measurement procedures, quantities of prepackaged goods and measurement standards; to organize the management of verification, calibration and testing of instruments of measurement and measurement standards;

c) To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant ministries and sectors in, performing the state management of product and goods quality in the process of production, export and import, circulation and use of goods as prescribed by law; to guide and manage labeling of goods nationwide; to guide and manage the assessment of conformity of standards and technical regulations, capacity accreditation of testing laboratories, calibration laboratories, conformity certification organizations and evaluation organizations; to assume the responsibility for implementing national programs on raising productivity, quality and competitiveness of products and goods; to implement international agreements and treaties on mutual recognition of results of assessment on conformity of standard and technical regulations, measurement and quality of product and goods; to manage, guide and conduct the application of the advanced system of quality management in activities of state administrative agencies.

10. Regarding atomic energy, radiation and nuclear safety:

a) To perform state management of radiation safety, environmental radioactivity, nuclear safety, security of radioactive sources, nuclear security and nuclear inspection in atomic energy application activities nationwide; to guide and conduct atomic energy application activities in techno- economic sectors and projects on building nuclear power plants as prescribed by law;

b) To manage the national environmental radioactivity observation and warning network and the system of national standardized laboratories in the field of radiation and nuclear measurement;

c) To provide and guide the declaration and grant of licenses to perform radiation jobs; to inspect and handle violations about assurance of radiation and nuclear safety in atomic energy activities;

d) To manage nuclear fuels, used nuclear fuels, nuclear materials, source nuclear materials, radioactive waste and operation of services supporting atomic energy application; to manage the import and export of technologies, equipment of radiation, nuclear fuels, used nuclear fuels, nuclear materials and radioactive sources nationwide;

e) To provide control and handling of radiation and nuclear accidents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To guide non-business organizations in performing public services in the sectors and fields under its ambit of state management;

b) To formulate processes, procedures and techno-economic norms applicable to the holding provision of public services in the sectors and fields under its management;

c) To guide and facilitate to support public service providers as prescribed by law.

12. Management of civil servants and public employees in charge of science and technology sector:

a) To formulate professional standards of civil servants of science and technology ranks and submit them to the Ministry of Home Affairs for promulgation;

b) To manage working positions in public non­-business units under its ambit of state management;

c) To formulate and promulgate professional standards and titles of public employees in charge of science and technology;

d) To specify criteria, conditions, contents and forms of rank promotion examination or approval, and organize professional title rank promotion examination or approval for public employees in charge of science and technology as prescribed by law;

e) To formulate and promulgate criteria for heads or managers of specialized agencies in charge of science and technology under management of provincial-level People’s Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To organize the implementation of approved bilateral and multilateral cooperation programs, treaties and agreements as well as schemes on international and regional integration in scientific and technology; to develop network of overseas science and technology representations under the Government’s direction;

b) To direct and guide the implementation of regulations of the Government and the Prime Minister on the organization of international conferences and seminars relating to fields under its state management;

c) To act as an official representative of Vietnam in international organizations in science and technology as assigned or decentralized by the Government or the Prime Minister.

14. Regarding inspection, examination and corruption prevention and fighting

a) To guide, examine and inspect the implementation of policies and laws in sectors, fields under its ambit of state management; to guide professional operation in specialized inspection and handle violations as prescribed by law;

b) To settle complaints, denunciations and recommendations of organizations and individuals relating to sectors and fields under its ambit of state management; to receive citizens and implement the corruption prevention and combating in accordance with regulations.

15. To recognize boards to campaign for the establishments of clubs, associations and non-governmental organizations (below referred to as associations) which operate in the fields under its ambit of state management; to guide and facilitate for associations to participate in activities of the sector; to consult associations in improving law regulations on science and technology; to examine and inspect the compliance with law of associations which operate in the fields under its management; to handle according to its competence or propose competent authorities to handle violations of associations as prescribed by law.

16. To manage and organize the implementation of investment projects under its competence as prescribed by law.

17. To organize and direct the implementation of plans on science research and application of science and technology advances in units under its management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To exercise the rights and perform the obligations of the state owner in respect to state-owned single-member limited liability companies and state’s investment capital portion in other enterprises as assigned or decentralized by the Government or the Prime Minister;

b) To submit to competent authorities for appointment or relief from duty, or appoint or relieve from duty under its competence titles of leaders or managers in enterprises;

c) To approve under its competence or submit to competent authorities for approving organization and operation charters of enterprises.

19. To organize the implementation of its administrative reform plan in accordance with the state administrative reform program already approved by the Prime Minister.

20. To manage the apparatus and payroll of civil servants, working positions, structure and number of employees in public non-­business units; to decide on the appointment, re-appointment, transfer, rotation, dismissal, resignation, relief from duty and seconding; to implement the salary regime and regulations and policies on preferential treatment, commendation and disciplining and other regimes applicable to cadres, civil servants and public employees; to formulate and implement plans on professional training and retraining of cadres, civil servants and public employees under its management as prescribed by law.

21. To make the annual budget revenue-expenditure estimates of the Ministry and science and technology sector; to coordinate with the Ministry of Finance in formulating and synthesizing sector- and field-based budget revenue-expenditure estimates under its management so that the Government may submit them to the National Assembly; to manage and finalize state budget; to perform other tasks about state budget, finance and assets as prescribed by law.

22. To perform other tasks and exercise other powers assigned by the Government or the Prime Minister or prescribed by law.

Article 3. Organizational structure of the Ministry

1. Department of Social and Natural Sciences;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Department of Technological Assessment, Appraisal and Evaluation;

4. Department of High-Technology;

5. Department of Planning-General Affairs;

6. Department of Finance;

7. Department of Legislation;

8. Department of Organization and Personnel;

9. Department of International Cooperation;

10. Department of Emulation-Commendation;

11. Department of Local Science and Technology Development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. The Ministry Inspectorate;

14. Southern Affairs Department;

15. Department of Technology Application and Development;

16. Vietnam Atomic Energy Agency;

17. National Agency for Science and Technology Information;

18. National Agency for Science and Technology Enterprises and Market Development;

19. Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety;

20. National Office of Intellectual Property;

21. Directorate for Standards, Metrology and Quality;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23. National Institute for Science and Technology Strategy and Policy;

24. The Office of National Key S&T Programs;

25. Science and Development newspaper;

26. Vietnam Science and Technology magazine;

27. Center of Informatics;

28. School of Science and Technology Administration.

The units referred to in Clauses 1 thru 22 of this Article are organizations assisting the Minister in performing the state management function; units referred to in Clauses 23 thru 28 of this Article are public non-business units serving the Ministry’s state management function.

Department of Social and Natural Science may organize 02 divisions; Department of Science and Technology for Economic and Technical Sectors, may organize 03 divisions; Department of Organization and Personnel may organize 03 divisions; Department of International Cooperation may organize 04 divisions; Department of Planning- General Affairs may organize 03 divisions; Department of Finance may organize 03 divisions; and Department of Legislation may organize 02 divisions.

The Minister of Science and Technology shall submit to the Prime Minister for promulgating decisions defining the function, tasks, powers and organizational structures of Directorate for Standards, Metrology and Quality, Management Board of Hoa Lac Hi-Tech Park and list of other existing public non-business units under the Ministry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree takes effect on April 20, 2013.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 28/2008/ND-CP dated March 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology; to annul previous regulations that are contrary to this Decree.

Article 5. Implementation responsibility

Ministers, heads of Ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies and presidents of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.762

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!