Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 350/QĐ-BXD 2021 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

Số hiệu: 350/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 05/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (đ
b/c);
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN); thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác PCTN; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định PCTN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của cán bộ hàng năm.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, giáo dục tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động.

- Công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Thường xuyên chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo quy định pháp luật, văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN.

Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong PCTN; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi, vụ việc tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời khen thưởng những tấm gương tiêu biểu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

2.1. Thực hiện việc rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng liên quan đến công tác PCTN; loại bỏ các nội dung quy định không phù hợp với yêu cầu; các quy định thiếu chặt chẽ, dễ gây sơ hở để lợi dụng, tham nhũng, lãng phí tiền, tài sản, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên; xác định đây là khâu quan trọng trong công tác đấu tranh PCTN. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao đúng tiến độ, chất lượng theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2021 của Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ được quy định trong Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ và lộ trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ.

2.3. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các Đề án do Bộ Xây dựng ban hành và tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành, góp phần minh bạch quy trình, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ và lộ trình thực hiện các Đề án.

2.4. Chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc sửa đổi các Luật; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

2.5. Thực hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các cơ quan thanh tra, kiểm toán của Nhà nước.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Theo tiến độ quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

3. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

3.1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị

3.1.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật gồm các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn và các nội dung khác theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.1.2. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.1.3. Thực hiện công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin; thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, về công tác PCTN và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định của pháp luật về báo chí.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.1.4. Thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; giải quyết yêu cầu giải trình theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.1.5. Thực hiện quy định về báo cáo, công khai báo cáo hàng năm về công tác PCTN trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc xây dựng báo cáo; Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc công khai báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Theo thời hạn được quy định.

3.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, đơn vị.

3.2.1. Xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong cơ quan, đơn vị; thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.2.2. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và xử lý kịp thời người có hành vi vi phạm.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng; thực hiện quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về xung đột lợi ích, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích nhằm kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.

3.4.1. Thực hiện quy định về việc ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.4.2. Nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi theo quy định. Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong việc thực hiện quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

3.5.1. Cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Xây dựng. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý của Ngành, đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, đơn giản thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.5.2. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để hiện đại hóa hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

3.5.3. Thực hiện chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên qua tài khoản theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

4.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm giám sát của công chức, viên chức về công tác minh bạch tài sản thu nhập.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

4.2. Chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về công tác kê khai, công khai theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu hoàn thành trước ngày 31/3/2021; bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 30/4/2021. Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 thực hiện vào cuối năm 2021 đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

4.3. Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của người có chức vụ, quyền hạn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai, tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Tiến độ theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng

5.1. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát trong cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch theo Quy định số 179/QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh có dấu hiệu tham nhũng; công bố, công khai kết luận kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

5.2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chú trọng, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở và doanh nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 được Bộ trưởng phê duyệt.

5.3. Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

5.4. Tăng cường phối hợp với cơ quan Đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý hành vi tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

5.5. Tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời với việc kịp thời biểu dương, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

6.1. Đẩy mạnh công tác thông tin về PCTN bằng nhiều loại hình, với nhiều chuyên mục, chuyên đề, nội dung phong phú; nhất là việc tuyên truyền kịp thời công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ việc tiêu cực, “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong nhân dân. Chấn chỉnh, đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Báo Xây dựng và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

6.2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác PCTN. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quan điểm về PCTN trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020; Luật PCTN năm 2018; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

6.3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2021.

7. Phối hợp với các Cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giám định tư pháp; góp phần đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền.

8. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ

Thực hiện trách nhiệm, nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách, trao đổi thông tin, kinh nghiệm... trong PCTN kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền.

9. Tập trung phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch tại Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Kế hoạch tổng kết chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 110 và các kế hoạch có liên quan.

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN; xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Thanh tra Bộ: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

3. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN của đơn vị mình; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo các quý, 06 tháng, 09 tháng và năm (gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp).

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 350/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngày 05/04/2021 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7